Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 15.10.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24907

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK(1)(2)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (Değişik:RG-04/09/2003-25219)

Bu Yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının kuruluşu, derneklerle ilgili iş ve işlemler ile vakıflar ve merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili bazı işlemlerin yürütülmesine ilişkin yetki, görev ve sorumluluklarının tespiti ile bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için çalışma ve denetim esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-

Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatı kuruluşu ile görev, yetki, denetim ve sorumlulukların yerine getirilmesine (Mülga ibare:RG-04/09/2003-25219) ilişkin ilke ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-04/09/2003-25219)

Bu Yönetmelik, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13/A maddesi, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 15, 45, 46 ve 73 üncü maddeleri, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri, 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (Değişik:RG-04/09/2003-25219)

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

Bakan : İçişleri Bakanını,

Daire Başkanlığı : Dernekler Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkanı : Dernekler Dairesi Başkanını,

Dernekler Denetçileri : Dernekler Denetçilerini ve Dernekler Denetçi Yardımcılarını,

Şube Müdürlüğü : İşlemler Şube Müdürlüğünü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünü, Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünü, Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürü : İşlemler Şube Müdürünü, Dış İlişkiler Şube Müdürünü, Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürünü, Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürünü,

Dernekler Müdürlüğü : Valilik bünyesindeki İl Dernekler Müdürlüğünü,

Dernekler Müdürü : Valilik bünyesindeki İl Dernekler Müdürünü,

Dernekler Büro Şefliği : Kaymakamlık bünyesindeki İlçe Dernekler Büro Şefliğini,

Dernekler Büro Şefi : Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesindeki İlçe Dernekler Büro Şefini,

Merkez Teşkilatı : İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığını,

Taşra Teşkilatı : Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesindeki Dernekler birimlerini,

Dernekler Birimi : İl Dernekler Müdürlüğü ile İlçe Dernekler Büro Şefliğini,

Dernek : 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan dernek, şube, federasyon, konfederasyonlar ve Türkiye’de kurulan derneklerin yurtdışındaki şubeleri ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yurtdışında kurulan derneklerin Türkiye’deki şubelerini,

Birlik : 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan teşekkül, birlik ve federasyonları,

Kütük : Dernekler kütüğünü,

Kanun : 2908 sayılı Dernekler Kanununu,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri

Daire Başkanlığının kuruluşu

Madde 5- İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı aşağıdaki yönetim kademeleri ve birimlerden oluşur;

a) Daire Başkanı,

b) (Değişik ibare:RG-04/09/2003-25219) Dernekler Denetçileri,

c) (Değişik ibare:RG-04/09/2003-25219) İşlemler Şube Müdürlüğü,

d) Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü,

e) Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,

f) Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürlüğü.

Daire Başkanlığının görevleri

Madde 6- Daire Başkanlığı;

a) Dernek ve birliklerin kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek, 

b) Derneklerin, izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Dernek ve birliklerin, tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiye ve faaliyetten alıkonması ile ilgili iş ve işlemleri izlemek,  

d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek,

e) Derneklerin açmış olduğu okul, kurs, yurt, pansiyon ve diğer tesislerin Kanunun 41 inci maddesine istinaden uygunluğunu incelemek ve yürütmek,

f) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak ve kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

g) 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, faaliyet, denetim ve tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

h) Dernek ile birliklerin yönetici veya üyelerinin, Devletin güvenliği ya da yasalara aykırı faaliyetlerine yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak,  

ı) Derneklerin, Kanununa göre yurt dışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek,

i) Derneklerin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyet sonuçlarını izlemek,

j) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 115 inci maddesi uyarınca işlemleri yürütmek ve gerekli görüldüğü takdirde bu yetkinin Bakanlık Makamı onayı ile Valiliklere devrini sağlamak, 

k) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikayet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek,  

l) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Gerekli görülen hallerde, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında bulunan dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap iş ve işlemlerinin Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak,

m) Dernek ve birlikler ile ilgili mevzuat hazırlama çalışmalarını yürütmek ve düzenleyici genelgeler çıkarmak,

n) Dernek ve birlikler hakkında tereddütlü konularda görüş bildirmek ya da ilgili birimlerden görüş talep etmek,

