Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 03.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26541

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları olan birimlerde uygulanacak eğitim-öğretim, uygulama ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesinde Fen Edebiyat ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültelerinin yabancı dille eğitim yapan bölümleri hariç olmak üzere, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan birimlerin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü maddesi ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

                a) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

                b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

                c) Senato: Üniversite Senatosunu,

                ç) Yüksekokul: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,

                d) Yüksekokul Kurulu: Yüksekokulun Kurulunu,

                e) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yüksekokulun Yönetim Kurulunu,

                f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıtlı öğrencilerden oluşan ve Yüksekokul tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarını,

                g) Eşdeğerlik: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS gibi sınavlardan Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen seviyede puanı almayı,

                ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

                h) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

                ı) TOEFL: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

                i) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıflarında Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi

                Eğitim öğretim süresi

                MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim yıl esasına göre yapılır. Süresi bir akademik yıldır. Bu akademik yıl her biri en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

                Akademik takvim

                MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıflarının akademik takvimi Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

                Sınavlar

                MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıflarında sınavlar; yeterlik ve düzey belirleme sınavı, kısa süreli sınav, ara sınav, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavıdır. Bunlardan;

                a) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı; akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin yabancı dil yeterlik ve düzeylerini belirlemek için yapılan sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır. Başarılı sayılmak için yeterli puanı alamayan öğrenciler aldıkları puanlara göre hazırlık sınıflarının, başlangıç, orta ve ileri düzey sınıflarından birine yerleştirilir. Düzey sınıfları açmak için öğrenci sayısının yeterli olmadığı durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü düzenlemeler yapılır.

                b) Kısa süreli sınav; yıl içerisinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan süresi kısa sınavlardır. Bir yarıyılda en az iki kez yapılır ve sınav süresi yirmi dakikadan fazla olmaz.

                c) Ara sınav; hazırlık eğitimi-öğretimi süresince her yarıyıl içinde en az iki kez yapılan sınavdır. Ara sınavın süresi en az bir saattir. Sınav programı iki hafta öncesinden ilan edilir.

                ç) Yıl sonu sınavı; eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavın süresi en az iki saattir. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için devam zorunluluğunu yerine getirmesi ve yıl içi notunun 100 üzerinden en az 40.00 puan olması gerekir. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır ve sınav programı iki hafta öncesinden ilan edilir.

                d) Bütünleme sınavı; yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için açılan sınavdır. Sınav süresi en az iki saattir. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır ve sınav programı iki hafta öncesinden ilan edilir.

                e) Mazeret sınavı; ara sınavlar ile bütünleme sınavına Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli nedenlerden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır.

                (2) Yeterlik ve düzey belirleme sınavında başarılı olanlar ile eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlardan yeterli düzeyde puan almış öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

                (3) Eşdeğerlik belgelerinin Üniversiteye kayıt dönemi içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne verilmesi durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu, eşdeğerlikleri, yeterlik ve düzey belirleme sınavından önce sonuçlandırır ve ilan eder. Bu sürenin dışında sunulan eşdeğerlik belgelerinin değerlendirilmesi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve eşdeğerlik belgeleri kabul edilen öğrenci hazırlık sınıfından muaf sayılır.

                (4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü, tek veya çok aşamalı yapılır.

                Başarı ve değerlendirme

                MADDE 8 – (1) Hazırlık programındaki öğrencilerin başarı notu; yeterlik ve düzey belirleme sınavı başarı notu, yıl içi notu, yıl sonu ve bütünleme sınavı başarı notu ile belirlenir. Bunlardan;

                a) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı başarı notu; yeterlik ve düzey belirleme sınavlarında, yabancı dille eğitim yapan programlarda 100 puan üzerinden en az 70.00, diğer programlarda ise en az 60.00 puandır. Bu sınavın çok aşamalı olarak yapılması durumunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; tüm aşamalardan alınan notların aritmetik ortalamasının yabancı dille eğitim yapan programlarda 100 puan üzerinden en az 70.00, diğer programlarda ise en az 60.00 puan olması gerekir.

                b) Yıl içi notu; ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, proje/ödevler ve sınıf içi performanslar göz önüne alınarak hesaplanır. Kısa süreli sınavların, proje/ödevlerin ve sınıf içi performansların yıl içi notuna toplam katkıları % 40’tan fazla olmaz. Yıl içi notu 100 üzerinden 40.00 puandan az olan öğrenciler başarısız sayılır, yıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler. Bu sınavların ve etkinliklerin yıl içi notuna etkisi akademik yıl başında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulur.

                c) Yıl sonu ve bütünleme sınavı başarı notu; yabancı dille eğitim yapan programlarda 100 puan üzerinden en az 70.00, diğer programlarda ise en az 60.00 puandır. Bu sınavın çok aşamalı olarak yapılması durumunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; tüm aşamalardan alınan notların aritmetik ortalamasının yabancı dille eğitim yapan programlarda 100 puan üzerinden en az 70.00, diğer programlar için en az 60.00 puan olması gerekir.

                Devam durumu

                MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıflarında teorik derslerin, uygulamaların, laboratuvar ve benzeri çalışmaların % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yıl sonu sınavı öncesinde ilan edilir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 10 – (1) Devam zorunluluğunu yerine getirmedikleri veya yıl içi notunu tutturamadıkları için yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler hazırlık sınıfından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılında aynı sınıfı tekrar etmek zorundadır. Tekrar etmek zorunda oldukları bu sınıfa kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

                (2) Yıl sonu sınavı sonucunda gerekli başarı notunu alamayarak başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavına girme hakkı verilir.

                (3) Bütünleme sınavı sonucunda da başarısız olan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına yeniden kayıt yaptırarak tekrar edebilir veya takip eden eğitim-öğretim yılı için açılacak olan yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler.

                (4) İkinci yılın sonunda zorunlu yabancı dil hazırlık programında başarısız olan;

                a) Ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı hazırlık sınıfı öğrencilerinden ikinci yılın sonunda yıl sonu veya bütünleme sınavları sonucunda başarısız olanlar kayıtlı oldukları programlarına devam eder. Bu öğrenciler kendi programlarında mezun olma koşullarını yerine getirseler dahi yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılarak hazırlık sınıfından başarılı olmak zorundadır.

                b) Yabancı dille eğitim yapan ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin ikinci yılın sonunda hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda kayıtları silinir.

                c) Lisansüstü programlara kayıtlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin ikinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda kayıtları silinir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa