Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 01.06.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25479

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK(2)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 (Değişik:RG-16/1/2018-30303)

Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına, idarî yargı hâkim adaylığına ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananlara, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla yaptırılacak olan stajın dönemi ve mahkemelerindeki stajla ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2(Değişik:RG-16/1/2018-30303)

Bu Yönetmelik; adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitimlerinin staj dönemine, bu adayların ve avukatlık stajının hangi mahkemelerde yapılacağına ilişkin esasları düzenler.

Dayanak

Madde 3(Değişik:RG-07/03/2006-26101)

Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 ve 30’uncu maddeleri ile 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen:

a) (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Staj: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların staj dönemini,

b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

c) Personel Genel Müdürlüğü: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

d) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Komisyon: Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları ile idarî yargı adalet komisyonlarını,

e) Diğer adalet daireleri: İcra ve iflâs müdürlükleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile noterlikleri

f) (Ek:RG-07/03/2006-26101) Genel staj: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımı yapılmaksızın birlikte yaptıkları stajı,

g) (Ek:RG-07/03/2006-26101) Görev stajı: Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımına göre yaptıkları stajı,

h) (Ek:RG-30/10/2011-28100) Staj dosyası: Adayların her staj biriminin sonunda hazırlayacakları rapor ve karar taslakları ile staja ilişkin yaptığı işlemleri içeren evrakın bulunduğu, Komisyonda tutulan dosyayı,

ı) (Ek:RG-26/9/2014-29131) (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Staj Merkezi: Adli yargı hâkim ve savcı adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananlar için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

 

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile Avukatlık Mesleğinden Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Çalıştırılma Esasları (Değişik başlık:RG-16/1/2018-30303)

Madde 5(Değişik:RG-30/10/2011-28100) 

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır:

a) Hâkim veya Cumhuriyet başsavcısının nezareti altında mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı kalemlerinde çalıştırılır. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz.

b) Duruşmalarda, keşif, tespit ve otopsilerde hazır bulundurulur.

c) Davetiye, zorla getirme ve tutuklama müzekkerelerinin yazdırılması ile ara kararının yerine getirilmesine ilişkin diğer işlemler yaptırılır.

d) Yeni açılan dava dosyalarında tensip kararı taslağı hazırlatılır.

e) Sonuçlandırılmamış soruşturma evrakı veya mahkeme dosyaları inceletilerek, takip edilecek usul ve sonuçları ile ilgili olarak düşüncelerini yazılı olarak hazırlamaları sağlanır.

f) Soruşturma evrakı veya dava dosyaları hakkında karar taslakları hazırlatılır. Bu taslaklar, ilgili başkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından görüldüsü yapılarak staj dosyasında saklanır.

g) İlgili yönetmelik ve genelge hükümlerine göre, Cumhuriyet savcılarının veya hâkimlerin denetlemekle yükümlü oldukları kalem ve diğer adalet dairelerinin denetiminde yanında staj yaptığı hâkim ya da Cumhuriyet savcısının nezaretinde çalıştırılır.

h) Staj mahkemesi başkanı, hâkimi veya Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dâhil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir.

ı) Seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile meslek öncesi eğitimin başında yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımları sağlanır.

Adayların yaptıkları iş ve işlemlerin sayısını ve içeriklerini gösteren staj performans değerlendirme formları Akademinin görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın çıkaracağı yönergeyle belirlenir. Bu formlar; ilgili başkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanarak, bir sureti staj dosyasında saklanır, bir sureti ise her birimdeki stajın sonunda Bakanlığa gönderilir.

Adayın stajının verimliliğinin tespiti amacıyla staj dosyası ilgisine göre Bakanlık ve Akademi ile mesleğe kabul aşamasında Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) Kurulu tarafından istenebilir.

