Yazdır 
AYVALIK LİMAN YÖNETMELİĞİ

AYVALIK LİMAN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç

Madde 1- Madde 4’te sınırları belirtilen Ayvalık Limanında gemi yük ve yolcu işlemlerinde düzeni sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, madde 4’te sınırları belirtilen Ayvalık Limanı’nın kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 Yasal Dayanak:

Madde 3- Ayvalık Limanı Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelikler ile öteki ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Liman Sınırları ve Bölümleri

Madde 4- Ayvalık Limanı, Güneyde Enlemi 39° 16’ 28” K. Boylamı 26° 36’ 35” D. olan Eğribucak Burnundan Çıplakada’nın Enlemi 39°  18’ 17” K.ve Boylamı : 26°  35’50”D. Olan Batı ucuna çizilen hat ve Kılavuz Adası’nın oluşturduğu sınırlarla kıyı arasında kalan deniz alanıdır. Dolap Boğazı Geçidi’nin dış tarafında kalan deniz alanı liman Sınırı dışı sayılır. (EK: Kroki)

Ayvalık Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere, iki kısma ayrılmıştır.

 A) İç Liman: Dalyan Boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini birleştiren hattın doğusunda kalan deniz alanıdır.

Dolap Boğazı geçit hattının iç kısmında kalan alan, İç Liman’dan sayılır.

 B) Dış Liman: İç Liman sınırı ile Dış liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Gemilerin bağlama yanaşma ve demir yerleri:

 Madde 5- İç Liman’da gemilerin demirleme, bağlama ve yanaşma yarleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Yolcu  iskeleleri

Ayvalık İskelesi: Bu iskele Alibey Adası ile Ayvalık arasında düzenli yolcu taşıması yapan motorların yanaşmalarına ayrılmıştır.

Alibey İskelesi: Bu iskelenin kullanılması da, Ayvalık İskelesi ile aynı amaca yöneliktir.

Zorunlu durumlarda, draftı uygun diğer motorların, geçici kısa bir süre için bu iskelelerden yararlanmaları, Liman Başkanlığının iznine bağlıdır.

B) Yük iskelesi:

Dökme zeytinyağı almak veya nebati yağ boşaltmak üzere Ayvalık Limanı’na gelen gemiler BADA İskelesi’nden yararlanacaklardır.

Dier yük gemilerinin yükletilip boşaltılması, draftları müsait olduğu takdirde, demir yerlerinde limbo usulü ile yapılır.

C) Rıhtımlar:

(Değişik : RG 21/9/1994-22058) Şilep Rıhtımı: Cumhuriyet Alanı önündeki rıhtım olup, 600-2000 gros tonilato arasındaki yük gemilerinin yanaşmalarına ayrılmıştır.

Turist gemileri hakkında 7.madde hükmü saklıdır.

Savaş gemileri, yardımcı savaş gemileri ve Jandarma botları, geçici olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle bu rıhtıma kıçtankara bağlanabilirler.

(Değişik : RG 21/9/1994-22058) Motor Rıhtımı:Gümrük ve Belediye önündeki rıhtım olup, 300-600 gros tonilato arasındaki ticaret gemilerinin yanaşmalarına ayrılmıştır.

Daha küçük tonajlı gemilerin ve balıkçı motorlarının, yukarıda belirtilen rıhtımlardan yararlanması, Liman Başkanlığı’nın iznine bağlıdır.

Liman Başknlığı’nın izni ile bu rıhtımlara yanaşmış olan gemiler, gerektiğinde derhal demir yerine çıkacaklardır.

D) Yat Limanı:

Başka limanlardan Ayvalık Limanı’na gelen yat tipi Türk ve Yabancı bayraklı özel gezinti ya da spor teknelerinin bağlamalarına ayrılmıştır.

Motor rıhtımında yer bulamayan herhangi bir ticaret gemisinin, zorunlu bir neden gösterilerek yat limanına yanaştırılması, Liman Başkanlığı’nın iznine bağlıdır.

Ticari gayeler dışında amatör veya sportif amaçlarla kullanılan küçük tonajlı yerel deniz araçlarının ve sandalların İç Liman’da yanaşıp bağlayabilecekleri yerler.

Liman, Belediye, Güvenlik ve Gümrük Makamları ile mahalli Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Temsilciliği’nin beraberce yapacakları ir protokol ile saptanır.

Ayvalık ile Midilli arasında sefer yapan yolcu motorları, gerektiğinde Yat Limanı’ndan yararlanabilirler.Ancak, yabancı bayraklı motorlar ile Midilli’ye gidecek Türk bayraklı motorlar Gümrük ve pasaport kontrolü bakımından, Gümrük Sundurması önündeki rıhtıma yanaşacaklardır.

