Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 17.12.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23203

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KATKI KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KATKI KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek katkı kredisi ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi alacak, yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere katkı kredisinin hangi şartlarla verileceğini ve lüzumunda kredinin kesilmesini, bu kredinin Kuruma geri ödenmesi ile buna ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum                                    : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

Genel Kurul                           : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu                    : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunu,

Genel Müdürlük                    : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Öğretim Kurumu                   : Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunu,

Öğrenci                                  : Katkı kredisinden yararlanmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre Kuruma başvuran önlisans ve lisans öğrencilerinden kredi alanları,

Katkı Kredisi                         : Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca

öğrenci adına üniversitesine ödenen parayı,

Borçlu                                     : Bu yönetmelik hükümlerine göre aldığı  krediyi ödeme durumuna gelmiş bulunanları

Katkı Kredisi Numarası        : Katkı kredisi alan öğrenciye verilen numarayı,

Katkı Kredisi Tahsis

Kontenjanı                             : Her yıl ilk defa katkı kredisi verilecek öğrenci sayısını,

İhtiyaç                                    : Öğrenci ailesinin sosyal ve ekonomik  durumunu,

Yeterlik                                   : Öğrencinin yükseköğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumunu,

Toptan Eşya Fiyat Endeksi : Devlet İstatistik Enstitüsünce her ay açıklanan toptan eşya fiyatlarındaki artış oranını,

Dağıtım-Kabul Merkezi        : Kredi müracaatlarının yapıldığı büroları,

Normal Öğrenim Süresi        : Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresini (varsa hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzeri dahil)

Öğretim Yılı                            : 1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Eylül  tarihine kadar olan süreyi,

Ek Süre                                   : Normal öğrenim süresini aşan süreyi,

İkinci Öğretim                        : Yükseköğretim kurumlarında normal  örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

Öğretim Kurumunu Terk     : Öğrencinin kaydının silindiği tarihten  itibaren bir yıl içinde öğrenimine yeniden başlamamasını,

Ödeme Dönemi                     : (Ek:RG-21/12/2002-24970) Kredinin tahsilatı ile ilgili üçer aylık süreleri (Dönemler; Ocak, Şubat, Mart – Nisan, Mayıs Haziran –Temmuz, Ağustos, Eylül – Ekim, Kasım, Aralık),

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Katkı Kredisi Tahsis Kontenjanının Tespiti

 

Katkı Kredisi Tahsis Kontenjanının Tespiti

Madde 5- Katkı kredisi tahsis kontenjanının tespitinde Maliye Bakanlığının, katkı kredisinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilgili hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinin görüşleri alınır.

Alınan görüşler göz önünde bulundurularak, Genel Bütçeden aktarılacak ödenek ölçüsünde katkı kredisinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca  karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Katkı Kredisi Verilmeyecek Haller

 

Katkı Kredisi Verilmeyecek Haller

Madde 6- Katkı Kredisi  verilmeyecek haller şunlardır;

a) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli  bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilere,

c) Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına  başlayan öğrencilere,

d) Önlisans'tan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilere, (intibak programı süresince)

e) Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilere,

f)  Kurumdan daha önce katkı kredisi almış  olan öğrencilere,

g) Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olursa olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici  (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma ve benzeri) davranışlarda bulunan, bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı madde, bıçak ve benzeri tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir  kaçını bulundurduğu yetkililerce belirlenen öğrencilere,

h) Gerçeğe aykırı beyanda  bulunan öğrencilere,

ı) Yabancı uyruklu öğrencilere,

j) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

k) Ek süre  öğrenim gören öğrencilere,

l) İkinci öğretim öğrencilerine,

m) Yüksek lisans öğrencilerine,

n) (Ek: RG-21/12/2002-24970) Katma bütçeye dahil olmayan yüksek öğretim kurumları öğrencilerine,

katkı kredisi verilmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Katkı Kredisine Müracaat ve Diğer İşlemler

 

Katkı Kredisi Müracaatı

Madde 7- Katkı kredisinden yararlanmak isteyen öğrenci, Kredi Müracaat Formunu dağıtım-kabul merkezlerinden temin ederek, varsa istenilen diğer belgelerle birlikte dağıtım-kabul merkezlerinden herhangi birine teslim eder.

Katkı Kredisi Müracaatının İncelenmesi

Madde 8- Kredi Müracaat Formuyla birlikte istenilen  diğer belgeler incelenir ve durumları bu Yönetmelikle  belirlenen hususlara uymayanların müracaatları işleme konulmaz.

 

Beyana Güven

Madde 9- Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurumca, beyanlara ilişkin belgelerin doğruluk bakımından araştırılması, katkı kredisi verilmesi işlemlerinin yürütülmesini durdurmaz.