İdarî Yargı Hâkim Adayları ile Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Mahkemelerde Çalıştırılma Esasları (Değişik başlık:RG-16/1/2018-30303)

Madde 6(Değişik:RG-30/10/2011-28100) 

İdarî yargı hâkim adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dahilinde yaptırılır:

a) Mahkeme başkanının gözetimi altında büro ve kalem işlerinde çalıştırılır. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılmaz.

b) Duruşmalarda, keşif ve bilirkişi incelemelerinde hazır bulundurulur.

c) Mahkeme başkanı tarafından üyelere havale edilen dosyaların hazırlanmasında üyelerle birlikte çalışırlar. Dosyaların kurula sunulmasına yardımcı olur.

d) Görüşmelerde hazır bulundurulur.

e) Mahkeme başkanı tarafından seçilip verilen dosyaların karar taslaklarını hazırlar. Bu taslaklar, mahkeme başkanı tarafından görüldüsü yapılarak staj dosyasında saklanır.

f) İlgili yönetmelik ve genelge hükümlerine göre mahkeme başkanının nezaretinde kalem hizmetlerinin denetlenmesinde de çalıştırılır.

g) Staj mahkemesi başkanının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka hâkim adayı olarak parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dahil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir.

h) Seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile meslek öncesi eğitimin başında yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımları sağlanır.

Adayların hazırladıkları iş ve işlemlerin sayısı ve içeriklerini gösteren staj performans değerlendirme formları Akademinin görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın çıkaracağı yönergeyle belirlenir. Bu formlar; mahkeme başkanı tarafından düzenlenerek, her birimdeki stajın sonunda Bakanlığa gönderilir.

Adayın stajının verimliliğini tespiti amacıyla staj dosyası ilgisine göre Bakanlık ve Akademi ile mesleğe kabul aşamasında Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) Kurulu tarafından istenebilir.

Stajın Süresi

Madde 7(Değişik:RG-16/1/2018-30303) )

Adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının staj dönemi süresi onyedi aydır.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların staj dönemi süresi üç aydır.

Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri hâlinde burada geçirdikleri süre stajlarından sayılır.

Staj Mahkemelerinin Tespiti

Madde 8(Değişik:RG-30/10/2011-28100) 

Adayların stajlarını yapacakları staj mahkemeleri iki yılda bir olmak üzere; işlerin dağıtımı ve iş durumu göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) Kurulunca belirlenir.

Staj merkezinde adayların sayısı göz önünde bulundurularak, Bakanlığın uygun görüşü üzerine komisyona bağlı olarak ayrı bir staj birimi kurulabilir.

Belirlenen staj mahkemelerinde hangi sırayla staj yaptırılacağına komisyonlarca karar verilir.

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları;

a) (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Genel stajda, ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk ve icra mahkemeleri ile sulh ceza hâkimliklerinde,

b) Görev stajında;

1) (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Hâkimliğe atanacaklar, asliye hukuk, sulh hukuk, ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimliklerinde,

2) (Değişik:RG-16/1/2018-30303) Cumhuriyet savcılığına atanacaklar, ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimliklerinde,

görevlendirilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Stajı

 

Staj Yapılacak Yerler ve Süreleri

Madde 9(Değişik:RG-16/1/2018-30303)

Adlî yargı hâkim ve savcı adayları stajlarını, üç ay süreli genel staj ve ondört ay süreli görev stajı olmak üzere iki kısım halinde yaparlar.

Genel staj;

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

b) Onar gün 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan mahkemelerde

yaptırılır.

Görev stajı bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Hâkimlik görevine atanacak adaylar için; üç ay asliye hukuk ve bir ay sulh hukuk mahkemesinde; iki ay ağır ceza mahkemesi, bir ay asliye ceza mahkemesi, bir ay sulh ceza hâkimliğinde, dört ay bölge adliye mahkemesinde, iki ay Yargıtayda,

b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; altı ay Cumhuriyet başsavcılığında, bir ay ağır ceza mahkemesi, yirmi gün asliye ceza mahkemesi, on gün sulh ceza hâkimliğinde, dört ay bölge adliye mahkemesinde, iki ay Yargıtayda,

yaptırılır.

