Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 01.10.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26660

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Ahi Evran Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile enstitülerde, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

             b) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

             c) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

             ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             d) Birim: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüyü,

             e) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü yönetim kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Yaz okulunun amacı

             MADDE 4 – (1) Yaz okulu; Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim-öğretim kapasitesini artırmak, ağırlıklı genel not ortalaması düşük öğrencilere notlarını yükseltmek, herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek, başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilmek imkanı sağlamak, aynı zamanda yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen ek bir eğitim-öğretim programıdır.

             Akademik takvim

             MADDE 5 – (1) Yaz okulunda derslerin açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlar ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

             Öğretim süresi

             MADDE 6  – (1) Yaz okulunun öğretim süresi, yarıyıl sonu sınavları dahil olmak üzere yedi haftadan az olmaz. Yaz okulunda, normal bir yarıyılda yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda alınan derslerin kredileri, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarda belirtildiği şekilde hesaplanır.

             Derslerin açılması

             MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler; ilgili birimin ve dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu dersler, en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde birimlerde ilan edilir. Öğrenciler, yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırır. Kayıt yaptıran öğrenci sayısına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre dersin açılıp açılmayacağı belirlenir.

             (2) Yaz okulunda ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

             (3) Üniversitenin ilgili birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler, verilmesi gerekli olan yarıyıllarda (güz veya bahar) açılır, yaz okuluna ertelenmez.

             (4) Yıllık dersler yaz okulunda açılmaz.

             (5) Yaz okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

             Ders alma

              MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-24/7/2016-29780) Yaz okulunda öğrenci toplam on saati aşmamak üzere en çok üç ders alabilir. Ancak, yaz okulundan ders alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile birlikte mezun olabilecek durumda olan öğrenci toplam on iki saat ders alabilir. Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz. Genel akademik ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler, yaz okulunda sadece daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri alır. Ancak haftalık on saatten fazla olan dersler için ders saati miktarına bakılmaksızın aynı dönemde bir adet, eğitim-öğretim süresince de en fazla iki adet ders alınabilir.

             (2) Öğrenciler, daha önce CC ve üstü harf notu almış oldukları dersleri yaz okulunda alamazlar ve yaz okulunda kayıt oldukları bir dersi bırakamazlar.

             (3) Staj yapan öğrenci staj süresi içinde yaz okulundan ders alamaz.

             Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden ders alma

             MADDE 9 – (1) Öğrencinin yaz okulunda alacağı dersin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulda açılmaması halinde, o ders öğrenci tarafından Üniversitenin başka bir fakülte/yüksekokulundan alınabilir. Ancak, başka bir fakülteden/yüksekokuldan alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve saat açısından Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

             (2) Yaz okuluna devam ederek doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olan öğrenciler, başvurdukları halde o dersin Üniversitede açılmamış olması şartıyla başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alabilir. Bu durumda öğrenciler, başka bir üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte/yüksekokuluna vermek zorundadır. Birim Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alınabilir.

             Devam

             MADDE 10 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             Kayıt işlemleri

             MADDE 11 – (1) Dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz. Önceki yarıyıl sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelmiş öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramaz.

             Başarı durumu ve değerlendirme

             MADDE 12 – (1) Yaz okulunda açılan derslerin; devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerin tabi olduğu esaslara göre yapılır.

             (2) Yaz okulunda mazeret sınavları açılmaz ve yaz okulu sınav döneminde ek sınav hakkı kullanılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, istekleri halinde diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz okuluna devam edebilir.

             (3) Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır.

             (4) Yaz okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, takip eden öğretim yılı mezunları ile birlikte değerlendirilerek belirlenir.

             Ücret

             MADDE 13 – (1) Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden ilgili mevzuata göre ücret alınır.

             (2) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve ilgili, diğer mevzuat hükümlerine göre ücret ödenir.

             Başarı notu

             MADDE 14 – (1) Yaz okulunda başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir.

             b) DC harf notu, öğrencinin ortalaması ne olursa olsun, dersten başarısız olduğu anlamına gelir.

             c) Yaz okulunda alınan notlar, hiçbir yarıyılın not ortalamasının hesabında esas teşkil etmez.

             ç) Yaz okulunda alınan notlardan, CC harf notundan düşük olanlar ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.

             (2) Yaz okulunda açılan derslerin sınavlarına, sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2007

26660

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

24/7/2016

29780

2

3

 

Sayfa