Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 23.08.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25915

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ

KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirlik ilkesine göre artırılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi ve hizmetlere erişimin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; 7 nci maddede sayılan iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarının ekonomik faaliyete yönelik özel sektör yatırımları ile kamu hizmetlerine yönelik yatırımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

             Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) faaliyetlerinin finansmanı için Dünya Bankası’ndan sağlanan ve Bakanlar Kurulu’nun 12/7/2001 tarihli ve 2001/2707 sayılı Kararı ile kabul edilerek 13/7/2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkraz Anlaşmasına paralel olarak,

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

             Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü: Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesinden ve yılı bütçe tekliflerinin geliştirilmesinden sorumlu Bakanlık merkez teşkilatını,

             Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi: Kırsal kalkınma projeleri kapsamında uygulanacak Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki gerekli kurumsal ve uygulama hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan birimi,

             Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu: İl proje değerlendirme birimlerince uygun ve yeterli görülen proje başvurularını, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak projelerin kapsadığı iller ve konu başlıkları içerisinde bir denge oluşturmak amacıyla Bakanlıkça oluşturulacak değerlendirme komisyonunu,

             Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP): İkraz Anlaşması hükümleri gereğince uygulanan ana projeyi,

             Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı: Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında yürütülecek proje alt bileşenini,

             Yatırım Projeleri: Hibe desteğinden yararlanabilmek için özel kişi, özel kuruluş ve kamu kurumları tarafından hazırlanacak köy bazlı katılımcı yatırım projelerini,

             Tarım İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü,

             İl Proje Değerlendirme Birimi: Vali yardımcısı başkanlığında; tarım il müdürlüğü, bayındırlık ve iskan il müdürlüğü, il özel idare temsilcisi, ziraat odası temsilcisi ile proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili kamu kurumu temsilcilerinden oluşan birimi,

             İl Proje Yürütme Birimleri (Proje Teknik Yardım Ekibi): İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere oluşturulan ekibi ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra projelerin uygulamasını bu rehber hükümleri doğrultusunda kontrol edecek, izleyecek ve değerlendirecek birimi,

             Özel Kişi: Gerçek ve tüzel kişileri ile özel kurum ve kuruluşlarını,

             Kamu Kurumları: Kamu tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

             Hibe Sözleşmesi: Proje sahipleri ile Bakanlık il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, kamu kurumları ile yapılması durumunda hibe protokolünü,

             Yüklenici: Projeye bağlantılı olarak, proje sahiplerine proje kapsamında satın alınacak mal, makine, ekipman, hizmet ve inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

             Sözleşme: Proje sahipleri ile proje kapsamında satın aldıkları mal, makine, ekipman, hizmet ve inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

             Aracı Banka: Hibe niteliğindeki kaynakların transferinde gerekecek olan bankacılık hizmetlerini verecek bankayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Katılımcı Yatırım Programları ve Uygulama Birimleri

             Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Hazırlanması

             Madde 5 — Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü sorumludur.

             Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

             Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında yapılacak çalışmaların, gerekli çaba ve etkinlikte ve uygun idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

             Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi

             Madde 6 — Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi; kırsal kalkınma alt bileşenleri kapsamında uygulanacak, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgili olarak günlük proje yönetim ve uygulamalarını İkraz Anlaşması ve tadilatları, proje dokümanları, yıllık çalışma programları, ARIP Yönlendirme Komitesi Kararları’na uygun olarak yürütmek amacıyla kurulmuş olup, uygulamalara ait izleme ve değerlendirme bilgilerini Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne sağlar.

             Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi; ayrıca kırsal kalkınma alt bileşenleri kapsamında uygulanacak, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar ve yararlanıcılar arasında koordinasyonu sağlar. Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, birim ofisinde oluşturulacak yazışma ve haberleşme sistemi içinde, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında Bakanlıkça belirlenecek esas ve sınırlar içerisinde ilgili Bakanlık birimleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile yatırımcılarla Bakanlığa mali yükümlülük ve idari bir taahhüt doğurmayacak tüm yazışmaları yapar.

             Proje başvurusu kabul edilecek iller

             Madde 7 — Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı çerçevesinde yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen illerde yapılacak yatırımlar için kabul edilir.

             Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat.

             Yatırım konuları

             Madde 8 — 2005 yılında özel kişi ve kuruluşlar tarafından teklif edilecek ekonomik faaliyetlere yönelik proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

             a) Mısır kurutma, depolama,

             b) Süt toplama, soğutma ve işleme,

             c) Meyve-sebze depolama, ambalajlama, paketleme,

             d) Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımı,

             e) Hatay, Malatya, Bolu illerinde et işleme, Denizli ilinde bakliyat işleme ve  paketleme ve diğer proje illerinde ise arı ürünleri işleme ve ambalajlama.

             Kamu kurumlarının başvuracağı proje konuları ise, kırsal alandaki kamu hizmetlerine yönelik köy yolu, köy içmesuyu, köy kanalizasyonu, köy bazlı sulama tesisleri gibi mevcut alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projelerdir.

             Proje uygulama aşamasında 7 nci maddede yer alan proje illeri ve bu maddede yer alan proje konularında Bakanlık, 4631-TU no.lu İkraz Anlaşması çerçevesinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

             Yatırımların süresi

             Madde 9 — Yatırım projeleri, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile Bakanlık il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, en fazla onbeş (15) ayda, bu süre içerisinde kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerden sonra ise en fazla oniki (12) ayda tamamlanır.

(Ek fıkra: RG-21/06/2007-26559) 18/6/2007 tarihine kadar hiçbir faaliyet göstermeyen projeler hariç olmak üzere, uygulamasına başlamış ancak tamamlanamamış yatırımlara ait uygulamalar, hibe sözleşmesi ve hibe protokolü imzalama tarihine bakılmaksızın 25/12/2007 tarihine kadar tamamlanır.

             Özel sektörün yapacağı ekonomik yatırımlardan yararlanmak için başvuracak kişi ve kurumlar

             Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen illerin kırsal kesiminde yaşayan, fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden veya küçük ölçekli kırsal iş alanlarında faaliyet gösteren kişiler, Bakanlıkça oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlıkça oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartı ile bireysel olarak Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı hibesinden yararlanmak üzere başvurabilirler.