o) Dernek ve birliklerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

ö) Dernek ve birliklerin, kuruldukları il ve ilçeler ile amaçlarına göre tasnifi yapılarak ayrıntılı istatistiki bilgilerini oluşturmak,

p) Daire Başkanlığı ile taşra teşkilatı personel ve bütçe planlamalarını yapmak ve ilgili birimlere iletmek,

r) Merkez ve taşra teşkilatı personeli için hizmet içi eğitim planlaması yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

s) Dernek yöneticilerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

ş) Daire Başkanlığı ile İl Dernekler Müdürlüğü ve İlçe Dernekler Büro Şefliğinin koordineli çalışmasına yönelik önlemleri almak, 

t) Daire görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

u) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki faaliyetleri, işbirliğinde bulunabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluşlar kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini yürütmek,

ü) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri, kurulmuş vakıflarla işbirliğinde bulunabilmeleri, temsilcilik kurabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluş kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini yürütmek,

v) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de kurulan vakıfların uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışında şube açması ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması ile yurtdışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilmeleri konusunda izin verme işlemlerini yürütmek,

İle yetkili ve görevlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı, Dernekler Denetçileri, Şube Müdürleri

ve Büro Şeflerinin Görevleri

Daire Başkanı

Madde 7- Daire Başkanı, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Daire Başkanlığına verilen görevlerin etkin, verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere;

a) Personel, yürütülen hizmetler ve hizmette kullanılan araç ve gereçler açısından denetim işlevini yerine getirmek,

b) Daire Başkanlığı bünyesinde koordinasyonu sağlamak ve evrak akışını düzenlemek,

c) Personel ve hizmetle ilgili olarak kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, performans ve verimliliği sağlamaya yönelik iyileştirici ve geliştirici önlemleri almak, uygulamak ve üstlerine önermek,

d) Mevzuata uygun olarak dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde her türlü önlemi almak, 

e) Taşra birimleri ile koordinasyon ve bilgi akışına ilişkin teknolojik imkanların sağlanmasına yönelik önlemleri almak ve projeler geliştirmek,

f) Derneklerle ilgili denetim raporlarının ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

g) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık tarafından hizmete ilişkin verilen emir ve görevleri yerine getirmek,

İle yetkili ve görevlidir.

Dernekler Denetçileri

Madde 8- (Değişik ibare:RG-04/09/2003-25219)  Dernekler Denetçileri;

a) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği ile verilen görevleri yapmak, dernekler birimlerinin çalışmalarının etkin, verimli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini denetlemek,

b) Hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevlidir.

Şube Müdürü

Madde 9 – Şube müdürü, bu Yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde;

a) Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Şube Müdürlüğünün çalışmalarının etkin, verimli ve mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,

c) Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri ile personelini izlemek ve değerlendirmek, 

d) İş bölümü yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek,

e) İş ve işlemleri kolaylaştırıcı ve çabuklaştırıcı tedbirler almak ve üstlerine önerilerde bulunmak,

f) Daire Başkanı tarafından hizmete ilişkin olarak verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevlidir.

Büro Şefi

Madde 10- Büro Şefi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Büro Şefliğinin iş ve işlemlerini yürütmek, 

b) Büro hizmetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,

c) Büro hizmetlerinin ve personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işlemlerin basitleştirilmesi ve verimin arttırılması yönelik uygulamalar yapmak ve üstlerine önerilerde bulunmak,

d) Büro personelini izlemek ve değerlendirmek,

e) Büro personeli arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı hizmet anlayışını tesis etmek,

f) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak

İle yetkili ve görevlidirler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanına Doğrudan Bağlı Bürolar

