Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25523

 

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 NCÜ MADDESİNİN (h) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


                Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemelerinin kişilerce alımlarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişik 3 ncü maddesinin (h) bendi ile aynı Kanunun 40 ıncı maddesiyle değişik geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

b) İdare: Kanunun 2 nci maddesinde sayılan idareleri,

c) Talimat: Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımına ilişkin ilgili yıl Bütçe Uygulama Talimatını,

d) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

e) Sağlık Kuruluşu: Ayakta muayene, tahlil, tetkik, yeşhis ve tedavi hizmetleri verilen; kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık istasyonu ve dispanserleri, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel sağlık kuruluşlarını,

f) Sağlık Kurumu: Ayakta veya yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen; eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri, özel dal hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve bölge hıfzıssıhha enstitüleri ve diğer resmi kurum hastaneleri ve 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri ile üçüncü basamak sağlık hizmeti veren eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini,

g) Hizmet: Bu Yönetmeliğin 1 nci maddesinde belirtilen kişilere sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak verilen teşhis ve tedaviye yönelik hizmetleri,

h) Mal: Tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi sırasında reçeteye bağlanan ilaç ve tıbbi malzemeleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Alımları


                Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından Hizmet Satın Alınması

Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacakları teşhis ve tedaviye yönelik hizmetler, ilgili mevzuatında öngörülen sevk usul ve esaslarına uygun olmak kaydıyla, sağlık kurum ve kuruluşlarından alınır.

Bu alımlara ilişkin fiyatlandırma ve ödeme ile ilgili hususlarda;

a) Talimat,

b) Teşhis ve tedavi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımına ilişkin mevzuat,
                c) İdareler ile sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılan hizmet alım protokolleri ve tanıya dayalı fiyat tarifeleri uygulanır.

3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında kanun, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve diğer özel kanunları gereğince hak sahibi olan kişilerin teşhis ve tedavilerine ilişkin hizmetler; tabi oldukları mevzuatta belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ve bu mevzuatta öngörülen haklar kapsamında, sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal Alımları

 

Ayakta tedavileri Sağlanan Kişilerce Yapılan İlaç Alımları

Madde 5 - Tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişiler, ayakta tedavileri sırasında reçete edilen ilaçlarını tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; kurumların varsa kendi eczanelerinden, anlaşmalı veya anlaşması olmayan eczanelerden alabilirler.
                Bakanlık, sağlık kurumu ve kuruluşları tarafından ayakta tedavileri sağlanan kişilerin reçete edilen ilaçlarının teminine ilişkin koşulları belirlemek üzere Türk Eczacıları Birliği ile protokol düzenleyebilir.
                İlaç bedelleri kişilerin kurumlarınca ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Tıbbi Malzemelerin Temini

Madde 6 - Tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavileri sırasında reçeteye bağlanan tıbbi malzemeler, ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kişilerce temin edilir ve bedelleri kişilerin kurumlarınca, Talimata veya kurumların ilgili mevzuatına göre ödenir.

Yürürlük

Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.