Öğrenci/borçlu, beyan ettiği durumlarda sonradan meydana gelen değişiklikleri, değişikliği izleyen otuz gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencinin/borçlunun adresinde meydana gelen değişikliği Kuruma bildirmemesi veya verdiği adreslerde kendisinin ve varsa müteselsil borçlu veli veya vasisinin bulunmaması halinde, dosyasındaki son adreslere Kurumca yapılan bildirimler, her ne suretle olursa olsun kendisine yapılmış sayılır.

Değerlendirme

Madde 10- Müracaat eden öğrencilere verilecek katkı kredisi için ihtiyaç ve yeterliğin tespiti hakkında Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre değerlendirme yapılır.

Maddi Hatanın Düzeltilmesi

Madde 1l- Katkı kredisi isteği yerine getirilmeyen öğrenci, Kredi Müracaat  Formundaki beyanlarının, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara ve Yönetmeliğe uygun    olduğunu, ancak yapılan işlemde maddi

hata bulunduğunu ileri sürerek, katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir. İnceleme sonunda yapılan işlem öğrenciye bildirilir.

Belge ve Durum Araştırması

Madde 12- Kurum gerekli gördüğü takdirde, katkı kredisi alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin beyanında katkı kredisinden faydalanmamayı gerektirecek  bir durum tespit edildiğinde kredisi kesilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Katkı Kredisine Hak Kazanma

 

Katkı Kredisine Hak Kazanma

Madde 13- Katkı kredisi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Öğrencilerden beyanlarına uygun belgeler ile noterce düzenlenen Taahhüt Senedi müracaat esnasında veya müracaattan sonra istenebilir.

Bu belgeleri süresi içerisinde Kuruma veren öğrencilerin beyanlarına uygunluğu tespit edildikten sonra, katkı kredisi kazananların listeleri öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.

Taahhütname

Madde 14- Katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi notere tanzim ve tasdik ettirdikten sonra  Kuruma vermekle yükümlüdür. Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler, öğrencilerden alınacak taahhütnamede ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhütnamede; katkı kredisi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenciyle birlikte veli veya vasisinin, borçlu sıfatıyla alınacak imzaları yeterlidir.

Taahhütnamedeki Teminatın Azalması

Madde 15- (Mülga: RG-21/12/2002-24970)

Kredi Dosyası

Madde 16- Katkı Kredisi almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır.

Hesap Numarasının Verilmesi

Madde 17- Kurumca her öğrenciye bir hesap numarası verilir. Katkı kredisi alan öğrenci veya borçlu, bu hesap numarasını gerek öğrenimi, gerekse borç ödeme süresince kullanmak ve Kurumla olan işlemleri sırasında bildirmek zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Katkı Kredisinin Ödenmesi

 

Katkı Kredisinin Ödenmesi ve Süresi

Madde 18- Cari hizmet maliyetlerini karşılamak üzere öğrenci tarafından borçlanma karşılığı ödenecek miktar, Kurumca öğrenci adına ilgili üniversitenin hesaplarına, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince (varsa hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dahil) ödenir.

Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, öğrenimlerine bir öğretim yılı ara vermemeleri ve eski öğretim kurumlarında bir yıldan fazla başarısız olmamaları durumunda katkı kredilerinin ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı kredi süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek kredi süresi toplamı, yeni  öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden  fazla olamaz.

Öğretim kurumunu değiştiren öğrenciler durumlarını yeni okullarına kayıtlarını yaptırdıkları tarihten  başlamak üzere bir ay içinde bildirmez ve belgelendirmezlerse haklarında öğretim kurumunu terk işlemi uygulanır.

Katkı Kredisinin  Üniversitelere  Ödenmesi

Madde 19- Cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı karşılığı verilen katkı kredileri, öğrencinin öğrenim gördüğü  üniversitelerin hesaplarına öğrenci adına ödenir.

(Ek fıkra: RG-21/12/2002-24970) Öğretim kurumlarının öğrenci bilgilerini bildirmesinden veya Kurum iş ve işlemlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı öğrencinin ödenmeyen kredisi geriye dönük ödenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Katkı Kredisinin Kesilme Durumları

 

Öğretim Kurumundan Ayrılma veya Çıkarılma  Halinde Katkı  Kredisinin Kesilmesi

Madde 20- Katkı kredisi almakta olan öğrenci,  öğretim kurumundan ayrıldığında veya herhangi bir nedenle çıkarıldığında, kredisi kesilir. Ancak, öğretim kurumundan ayrıldığı  veya çıkarıldığı tarihten  itibaren bir yıl içerisinde öğrenimine başlaması ve talebi halinde, kredisinin ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme, İzin Alma, Kayıt Dondurma Halinde Katkı Kredisinin Kesilmesi

Madde 21- Katkı kredisi almaktan vazgeçen öğrencinin kredisi, başvuru tarihini izleyen öğretim yılından itibaren kesilir.