Görev stajı bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Hâkimlik görevine atanacak adaylar için; dört ay asliye hukuk ve iki ay sulh hukuk mahkemesinde; üç ay ağır ceza mahkemesi, iki ay asliye ceza mahkemesi, bir ay sulh ceza hâkimliğinde, iki ay Yargıtayda,

b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; altı ay Cumhuriyet başsavcılığında, iki ay ağır ceza mahkemesi, iki ay asliye ceza mahkemesi, iki ay sulh ceza hâkimliğinde, iki ay Yargıtayda,

yaptırılır.

Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adaylar, görev ayrımları yapılmadan önce bölge adliye mahkemelerinde staj yapmayı talep etmeleri ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, bölge adliye mahkemelerinde staj yapmak üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu adayların görev stajı, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde staj yapan adaylarla aynı şekilde yaptırılır.

Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Stajı

Madde 9/A – (Ek:RG-16/1/2018-30303)

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların staj süresi üç aydır.

Staj, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

b) Onbeş gün ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin birinde; onbeş gün asliye hukuk, sulh hukuk, icra mahkemelerinin birinde,

c) Bir ay bölge adliye mahkemelerinde,

yaptırılır.

Staj, bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

b) Bir ay ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin birinde; onbeş gün asliye hukuk mahkemesinde, onbeş gün sulh hukuk veya icra mahkemelerinin birinde,

yaptırılır.

Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adaylar, adaylığa atanmadan önce bölge adliye mahkemelerinde staj yapmayı talep etmeleri ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bölge adliye mahkemelerinde staj yapmak üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu adayların görev stajı, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde staj yapan adaylarla aynı şekilde yaptırılır.

Cumhuriyet Başsavcılıklarında Staj

Madde 10(Değişik ibare:RG-16/1/2018-30303) Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara Cumhuriyet başsavcılıklarında yapacakları stajlarında;

a) Suç ihbarı, şikâyet ve suç duyurusu üzerine yapılacak işlemler,

b) (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) Soruşturmanın yürütülmesi,

c) Otopsi ve keşif yapılması,

d) Tanık ve bilirkişi dinlenmesi,

e) Arama, el koyma ve tutuklama talebi ile bu işlemlere karşı yapılan itirazlar,

f) Cumhuriyet savcısının delilleri değerlendirme yöntemleri,

g) (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar  ile diğer kararların düzenlenmesi,

h) İddia makamının mahkemelerde temsili ve esas hakkındaki düşüncesini bildirme yöntemi,

ı) Ceza infaz işlemleri,

i) İcra müdürlükleri, noterlikler ve suç eşyası emanet memurluklarının denetimi,

j) Cumhuriyet başsavcılığında kullanılan defter, karton ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanımı,

k) (Ek:RG-30/10/2011-28100) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin idaresi ve denetimi, hükümlü ve tutukluların sevk, nakil, disiplin ve tahliye işlemleri,

l)(1) Cumhuriyet savcılığı görevi ile ilgili diğer her türlü işlem

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

(Ek ikinci fıkra:RG-07/03/2006-26101) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar yapacakları (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) stajlarında, yukarıda belirtilen konulardaki deneyim ve becerilerinin yoğunlaştırılmasına yönelik olarak çalıştırılırlar. Ayrıca bu adayların, kolluk birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında bilgilendirilmelerine yönelik konferans ve seminerler düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılıklarınca sağlanır.