İdari Büro Şefliği

Madde 11- İdari Büro Şefliği, ilgili mevzuat ve genelgeler çerçevesinde;

a) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Daire Başkanlığı ile taşra teşkilatında çalışacak personelin atama ve yer değiştirmeye ilişkin planlamalarını yapmak ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

b) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Dairenin idari ve mali işlerini takip etmek, yıllık bütçe planını hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak, 

c) Daire Başkanlığına gelen evrakı usulüne göre almak ve giden evrakı usulüne uygun olarak taşra teşkilatına göndermek, 

d) Evrakın, şubelere göre tasnifini yapmak, Daire Başkanına sunmak ve akışını sağlamak, 

e) Daire Başkanının yazılı ve sözlü emirlerini ilgili şubelere tebliğ etmek,

f) Gizli evrak ve yazışmaların güvenliğini sağlamak,

g) Yıl içinde tanzim edilen gelen ve giden evrak föylerini tarih ve sayı sırasına göre tasnif edip muhafazasını sağlamak,

h) Evrakın sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

ı) Başkanlık personelinin özlük haklarını takip etmek ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

i) Daire Başkanlığının sekreterya görevinin yürütülmesini sağlamak,

j) Dairenin görev alanına giren konularda, ilgili şubelerle koordine ederek istatistikler  oluşturmak, 

k) Daireden istenen görüş yazılarını, ilgili birimlerle koordine ederek cevaplandırılmasını sağlamak,

l) Daire Başkanı tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

m) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) Daire Başkanlığının hizmete ilişkin ihtiyaçlarını belirlemek ve ilgili dairelerden temin ederek dağıtımını yapmak,"

İle yetkili ve görevlidir.

Dernekler Denetçileri Büro Şefliği
Madde 12- (Değişik ibare:RG-04/09/2003-25219) İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği ile Daire Başkanı tarafından hizmete ilişkin olarak verilen talimatlar çerçevesinde;

a) Dernekler Denetçilerinin aylık çalışma ve hakediş durumlarını gösteren çalışma ve hakediş cetvellerini ve geçici görev yolluk bildirimlerini düzenlemek, ilgili belgelerle birlikte izleyen ayın ilk beş günü içinde saymanlığa iletmek ve konu ile ilgili diğer hesap işlerini yapmak,

b) Dernekler Denetçilerinin zimmet-matlup defterlerini tutmak,

c) Dernek Denetçilerinin zimmet ve matlup tutarlarını gösteren listeleri, her yıl sonunda Daire Başkanına sunmak,

d) Dernekler Denetçilerinin denetim raporları ile ilgili işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,

e) Dernekler Denetçilerinin izin, sağlık ve özlük işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak, dosyalarını tutmak,

f) Dernekler Denetçilerine gelen ve giden evrakın akışını ve güvenliğini sağlamak,

g) Hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevlidirler. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşlemler Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri

Kuruluş ve Görevler

Madde 13- (Değişik ibare:RG-04/09/2003-25219) İşlemler Şube Müdürlüğü;

a) Valilikler tarafından kuruluşları bildirilen, dernek ve birliklere ait ayrı ayrı dosyalar açmak ve arşivlemek,

b) Valilikler tarafından verilen kütük numaralarını kontrol etmek,

c) Herhangi bir nedenle dernek tüzüğünün mevzuata aykırı olduğunun anlaşılması halinde Valilikler tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

d) Valilikler tarafından gönderilen dernek ve birliklerin genel kurul toplantı sonuç bildirimlerini dosyalamak ve gerektiğinde incelemek,

e) Birden fazla ilde faaliyet göstermek üzere kurulacak ya da kurulmuş olan dernek ve birliklerle ilgili işlemlerde mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Birden fazla ilde faaliyet gösteren dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi halinde, kütük kaydının silinmesi için Bakanlık Onayı almak ve gerekli işlemleri yapmak,

g) Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, faaliyetten alıkonulması ile mülki idare amirleri tarafından verilen izinler ve alınan bildirimleri takip etmek,

h) Valilikler tarafından kuruluşu bildirilen dernek ve birliklerin isim ve adres değişikliklerini takip etmek,

ı) Dernekler hakkındaki ihbar ve şikayetler ile şubelerin çalışmaları esnasında denetlenmesine gerek duyulan derneklerin, denetim taleplerini ilgili makamlara iletmek ve sonuçlarını takip etmek,

i) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince İçişleri Bakanlığına verilmesi zorunlu olan mal bildirimlerini almak ve gerekli işlemleri yapmak,

j) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Ülke güvenliği aleyhine faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve birliklerin faaliyetlerini, ilgili birimlerle koordineli olarak takip etmek, değerlendirmek, denetlenmesini talep etmek ve gerekli işlemleri yapmak,

