Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25866

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik fıkra:RG-10/2/2012-28200)  Bu Yönetmelik, Genel Müdür hariç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan şube müdürü ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

(Mülga fıkra:RG-10/2/2012-28200)   

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

(Mülga tanım:RG-12/3/2014-28939) (…)

Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

(Değişik:RG-10/2/2012-28200)  Hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler dışında, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

(Mülga tanım:RG-12/3/2014-28939) (…)

(Mülga tanım:RG-12/3/2014-28939) (…)

Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt grup olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevi,

Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

(Değişik:RG-10/2/2012-28200)  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için,(Mülga ibare:RG-12/3/2014-28939) (…) yapılan yazılı sınavı,

(Ek:RG-10/2/2012-28200)  İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

Madde 5 — (Değişik:RG-12/3/2014-28939)  

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, fotoğrafçı, santral memuru, şoför, matbaacı,

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, bekçi, hizmetli,

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, istatistikçi, avukat, mütercim, tercüman, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme

Madde 6 — (Değişik:RG-12/3/2014-28939)

Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak,

b) Şube müdürü düzeyindeki görevler için yazılı ve sözlü; diğer görevlere atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 7 — (Mülga:RG-12/3/2014-28939)

Duyuru

Madde 8 — (Değişik:RG-12/3/2014-28939)  

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Başvuru

Madde 9 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-12/3/2014-28939)

8 inci maddedeki duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 10 — (Mülga:RG-12/3/2014-28939)

Görevde yükselme sınavı

Madde 11 — (Değişik:RG-12/3/2014-28939)  

Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır.

Sözlü sınav, şube müdürü düzeyindeki kadrolara yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

Madde 12 — (Değişik:RG-10/2/2012-28200)

(Değişik birinci fıkra:RG-12/3/2014-28939) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan ve en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(Ek fıkra:RG-12/3/2014-28939) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu

Madde 13 — (Değişik:RG-12/3/2014-28939)

Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder.  İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.

Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

Madde 14 — (Mülga:RG-10/2/2012-28200)

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (Değişik:RG-2/6/2012-28311)

Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 17 — (Mülga:RG-12/3/2014-28939)

Atama

Madde 18 — (Değişik:RG-12/3/2014-28939)  

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü düzeyindeki kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ikinci fıkraya göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Gruplarına Göre Atanma Şartları

Atanma şartları

Madde 19 — (Değişik:RG-12/3/2014-28939)  

Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacak personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

4) Yazılı sınavda başarılı olmak,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Apk uzmanı, basın müşaviri, ataşe, eğitim uzmanı, şef, ayniyat saymanı, çözümleyici veya araştırmacı unvanlarından birinde bulunmuş olmak,

4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

c) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinden mezun olmak,

2) Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlar için pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,

3) Şef, kütüphaneci, çözümleyici unvanlarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

4) Yazılı sınavda başarılı olmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef (İdari) kadrolarına atanabilmek için;  memur, ambar memuru, santral memuru, fotoğrafçı, satınalma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, kütüphaneci, tekniker, teknisyen, matbaacı, şoför ve programcı unvanlarında; ön lisans mezunu olanlar için altı yıl, lisans mezunu olanlar için beş yıl, yüksek lisans mezunu olanlar için dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (Tercüme) kadrolarına atanabilmek için;  en az üç yıl mütercim veya tercüman unvanlarında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Şef (Redaktör) kadrolarına atanabilmek için; en az üç yıl redaktör unvanında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

5) Yazılı sınavda başarılı olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Programcı veya tekniker unvanlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

5) Yazılı sınavda başarılı olmak,

e) Redaktör, fotoğrafçı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, şoför ve matbaacı kadrolarına atanabilmek için;

1) Redaktör kadrosuna atanabilmek için; iletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak veya lisans mezunu olup Genel Müdürlük haber ve redaksiyon hizmetlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla konuya ilişkin olarak Genel Müdürlükçe verilecek kursta başarılı olmak,

2) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar işletmenliği ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru ve matbaacı kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6) Yazılı sınavda başarılı olmak,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Yazılı sınavda başarılı olmak,

Unvan değişikliği suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak kaydıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıllık yüksekokuldan mezun olmak veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla öğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokuldan mezun olmak kaydıyla tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranılan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler

Madde 20 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (b) bendinin (1) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) (Mülga:RG-10/2/2012-28200)   

c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme (Mülga ibare:RG-12/3/2014-28939) (…) sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme (Mülga ibare:RG-12/3/2014-28939) (…) sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

İki yıl şartının aranmayacağı haller

Madde 21 — (Mülga:RG-20/11/2009-27412)

Özelleştirilen kurumlardan atama

Madde 22 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

Madde 23 — Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 24 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 25 — 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — (Değişik:RG-10/2/2012-28200) 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Geçici Madde 2 – (Ek:RG-5/4/2013-28609)

18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte bulunan personelden (Değişik ibare:RG-21/6/2013-28684) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan unvanlı kadrolar için öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyinde bulunanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu unvanlı kadrolar için yapılacak olan ilk görevde yükselme sınavına başvurabilirler.       

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

(Mülga:RG-10/2/2012-28200)

Sayfa