Diğer Adalet Dairelerinde Staj Süresi

Madde 11(Mülga:RG-30/10/2011-28100)

Diğer Adalet Dairelerinde Staj

Madde 12(Mülga:RG-30/10/2011-28100)

Mahkemelerde Staj

Madde 13(Değişik ibare:RG-16/1/2018-30303) Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara;

a) Ceza mahkemelerindeki (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) (Değişik ibare:RG-07/03/2006-26101)  stajlarında;

1 - Dava dosyalarının defterlere kaydedilmesi,

2 - Tensip kararının yazılması,

3 - Sorgulama,

4 - Duruşmanın açılması ve yürütülmesi,

5 - Ara kararının alınması ve yazılması,

6 - Talimat işlemlerinin yapılması,

7 - Tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması,

8 - Kısa karar ve gerekçeli kararın yazılması,

9 - Harç, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin hesaplanması,

10 - Kanun yolları,

11 - Tebligat işlemlerinin yapılması,

12 - Mahkemelerde kullanılan defter ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanılması,

13 - Mahkemelerin görevine giren diğer her türlü işlem,

b) Hukuk mahkemelerindeki (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) (Değişik ibare:RG-07/03/2006-26101) stajlarında;

1 - Dilekçe üzerine yapılacak işlemler,

2 – (Ek:RG-30/10/2011-28100)(1) Ön inceleme işlemleri,

3 - Tensip kararının yazılması,

4 - Duruşmanın açılması ve yürütülmesi,

5 - Taraf teşkilinin sağlanması,

6 - Tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması,

7 - Talimat işlemlerinin yapılması,

8 - Ara kararının alınması ve yazılması,

9 - Kısa karar ve gerekçeli kararın yazılması,

10 - Harç, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin hesaplanması,

11 - Kanun yolları,

12 - Tebligat işlemlerinin yapılması,

13 - Mahkemelerde kullanılan defter ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanılması,

14 - Mahkemenin gözetimi ve denetimine tâbi olan kurum ve kuruluşların denetimi ile ilgili işlemlerin gösterilmesi,

15 - Mahkemelerin görevine giren diğer her türlü işlem

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

(Ek ikinci fıkra:RG-07/03/2006-26101) (Mülga fıkra:RG-16/1/2018-30303)

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Bölge Adliye Mahkemesi Stajı

Madde 13/A – (Ek:RG-16/1/2018-30303)

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının bölge adliye mahkemesinde staj süresi dört aydır.

Adaylar bölge adliye mahkemesindeki stajlarını yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

Bölge adliye mahkemesinde;

a) Birinci dönem iki ay,

b) İkinci dönem iki ay

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Adli yargı hâkim adaylarının birinci dönem stajı hukuk dairelerinin, ikinci dönem stajı ceza dairelerinin birinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

Adli yargı savcı adaylarının birinci ve ikinci dönem stajı iki farklı ceza dairesinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

Adaylara ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) İstinaf kanun yoluna başvuru sebeplerinin tartışılması,

d) Kararların yazılması

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Adaylar tarafından incelenen dava dosyaları hakkında hazırlanan raporlar ile karar taslakları staj dosyasına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Bölge Adliye Mahkemesi Stajı

Madde 13/B – (Ek:RG-16/1/2018-30303)

 Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların bölge adliye mahkemesinde staj süresi bir aydır.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar, bölge adliye mahkemesindeki stajlarını yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

Bölge adliye mahkemesinde;

a) Birinci dönem onbeş gün,

b) İkinci dönem onbeş gün

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların birinci dönem stajı hukuk dairelerinin, ikinci dönem stajı ceza dairelerinin birinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) İstinaf kanun yolu başvuru sebeplerinin tartışılması,

d) Kararların yazılması

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar tarafından incelenen dava dosyaları hakkında hazırlanan raporlar ile karar taslakları staj dosyasına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Yargıtayda Staj Süre ve Dönemleri

Madde 14(Değişik:RG-07/03/2006-26101)

Yargıtayda adlî  yargı hâkim ve savcı adayları için;

a) Birinci dönemde yirmi gün,

b) İkinci dönemde bir ay, on gün

süreli olmak üzere iki dönemi içeren bir staj yöntemi uygulanır. 