k) Kanunun 45 inci maddesi uyarınca, derneklerin faaliyetleri ve gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak, ayrıntıları yönetmelikle belirlenen usul ve şartlarda ilgili Valiliklere verilen beyannamelerin birer örneğini almak ve gerektiğinde incelemek,

l) Dernek ve birliklerin kuruluş, faaliyetten alıkonulma, tüzel kişiliğin sona ermesi ve haklarında yapılan adli ve idari işlemlerin istatistiklerini tutmak,

m) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak,

n) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli  Dernek İşlemleri Büro Şefliğinden,

a) Derneklerin taşınmaz mal edinmeleri ile ilgili işlemleri yapmak, bu konuda Valilikler tarafından yapılan  işlemleri kontrol etmek ve işlem neticelerinin arşivlenmesini sağlamak,

b) (Mülga:RG-04/09/2003-25219)

c) Kanununun 58 ve 59 uncu maddelerine göre Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılma taleplerini sonuçlandırmak, ülke çapında yeterli faaliyeti görülmeyenlerin kamu yararına çalışan dernek statülerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yapmak,

d) Derneklerin adlarında, Kanununun 65 inci maddesinde öngörülen izne tabi kelimelerin kullanılmasına ilişkin Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak işlemlerin yapılmasını sağlamak,

e)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, özel kanunlarında hüküm bulunmaması halinde, Kanununun 65 inci maddesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Derneklerin, Kanunun 41 inci maddesine göre açacakları tesislerle ilgili olarak Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkındaki Yönetmelik uyarınca gerekli işlemleri yapmak,

g) Derneklerin, Kanunun 41 inci maddesine göre açtıkları tesislerle ilgili olarak, Valilikler tarafından verilen izin belgelerinin birer örneğini almak ve dosyalamak,

h) Derneklerin, Kanunun 41 inci maddesine göre açtıkları tesislerden gerekli görülenler hakkında denetim talebinde bulunmak,

ı) Derneklerin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,

i) Özel kanunlarında hüküm bulunmaması halinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile üst kuruluşları hakkında Kanunun 92 inci maddesinde belirlenen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

j) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak,

k) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli  İzne Tabi İşlemler Büro Şefliğinden,

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 115 inci maddesi uyarınca işlemleri yürütmek,

b) Vakıflara ilişkin bu yetkinin, Bakanlık Makamı onayı ile Valiliklere devredilmesi halinde takip işlemlerini yapmak,

c) Geçici olarak faaliyetten alıkonulmak suretiyle adli makamlara sevk edilen vakıflar hakkında yapılan adli işlem sonuçlarını takip etmek,

d) Vakıflar hakkında yapılan ihbar, şikayet veya denetim taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

e) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmaları yapmak, 

f) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

g) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri, kurulmuş vakıflarla işbirliğinde bulunabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluş kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda ilgili birimlerin görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,

h) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de kurulan vakıfların uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışında şube açması ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması ile yurtdışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilmeleri konusunda ilgili birimlerin görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,

ı) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) Türkiye’de faaliyette veya kurulmuş vakıflarla işbirliğinde bulunma, temsilcilik kurabilme, şube açabilme, üst kuruluşlar kurabilme ve kurulmuş üst kuruluşlara katılma taleplerine izin verilen yabancı vakıfların faaliyetleri, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak açılmış şubenin kapatılması veya verilen iznin geri alınması ile gerekli diğer işlemleri yürütmek,

i) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) Türkiye’deki vakıfların üye olduğu veya işbirliği yaptığı yabancı vakıf veya kuruluşların, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı faaliyette bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak, yabancı vakıf veya kuruluşa üye olan ya da işbirliği içinde bulunan vakfı uyarmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek,

j) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) Türkiye’de kurulan vakıfların yurt dışı faaliyetlerini teşvik ederek gerekli desteği sağlamak ve ilgili birimlerle koordineli olarak Türkiye’deki vakıfların yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