             Başvurabilecek özel kuruluşlar; 7 nci maddede belirtilen illerin kırsal kesiminde yaşayan, fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden ve Bakanlıkça oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlıkça oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan çiftçilerin biraraya gelerek oluşturdukları;

             a) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda tanımlanan âdi ortaklık, iş ortaklığı, kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

             b) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurmuş oldukları vakıflar,

             c) İlgili kanunlara göre kurmuş oldukları tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleridir.

             Bu kurum ve kuruluşların tüzel kişilik olarak Bakanlıkça oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekir.

             Bu kurum ve kuruluşların kendi aralarında oluşturacakları ortaklıklar vasıtasıyla yapacakları başvurular da kabul edilebilir.

             Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen nitelikleri taşımayan kişilerce kurulmuş olan şirketler de, ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlarla ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilirler. Ancak, bu kuruluşların ortaklıktaki payları hiçbir şekilde % 30 (otuz)’u geçemez. Proje başvuruları, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlarca yapılır.

             Kırsal alanda birden fazla kişi ve kurumların bir araya gelerek oluşturacakları kuruluşların yapacakları başvurulara proje değerlendirmelerinde öncelik verilir.

             Kamu sektörünce yapılacak alt yapı yatırımlarından yararlanmak için başvuracak kurum ve kuruluşlar

             Madde 11 — Kırsal alandaki kamu hizmetlerine yönelik mevcut köy yolu, köy içmesuyu, köy kanalizasyonu, köy bazlı sulama tesisleri gibi alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler için kaymakamlıklar ve köylere hizmet götürme birlikleri, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı desteğinden yararlanmak için başvurabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Sahipleri ve Katılımcılarda Aranacak Özellikler

             Özel sektör yatırımları

             Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşların yatırımın gerçekleştirileceği illerde yerleşik olmaları ve ana faaliyetlerinin bu il sınırları içerisinde olması şarttır. İkâmetgâhı yatırımın yapılacağı il dışında bulunan veya fiilen bu il dışında yaşayan ve faaliyet gösterenlerin başvuruları kabul edilmez.

             Ancak, il dışında ikâmet eden veya faaliyet gösteren ve 10 uncu maddede belirtilen nitelikleri taşıyan kişi ve kuruluşlar, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki il, ilçe ve muhtarlıklarda bulunan özel kuruluşlarla ortak üye olarak projeye katılabilirler. İl dışında ikamet eden ve/veya faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların ortaklıktaki payı/ları hiçbir şekilde % 49 (kırkdokuz)’dan fazla olamaz.

             Başvuruda bulunacak çiftçiler, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalardan, bulunmayan yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerinden alacakları çiftçi belgesi ile çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını gösteren ve tarım il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen çiftçi kayıt formunu ibraz ederek belgelemek zorundadır.

             10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşların ve 11 inci maddede yer alan kamu kuruluşlarının; Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında ilgili kurullarından yetki almış olması gerekir.

             Başvuru sahibi, projenin geçerliliğini veya sürdürülebilirliğini artırmak ve/veya teknik destek sağlamak için ortaklık haricinde dilediği kişi ve kurumları "ilişkili kuruluş" olarak kabul ederek proje hazırlayabilir. Bununla birlikte bir ilişkili kuruluşun dahil edilmesi, bu kuruluşun destekleyici veya ikincil bir rol oynayacak olduğu durumlar ile sınırlı olmalıdır. Bu türden ilişkili kuruluşlar projenin uygulanmasında bir rol oynamalarına karşın hibeden herhangi bir finansman desteği alamazlar. Bu ilişkili kuruluşun proje ile ilgili masrafları, hiçbir şart altında hibeden karşılanmayacaktır. İlişkili kuruluşlar başvuruda bu ilişkiyi onayladıklarını belirtmek zorundadırlar.

             Kamu sektörü yatırımları

             Madde 13 — Kırsal alandaki kamu hizmetlerine yönelik mevcut köy yolu, köy içmesuyu, köy kanalizasyonu, köy bazlı sulama tesisleri gibi alt yapı tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler için başvuru yapabilecek olan kaymakamlıklar ve köylere hizmet götürme birlikleri, kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının % 25’i (yirmibeş) oranındaki kaynakları, il özel idaresi ve/veya kendi özkaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

             Hibeden yararlanamayacak olan proje sahipleri ve katılımcılar

             Madde 14 — Proje sahipleri ve/veya katılımcılardan;

             a) Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce iflas edenler veya tasfiye halinde olanlar, işleri mahkemelerce idare edilenler, alacaklılarıyla herhangi bir düzenlemeye girmiş olanlar, iş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olanlar veya yürürlükteki mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olanlar,

             b) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, profesyonel olarak yürüttüğü mesleği ile ilgili bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı almış olanlar,

             c) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce; kamu haklarından mahrum olanlar, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar,

             d) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olanlar,

             e) Teklif edilen proje ile haksız rekabet/çıkar çatışması konumunda olanlar,

             f) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programına katılım için talep edilen bilgi ve belgeleri tam olarak sağlayamayanlar,

             g) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce yalan beyanda bulundukları tespit edilenler,

             h) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önceki proje çağrılarında gizli bilgi ve belge temin elde etmeye veya değerlendirme birimleri ile sözleşme makamını etkilemeye teşebbüs edenler,

             hibeden yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımların Desteklenme Oranı ve Desteklenecek Giderler

                Özel sektör yatırımlarında destekleme oranı

                MADDE 15 – (Değişik madde: RG-28/08/2007-26627)

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen gerçek kişi ve kuruluş projelerinin KDV dahil, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel kuruluş yatırımlarında ise KDV hariç hibeye esas proje toplam tutarının %50 (elli)’si hibe yoluyla karşılanır. Programdan desteklenecek projeler için toplam hibe tutarı, gerçek kişiler için 25.000 YTL, özel kuruluşlar için 175.000 YTL’yi geçmez.