Madde 6- Dış liman, gemilerin serbest demirleme alanıdır. Ancak, Dalyan Boğazı Geçidi’ndeki trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için Geçidin girişinde bulunan fenerlerden itibaren iki gomina uzaklığa kadar demirlemek yasaktır.

Madde 7- Savaş gemileri ve yardımcı savaş gemileri için demirleme, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri, Deniz Kuvvetleri temsilcisi, (bulunmadığı hallerde Yerel Askeri Birlik Komutanlığı temsilcisi) Liman ve Belediye Başkanlığı ile birlikte, Turist gemilerinin demirleme, bağlama ve yanaşma yerleri ise Liman Başkanlığı’nca saptanır.

Ayvalık Limanı’nı ziyaret edecek Türk ve yabancı savaş gemileri ile turist gemileri (ilgili makam ve acentelerin aracılığı ile) gelişlerini 48 saat öncesinden bildirerek, yukarıda belirtildiği şekilde saptanacak yerlere demirler veya yanaşırlar.

8- İç limandaki rıhtım ve iskelelere yanaşacak gemiler, limana geliş sıralarına göre, Liman Başkanlığı’nca ayrılacak yerlere alınırlar.

 Madde 9- Ticari işlemde bulunmak üzere Ayvalık Limanı’na gelecek gemiler, iskele ve rıhtımlarda yer olmadığı takdirde, İç Liman’da demirleyerek sıra beklerler.Ancak bu gibi gemiler demirlemeden önce liman başkanlığına haber verecekler ve Liman Başkanlığı’nca gösterilecek yerlere, diğer gemilerin demirlemelerine, iskele ve rıhtımlara yanaşmalarına engel olmayacak şekilde demirleyeceklerdir.

Madde 10-Balıkçı motorları, balıkçı barınağa yapılıncaya kada. Kendilerine ayrılan Balıkhane iskelesine yanaşırlar ve Liman Başkanlığı’nın izni ile boş bulunan rıhtımlara bağlayabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Tehlikeli Maddelerin Taşınması Ve Yükleme-Boşaltılması

Madde 11- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin, liman içinde taşınması ile yükleme ve boşaltılması, (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (Karada Çıkabilecek Yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

Madde 12- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B flaması çekerler ve gece ufkun her tarafından görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

 Madde 13- Donatan,kaptan ya da acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri  maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığı’na bildirirler.

 Madde 14- Patlayıcı parlayıcı ve tehlikeli madde yüklü gemiler iç liman’a girip demirleyemez, rıhtımlara yanaşamaz, bu maddeleri yükleyemez ve boşaltamazlar. Ancak gemilere yakıt ikmali yapacak küçük tonajlı akaryakıt gemileri, iç limana girerek gemilere yakıt verebilirler.

 Madde 15- Kapalı kaplar içerisindeki patlayıcı,parlayıcı ve tehlikeli maddeler, Kaymakamlar, Belediye ve Liman Başkanlığı ile birlikte tesbit edilecek yerlerde yükletilir ve boşaltılır.

 Madde 16- Dış liman’da parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması limbo halinde ve güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

 Madde 17- Dış Liman’da parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması limbo halinde ve güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

 Madde 18- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeler taşıyan ticaret gemilere kömür yakan ve kızma kafalı makinesi bulunan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez. Aynı zamanda, kızma kafalı makinesi bulunan limbo motorları,bu gibi gemilerden akaryakıt alamaz.

 Ayvalık Limanı’nda yolcu nakliyatı yapan motorlar, dolu veya boş likit gaz tüpleri taşıyamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Seyir Güvenliği

 Madde 19- Limandan çıkmakta olan ve Dalyan Boğazı Fenerleri arasında seyretmekte olan gemiye Limana girmekte olan gemi yol ermeğe ve Dış Liman’da fenerler dışında beklemeğe mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hallerde, her iki gemi de çatışmayı önlemek için gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

Madde 20- Spor ve gezinti tekneleri,İç limanda, rıhtımlara yanaşıp kalkacak gemilerle yolcu taşıyan motorların manevralarına engel olacak şekilde seyredemez. Rıhtım ve iskele alanlarına giremez ve 10 mil’den fazla hız yapamazlar. Halkın denize girdiği plaj bölgelerinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafeye kadar yelken veya makineli deniz araçlarıyla seyir ve gezinti yapılması yasaktır.

Madde 21- Dalyan Boğazı’nın giriş ve çıkış ağızları civarında yelkenle seyir yapılamaz.

