Mevzuat metni | İlişkili mevzuat | Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara:     Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 15.02.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20787

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde yapılacak uzman ve uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması ile uzman ve uzman yardımcılarının bu görevlere atanma esaslarını tespit etmek ve bunların eğitimlerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez kadrolarına Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzman ve uzman yardımcısı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik,3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Kanununa 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 32/A maddesi ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Devlet Bakanı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanını,

b) Genel Müdür : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

c) Genel Müdür Yardımcısı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür Yardımcısını ,

d) Genel Müdürlük : Devlet meteoroloji İşleri  Genel  Müdürlüğünü,

e) Daire : 3254 sayılı Kanunda belirtilen ana hizmet, yardımcı  hizmetler ve danışma ve denetim birimlerini,

f) Daire Başkanı : (e) bendinde belirtilen birimlerin  başkanlarını,

g) Şube Müdürü : (e) bendinde belirtilen birimlerin bünyesinde bulunan ünitelerin müdürlerini,

h) Uzman ve Uzman Yardımcısı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzmanları ile uzman  yardımcılarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı Sınavı

 

Yarışma Sınavı

Madde 5- Genel Müdürlük uzman yardımcılığına tayin edilebilmek için,açılacak uzman yardımcılığı yarışma sınavını kazanmak esastır.

(Değişik:RG-4/9/2002-24866) Uzman Yardımcılığı giriş sınavına, 3/5/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olanlar arasından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzunda ve/veya ilanlarda kurumca tespit edilecek asgari puanı alanlar kabul edilir. ÖSYM tarafından yapılan eleme sınavı gerekli görüldüğü takdirde giriş sınavı olarak uygulanabilir.*

Sınav Zamanı ve Bilim Dalları

Madde 6- Uzman yardımcılığı için, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda Genel Müdürlüğün konusu ile ilgili bilim dallarında Devlet Bakanının onayı ile sınav açılır.

Sınava Katılma Şartları

Madde 7- Uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Kurumun görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

c) Mühendis, yüksek mühendis, istatistikçi, fizikçi, jemorfolog, bilgisayar veya meteoroloji alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği Yükseköğrenim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) (Ek:RG-4/9/2002-24866) Kurumun ihtiyaçları dikkate alınmak ve ilanda belirtilmek şartıyla (c) bendinde belirtilen öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından tercih yapılabilir.

Sınavın İlanı

Madde 8- Uzman yardımcılığı sınavının yapılacağı yer ve zaman, katılma şartları, atama yapılacak boş kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi, sınav konuları, sınava ilk  ve son müracaat tarihleri ile müracaat yeri, sınav tarihinden en az 1 ay önce Resmi Gazete ve günlük gazeteler vasıtasıyla ilan olunur. Adayların ne şekilde müracaat edecekleri kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı bu ilan ile belirtilir.

Sınava Katılmak İçin Gerekli Belgeler

Madde 9- (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Uzman yardımcılığı sınavına katılmak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgeleri başvuru dilekçelerine eklerler:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) Son üç ayda çekilmiş, 4,5 x 6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

e) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

Yukarıdaki belgelerin Genel Müdürlük Genel Evrakına en geç, yarışma sınavı ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü,iadeli taahhütlü, APS gibi yollarla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınavın Ön Çalışması

Madde 10- Uzman yardımcılığı sınavının ön hazırlık çalışmaları Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır. İlgili Başkanlık sınav için süresinde yapılan başvuruları inceleyerek,adaylarda aranan şartların bulunup bulunmadığını sınav tarihinden en geç 10 gün önce tespit ederek,sınava alınacakların listesini Genel Müdürlük makamına sunar.

Sınav Usulü

Madde 11- Sınav önce “YAZILI” ve sonra “MÜLAKAT” olmak üzere iki safhada ve ilanda belirtilen konularda yapılır. Sınavın yazılı bölümü,kompozisyon meslek konuları ve yabancı dili kapsar.

Mesleki ve yabancı dile yönelik sorular test şeklinde sorulabilir.

Yarışma sınavı öğrenim dalları gözönünde tutularak farklı şekilde düzenlenebilir.