             Ancak, proje toplam tutarları gerçek kişiler için 50.000 YTL, özel kuruluşlar için 350.000 YTL’yi aşmadığı takdirde proje toplam tutarının yalnızca % 50’sine hibe desteği sağlanır.

             Proje toplam tutarının; gerçek kişiler için 50.000 YTL, özel kuruluşlar için ise 350.000 YTL’yi aşması durumunda, artan kısmın proje sahiplerince finanse edilmesi gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından sözleşme akdi sırasında taahhüt edilmesi şarttır.

             Başvurularda belirtilen proje toplam tutarları, 8 inci maddede belirtilen yatırımların tam olarak gerçekleşmesini sağlamalıdır. Belirtilen yatırım konularının kısmi veya bölümler/üniteler şeklinde yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje tutarlarına hibe desteği sağlanır.

             Ancak, bağımsız bir proje olduğu sürece ve önerilen proje ile teknik yönden uyumlu olması şartı da dikkate alınarak, inşaatı başlamış, bitmiş ve halen devam eden etaplandırılmış bir projenin parçası olan teklifler de destekleme kapsamına alınır.

 

                Kamu hizmetine yönelik yatırımlarda destekleme oranı

                MADDE 16 – (Değişik madde: RG-28/08/2007-26627)

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen kamu hizmetine yönelik projelerin katma değer vergisi dahil toplam tutarının %75 (yetmişbeş)’i hibe yoluyla karşılanır.

             Programdan desteklenecek kamu hizmetine yönelik projeler için toplam hibe miktarı 300.000 YTL’yi geçmez.

             Ancak, proje toplam tutarı 400.000 YTL’yi aşmadığı takdirde proje toplam tutarının yalnızca % 75’ine hibe desteği sağlanır.

 

             Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kaynaklarından hibe desteği verilecek proje giderleri

             Madde 17 — Yatırım süresi içerisinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan;

             a) İnşaat işleri alımı,

             b) Makine, ekipman ve malzeme alımı,

             c) Danışmanlık hizmetleri alımı,

             d) Proje yönetim giderleri,

             Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kaynaklarından karşılanır.

             Proje sahiplerince, proje kapsamında satın alınacak mal, makine, ekipman ve inşaat işleri yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

             Proje sahibi, projenin tamamını veya projeyi mal alımı, inşaat ve danışmanlık gibi bölümler halinde ayrı ayrı ihale edebilir.

             Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olarak iş göremezler.

             İnşaat Giderleri

             Madde 18 — Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında hibe sağlanacak inşaat işleri, hibe talep edilen projenin ayrılmaz bir parçası olan ve özellikle özel kişi ve kuruluşlarca yapılacak yatırımlarda projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar. Başlı başına bir inşaat faaliyetinden ibaret olan inşaat projelerini ise kapsamaz.

             İnşaat işleriyle ilgili projelerde, inşaat mimari ve uygulama projelerinin hazırlanmış ve bir suretinin incelenmek üzere proje ekinde sunulmuş olması gerekir.

             İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, poz numarası, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden yapım şartnamelerinin ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programının proje ekinde sunulur.

             İnşaat giderleri, yalnız inşaatın gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve inşaatın bünyesine katılan giderleri kapsar.

             Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

             Madde 19 — Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı çerçevesinde yapılacak yeni makina, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

             Proje bir makine, ekipman ve malzeme alımını içeriyor ve makine, ekipman ve malzeme alımı projenin bir parçası ise, tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmek kaydı ile makine, ekipman ve malzeme alım bedeli, proje sahasına teslim giderleri ile montajını da kapsayacak ve Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programından karşılanır.

             Makina ve ekipman ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek proje ekinde sunulur. Ayrıca, makinenin hangi yöntemle alınacağı ve satın alma takvimi proje belgelerine dahil edilir.

             Projenin gerçekleşmesi için temin edilmesi gereken malzemelerin cinsi, ölçü birimi, miktarı, kalitesi, teknik özellikleri gibi niteliklerini belirten şartnameler düzenlenerek, proje ekinde sunulacak ve projede kullanım amacı belirtilir.

             Malzeme alım giderleri kapsamında, tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik demirbaş eşya, mobilya, mefruşat, taşıt alımı gibi giderler karşılanmaz.

             Danışmanlık hizmetleri alımı

             Madde 20 — Özel sektör yatırımlarında, kabul edilen projenin uygulanması için ve uygulama süresi içerisinde proje sahiplerince karar verilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlar için danışmanlık hizmeti alınabilecek ve bu pozisyonların piyasa rayicine uygun ücretleri proje maliyetine dahil edilebilir.

             a) Proje sorumlusu/müdürü,

             b) İnşaat işlerinde proje kontrolörü,

             c) Teknik proje sorumlusu,

             d) İdari ve mali işler sorumlusu,

             e) Sekreter, şoför ve hizmetli gibi elemanlar hariç diğer gerek duyulan destek elemanları.

             Özel sektör yatırımlarında, gerek duyulan danışmanlık hizmeti alımları Bakanlıkça belirlenmiş vasıfları taşıyan yerel sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla temin edilirse, danışmanlık hizmetlerinin toplam tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje toplam tutarının % 8 (sekiz)’ini geçemez.

             Özel sektör yatırımlarında, gerek duyulan danışmanlık hizmeti alımları bireysel danışmanlar veya özel danışmanlık firmaları vasıtasıyla temin edilirse, danışmanlık hizmetlerinin toplam tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje toplam tutarının %4 (dört)’ünü geçemez.

             Kamu sektörü yatırımlarında, kabul edilen projenin uygulanması için ve uygulama süresi içerisinde proje sahiplerince ihtiyaç duyulan hizmetler kamu kuruluşlarından sağlanacak ve hizmet tutarları proje maliyetine dahil edilmez.

