Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 09.06.1984 Resmî Gazete Sayısı: 18426

ER VE ERBAŞ SINIFINDAN ASKERİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÖZEL SINAVLARI VE BELGE VERME İŞLEMLERİNİN USULÜ VE BU BELGELERLE HANGİ CİNS TAŞITLARIN NERELERDE KULLANILACAĞINA DAİR YÖNETMELİK

 

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınavları, belge verme işlemlerinin usulü ve bu belgelerle hangi cins taşıtların nerelerde kullanılacağına dair esasları belirlemektir.

 

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerini kapsar.

 

Hukuki Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 43 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

 

Genel Esaslar:

Madde 4 - Silâhlı Kuvvetlerde mevcut tekerlekli ve tırtıllı araçlarla, tekerlekli ve tırtıllı iş makinaları; (Mülga ibare:RG-24/2/2013-28569)  (…) «Trafik ve Askerî Sürücü Belgeli» askerî personel tarafından kullanılır.

 

Trafik Sürücü Belgeli Personele Askerî Sürücü Belgelerinin Veriliş ve Kullanılış Esasları

Madde 5 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/2/2013-28569)

Trafik sürücü belgesine sahip personel, sürücü eğitim merkezlerinde ve/veya yetki verilmiş birliklerde; taktik tekerlekli araçlar ile A2, C, D, E ve F sınıfı trafik sürücü belgelerinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için asgari bir hafta süreyle, B sınıfı sürücü belgesinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için ise asgari bir gün süreyle sürücü intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim sonunda eğitimi veren eğitim merkezleri ve/veya yetki verilmiş birlikler tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlara askerî sürücü belgesi verilir. A2 sınıfı trafik sürücü belgesine sahip personele sadece motosiklet kullandırılabilir.

Birinci fıkra uyarınca sürücü intibak eğitimine tabi tutularak askeri sürücü belgesi alan personel, sürücü belgelerinde yazılı araçlardan başka tekerlekli araçları kullanacaklarsa, birliklerince taktik tekerlekli araçlar ile A2, C, D, E ve F sınıfı trafik sürücü belgelerinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için asgari bir hafta süreyle, B sınıfı sürücü belgesinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için ise asgari bir gün süreyle sürücü intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitimi bitiren sürücüler en yakın sürücü eğitim merkezlerine ve/veya yetki verilmiş birliklere sevk edilerek sınavları yapılır. Başarı gösterenlerin belgeleri, kullanacakları araç tipi yazılarak onaylanır. Sürücü intibak eğitimi ve sınavı, kullanılacak değişik her tip taktik tekerlekli araç ile A2, B, C, D, E ve F sınıfı trafik sürücü belgesinin yetki verdiği idari hizmet araçları için tekrar edilir.

Kreyn, kurtarıcı araç, iş makinesi, istif aracı, tank, zırhlı personel taşıyıcı, kundağı motorlu top, kar üstü aracı ve motorlu kar kızağı sürücüsü/operatörü gibi görevlerde kullanılacak askerî personelin, kullanacakları özel tip askerî araç/iş makinesi kullanma eğitimi, Kuvvet Komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği esaslara uygun olarak kendi sınıf eğitimi merkezlerinde, birlik veya kurumlarında yapılır. Bu personele kullanacakları araçların askerî sürücü/operatör belgeleri; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek birlik ve kurumlar nezdinde teşkil edilecek üç kişilik teknik bir heyet tarafından, yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir. Personel belgelerinde yazılı araçtan/iş makinesinden farklı bir araç/iş makinesi kullanacaksa bu eğitim ve sınav tekrar edilir.

Askerî sürücü belgesine sahip personel, sadece belgesinde yazılı olan askerî araçları kullanabilir.

Terhis olan veya ordudan ayrılan askerî personele ait askerî sürücü belgeleri geri alınarak, şahsi dosyası ile birlikte personelin kayıtlı bulunduğu askerlik şube başkanlığına gönderilir.

 

Trafik Vizeli Askerî Sürücü Belgesinin Veriliş ve Kullanılış Esasları:

Madde 6 – (Mülga:RG-24/2/2013-28569)

 

Trafik Sürücü Belgelerinin Kullanılış Esasları:

Madde 7- (Mülga:RG-24/2/2013-28569)

 

Görevlerde Uyulacak Esas

Madde 8 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/2/2013-28569)

Göreve sevk edilecek askeri sürücülerin, kullanacağı aracı belirleyen askeri sürücü belgesi ile birlikte A2, B, C, D, E, F ve G sınıfı trafik sürücü belgelerinden birine sahip olmaları zorunludur. A2 sınıfı trafik sürücü belgesine sahip personele sadece motosiklet kullandırılabilir.

 

Yönerge:

Madde 9 - Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin özel sınavları, verilecek belgelerin şekilleri, bu belgelerle hangi cins araçların nerelerde kullanılacağı, belgelerin onay makamları ve diğer hususlarla ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenecek yönergelerde belirtilir.

 

Yürürlük:

Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Sayfa