Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.11.1991 Resmî Gazete Sayısı: 21066

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER  ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK

      

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kavramlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu Yönetmelik, (Mülga ibare:RG-14/5/2015-29355) (…) serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ve diğer ödentiler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları'nın Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemleri ve bunların tahsilatlarına ait usul ve esasların düzenlenmesine ilişkindir.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 3568 sayılı (Mülga ibare:RG-14/5/2015-29355) (…) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 16 ncı maddesi ile 50 nci maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kavramlar

MADDE 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun                                     : (Değişik:RG-14/5/2015-29355) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Birlik                                        : (Değişik:RG-27/09/2007-26656)Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları   Birliğini  (TÜRMOB),

Oda                                          : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nı,

Meslek Mensubu              : (Değişik:RG-14/5/2015-29355) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,

Mesleki Faaliyet                  : (Değişik:RG-14/5/2015-29355)  Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel yahut şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı,

Üye                                          : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Ruhsat almış meslek mensubunu,  

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları

 

Odaya giriş ücreti (Değişik başlık:RG-14/5/2015-29355)

MADDE 4 –  (Başlığıyla birlikte değişik:RG-27/09/2007-26656)

Üye giriş (kayıt) ücreti, odaya kaydolan her üyeden veya oda çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydedilecek ortaklık büroları, şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır.

(Değişik fıkra:RG-14/5/2015-29355) Başka odadan nakil suretiyle gelen üyeden oda giriş ücreti %50 indirimli alınır.

 

Birlik Payı

MADDE 5 - Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) brüt gelirleri üzerinden nispi olarak tesbit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir.

 

Yıllık Aidat

MADDE 6 - Yıllık aidat her yıl alınan aidat olup, (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) maktu ve nispi olmak üzere iki çeşittir.

a) Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır.

b) (Değişik:RG-14/5/2015-29355) Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır.

 

Diğer Ödentiler

MADDE 7 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656)

Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aidat Tesbit Şekli ile Asgari Azami Nisbetleri

 

Birlik Payının Tesbiti

MADDE 8 - Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin   10'unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tesbit edilecek nisbet üzerinden hesaplanır.

 

Odaya giriş ücreti ve maktu aidat

MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/5/2015-29355)

Odaya giriş ücreti, memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

Maktu aidat miktarı oda genel kurulunca belirlenir. Ancak maktu aidat, memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 400 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan çok olamaz.

 

Nispi aidatın tespiti

MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/5/2015-29355)

Oda üyelerinden;

a) Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının % 1'ini,

b) Şirket ortağı olanlar, dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1'ini,

nispi aidat olarak öderler.

Şirket ortaklarının her birince ödenecek nispi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nispi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.

Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunmakla beraber, aynı zamanda sorumluluk üstlenmeksizin bir veya daha fazla mesleki şirkete ortak olan meslek mensupları, hem bireysel mesleki faaliyeti hem de şirket ortaklığı dolayısıyla nispi aidat öderler.

Tahakkuk ettirilecek nispi aidat miktarı, maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz.

 

Diğer nispi ödentiler

MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/5/2015-29355)

Oda aracılığı ile üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirlerin %4’ü odalarca alınır.

 

Diğer Maktu Ödentiler

MADDE 12 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656)

Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi, (Mülga ibare:RG-14/5/2015-29355) (…) faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, sözleşme ve benzeri iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, tutarları oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Zamanları

      

Birlik Payı

MADDE 13 – (Değişik:RG-27/09/2007-26656)

Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) brüt gelirlerinden Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir.

 

Oda Aidatlarının Ödeme Zamanları

MADDE 14 - Üyeler, yükümlü oldukları aidat ve diğer ödentileri, bağlı odalarına aşağıda belirtildiği şekilde öderler

a) (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) Odaya Giriş Ücreti: Odaya kayıt için müracaatında,

b) Maktu Yıllık Aidat: Her yıl Ocak ayı içinde,

c) (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) Nispi Aidat: Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında,

d) (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) Diğer Nispi Ödentiler: Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde

e) Diğer Maktu Ödentiler: Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce.

 

Ödenmeyen Aidatlar ve Paylar

MADDE 15 - Aidatlarını belirtilen sürelerde ödemeyen üyelerden ve Birlik paylarını ödemeyen odalardan, borçları genel hükümlere göre tahsil edilir. 

 

Üye borçlarının silinmesi

MADDE 15/A - (Ek:RG-27/09/2007-26656)

Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük  ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir.

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir.

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-14/5/2015-29355)

Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.

 

Yürürlük

MADDE 16 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Kurulca yayınlanan yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümleriyle ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Sayfa