             Proje yönetim giderleri

             Madde 21 — Özel sektör yatırımlarında projenin yönetimi ile ilgili oluşacak haberleşme ve kırtasiye giderlerine, proje yönetim gideri olarak 15 inci maddede belirtilen oranlar dahilinde hibe desteği verilir. Bu giderlerin tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas toplam proje tutarının %2 (iki)’sini geçemez. Proje yönetim giderleri kapsamında; proje amaçları doğrultusunda, ihtiyaç duyulması halinde bilgisayar ve yazılım alımları yapılabilir.

             Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

             Madde 22 — Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programından karşılanmayacak olan giderler şunlardır:

             a) Her türlü borç ödemeleri,

             b) Faizler,

             c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

             d) Kira giderleri,

             e) Kur farkı giderleri,

             f) Arazi, arsa ve bina alım giderleri,

             g) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,

             h) Nakliye giderleri,

             ı) Bankacılık giderleri,

             i) Denetim giderleri,

             j) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler.

             Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında; başvuru sahibinin proje hazırlanması ile ilgili hiçbir gideri karşılanmaz. Bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

             Ayni katkılar

             Madde 23 — Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, makina ve ekipman, işgücü katkısı hibeye esas toplam proje tutarına dahil edilmez. Ancak, bu tür katkılar proje bütçesinde belirtilecek ve hibeye esas proje toplam tutarı bu tür ayni katkılardan sonra belirlenen tutar üzerinden kabul edilir. Proje sahipleri, başvuru formlarında bu tür katkıyı sağlamayı taahhüt ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Proje Başvuru Esasları

             Başvuru zamanı

Madde 24 — (Değişik:RG-8/10/2005-25960)

Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, en geç 8/11/2005 tarihi mesai bitimine kadar tarım il müdürlüklerine teslim edilir.

             Başvuru sahiplerine sağlanacak teknik destek

             Madde 25 — Bakanlık il müdürlükleri bünyesinde, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının uygulanması amacıyla kırsal kalkınma il proje yürütme birimleri kurulur. Proje hazırlayarak başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, proje konusunda il proje yürütme birimlerine başvurarak ihtiyaç duyulan teknik desteği herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

             İl proje yürütme birimlerince verilecek teknik destek, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacak ve projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşıyamaz.

             Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programına ait uygulama rehberleri, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar potansiyel yatırımcılara verilir.

             Bakanlıkça düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve web sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

             Bakanlıkça, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı uygulamaları konusunda il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme biriminde görev alacak kişilere yönelik eğitim programları düzenlenir.

             Başvurulacak yerler

             Madde 26 — Proje sahipleri projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan Bakanlık il müdürlüklerine başvurur. Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgilenen tüm kişi, kuruluş ve kurumları, ilk resmi başvurularını Bakanlık il müdürlüklerine yaparlar.

             Bakanlık il müdürlükleri tarafından teslim alınacak proje başvurularının tamamı, başvuru son tarihinde il proje değerlendirme birimine teslim edilir.

             Başvuru şekli

             Madde 27 — Proje başvuruları;

             a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen illerde gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

             b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.

             c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip kişi, kuruluş ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

             d) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı başvuru formuna ve içeriğine uygun olarak hazırlanır.

             Başvurular, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kurye ile ya da elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi Bakanlık il müdürlüklerince verilir.

             E-mail ve fax gibi başka yöntemlerle gönderilen, başka bir adrese gönderilen veya son başvuru tarihinden sonra tarım il müdürlüğüne ulaşan başvurular kabul edilmez.

             Kapalı zarfın üzerine, başvuru sahibinin tam adı ve adresi, proje başlığı ve "Değerlendirme Oturumundan Önce Açmayınız" ibaresi büyük harflerle yazılır.

             Başvurular bir (1) asıl ve dört (4) kopya olmak üzere beş (5) adet olarak yapılır. Hibe başvuru formu ve ekleri aynı zamanda elektronik olarak disket ve/veya CD ortamında da verilir. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.

             Ek bilgi talepleri ve karşılanması

             Madde 28 — Gerek projelerin hazırlanması gerekse başvuru sırasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesi için başvuru sahipleri, Ek-1’de belirtilen e-posta, fax ve internet adreslerinden bilgi edinebilir ve Bakanlıkça ilan edilecek tarihe kadar yazılı olarak başvurabilir.

             Ek bilgi talebini içeren tüm sorular cevapları ile birlikte, Ek-1’de belirtilen web adreslerinde "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar" şeklinde yayımlanır.

             Tarım il müdürlükleri, başvuru sahiplerince uygulama rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlarda açıklanmayan hususlara dair kendilerine iletilecek soruların cevaplarını yukarıda belirtilen yollarla başvuru sahiplerine iletilmesini sağlar. Sorular ve cevaplar son başvuru tarihinden bir hafta öncesine kadar belirtilen adreslerde yayımlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Proje Başvurularının Değerlendirilme Esasları

             İl proje değerlendirme birimi

             Madde 29 — Proje kapsamındaki illerde, başvurusu alınan projelerin ilk değerlendirmesi, Bu Bölümde belirtilen kriterlere göre, vali yardımcısının başkanlığında il özel idare temsilcisi, tarım il müdürlüğü, bayındırlık ve iskan il müdürlüğü, ziraat odası temsilcisi ile proje konusuyla ilgili kamu kurumu yetkili temsilcilerinden teşkil edilecek il proje değerlendirme birimlerince yapılır.

             İl proje değerlendirme birimlerinin oluşturulma ve çalışma şekilleri il valiliklerince belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme birimleri en az beş (5), en fazla yedi (7) temsilciden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

             İl proje değerlendirme birimlerine, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteği sunmak, özet tabloların doldurulması ve değerlendirme ile ilgili verilerin muhafazasında, proje özetlerinin düzeltilmesinde çalıştırmak amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlilendirilebilir.

             Tarım il müdürlükleri tarafından teslim alınıp son başvuru tarihinde il değerlendirme birimine teslim edilen proje başvuruları, son başvuru tarihini takibeden beş (5) iş günü içerisinde yapılacak ilk toplantıda, belirtilen kriterlere göre değerlendirilmeye başlanır. İl proje değerlendirme birimi bu değerlendirmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır.