Öğretim Kurumunda sömestr usulü uygulayanlarda öğretim yılı başından itibaren en az iki yarıyıl, bir yıl esası uygulayanlarda ise en az  bir öğretim yılı izin alan veya kayıt donduran öğrencinin, talebi ve durumunu belgelendirmesi  halinde o öğretim yılı kredisi ödenmez.

Sağlık Sebebiyle Katkı Kredisinin Kesilmesi

Madde 22- Sıhhi nedenlerden dolayı öğretim kurumuna öğretim yılı başından itibaren en az bir öğretim yılı süreyle devam edemeyen öğrencinin, bu durumunu belgelemesi halinde, kredisi sıhhi izin süresi kadar kesilir. Sürenin bitiminde sıhhi nedenlerle verilmeyen katkı kredisi, kalan öğrenim süresi kadar verilebilir.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Katkı Kredisinin Kesilmesi

Madde 23- Devam ettiği öğretim kurumunda bir yıldan fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrencinin, yeni bir öğretim kurumuna kayıt olması halinde kredisi ödenmez.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Katkı Kredisinin Kesilmesi

Madde 24- Çeşitli nedenlerle en az bir öğretim yılı süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin katkı  kredileri, kapatılan süre kadar kesilir ve bu sürenin bitiminde kredisinin ödenmesine devam edilir. Öğrencinin öğretim kurumunun kapatılmasından dolayı ödenmeyen katkı kredisi, kalan öğretim süresi kadar ödenir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Katkı Kredisinin Kesilmesi

Madde 25- Kurumun Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin katkı kredileri izleyen öğretim yılından itibaren kesilir.

Devamlı Gelirle Çalışma Halinde  Katkı Kredisinin Kesilmesi

Madde 26- Katkı kredisi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Katkı Kredisinin Kesilmesi

Madde 27- Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi herhangi bir suçtan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilenlerin kredileri, kararın kesinleştiği tarihi izleyen öğretim yılından itibaren kesilir.

Bilgi İsteme

Madde 28- Her ne sebeple olursa olsun, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan izin alan, kayıt donduran, ayrılan, çıkarılan, ceza alan öğrencileri tespit etmek için her öğretim yılı sonunda öğretim kurumlarından bilgi istenir.

Katkı Kredisinin  Kesildiğinin Bildirilmesi

Madde 29- Katkı kredisinin hangi tarihten itibaren kesildiği, öğrenciye ve  öğretim kurumuna bildirilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Katkı Kredisi Borcunun Tespiti, Ödenmesi ve Gelir Kaydedilmesi

 

Katkı Kredisi  Borcunun Tespiti

Madde 30- Kurumdan  katkı kredisi alan öğrencilerin borcu, katkı  kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının Ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın  Aralık ayındaki Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar  uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Endeks uygulanmasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50 sine kadar indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencinin normal öğrenim süresince Kurumun öğrenci adına üniversitesi hesaplarına  ödediği miktarın 3 katını geçemez.

Katkı Kredisi  Borcunun Ödenmesi

Madde 31- Öğrenci katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Katkı kredisi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını bu madde esaslarına göre öderler.

Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi

Madde 32- Sıhhi nedenler dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya diğer nedenlerle öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki ödeme döneminden başlamak üzere bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder.

Öğretim kurumunu değiştirdikten sonra veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi

Madde 33- Gerçeğe aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebepleriyle kredinin kesilmesi halinde öğrenci, kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki ödeme döneminden başlamak üzere bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder.

(Ek fıkra: RG-21/12/2002-24970) Bu durumda olan öğrencilere 30 uncu madde uyarınca belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim uygulanmaz.

Taksitlerin Ödenme Yeri ve Zamanı

Madde 34- (Başlığıyla birlikte değişik: RG-21/12/2002-24970)

Borçlu her dönemin taksidini Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle ödeme döneminin son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür.

Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınır.

(Değişik fıkra:RG-6/2/2011-27838) Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.

Taksitlerin  Ödenme Şekilleri

Madde 35- (Mülga: RG-21/12/2002-24970)

Katkı Kredisinin Kuruma Gelir Kaydedilmesi

Madde 36- Kurum aracılığı ile katkı kredisi olarak verilen ve tekrar Kuruma dönüşü sağlanan katkı kredisi tahsilatları Kurum hesaplarına gelir kaydedilir

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Borcun Silinmesi ve Terkini

 

Borcun Silinmesi

Madde 37- Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ettikleri veya çalışamayacak derecede sürekli sakat kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir.

Borçların Terkini

Madde 38- Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

 

Bilgi Verme

Madde 39- Öğretim kurumları, katkı kredisi verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirir.

Duyurma

Madde 40- Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve Kurumca belirlenen süre kadar ilan eder.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 41- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Kanun ve Yönetmelik hükümleri gözetilerek gerekli kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 42- 7/ 2/ 1993 tarihli 21489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği, tüm değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-1997-1998 öğretim yılından önce harç veya katkı kredisi alanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Kredinin alındığı yılda yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 43- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Sayfa