Madde 22- Limanda, kablo, şamandıra, dalgıçlık ve benzeri işler Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

 Madde 23- Limanda, kablo,dalgıçlık ve benzeri işler ile uğraşan araçların yakınından geçen gemi ve motorlar, bu işlere zarar vermeyecek bir hızla seyretmek zorundadırlar.

Jandarma botları, limana giriş ve çıkışlarında ağır yolla seyredeceklerdir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Limanda Düzen

 Madde 24- İç limanda ve Alibey Yolcu İskelesi ile Boğaz Fenerlerinin giriş ve çıkışlarında ve Dalyan Boğazı ağ balıkçılığı ile gemilerin manevra alanları içinde paragat ve olta balıkçılığı ve gemilerin yanaşma alanı olan rıhtım ve iskeleler ile demirleme alanlarında voli usulü balık avcılığı yapılamaz.

 Madde 25- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri maddeler atılamaz, yağ ve kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

 Madde 26- Gemiler iç Liman’da rıhtım ve iskelelerde, limanın sessizliğini bozucu raspa ve benzeri gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dşyında,liman içinde hoparlörle yüksek sesli müzik yayını yapılamaz.

 Madde  27- Demirli,rıhtım ve iskelelere aborda olmuş veya kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına,üt üste ikiden fazla araç yanaşamaz.

 Madde 28-  Gemiler liman içinde, zorunlu haller ve manevra dışında düdük çalamazlar.

Madde 29- Limana dalış yapacak dalgıç ve balıkadamlar, dalışlarından önce Liman Başkanlığı’ndan izin almak ve “Dalgıç ve Balıkadam Yönetmeliği” esaslarına uymak zorundadırlar. Amatör balıkadamlar iç Liman’da dalış yapamazlar.

 Madde 30- Serbest demir yerlerinde demirleyen gemilerin kaptan donatan veya acenteleri, demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığı’na bildirirler.

 Madde 31- İç Liman’da demirlemiş veya rıhtım ve iskelelere yanaşmış veya kıçtankara olmuş bulunan gemiler, gerektiğinde,Liman Başkanlığı’nın yapacağı bildiriden itibaren en çok iki saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, Liman Başkanlığı’ndan izin almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan veya kıçtan kara olan gemilerden buralardan kalkmaları için Liman Başkanlığı tarafından verilen emirleri dinlemeyenler, sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler gemi sahibinden alınır.

 Madde 33- İç Liman’daki rıhtım ve iskelelerde bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Güvenlik sağlık ve gümrük işleri

 Madde 34- Limana gelecek veya limandan çıkış yapacak Türk ve yabancı bayraklı gemilerin Güvenlik, Sağlık ve Gümrük denetimleri yanaştıkları veya kalkacakları yerlerde veya duruma göre demir yerlerinde yapılır.

 Madde 35- Limana gelecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotraların Güvenlik, Sağlık ve Gümrük Kontrolleri, Ayvalık Boğazı Fenerleri dışındaki iç Liman girişinde yapılabileceği gibi ,yanaştıkları rıhtım veya iskelede de yapılabilir.

 Madde 36- Yakacak, su, kumanya malzeme ve acentelerden evrak alma verme gibi gereksinmelerini sağlamak üzere veya hava muhalefetinden bocalama olarak limana gelen gemiler Dış ve İç liman’daki demir yerlerinde,Sahil Sağlık Örgütü’nün gözetimi altında, pratika almaksızın (48) saat kalabilirler.

 

Bu gemilerin Güvenlik ve Gümrük Gözetimi dışarıdan yapılır.limanda 48 saatten fakla kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zorundadırlar. Bu durumda olan gemilere, Sahil Sağlık Örgütü’nce kontrolü tamamlandıktan sonra serbest pratika verilebilir.

Madde 37- Güvenlik, Sahil Sağlık, Gümrük ve Liman Örgütlerince, Limanda bulunan gemilerde günün her saatinde gerekli denetleme yapılabilir.

 Madde 38-Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerde başgösterecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık Örgütü’ne ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca Güvenlik Makamları ve Liman Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar.

 Madde 39- Yabancı limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek gemilerin yolcu ve gemi adamları, eşyalarıyla beraber, Gümrük Örgütü’nce uygun görülecek yerlerden girip çıkarlar.

Madde 40- Yolcularını uğurlayanlar, Gümrük ve Emniyet Kontrolünden sonra, karşılayanlar ise, bu muayene ve kontrollerden önce birbirleriyle temasa geçemezler.