             Tarım il müdürlükleri bünyesinde, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının uygulanması amacıyla kurulmuş il proje yürütme birimlerinde görevlendirilen personel, il proje değerlendirme biriminde görev alamaz.

             Başvuruların idari uygunluk açısından incelenmesi

             Madde 30 — İl proje değerlendirme birimleri, öncelikli olarak proje başvuru evraklarını Ek-2’de yer alan "Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi"ne göre eksiksiz ve tam olması yönünden inceler.

             Teslim alınmış olan başvurularla ilgili olarak il proje değerlendirme birimi tarafından tespit edilen maddi hata ve noksanlıkların giderilmesi ve eksikliklerinin tamamlanması için, başvuru sahipleri iadeli taahhütlü mektup ile bilgilendirilir. Mektubun başvuru sahibinin eline geçmesinden itibaren verilecek beş (5) günlük ek süre içerisinde noksanlıklarını tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

             Tam olarak teslim edilen başvurular, 31, 32 ve 33 üncü maddelerde açıklanan, başvuranların ve projenin yeterliliği kriterleri açısından değerlendirmeye alınır.

             Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi

             Madde 31 — Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, ortakların, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi Ek-3’de yer alan "Başvuru Sahibi, Ortaklar ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu" kriterlerine göre yapılır.

             Projelerin ön değerlendirme kriterleri

             Madde 32 — Projelerin değerlendirilmesinde öncelikle projenin istihdam yaratma etkileri, kırsal alanda yaşayanların projeden etkilenme derecesi, çevre ve doğal kaynakların korunması, proje konusu gerçekleştirildikten sonra sürdürülebilir olması, kırsal toplumun güçlendirilmesi ve gelecekte benzeri projeleri hazırlama kapasitesinin özellikle Avrupa Birliği fonları için yaratılması gözönüne alınır. "Projelerin Ön Değerlendirme Kriterleri" sadece özel sektör projelerinin değerlendirilmesinde kullanılır.

             Ön değerlendirme kriterleri Ek-4’de belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış (60) ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular değerlendirmeye alınır.

             T.C. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinden tarımsal kredi kullanmış ancak borçlarını yapılandırmamış veya yapılandırmaya rağmen ödememiş olan başvuru sahiplerinin proje başvuruları proje ön değerlendirme kriterlerine göre yapılan değerlendirmede almış olduğu toplam puanının % 20 (yirmi)’si düşürülerek değerlendirilir.

             Genel değerlendirme kriterleri

             Madde 33 — Projeler, Ek-5’de yer alan "Genel Değerlendirme Cetveli" kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

             a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,

             b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,

             c) Varsa ortaklık yapısı,

             dikkate alınır.

             Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, yaratması beklenen etki, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:

             1 = çok zayıf,

             2 = zayıf,

             3 = yeterli,

             4 = iyi,

             5 = çok iyi.

             En yüksek puanları almış olan başvurulara öncelik verilir.

             Ek-5’de yer alan "Genel Değerlendirme Cetveli"nde "Bölüm 1. Mali ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi" kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki (12) olacaktır. Toplam oniki (12)’den daha az puan alındığı taktirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

             Ek-5’de yer alan "Genel Değerlendirme Cetveli"nde "Bölüm 2. Uygunluk" kriterlerinden asgari yeterli puanı on sekiz (18) olacaktır. Toplam on sekiz (18)’den daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

             Hibe başvurusu reddedilme nedenleri

             Madde 34 — İl proje değerlendirme birimi tarafından reddetme kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Bakanlık onayı tamamlandıktan sonra tarım il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.

             Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:

             a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması,

             b) Başvurunun eksik veya belirtilen idari koşullara uygunluk göstermemesi,

             c) Başvuru sahibi/ortakları veya ilişkili kuruluşların uygun şartlara sahip olmaması,

             d) Teklif edilen faaliyetin program kapsamında olmaması, teklifin uygulama için öngörülen azami süreyi aşması, talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması gibi proje başvurusunun uygunluk şartlarına sahip olmaması,

             e) Teklifin yeterli olmaması veya başvuru sahibinin mali durumu ve projeyi gerçekleştirebilme kapasitesinin yetersiz olması,

             f) Teklifin, genel değerlendirme kriterlerine göre diğer tekliflerden daha yetersiz olması.

             Değerlendirme raporları

             Madde 35 — Değerlendirilmelerin tamamlanmasından sonra, il proje değerlendirme birimi tarafından ilk değerlendirme aşamasını geçen proje başvurularına ait alınan karar ve eki rapor ile proje başvurularının bir sureti, tarım il müdürlüğü vasıtasıyla Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir. İlk değerlendirme aşamasını geçmeyen proje başvurularına ait sadece alınan karar ve eki raporlar Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir.

             Değerlendirme nihai kararı

             Madde 36 — İl proje değerlendirme birimi tarafından uygun görülerek Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine iletilen projeler, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından gelen projelerin kapsadığı iller ve konu başlıkları içerisinde bir denge oluşturmak amacıyla değerlendirilir.

             Merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

             Özel sektöre ve kamu hizmetine yönelik olarak tahsis edilen hibe tutarı ve proje sayısı konusunda her bir il için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak illere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık tarafından uygunluğu tespit edilen projelerin sayısı ve yatırım tutarına göre belirlenir.

             Proje sayısının ve yatırım tutarının fazla olması halinde bir yedek liste oluşturur.

             Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

             Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

             Madde 37 — Değerlendirmenin Bakanlığın onayından sonra, kesin karar proje sahiplerine tarım il müdürlüğü tarafından yedi (7) iş günü içerisinde yazılı olarak iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi ve Uygulama Esasları

             Hibe sözleşmesi

             Madde 38 — Projeleri kabul edilen proje sahipleri, tarım il müdürlükleri tarafından, hibe sözleşmesini onbeş (15) iş günü içerisinde imzalamak üzere davet edilir.