İle yetkili ve görevli Vakıflar Büro Şefliğinden,

Oluşur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün Görevleri

Görevler

Madde 14- Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü;

a) 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun uyarınca, uluslararası nitelikteki birlik, federasyon veya benzeri teşekküllerin kurulması veya kurulmuş bu gibi teşekküllerin şube açmaları, uluslararası faaliyette bulunmaları, mevcut kuruluş ve benzeri derneklere katılmaları veya bunlarla işbirliğinde bulunmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,

b) 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre Bakanlar Kurulunca kurulmasına izin verilen uluslararası birlik, federasyon ve benzeri teşekküller ile bu teşekküllerin şubelerinden, kuruluş bildirisi ve ekleri merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirine verilmek suretiyle tüzel kişilik kazananların, kuruluş bildirisi ve eklerinin birer örneğini almak,

c) 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre kurulmasına izin verilen birlik, federasyon ve benzeri teşekküllerin hükmi şahsiyetlerinin sona ermesi ve faaliyetten alıkonması ile denetimlerinin, 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,

d) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Türkiye’de kurulan derneklerin yurt dışı faaliyetlerini teşvik ederek gerekli desteği sağlamak ve ilgili birimlerle koordineli olarak Türkiye’deki derneklerin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

e) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Türkiye’deki derneklerin üye olduğu veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya kuruluşların, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı faaliyette bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak, yabancı dernek veya kuruluşa üye olan ya da işbirliği içinde bulunan derneği uyarmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek,

f) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Yurtdışında kurulan dernekler ile dernek veya vakıflar dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların, Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma, şube açma, üst kuruluşlar kurabilmeleri ve kurulmuş üst kuruluşlara katılma talepleri konusunda ilgili birimlerin görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,

g) Kanunun 43 üncü maddesine uyarınca, Türkiye’de kurulan derneklerin yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet etmeleri ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurtdışına göndermeleriyle ilgili olarak Valiliklere verilen bildirimler ile faaliyet sonuç bildiriminin birer örneğini dosyalamak,

h) Türk vatandaşları tarafından yurtdışında kurulan ve İçişleri Bakanlığına gönderilen dernek tüzükleri ile, yönetici ve üye kimlikleri hakkındaki bilgileri ayrı bir dosyalama sistemi içerisinde takip etmek,

ı) Türk vatandaşları tarafından yurtdışında kurulan dernekler hakkında ilgili birimlerle koordine sağlamak, kanunla yasaklanmış amaçlarla yurtdışında dernek kuran ya da bu tür derneklere üye olan Türk vatandaşları ve dernekler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

i)  Şube görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak,

j)  Daire Başkanı tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

k) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma, şube açma, üst kuruluşlar kurabilme ve kurulmuş üst kuruluşlara katılma taleplerine izin verilen yabancı dernekler ile dernek ve vakıflar dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetleri, kanunlara veya milli menfaatlere aykırı bulunması halinde, ilgili birimlerle koordineli olarak açılmış şubenin kapatılması veya verilen iznin geri alınması ile gerekli diğer işlemleri yürütmek,

l) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) Yurt içinde ve yurt dışında akraba toplulukları üyeleri tarafından kurulmuş veya kurulacak derneklere ilişkin olarak ilgili birimlerle koordineli olarak gerekli işlemleri yürütmek,

m) (Ek ibare:RG-04/09/2003-25219) Derneklerin yurtdışından ayni veya nakdi yardım alma taleplerinden, gerektiğinde ilgili Bakanlıkların görüşünü alarak, uygun görülenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,

İle yetkili ve görevlidir.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün Görevleri

Kuruluş ve Görevler

Madde 15- (Madde başlığı ile değişik:RG-04/09/2003-25219)

Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Mevzuatta yer alan derneklerle ilgili işlemler için iş akım şemaları hazırlamak,

b) Merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin hizmet içi ve uzmanlık eğitimlerinin sağlanmasına yönelik planlamaları yapmak ve personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Dernek yöneticilerine yönelik olarak dernekler mevzuatı ile derneklerin işlev ve önemine ilişkin yıllık eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin personel yönünden planlamasını objektif kriterlere göre tespitini yapmak ve öneride bulunmak,

e) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmaları yapmak,

f) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli Eğitim Büro Şefliğinden,

a) Dernek yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek, bu sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde kitapçık, broşür ve benzeri dokümanları hazırlamak,

b) Dernek kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler, ilgili kurum, kuruluşlar ve dernekler ile işbirliği içinde bulunmak, projeler geliştirmek,

c) Daire Başkanlığının görev alanlarına giren konularda, kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalar yapmak,

d) Merkez ve taşra teşkilatı birimleri personelinin hizmete ilişkin sorunlarını ve kanuni taleplerini ilgili makamlara iletmek,

e) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmaları yapmak,

f) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli Halkla İlişkiler Büro Şefliğinden,