 Madde 41- Güvenlik, Gümrük ve Sahil Sağlık Örgütü görevlileri, bu Yönetmelik’e aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanak ile saptayarak tutanağı Liman Başkanlığı’na ve bir örneğini de kendi amirlerine verirler.

 Madde 42- Zirai Karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak denetimlerde özel yasa hükümler uygulanır.

               

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 43- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veya Limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından saptadığı konuları ve işlenen suçları,limana varışından itibaren en geç (6) saat içinde bir ön raporla ve (24) saat içinde de düşüncesini kapsayan ayrıntılı mir raporla Liman Başkanlığı’na bildirmek zorundadır. Kaptan ve gemi adamları bu hususlarda yapılması gerekli soruşturmaya esas olmak üzere ilgili Liman Makamlarınca yapılacak çağrıya uyma zorundadırlar.

 Madde 44- Limana gelecek ve limandan hareket edecek yabancı gemilerle yabancı limanlara sefer yapacak Türk gemilerinin donatan veya acenteleri bu gemilerin limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu, Liman, Güvenlik Gümrük ve Sahil Sağlık Örgütü’ne verirler.

 (Değişik: RG 21/9/1994-22058) 600 ve daha yukarı gros tonilatodaki kabotaj hattında çalışan Türk gemilerinin donatan ve acenteleri,bu gemilerin liman gelişinden en az (12) saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığı’na verirler. Daha küçük tonajdaki gemilerin donatan, kaptan veya acenteleri ise, bu gemilerin limana geldiklerini en geç (2) saat sonra liman Başkanlığı’na bildirirler.

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler hakkında 13.madde hükümleri saklıdır.

 Madde 45- Gemiler, fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütü’nce birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

Madde 46- Yolcu ve yük gemileri, rıhtıma ve iskelelere yanaşırken,görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

 İlgililer bu hususta gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

 Madde 47- Ayvalık ile Alibey Adası arasında yolcu akliyatı yapan motorların kaptan yönetim yerine seyrin güvenliği bakımından, mürettebattan başka kimse giremez. Kış aylarında yapılan seferlerde ise açık güverte üstüne yolcu alınamaz. Bu motorlarda, yolcu beraberindeki eşyadan başka yük taşınamaz.

 Madde 48- Limandaki trafik düzeni, “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü”hükümlerine göre yürütülür.

 Limanda yatan veya seyreden makineli veya makinesiz gemilerle her türlü deniz araçları, adı geçen tüzük gereğince zorunlu olan fener ve işaretleri taşırlar.

 Madde 49- Hayvanların gemilere yükletilmesi veya gemilerden boşaltılması  “Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük” hükümlerine göre yapılır.

 Madde 50- Durumları Kanun, Tüzük ve Ülkemizin de katıldığı Uluslararası Sözleşmeler hükümlerin uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin limandan kalkışların izin verilmez.

 Madde 51- Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret gemileri, liman Başkanlığı’nın düzenleyeceği bir program dahilinde zaman zaman ve belirsiz saatlerde denetlenir. Denetleme sırasında, durumları, kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olmayan veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden men edilirler ve kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Madde 52- Limanda bulunan gemilerde güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.

 Madde 53- Ayvalık Limanı’na kayıtlı olan deniz araçlarının sancak ve iskele baş muzluklarında adı ve kıç taraflarına ise üstü adı altına da “Ayvalık” yazılır.

 Madde 54- limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk ticaret gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler sabah saat 08.00 den itibaren güneşin batışına kadar ulusal bayrakların çekerler.

 Madde 55- Program gereğince Ayvalık Limanı’na gelecek yolcu gemilerinin herhangi bir nedenle varış saatlerinde bir değişiklik olduğunda,geminin donatanı, kaptan veya acenteleri bu durumu liman Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar. Aksi halde, bu gemilerin iskele veya rıhtımlara yanaşmalarına izin verilmez.

             Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

             EK MADDE 1 – (Ek:RG-11/10/2007-26670)

             Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

             a) Kılavuzluk Hizmetleri:

             1) Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır.

             2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızın limana giriş–çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

             3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

             b) Römorkörcülük Hizmetleri: Limandaki iskele, rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan,

             1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

             2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

             3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

             4) 30000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

             almak zorundadır.

             c) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

             1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

             2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

             alabilir.

             ç) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (c) bendi hükmü uygulanmaz.

             d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen, römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya Denizcilik Müsteşarlığı yetkilidir."

             Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin istisnaları

EK MADDE 2 – (Ek:RG-11/10/2007-26670)

Şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri, araba vapurları ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına, Ek 1 inci madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını Liman Başkanlığından belgelemek zorundadır.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Madde 56- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 57- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

 

Sayfa