             Proje sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

             Teminat alınması

             Madde 39 — Özel sektör yatırımlarında proje sahibi, hibe sözleşmesine konu olan toplam proje tutarının % 10 (on)’u tutarında banka teminat mektubu verecek veya hibe sözleşmesinde belirtilen toplam proje tutarının % 5 (beş)’ini tarım il müdürlüğünce belirlenecek bir yetkili ile açılacak ortak hesaba, hibe sözleşmesinin akdinden önce yatırır.

             Teminat mektubunun bir kopyası veya ortak hesaba ait banka dekontu hibe sözleşmesi ile birlikte Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir.

             Teminat mektubu, proje uygulamasının sona ermesinden sonra proje sahibinin talebi üzerine il müdürlüğünce iade edilir.

             Ortak hesaba yatırılan tutar, proje uygulaması sırasında son ödeme talebi öncesinde proje sahibi ve tarım il müdürlüğünce belirlenecek yetkilinin müşterek imzası ile çekilir.

             Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesh edilmesi halinde teminat mektubu veya ortak hesapta bulunan meblağ Hazine adına irat kaydedilir.

             Hibe sözleşmesi akdi

             Madde 40 — Hibe sözleşmesi, tarım il müdürlüğü ve proje sahipleri arasında davet yazısında belirtilen süre içerisinde iki (2) asıl, üç (3) suret olmak üzere beş (5) adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış üç (3) sureti, tarım il müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir. Hibe sözleşmesinin asıllarının bir adedi tarım il müdürlüğünce, bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

             Hibenin nihai tutarı

             Madde 41 — Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar; Ek-2’de belirtilen döviz kuru esas alınarak hesaplanan, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen ABD Doları tutarlarını aşmayacak şekilde, üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

             Hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak hibe ödemelerinin hesaplanması ve ödenmesi uygulamasında, hibe katkısının Bakanlık tarafından T.C. Merkez Bankası’ndan aracı bankaya aktarıldığı günde uygulanmakta olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. Nihai proje tutarı projenin tamamlanmasını ve nihai hesapların ibrazını takiben belirlenmiş olur. Hibe miktarları, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen tutarları kesinlikle aşamaz.

             Yükümlülüklerin yerine getirilememesi

             Madde 42 — Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

             Proje uygulamalarının izlenmesi

             Madde 43 — Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyle hibe sözleşmesi hükümlerine göre projeyi uygulamaya başlar.

             Projelerin uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi proje kapsamındaki iller bünyesindeki tarım il müdürlüklerinde teşkil edilecek, il proje yürütme birimlerince yapılacaktır. Bu birimler gerek olması durumunda ilgili kamu kurumu temsilcilerinden yardım alırlar.

             Proje uygulamaları, Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, Bakanlık veya bu birimlerce görevlendirilecek elemanlarca da izlenir.

             Proje uygulamalarının hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, proje sahiplerine yedi (7) iş günü içerisinde uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda tarım il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi en geç beş (5) işgünü içerisinde bilgilendirilir. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen yirmi (20) iş günü içerisinde projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeye başlandığının tespit edilmemesi halinde, hibe sözleşmesi fesih süreci tarım il müdürlüğü tarafından Bakanlık nezdinde başlatılır.

             Uygulama sözleşmeleri

             Madde 44 — Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, malzeme, hizmet ve inşaat işi satınalma ihalelerinde, 13/7/2001 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan ve 2005 yılında tadil edilen 4631-TU no’lu İkraz Anlaşması ile Dünya Bankası tarafından yayınlanan "IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Kapsamında Satınalma Kılavuz"larında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

             Proje sahipleri, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, mal, makina, ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin ihale ile ilgili belgelerin iki (2) suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce, tarım il müdürlükleri bünyesindeki il proje yürütme birimlerine verirler.

             İl proje yürütme birimi, satın alım dokümanlarının uygun bulunmasından sonra, proje sahibi yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.

             Satın alım dokümanlarının il proje yürütme birimi tarafından yapılan incelemesinde, işlemlerin uygun bulunmaması durumunda, proje sahibi satın alım işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.

             Proje sahipleri, onay yazısının kendilerine tebliğinden sonra, yüklenicilere gönderilen sipariş mektubu ile imzalanan sözleşmelerin aslı ve iki (2) suretini, tarım il müdürlükleri bünyesindeki il proje yürütme birimlerine ilgili sözleşmeler imzalandıktan sonra en geç on (10) iş günü içinde teslim eder. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilir. İhale ile ilgili tüm belgeler ve sözleşmelerin bir sureti, ihale sürecinin Dünya Bankası kurallarına uygun olarak yapıldığını belirten bir yazı ile birlikte il proje yürütme birimlerince Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir.

             Proje harcamalarının kontrolü

             Madde 45 — Proje sahipleri, satın alınan mal, makine, ekipman, hizmet ve inşaat işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra aylık ödeme taleplerini her ayın sonunu izleyen ilk beş (5) iş günü içinde aylık ilerleme raporları ile beraber tarım il müdürlüğüne dört (4) nüsha halinde teslim eder. Hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen harcama kodlarına göre, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde düzenlenmiş irsaliye, makbuz, fatura, ücret bordrosu gibi belgeler ile proje sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve mal veya hizmetin alındığına dair belgeler aylık ilerleme raporu ile verilir.

             Aylık tahmini proje yönetim giderleri, proje sahiplerince aylık olarak tarım il müdürlüğüne bir liste ile sunulur. Aylık tahmini proje yönetim giderlerine il proje yürütme birimlerince onay verilmesinden sonra harcamalar gerçekleştirilebilir ve harcama belgelerine bağlanır.

             Ayrıca, proje sahipleri, mal, hizmet, makine, ekipman alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de aylık ilerleme raporu ile verir.

             İl proje yürütme birimi; beş (5) gün içerisinde belgelerin hibe sözleşmesi ve mevzuata uygunluğu ile proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, aylık ilerleme raporları ile eki belgelerinin asıllarına uygunluğu onaylanmış üç (3) suretini uygulamaların ilgili mevzuat, Dünya Bankası usul ve esasları ile 4631-TU no’lu İkraz Anlaşması hükümlerine uygun olarak yapıldığını ve yatırımcının kendi katkısını ödediğini teyit eden, ilgili sözleşmeler kapsamında temin edilen mal ve hizmetlerin sözleşmelerine ve hibe sözleşmesine uygun olarak teslim alındığını/gerçekleştiğini belirten bir yazı ekinde Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderir. Aylık ilerleme raporları ile eki belgelerin en geç takip eden ayın 15’inden önce gönderilmiş olması gerekir.