Birinci dönem staj, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında; ikinci dönem staj ise, hâkimliğe atanacak adaylar için ceza ve hukuk dairelerinde, Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için sadece ceza dairelerinde yaptırılacak stajı kapsar.

Yargıtayda uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Yargıtay Başkanlığınca değiştirilebilir.

Yargıtayda Birinci Dönem Staj

Madde 15 — Birinci dönem stajda adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gözetiminde ve görevlendirdiği ilgili Yargıtay Cumhuriyet savcısının nezaretinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Tebliğnamenin hazırlanması,

c) Temyiz nedenlerinin tartışılması

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Yargıtayda İkinci Dönem Staj

Madde 16 — Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına ikinci dönem stajda, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) Temyiz sebeplerinin tartışılması,

d) Kararların yazılması

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

(Ek fıkra:RG-30/10/2011-28100) İncelenen dava dosyaları hakkında aday tarafından hazırlanan rapor kâğıtları ile karar taslakları staj dosyasına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Yargıtayda Diğer Eğitim Faaliyetleri

Madde 17 — Yargıtaydaki staj döneminde adlî yargı hâkim (Değişik ibare:RG-16/1/2018-30303) ve savcı adaylarına Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Stajı

 

Staj Yapılacak Yerler ve Süreleri

Madde 18 — İdarî yargı hâkim adayları stajlarını;

a) Altı ay süre ile Danıştayda,

b) (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) Dört ay  (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) süre ile idare mahkemesinde,

c) (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) Dört ay (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) süre ile vergi mahkemesinde,

d) (Değişik ibare:RG-16/1/2018-30303) iki ay süre ile bölge idare mahkemesinde,

e) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Bir ay süre ile il valiliklerinde,

(Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) yaparlar.

Avukatlık Mesleğinden İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Staj Yapacakları Yerler ve Süreleri

Madde 18/A – (Ek:RG-16/1/2018-30303)

Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların staj süresi üç aydır.

Staj;

a) Bir ay idare mahkemelerinde,

b) Bir ay vergi mahkemelerinde,

c) Bir ay bölge idare mahkemelerinde

yaptırılır.

İdari Yargı Hâkim Adaylarının Bölge İdare Mahkemesi Stajı

Madde 18/B – (Ek:RG-16/1/2018-30303)

İdari yargı hâkim adaylarının bölge idare mahkemesinde staj süresi iki aydır.

Bölge idare mahkemesinde;

a) Birinci dönem bir ay,

b) İkinci dönem bir ay

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

İdari yargı hâkim adaylarının birinci dönem stajı idari dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.

Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Bölge İdare Mahkemesi Stajı

Madde 18/C –  (Ek:RG-16/1/2018-30303)

Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların bölge idare mahkemesinde staj süresi bir aydır.

Bölge idare mahkemesinde;

a) Birinci dönem onbeş gün,

b) İkinci dönem onbeş gün

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atanan adayların birinci dönem stajı idari dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.

Danıştayda Staj Süre ve Dönemleri

Madde 19 — Danıştayda idarî yargı hâkim adayları için;

a) Onbeş gün süre ile birinci dönem,

b) Dört ay onbeş gün süre ile ikinci dönem,

c) Bir ay süre ile üçüncü dönem

olmak üzere üç aşamalı bir staj yöntemi uygulanır.

Danıştayda uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre (Değişik ibare:RG-07/03/2006-26101) Danıştay Başkanlığınca değiştirilebilir.

Danıştayda Birinci Dönem Staj

Madde 20 — Birinci dönem stajda, idarî yargı hâkim adaylarına (Değişik ibare:RG-07/03/2006-26101) Danıştay Başkanlığınca hazırlanacak plan ve programa göre görevlendirilecek Danıştay üyeleri, tetkik hâkimleri ve savcıları tarafından;

a) İdarenin yapısı,

b) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Danıştayın idarî görevleri,

c) İdari yargının özelliği,

d) İdarî yargılama usulü,

e) Hukuk kaynaklarından yararlanma,

f) Dava dosyalarının hazırlanması,

g) Karar yazma

konularında uygulama çalışmaları ve grup çalışmaları yaptırılır.

