Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.04.1978 Resmî Gazete Sayısı: 16273

KUMKAPI BALIKÇI BARINAĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

                AMAÇ :

                Madde 1- Madde 4’te sınırları belirtilen Kumkapı Balıkçı Barınağının kullanılmasının sağlamaktır.

                Kapsam :

                Madde 2- Bu Yönetmelik, madde 4’te sınırları belirtilen Kumkapı Balıkçı Barınağının kullanılmasına ve barınaktaki çalışmalara ait düzenlemeleri kapsar.

                Yasal Dayanak:

                Madde 3- Rize Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Kanununa, diğer liman tüzük ve yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Barınak alanı:

Madde 4- İstanbul Limanının güney batı kıyısındaki Kumkapı önlerinde bulunan Kumkapı Balıkçı Barınağı, Kumkapı kıyısından güney doğu ve doğu yönlerine doğru uzanan, Enlemi : 41° 00’ 06” Kuzey Boylamı : 28° 57’ 57” Doğu. olan dış barınağın doğu ucundaki fenerden,Enlemi 41° 00’ 11” Kuzey Boylamı : 28° 57’ 57” Doğu olan Kumkapı Küçük Deniz Araçları Barınağı mendireğinin doğu ucu fenerine çekilen hattın içinde kalan barınağın deniz ve kara alanıdır.

Barınağın kullanılması:

Madde 5- (Değişik: RG 16/12/1980-17192)  Kumkapı Balıkçı Barınağı, balıkçı gemilerine, devlete ait deniz araçlarına ayrılmıştır.

                Balıkçı gemisinin tanımı:

                Madde 6- Balıkçı gemileri, yapılış biçimleri ve genel donanımı bakımından balık veya diğer su ürünlerin avlamaya veya taşımaya elverişli bulunan ve sadece böyle amaçlar için kullanılan ticaret gemileridir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

                Bağlama yerleri ve diğer yerler:

                Madde 7-(Değişik: RG 16/12/1980-17192) Kumkapı Balıkçı Barınağında bağlama yerleri 29/4/1978 gün ve 16273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe ekli şekilde gösterildiği üzere şunlardır.

 (A) Rıhtımı: Barınak kıyısındaki rıhtımın, doğu tarafındaki ucundan batı yönüne doğru 60 metrelik kısımdır.

                Bu rıhtım, Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğüne ait deniz araçlarına ayrılmıştır.

                (B) Rıhtımı : (A) Rıhtımından batıya doğru uzanan 185 metre uzunluğundaki rıhtımdır.

                Bu rıhtım, balıkçı gemilerinin aborda olmalarına ayrılmıştır. Buraya, su ürünlerini boşaltacak, kumanya, malzeme e teçhizat alıp verecek balıkçı gemileri

                Bu rıhtımda, işlerini bitiren gemiler, hemen buradan ayrılacaklardır.

                (C) Otopark Alanı: (B) Rıhtımının kuzeyindeki beton alandır. Bu alanda barınaktaki balıkçı gemilerinden boşaltılan su ürünlerini yükleyecek veya bu gemilere ait malzeme, teçhizat, kumanya ve yükleri boşaltacak ve gemilere yükleyecek kara taşıma araçları, sıralarını eklemek üzere park edebilirler.

                Bu alanda, işlerini bitiren kara taşıma araçları hemen buradan ayrılacaklardır.

                (D) Rıhtımı : Çekek yeri ile (B) rıhtımı arasında 13 metre boyundaki sandal rıhtımıdır.Burası küçük alıkçı teknelerinin yanaşıp iş göreceği yerdir.

                (E) Çekek Yeri : Balıkçı gemileri ile devlete ait deniz araçlarının çekilmesine ayrılmıştır.

                (F) Rıhtımı:Barınak mendireğinin güneybatı tarafındaki 200 metrelik kısmıdır. Bu rıhtım, balıkçı gemilerinin kıçtankara bağlama yeri olup, onarım, bakım, tutum, balık ağlarını onaracak ve bekleme için barınakta kalacak balıkçı gemilerine ayrılmıştır.  