Oluşur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri

Kuruluş ve Görevler

Madde 16- Bilgi İşlem ve Arşiv Şube Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) (Mülga:RG-04/09/2003-25219)

b) Daire Başkanlığının görev alanına giren iş ve işlemlerin yürütülmesi ile, bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamında kaydı ve muhafazası için gerekli donanım ve yazılım ihtiyaçlarını tespit etmek,

c) Başkanlık ve taşra teşkilatı ile güvenilir bir bilgi ağı oluşturmak ve bilgi akışını sağlamak,

d) Bilgisayar ve bilgi işlem konularında personeli bilgilendirmek ve eğitmek,

e) Bilgi işlem teknolojisini takip etmek ve transferini sağlamak,

f) Dernek ve birliklerin ihtiyaç duyduğu mevzuat ile derneklere ilişkin bilgileri içeren web sayfası hazırlanmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimler ile koordineli olarak çalışmak,

g) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak, 

h) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli  Bilgi İşlem Büro Şefliğinden,

a) İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca iş ve işlemleri yürütmek,

b) Dernek ve birliklere ait evrak ve dosyaların müstakil bir yerde arşivlenmesini sağlamak,

c) Arşivin bakım ve güvenliği için gerekli önlemleri almak, sürekli denetim altında bulundurmak, 

d) Arşive giren ve çıkan evrak ile ilgili kayıt sistemi oluşturmak,

e) Kişi, kurum ve kuruluşların arşivden yararlanması ya da araştırma çalışmalarına yardımcı olacak önlemleri almak ve rehberleri hazırlamak,

f)  İlgili mevzuat gereğince saklama, ayıklama, imha ve diğer faaliyetleri yürütmek,

g) Arşiv çalışmaları için yıllık rapor hazırlamak,

h) Arşiv yerleşim planını hazırlamak,

ı) Büro görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak, 

i) Şube Müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevli  Arşiv ve Dokümantasyon Büro Şefliğinden,

Oluşur.

 

İKİNCİ KISIM

Taşra Teşkilatı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Kuruluşu

Kuruluş

Madde 17- (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Mevzuatın öngördüğü derneklerle ilgili iş ve işlemler, taşrada, dernekler birimi olarak, illerde Valilikler bünyesinde İl Dernekler Müdürlüğü, ilçelerde ise, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde Dernekler Büro Şefliği tarafından yürütülür. Dernek birimleri, aşağıdaki yönetim kademeleri ve birimlerden oluşur.

İllerde;

a) İl Dernekler Müdürü,

b) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) İşlemler Büro Şefliği,

c) Bilgi İşlem, Eğitim ve Arşiv Büro Şefliği.

İlçelerde;

a) Dernekler Büro Şefi,

b) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) İşlemler Masası,

c) Bilgi İşlem, Eğitim ve Arşiv Masası.

İş hacmi az olan illerde ve ilçelerde, mülki idare amiri onayı ile büro şeflikleri ve masalar birleştirilebilir.         

Taşra dernekler birimlerinin kendi aralarında ve Dernekler Dairesi Başkanlığı ile yapacağı yazışmalar, mülki idare amiri ya da yetki verdiği görevlilerin imzaları ile yapılır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

İl Dernekler Müdürü, İl Dernekler Büro Şefleri

ve İlçe Dernekler Büro Şefinin Görevleri

İl dernekler müdürünün görevleri

Madde 18-  İl Dernekler Müdürü, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde, İl Dernekler Müdürlüğüne verilen görevlerin mevzuata uygun, etkin, verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere;

a) İş bölümü yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek,

b) Mevzuata uygun olarak dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde tedbirler almak, üstlerine öneride bulunmak,

c) Hizmet ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine önermek,  

d) İlçe dernekler birimleri ile koordineli çalışmak,

e) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Dernek ve birlikler tarafından verilen beyannamelerin etkin incelenmesini sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

f) Merkez ile bilgi akışına ilişkin teknolojik imkanların sağlanması ve kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

g) Dernek kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,

h) Dernek yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak,

ı) Derneklerle ilgili il düzeyinde istatistikler tutmak ve Başkanlığa bildirmek,  

i) Dernekler arşivini oluşturmak ve güvenliğini sağlamak,

j) Medeni Kanunun 115 inci maddesi uyarınca işlemleri yürütmek,

k) Mevzuatta verilen diğer görevler ile, valilik tarafından hizmete ilişkin verilen emir ve görevleri yerine getirmek,