             Uygulama sorumluluğu

             Madde 46 — Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

             Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından tarım il müdürlükleri sorumludur.

             Ödemeler

             Madde 47 — İlerleme raporları ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin Bakanlıkça onaylanmasından sonra, ödemeler proje sahibinin belirttiği banka hesaplarına aracı banka vasıtasıyla aktarılır. Aracı banka, ödemelerin yatırımcı veya üçüncü taraflara aylık olarak yapılmasından sonra ödemelerin yapıldığına ilişkin belgeleri ilgili ay bittikten sonra beş (5) iş günü içinde Bakanlık ve Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine ibraz eder. Aracı bankaya aktarılacak kaynak tutarının % 0,5’i (binde beş) oranında ayrıca nakit olarak hizmet komisyonu ödenir.

             Proje kapsamında Bakanlıkça yapılacak ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılacaktır.

             Proje sahibinin ödeme talebini tarım il müdürlüğüne vermesinden sonra Bakanlık tarafından hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin azami otuz (30) gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

             Bankalarda oluşacak havale, komisyon ve benzeri giderler, üçüncü taraflara yapılacak ödeme tutarından karşılanır.

             Projenin hesapları

             Madde 48 — Proje sahibi, doğru ve düzenli kayıtlar ile beraber, projenin uygulanmasına ilişkin özel ve şeffaf hesaplar tutar. Proje sahibi, nihai ödemenin yapıldığı tarihten sonra beş yıl boyunca bu kayıtları saklamakla yükümlüdür.

             Proje sahibi, Bakanlık tarafından aktarılan kaynakların ve doğan faizlerinin takip edilebileceği, projeye özel bir banka hesabı açar.

             Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler

             Madde 49 — Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep sözkonusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.

             Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle belirtilir. Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için, gerekçelerinin detaylı olarak açıklanması, gerekirse belgelerle desteklenmesi gerekir. Söz konusu değişiklikler, proje teklifi alınmasından hibe sözleşmesinin imzalanmasına kadar geçen süreç aynı şekilde izlenerek gerçekleştirilir.

             Proje sahibi değişiklik talebini tarım il müdürlüğüne iletir. İl proje yürütme birimi tarafından değişiklik talebinin uygun görülmesi halinde talep tarım il müdürlüğü tarafından Bakanlığa iletilir. Bakanlık değerlendirme sonrası kesin kararını, tarım il müdürlüğüne bildirir.

             Bütçe içi revizyonlar

             Madde 50 — Bütçe içi revizyonlar;

             a) Projenin temel amacını etkilemiyorsa,

             b) Yalnız bir kereye mahsus olmak üzere;

                (1) Bir bütçe kalemi içindeki aktarmayı içeriyorsa,

                (2) Her bir bütçe kalemi tutarının % 15’ine kadar bir aktarmayı içeriyorsa,

             gerçekleştirilebilir.

             Bu değişiklikler proje yönetim giderleri tutarını değiştirmez.

             Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, proje sahibi bütçe değişikliğini uygulayabilir ve on (10) gün içerisinde ve/veya takibeden ilk aylık ilerleme raporunda gerekçeleri ile Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimini bilgilendirir.

             Ayrıca, adres değişiklikleri, banka hesabı değişiklikleri de tarım il müdürlüğü vasıtasıyla Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine bildirilir.

             Projece sağlanan ekipmanların mülkiyeti

             Madde 51 — Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, techizat ve diğer malzemelerin mülkiyeti ve amacını proje yatırımının bitiminden beş (5) sene sonrasına kadar değiştirmeyecektir. Bu husus ruhsat veya diğer mülkiyet belgesine şerh konur.

             Söz konusu makine, ekipman ve diğer malzeme yine beş (5) yıl süre ile projenin uygulandığı bölgede kalacaktır; yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 52 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

  

Ek - 1

 

  

PROJE UYGULAMASI SÜRECİNDE BAŞVURULACAK ADRESLER

 

 

 

E-posta adresi        : kk-myb@arip.org.tr

Faks                                        : 0312 – 419 17 84

Internet Adresi      : www.arip.org.tr

                                                 www.tedgem.gov.tr

                                                 www.tarim.gov.tr

 

Ek - 2

  

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

 

 

İDARİ UYGUNLUK

EVET

HAYIR

1.        Başvuru formu tam olarak doldurulmuştur

 

 

2.        Başvuru formu ve ekleri 1 orijinal ve 4 kopya halinde sunulmuştur

 

 

3.        Başvuru formu, MS Word ve/veya MS Excel, Times New Roman-

      12 ile elektronik ortamda hazırlanmıştır.

 

 

4. Bakanlıkça oluşturulan çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt

    sistemlerine kayıtlı olduğunu gösterir belge ile çiftçi belgesi   

    eklenmiştir.

 

 

5. Yetkili kurul kararları eklenmiştir.

 

 

6. Başvuru sahibi “Başvuru Sahibinin Beyanı”nı imzalamıştır.

 

 

7. Eğer varsa başvuru sahibi ve ortakları “Ortaklık Bilgi Formu’nu   

    imzalamıştır.

 

 

8.  Eğer varsa “Ortaklık Beyanı” tüm ortaklar tarafından imzalanmıştır

 

 

9. Başvuru sahibi kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi tescil   

    belgesi ve/veya tüzük/ana sözleşmesi eklenmiştir

 

 

10. Eğer varsa başvuru sahibinin son yıllık faaliyet raporu eklenmiştir.

 

 

11. Eğer varsa başvuru sahibinin ve ortaklarının kar-zarar hesabı ve üç 

      yıllık bilanço hesapları eklenmiştir.