                (G) Rıhtımı : Barınak mendireğinde doğu-batı yönünde uzanan 150 metre boyundaki rıhtımdır.Burası, sarınacak veya av için bekleyecek balıkçı gemilerinin kıçtankara bağlama yeridir.

                Bu rıhtıma bağlı balıkçı gemileri, onarım işleri açamazlar.

                 (H) Rıhtımı : Mendireğin doğu tarafındaki 110 metrelik kısmıdır.Burası,Denizcilik Bankası T.A.O. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait kılavuz teknelerinin yararlanmasına ayrılmıştır.

                Bu rıhtıma, aborda suretiyle yanaşılır, kıçtankara bağlanamaz.

                 Barınakta Düzen :

                Madde 8- Barınakta bulunan bütün gemiler, gece ve gündüz “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” gereğince göstermeleri gereken fener ve alametleri çekeceklerdir.

Madde 9- Barınakta düzen, deniz ve kara trafiği, can ve mal güvenliği bakımlarından alınması gerekli önlemler hakkında,Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığı tarafından verilen emirler, gemi kaptanları , her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve öteki ilgililer hemen yerine getireceklerdir. 

                Madde 10- Barınak içinde salma suretiyle demirde yatılamaz.Barınağa girip çıkacak gemilere çapariz verecek biçimde barınak ağzı ve dışına demirlenemez. 

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, Liman Başkanlığından veya Barınağın İşletmeci Kuruluşundan izin almaksızın, rıhtım ve iskelelere yanaşan kıçtankara olan veya salma suretiyle demirleyen gemilerden;buralardan kalkması için verilen emirleri dinlemeyenler,Liman Başkanlığınca sağlanacak kılavuz ve romorkörlerle kaldırılır ve bu maksatla yapılan masraflar ayrıca alınır.

                Geminin bu eyleminden dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan gem donatanı sorumludur.

Gene, Liman Başkanlığının veya İşletmeci Kuruluşun izni ile , yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler, Liman Başkanlığınca gerek görüldüğü zaman bu yerlerden ayrılacaklardır.

                Bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

                Madde 12- Barınağa, patlayıcı maddeler ve gemilerin kendi ana ve yardımcı yakıt tanklarındakinden başka parlayıcı maddeler sokulamaz.

                Madde 13- Barınak içinde akaryakıt ikmali yapılamaz.

                Madde 14- Barınakta,denize pasakül moloz,,safra çöp ve benzeri gibi maddeler atılamaz, yağ ve benzer kirletici maddeler bakılamaz, tank v sintine yıkanamaz, barınak rıhtımları  ile ilgili yerler kirletilemez.

                Madde 15- Barınaktaki gemilerin yanaşmaları, kalkmaları, bağlamaları veya yer değiştirmeleri konularında doğacak anlaşmazlıklar İstanbul Liman Başkanlığınca çözüme bağlanır. 

                Madde 16- Barınakta bir deniz kazası olduğunda gemileri yönetenler, kazayı ayrıntıları ile belirten bir olay raporunu, en kısa zamanda İstanbul Liman Başkanlığına vereceklerdir.

                Madde 17- Gemiler, barınakta hoparlörle yüksek sesli müzik yayını yapamazlar.

                Madde 18- Barınakta,demir ve zincir kestirenler veya denize eşya düşürenler en kısa zamanda durumu İstanbul Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

                Madde 19- Barınakta, Liman Başkanlığından izin alınmadıkça dalgıçlık işleri yapılamaz.

                Madde 20- Barınak mendireği fenerinin bakımı Denizcilik Bankası T.A.O. Kıyı Emniyeti İşletmesi Müdürlüğünce sağlanır.

               YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME :

                Madde 21- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Madde 22- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.