İle yetkili ve görevlidir.

İl dernekler büro şeflerinin görevleri

Madde 19- Büro Şefi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Büro hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Büro personelini izlemek ve değerlendirmek,

c) İl dernekler müdürü tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmak,

İle yetkili ve görevlidir.

İlçe dernekler büro şefinin görevleri

Madde 20- İlçe Dernek Büro Şefi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Görevlerin mevzuata uygun, etkin, verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak,

b) İş bölümü yapmak, yetki ve sorumlulukları belirlemek,

c) Mevzuata uygun olarak dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde tedbirler almak, üstlerine öneride bulunmak,

d) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Mevzuatta verilen diğer görevler ile kaymakamlık tarafından hizmete ilişkin verilen emir ve görevleri yerine getirmek,

İle yetkili ve görevlidirler.

Madde 21-68 - (Mülga:RG-31/03/2005-25772)                               

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Denetim

Denetim

Madde 69 — (Değişik:RG-04/09/2003-25219)

Gerek görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülki idare amiri tarafından denetlenebilir. İçişleri Bakanlığı, bu denetlemeyi dernekler denetçileri, mülkiye müfettişleri veya valilikler aracılığıyla yapar. En büyük mülki idare amirleri ise bizzat veya görevlendirecekleri memur veya memurlar aracılığıyla yapar.

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sırasında suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde ilgili mülki idare amirliği tarafından durum derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Kaldırılan hükümler

Madde 70- 03.02.1985 tarihli ve 18655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dernekler Biriminin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile Dernekler Kütüğünün Tesisi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1, 2, 3, 4 (Mülga:RG-31/03/2005-25772)                               

Geçici Madde 1- (Değişik:RG-04/09/2003-25219)

Bu Yönetmelikle, Dernekler Dairesi Başkanlığına verilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Bakanlık Makamının onayı alınmak suretiyle Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan görevlendirilme yapılabilir. Taşra teşkilatlarında da benzer uygulama yapılır.

Geçici Madde 2- (Değişik:RG-04/09/2003-25219)

Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı oluşturuluncaya kadar, derneklerle ilgili iş ve işlemlerin güvenlik birimlerince yürütülmesine devam olunur.

Geçici Madde 3- (Değişik:RG-04/09/2003-25219)

Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı oluşturulduğunda, güvenlik birimlerinde bulunan dernek ile birliklere ait tüm bilgi, belge, dosya ve dokümanların devir-teslim işlemleri yapılır.

Geçici Madde 4- Halen kullanılmakta olan kütük defterlerinin mevcudu bitinceye kadar kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 5 — (Ek:RG-04/09/2003-25219)

Dernek ve birlikler, 2003 yılında verecekleri 2002 yılına ait beyannameleri, bu Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 90 gün içinde vermekle yükümlüdürler.

Geçici Madde 6 — (Ek:RG-04/09/2003-25219)

İlçe Dernekler Birimlerine personel atanamaması durumunda, bu Yönetmelikle ilçelerde dernekler büro şefliğine verilen görevler kaymakamlık yazı işleri müdürlüğünce yürütülür.

Yürürlük

Madde 71- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 72 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

---------------------------

(1) 04/09/2003 tarihli ve 25219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile; bu Yönetmeliğin adındaki, 2, 5, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerindeki "İller İdaresi Genel Müdürlüğü" ibaresi çıkartılmıştır.

(2) 04/09/2003 tarihli ve 25219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile; bu Yönetmeliğin adındaki 2, 5, 17, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerindeki "Dernekler Daire Başkanlığı" ibaresi "Dernekler Dairesi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

Sayfa