Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 23.12.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20734

BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

                Amaç

 

                Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için alınan tedbirleri iç ve dış kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak üzere, Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılacak yazılı, sesli ve görüntülü yayınların hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, basılması ve eserlerin sağlanmasındaki esas ve usulleri belirlemektir.

 

                Kapsam

 

                Madde 2- Bu Yönetmelik, Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yayınlanacak ve sağlanacak eserlerle ilgili her türlü işlem ve hizmeti kapsar.

 

                Dayanak

 

                Madde 3- Bu Yönetmelik, 383 sayılı Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkındaki Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

                Tanımlar

 

                Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

                Kurum Başkanlığı                : Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu

Başkanlığını,

 

                Kurum Başkanı                    : Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu

Başkanını,

                Kurum Başkan Yardımcısı  : Başbakanlık Özel Çevre Koruma

Kurumu   Başkan Yardımcısını,

 

                Daire Başkanı                                      : Personel Daire Başkanını,

 

                Daire Başkanlığı                  : Personel Daire Başkanlığını,

 

                Kurul                                                     : Yayın Kurulunu,

 

                Fonlar İhale Yönetmeliği    : 27.06.1984 tarih ve 84/8277

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren yönetmeliği,

 

                Telif ve İşlenme Ücretleri Yönetmeliği: 20.02.1987 tarih ve 87/11526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkındaki Yönetmeliği ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YAYIN KURULU

 

                Yayın Kurulunun Teşkili

 

                Madde 5- Kurul, Kurum Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Etüd Plan Proje ve Uygulama Dairesi Başkanı, Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Personel Dairesi Başkanı’nın iştiraki ile 6 kişiden teşkil eder.

 

                Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

                Kurul kararları, Kurum Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

                Kurul, Daire Başkanlığının teklifi ile Kurul Başkanının uygun gördüğü tarihte toplanır.

                Kurulun sekreterya görevini Personel Daire Başkanlığı yürütür.

 

 

                Yayın Kurulunun Görevleri

 

                Madde 6- Yayın Kurulunun görevleri şunlardır:

 

                a) Kurum Başkanlığı’nın görev sahasına giren konularda telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, fotoğraf, harita, grafik, tablo, dergi, broşür, film ve video bandı hazırlamak, hazırlatmak veya satınalmak,

 

                b) Hazırlanacak söz konusu eserlerde yer alacak yazı, resim, fotoğraf, şekil ve çizgileri incelemek, yayınlanıp yayınlanmayacağı, periyodu, baskı sayısı, yapım ve yayımı konularında karar vermek,

 

                c) Kurum Başkanlığı’nca harılanan yazılarda kısaltma, çıkartma ve düzeltmeler yapmak,

 

                d) Daire Başkanlığınca hazırlanacak Kurum Başkanlığının yıllık yayın planını görüşerek karara bağlamak ve Kurum Başkanının onayına sunmak,

 

                e) Yabancı ülkelerin çevre korumacılık alanındaki yayınlarını temin etmek ve yayınlamak,

                f) Kamuoyu araştırmaları yaptırmak, araştırma neticelerini değerlendirmek suretiyle alınması gerekli tedbirleri ilgili dairelere bildirmek,

 

                g) Eserlerin yayın ilkelerine ve şartnamelere uygunluğunu denetlemek,

 

                h) Kurul, satın alınacak veya bastırılacak eseri ait olduğu alanda bir veya birden fazla uzmana incelettirebilir. Kurul, eseri değerlendirirken bu raporu gözönünde bulundurur.

               

                i) Kurul, eserin yabancı dillere tercümesinin gerektiği hallerde, tercümeyi bir ya da birden fazla uzmana yaptırabilir.

 

Yayın Kurulunun Yazılarda ve Yayınlanacak Her Türlü Eserde Arayacağı Hususlar

 

                Madde 7- Yayın Kurulu yayımlanmasına karar vereceği yazılarda ve her türlü eserde;

 

                a) Milli menfaatlerimize ve milli bütünlüğümüze uygun olması,

 

                b) Kurum Başkanlığı’nın hedef  ve çalışmalarını yansıtan mahiyette olması,

 

                c) Kapsam ve üslupça yeterli olması,

 

                d) Kullanılan dilin “Yaşayan Türkçe”ye uygun olması,

 

                e) Çevre koruma tedbir ve ilkelerine uygun olması,

 

                f) Kamuoyunda çevre koruma bilincini geliştirmeye yönelik olması,

 

                g) Basın ve halkla ilişkileri güçlendirici olması hususlarını arar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERLERİN HAZIRLANMASI USULLERİ

 

                Eserlerin Sağlanması

 

                Madde 8- Eserler;

 

                a) Pazarlık usulü,

 

                b) Yarışma usulü,

 

                c) Satınalma,

               

                d) Kurumca hazırlama

                suretiyle sağlanır.

                Pazarlık Usulü

 

                Madde 9- Özellikleri nedeniyle belli kişilere yaptırılmasında yarar görülen eserlerin şartnamesi Daire Başkanlığı’nca hazırlanarak Kurul’a sunulur.