Sınav Kurulu

Madde 12- Sınav Kurulu bir başkan ve 4 üyeden kurulur. Bu kurul üyelerinin sayısı gerektiğinde duyulan ihtiyaç nispetinde artırılabilir. Sınav Kuruluna; Genel Müdür veya Genel  Müdürün öngöreceği üyelerden bir başkanlık eder. Genel Müdür; Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve gerekli görüldüğü takdirde yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları arasından, “Yarışma Sınavı Kurulu” nun üyeleri ile yedeklerini tespit eder. Kurul, Genel Müdürün onayı ile teşekkül etmiş sayılır.

Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Yazılı Sınav

Madde 13- Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılacaklar için yazılı sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Sınav Kurulunca yapılır veya Genel Müdürlükçe uygun görülen ilgili Yükseköğretim kurumlarına yaptırılır. Yazılı sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Geçer not 70 puandır.

Sınav sonuçları en geç 1 ay içinde Sınav Kurulu tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük sonuçları 15 gün içinde ilan eder ve ayrıca kazananların adreslerine yazılı olarak bildirir.

Mülakat

Madde 14- Yazılı sınavlarda başarı gösterenler, uzman yardımcılığı sınavının ikinci aşaması olan mülakata sınav tarihinden en geç 15 gün önce sınavın yapıldığı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılırlar. Mülakat 12 inci madde de belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılır.

Mülakatta yazılı sınav konuları ile birlikte adayların zeka ve kavrayış durumları, ifade ve temsil kabiliyetleri gibi hususlar dikkate alınır ve bu hususlarda Sınav Kurulu, ayrı ayrı her adaya 100 puan üzerinden not takdir eder. Bu notların ortalaması mülakatın sonucunu belirler. Mülakatta geçer not 70 puandır.

Sınav Kurulu, yazılı sınav sonucu tespit edilen not ile mülakat sınavında tespit edilen notun aritmetik ortalamasını almak sureti ile adayların başarı derecesini tespit edecek bir sıralamaya tabi tutar. Eşitlik durumunda sözlü sınav notu yüksekliği yabancı dil durumu ile mezuniyet sonrası eğitim durumu tercihte gözönünde bulundurulur.

Kurul, mülakatın bittiği günü takip eden en geç 5 gün içinde sıralamayı gösterir listeleri imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim eder. Genel Müdürlük başarı derecesi sıralamasına göre ve mevcut kadro ve ihtiyaç durumunu dikkate alınarak sınavı kazananların  tümünün veya bir bölümünün işe alınmasına karar verir.

Genel Müdürlük sınav sonuçlarını mülakata katılan bütün adaylara engeç 10 gün içinde yazılı olarak bildirir.

Uzman yardımcılığı sınavında iki defa başarılı olamayanlar bu sınava bir daha giremezler.

Uzman Yardımcısı Olarak Atanma

Madde 15- Atanacak adaylara durum bildirilir ve 15 gün içinde verilmesi gerekli belgelerin tamamlanması istenir. Belgeler tamamlanınca Genel Müdürlük tarafından atama yapılır. Atamanın adaya bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır. Kendilerine bildirilen süre içinde geçerli mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Adaylık

Madde 16- Adaya olarak uzman yardımcılığına atananların çalışma, bilgi ve davranış durumları birim amirleri tarafından Genel Müdürlük makamına rapor edilir.

Bu raporlar esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görülen adayın asaleti Genel Müdürlük makamının onayı ile tasdik olunur. Asaleti tasdik edilen uzman yardımcıları Genel Müdürlük makamının uygun göreceği bir birime atanırlar. Bunlar ihtisas konuları ile ilgili seminer ve kurslara, uygulamaları yakından görerek tecrübe kazanmaları amacı ile ilgili kuruluşlara gönderilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Uzmanlık Yeterlik Sınavı

               

Tezin Seçimi ve Hazırlanması

Madde 17- Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil 2 yılı tamamladıktan sonra; (ücretsiz izinli ayrılmalar ve askerlik hizmetlerinde geçen süreler dahil değildir.) olumlu sicil almış olmak şartı ile Genel Müdürlüğün görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçmek mecburiyetindedir.

