Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 30.09.2000 Resmî Gazete Sayısı: 24186

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

  

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinin disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik hükümleri, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine göre 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 —Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri ekli tabloda gösterilmiştir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 5 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

 

 

 

(Başlığı ile birlikte değişik liste:RG-17/7/2012-28356)

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

 

BİRİM

 

UNVAN

 

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A- MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Müdürlük Makamı

 

Genel Müdür

Bakan

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Bakan

Diğer Personel

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Hukuk Müşavirliği

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Bakan

Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

Daire Başkanlıkları

Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Basın ve Enformasyon Uzmanı, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı,

Şube Müdürü

İlgili Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

İlgili Şube Müdürü

İlgili Daire Başkanı

 

B- TAŞRA TEŞKİLATI

 

 

İl Müdürlüğü

İl Müdürü

Vali

Genel Müdür

 

Şube Müdürü

 

İl Müdürü

 

Vali

Diğer personel

İlgili Şube Müdürü

İl Müdürü

 

C- YURTDIŞI TEŞKİLATI

Basın Müşavirliği

/Ataşeliği

Basın Müşaviri

Misyon Şefi

Genel Müdür

Ataşe / Ataşe Yardımcısı

Basın Müşaviri

Misyon Şefi

Diğer Personel

Basın Müşaviri

Misyon Şefi

 

Sayfa