 

                Hazırlanacak şartnamede eserin hazırlanması ve basımı ile ilgili özel ve teknik hususlar yer alır.

 

                Kurul’ca incelenerek kabul edilen şartname esaslarına göre işin ihalesi için, Kurum Başkanlığı’ndan alınacak onayla bir ihale komisyonu teşkil edilir ve bu komisyon marifetiyle “Fonlar İhale Yönetmeliği”nin pazarlık usul ve esasların göre işin ihalesi yapılır.

 

                İhale sonunda sözleşme yapılır ve yapılan sözleşme hükümlerine göre iş takip edilir ve sonuçlandırılır.

 

 

                Yarışma Usulü

 

                Madde 10- Ödüllü veya ödülsüz yarışma açılabilir.

 

                Ödülsüz yarışma yoluyla hazırlanacak eserlerle ilgili esaslar şunlardır:

 

                a) Daire Başkanlığı’nca yarışma şartnamesi hazırlanarak Kurul’a sunulur.

 

                b) Hazırlanacak şartnamede, yarışma sonunda seçilecek eser veya eserlerin kurum ya da eser sahiplerince bastırılıp bastırılmayacağı, eser ile ilgili özel ve teknik hususlar yer alır.

 

                c) Kurul’ca incelenerek kabul edilen şartname esaslarına göre işin ihalesi için Kurum Başkanlığı’ndan alınacak onayla bir ihale komisyonu teşkil edilir ve Fonlar İhale Yönetmeliği’nin yarışma usulündeki esaslarına göre ihale yapılır.

 

                İhale sonunda sözleşme yapılır ve yapılan sözleşme hükümlerine göre iş takip edilir ve sonuçlandırılır.

 

                Ödüllü yarışma yoluyla hazırlattırılacak eserlerle ilgili esaslar şunlardır:

 

                a) Bu yolla eser hazırlattırılmasında ihale yapılmayarak, Daire Başkanlığı’nca hazırlanıp Kurul’ca uygun görülen şartname esaslarına göre yarışma yapılacağı ilan edilir.

 

                b) Şartnamedeki esaslara göre ilgililerce hazırlanan müsvedde eserler Kurum’a gönderilir veya elden teslim edilir. Daire Başkanlığı gizliliği sağlayarak gerekli kodlamayı ve diğer işlemleri yapar ve incelemek üzere Kurul’a sunar.

 

                c) Müsvedde eserlerin Kurul’ca değerlendirilmesi tamamlanıncaya kadar eser sahipleri gizli tutulur.

 

                d) Kazananlara verilecek ödül miktarı Telif ve İşlenme Ücretleri Yönetmeliği’nin 15 inci maddesine göre hesaplanır ve ödenir.

 

                Satınalma

 

                Madde 11- Yurtiçinde veya yurtdışında yazılarak veya tercüme edilerek yayınlanmış olan eserler ile görüntülü ve sesli yapımlar Kurul’ca incelenir.

 

                Kurul’ca satınalınmasına karar verilen eserler pazarlık usulü ile satın alınır.

 

                Kurum’ca Hazırlama Usulü

 

                Madde 12- Kurumca hazırlanacak eserler, “Kurul’un yazılarda ve yayınlanacak her türlü eserlerde aratacağı hususlar” çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAYINLARLA İLGİLİ BİRİM

 

                Personel Dairesi Başkanlığı’nın Yayın Görevleri

 

                Madde 13- Kurum Başkanlığı’nca yapılacak yayınların hazırlanması görevi Personel Dairesi Başkanlığına aittir. Bu amaçla;

 

                a) Yayınlarda kullanılmak üzere diğer daire başkanlıklarından ve Kurum Başkanlığı dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden intikal eden yazı, resim, fotoğraf, harita v.b. Kurul’a sunar.

 

                b) Mevzuat ve usule uygun olarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca tesbit edilecek matbaa ile ilgili basım işlerini organize eder.

 

                c) Dağıtım listesini hazırlayarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıflara, yabancı dilde olanları da ek olarak milletlerarası kuruluşlara gönderir.

 

                d) Film ve video film çekimi için senaryoları Kurul’a sunar. Çekim için gerekli hazırlıkların yapılmasını temin eder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

                Telif, Tercüme ve İşleme Ücreti

 

                Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurum’ca yayınlanacak kitap, dergi, gazete, bülten ve broşürde yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştir, şiir, manzum eser ve benzeri fikir mahsulü yazılar ile fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motiflere ödenecek ücretler “Telif ve İşlenme Ücretleri Yönetmeliği” hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir.

                Yayınlarla ilgili her türlü harcamalar Özel Çevre Koruma Fonu’ndan yapılır.

 

                Arşiv Kurulması

 

                Madde 15- Basılan ve satın alınan eserlerden bir arşiv oluşturmak üzere 3 er adedi Daire Başkanlığı’nca muhafaza edilir.

 

                Sorumluluk

 

                Madde 16- Yayınlarda yer alacak yazı, fotoğraf, resim v.b yayınından dolayı doğacak sorumluluk eser sahibine aittir.

 

                Yürürlük

 

                Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

 

                Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.