Tez konusunu ,ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve uzmanlardan oluşan bir “Tez Belirleme Komisyonu” nun tasvibi ile seçer ve komisyon önerisi Genel Müdürlük makamının  onayı ile kesinleşir. Bu komisyon bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Onay ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı, tez konusunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde uzmanlık yeterlik sınavından iki ay önce tezini hazırlar ve Genel Müdürlük makamına iletilmesini sağlamak üzere görevli bulunduğu daire başkanına verir. Böylelikle “Uzmanlık Yeterlik Sınavına”  girmeye hak kazanır.

Daire Başkanı teslim aldığı tezi en geç üç gün içinde Genel Müdürlük makamına iletir.

Uzman yardımcısı, tezin hazırlanmasında ilmi esaslara uygun olarak hareket etmek zorunda olup, tezin yeni görüş ve tavsiyeleri taşıması şarttır.

Mecburi hallerde bir yıllık tez hazırlama süresi, Genel Müdürlükçe bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık bir süre kadar uzatılabilir.

Uzmanlık Yeterlik Sınavı

Madde 18- Genel Müdürlük, uzmanlık yeterlik sınavına girmeye hak kazanan uzman yardımcıları tezlerini Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulu’na teslim eder ve uygun göreceği en kısa zamanda yeterlik sınavını açar.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 19-Yeterlik Sınav Kurulu, bu Yönetmeliğin 12 nci  maddesine göre oluşturulan “Yarışma Sınav Kurulu”  ile 17 nci maddesinde belirtilen “Tez Belirleme Komisyonu” ndan oluşturulur.

Yeterlik Sınavının Usulü

Madde 20- Uzmanlık Yeterlik Sınavı ; birincisi “Tez Değerlendirme “ikincisi; Tez Savunması ve Mülakat” üçüncüsü ; ”Yabancı Dil” olmak üzere üç safhadan ibarettir.

Sınavın birinci ve ikinci safhasındaki değerlendirme bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre oluşturulan “Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulu”  tarafından aşağıdaki esaslara göre yapılır ;

a) kurul üyelerinin (başkan dahil) oyları eşittir. Ancak eşitlik durumunda başkan tarafı çoğunlukta sayılır,

b)Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır,

c)Yeterliliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

Tezin Değerlendirilmesi ve Savunulması

Madde 21- Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli kabul edilen uzman yardımcısı, tezin sözlü savunmasına ve mülakata çağrılır. Bu çağrı, sözlü savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak yapılır.

Yeterlik Sınav Kurulu, sözlü savunmayı uzman yardımcısının. Teşkilatın görevleriyle ilgili konulardaki ve uzmanlık alanındaki bilgisini de dikkate alarak değerlendirir.

Tezin Yetersiz Bulunması

Madde 22- Sınav Kurulu tarafından tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı,tezin sözlü savunmasının ve mülakata çağrılmaz. Bu durumda uzman yardımcısı bir yıl içinde yeniden bir tez daha hazırlayabilir. Tezi iki defa yetersiz görülen veya belirtilen sürede tezini hazırlayamayan uzman yardımcısı uzmanlık yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Tez Savunması ve Mülakatın Başarısız Bulunması

Madde 23- Sınav Kurulu tarafından tezi yeterli bulunduğu halde tez savunmasında ve mülakatta yetersiz görülen uzman yardımcısı 6 ay sonra aynı tez konusunda doğrudan tez savunması ve mülakata girer. İkinci tez savunması ve mülakata da yetersiz görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata girmeyen uzman yardımcısı uzmanlık yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Başka Kadrolara Atanma

Madde 24- Uzmanlık Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeden uzman yardımcıları, hiçbir şekilde uzmanlık kadrolarına tayin edilemezler.

Bunlar mezun oldukları bilim dallarına uygun başka memuriyet kadrolarına atanırlar.

Yabancı Dil Sınavı

Madde 25- Uzmanlık yeterlik sınavının ilk iki safhasında başarılı olan uzman yardımcıları, “Yabancı Dil Sınavı” na girmeye hak kazanırlar. Bu sınav “ Yabancı Dil Sınav Kurulu’ nca yapılır. Devlet Lisan sınavını verenler ile yurt dışında mastır ve doktora yapanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavının değerlendirilmesi 13 üncü maddedeki “Yazılı Sınav” ve 14 üncü maddedeki “Mülakat” ile ilgili değerlendirme usullerine göre yapılır.