 

 

12. Eğer varsa ilişkili kurum/kuruluşlarla anlaşmalar eklenmiştir.

 

 

13. Tarımsal kredi borcu olmadığına dair belge verilmiştir.

 

 

14. Bütçe, başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmış ve

      YTL ve ABD Doları olarak sunulmuştur. (1)

 

 

(1)     YTL cinsinden hazırlanan proje toplam bütçesinin ABD Dolarına çevrilmesinde 1 ABD Doları=1.32 YTL olarak alınacaktır.

 

Ek - 3

 

BAŞVURU SAHİBİ, ORTAKLAR VE PROJENİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

UYGUNLUK

EVET

HAYIR

1.        Başvuru sahibi uygundur.

 

 

2.        Ortak 1 uygundur (eğer varsa).

 

 

3.        Ortak 2 uygundur (eğer varsa).

 

 

4.        Ortak ...........uygundur (eğer varsa).

 

 

5.        İlişkili kurum/kuruluşlar uygundur.

 

 

6.        Proje program tarafından kapsanan bir sektör ya da faaliyet alanıyla ilgilidir.

 

 

7.        Faaliyetin süresi izin verilen maksimum süre olan 1 (bir) yılı geçmemektedir.

 

 

8.        Proje ekleri tamamdır.

 

 

9.        Talep edilen hibe tutarı toplam proje tutarının özel kişi için %50 veya 17,500 ABD Doları, özel kuruluşlar için %50 veya 125,000 ABD Doları, kamu hizmetleri için %75 veya 225,000 ABD Doları’ndan fazla değildir

 

 

10.     Proje yönetim giderleri, proje toplamının % 2’sini geçmemektedir.

 

 

  

Ek - 4

 

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 

Puan

Referans

Puan

Projenin

Aldığı Puan

1-Projedeki katılımcı ortak sayısı

Ferdi projeler

10

4

 

 

 

3 kişiye kadar

6

3’den fazla

10

2-Çıktıdan faydalanacak kişi sayısı

20 kişiye kadar

10

6

 

20 >

10

3-Yaratacağı istihdam sayısı

10 kişiye kadar

15

5

 

 

 

10 – 20 kişi

7

20>

15

4-Yatırımı gerçekleştirecek tüzel kişiliklerdeki kadın üye sayısı

1

5

1

 

 

1 ‘den fazla

5

5-Projeye ayni katkı oranı

% 15’e kadar

10

2

 

 

 

% 15-30

5

% 30’dan fazla

10

6- Yatırım yerinin karakteristiği

İl

10

2

 

 

 

İlçe

6

Köy

10

7- Örgütlenmeyi  destekliyorsa

40

7

 

8- Çevreyle uyum ve sürdürülebilirlik

6

 

9- Mevcut projelere uyum ve ilgi

12

 

10- Yerel kurumların katılımı

5

 

11- Organik tarımı destekliyorsa

5

 

12- Üretim pazar sanayi entegrasyonu güçlendirici

5

 

TOPLAM

100

100

 

 

Ek - 5

 

GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ

 

Bölüm

Azami Puan

1. Mali ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi

20

1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir?

5

1.2 Başvuru sahibi ve mevcut ise ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle  

      ele alınacak konulara ilişkin bilgi)

5

1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip midir?

5

1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi?

      (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere)   

      Eğer mevcut ise, ortaklığın kalitesi hangi düzeydedir?

5

2. Uygunluk

25

2.1 Teklif, teklif çağrısının amaçları ve bir veya daha fazla önceliği ile ne kadar ilişkili?

5

2.2 Teklif, kapsamdaki illerde kırsal alanda fakirliğin azaltılması ve gelir getirici

      faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin ihtiyaçlar ve kısıtlamalarına ne kadar uygun?

5

2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler (aracılar,

      nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler) ?

5

2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla

       tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu?

5

2.5 Teklif ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri, ile

      beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir?

5

3. Metodoloji

30

3.1 Teklif edilen faaliyetler ne denli uygun, pratik ve amaçlar ve beklenen sonuçlarla

       tutarlı?

5

3.2 Genel proje tasarımı ne kadar tutarlı?

       (özellikle söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu, dış faktörleri hesaba   

       katıyor mu ve değerlendirmeye yönelik mi?)

5

3.3 Hedef grupların ve nihai faydalanıcıların katılım düzeyi ve/veya projeyi 

      sahiplenmeleri ve projeye katılımları tatmin edici mi?

5

3.4 Teklifte, proje tamamlandığında elde edilecek sonuçları objektif değerlendirme

       göstergeleri var mıdır?

5

3.5 Faaliyet planı net ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

3.6 Ortakların katılım ve faaliyet düzeyi ne kadar tatminkardır?

       (Ortak bulunmaması halinde bu bölümden verilecek puan 1 olacaktır.)

5


Sayfa 1


4. Sürdürülebilirlik

15

4.1 Projenin, hedef kitlelerinin üzerinde elle tutulur bir etkisinin olması ne derecede  

      muhtemeldir?

5

4.2 Teklifin çarpan etkileri yaratması ne derece muhtemeldir?

      (Bilgi dağıtımı ve proje sonuçlarının tekrar edilmesi veya uzatılmasına ilişkin 

     olasılıklar dahil olmak üzere)

5

4.3 Teklif edilen projenin sonuçları aşağıdaki açılardan ne derecede sürdürülebilirdir?

·                mali açıdan (ARIP finansmanı sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecektir?)

·                kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam etmesini sağlayacak yapılar proje sona erdiğinde yerinde olacak mı? Projenin sonuçları yerel düzeyde sahiplenilecek mi?)

·                politika düzeyinde (ilgili olduğu durumlarda) projenin yapısal etkisi ne olacaktır? Ör. Mevzuatın, davranış biçimlerinin, yöntemlerin vs. gelişmesine katkısı olacak mıdır?

5


5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

10

5.1 Bütçe ne derecede açık ve detaylı?

5

5.2 Teklif edilen giderler ne derecede projenin uygulanması açısından gereklidir?

5

Azami Toplam Puan

100

 

 

Sayfa