Yabancı Dil Sınav Kurulu

Madde 26- “Yabancı Dil Sınav Kurulu” bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Kurul bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre oluşturulan Yeterlik Sınav Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yabancı dil sınavı, Yabancı Dil Sınav Kurulu tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır. Kurulun sekreterlik hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yabancı dil sınavında iki defa başarılı olmayan veya yazılı davete rağmen geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyen uzman yardımcılarına bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa Atanma

Madde 27- Uzmanlık Yeterlik Sınavının her üç safhasında da yeterli görülen uzman yardımcıları durumlarına uygun uzmanlık kadrolarına atanırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman ve

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

 

Hizmetiçi Eğitim

Madde 28- Genel Müdürlük, uzman yardımcıları ve uzmanları için uygun gördüğü zamanlarda ve suretlerde ilgili daire başkanlığının teklifi üzerine veya doğrudan hizmetiçi eğitim programları düzenleyebilir. Bunlar hazırlanan program çerçevesinde teşkilat içinde veya gerek görüldüğünde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yada yurt dışında eğitim çalışmaları yaparlar.

Programlara katılması uygun görülen uzman ve uzman yardımcılarının eğitim çalışmalarındaki başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken gözönünde bulundurulur.

Yabancı Dil ve Mesleki Eğitim

Madde 29- Genel Müdürlük,uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek maksadı ile, düzenleyeceği dil eğitimini teşkilat bünyesinde veya dil eğitimi veren kuruluşlar vasıtası ile bir program dahilinde yürütebilir.

Yurtdışında gerek yabancı dil gerekse teşkilatın görevlerine yönelik bilimsel eğitim imkanı sağlanabilir.

Sözkonusu personelin yabancı dil eğitiminde başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken dikkate alınır.

               

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman

ve Uzman Yardımcılarının Sorumlulukları

  

Yükümlülükleri

Madde 30- Genel Müdürlük uzman ve uzman yardımcıları; Genel müdürlüğün görev alanına giren konularda teşkilatın gelişiminin hızlandırılmasında yol gösterici,güvenilir verilerin elde edilmesi, telekomünikasyon, bilgisayar ve gözlem sistemlerindeki teknolojik gelişmelerin ışığında en son teknolojinin uygulanarak milli ve milletlerarası sorumluluğumuzu yerine getirmek için verilen hizmetlerin gelişmiş ülkeler düzeyine getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara katılmak,her türlü araştırma ve incelemeler yapmakla yükümlüdürler.

Sorumlulukları

Madde 31-Uzman ve Uzman yardımcıları;Genel Müdürlük ve ilgili başkanlıklarınca kendilerine verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yeniden Atanma

Madde 32- Çeşitli sebeplerle Genel Müdürlükteki görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyen uzman ve uzman yardımcıları,657 sayılı Kanunun değişik 92 ve 97 nci maddelerinde öngörülen esaslar çerçevesinde unvan ve durumlarına uygun uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarına yeniden atanabilirler.

Madde 33- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 6/12/1985 tarih ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak AtGeçici Madde 1- Genel Müdürlük merkez teşkilatında çalışmakta bulunan dört yıllık  yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan personelden, 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi gereğince,adı geçen kararnamenin yayımından itibaren altı ay içinde müracaat edenler, Genel Müdürlük uzmanlığı ve uzman yardımcılığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler Bu sınavda başarılı olamayanlara, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulmasından sonraki üç ay içinde Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde 417 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’ nin geçici maddesi gereğince uzman ve uzman yardımcılığı sınavına iki defa daha girme hakkı tanınabilir.

Sınavlarda başarılı olamayanlar işgal ettikleri kadrolarda görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 2- Geçici 1 inci maddeye istinaden yapılacak sınav,12 nci maddeye göre oluşturan “Yarışma Sınav Kurulu” tarafından yapılır.

Geçici Madde 3-Bu Yönetmelik hükümleri Geçici 1 inci maddeye göre yapılacak uzman ve uzman yardımcılığı  sınavına girecekler için de uygulanır.

Yürürlük

Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu  Devlet Bakanı yürütür.

 

Sayfa