Danıştayda İkinci Dönem Staj

Madde 21 — İdarî yargı hâkim adayları Danıştaydaki ikinci dönem stajın iki ayını idarî dava dairelerinde, iki ayını vergi dava dairelerinde ve onbeş gününü idarî dairede geçirirler.

Dairelerdeki stajda, adaylar dosyaların hazırlanmasında tetkik hâkimi ile birlikte çalışırlar. Dosyanın kurula sunulmasında yardımcı olurlar. Kurulca verilecek karar doğrultusunda karar taslağının yazılmasına katılırlar. Dairelerin kurul hâlindeki çalışmalarını ve duruşmalarını izlerler.

İdarî dava daireleri ve vergi dava dairelerinin görev alanına giren işler ve iş durumları göz önüne alınmak suretiyle, adayların hangi dairede ne kadar süre çalışacakları Danıştay Başkanı tarafından belirlenir.

Danıştayda Üçüncü Dönem Staj

Madde 22 — İdarî yargı hâkim adayları Danıştaydaki üçüncü dönem stajda, (Değişik ibare:RG-07/03/2006-26101) Danıştay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek bir yöneticinin nezaretinde idarî yargı ile ilgili olarak kendilerine verilecek bir konuda bildiri hazırlarlar.

Bu bildiriler, o dönem adaylarının katıldığı grupta tartışılır. Bildiri konusu adaya ikinci dönem çalışması bitmeden en az iki ay önce verilir.

Danıştayda Diğer Eğitim Faaliyetleri

Madde 23 — Danıştaydaki staj döneminde idarî yargı hâkim adaylarına Danıştay Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.

Mahkemelerde Staj

Madde 24 — İdarî yargı hâkim adaylarına idare, vergi ve bölge idare mahkemelerindeki stajlarında;

a) Dilekçe üzerinde ilk inceleme,

b) Harç ve posta giderlerine ait işlemler,

c) İlk inceleme üzerine verilecek kararlar,

d) Yürütmenin durdurulması,

e) Tebligat işlemleri,

f) Keşif ve bilirkişi incelemesi,

g) Ara kararıyla belge ve bilgi istenmesi,

h) Dosyaların incelenmesi ve kurula sunulması,

ı) Karar yazma tekniği,

i) İtiraz ve temyiz istemleri hakkındaki dilekçeler üzerine yapılacak işlemler,

j) İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki diğer usul işlemleri,

k) Mahkemelerin görev alanına giren her türlü işlem

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Avukatlık Stajı ile İlgili Hususlar

 

Avukatlık Staj Mahkemeleri

Madde 25 — Avukatlık stajı 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 30 uncu maddesine göre Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) Kurulu’nca belirlenen staj mahkemelerinde yapılır.

Avukatlık Stajında Baroların Görevleri

Madde 26 — Avukatlık stajında barolar kendilerine Avukatlık Staj Yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirirler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Staj Merkezlerine Atama, Staj Döneminde ve Eğitim Merkezinde Geçici Görevlendirilme (Değişik başlık:RG-16/1/2018-30303)

Madde 27 –  (Değişik:RG-30/10/2011-28100)

Adaylar staj dönemi eğitimlerini yapmak üzere tercihleri dikkate alınarak staj merkezlerine atanırlar. Staj merkezlerine atanacak aday sayısı belirlenirken; o yerdeki staj mahkemeleri, Cumhuriyet savcıları ile mevcut adayların sayısı dikkate alınır. Belirlenen sayıdan fazla adayın bir staj merkezini tercih etmesi durumunda, sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınır.

(Mülga:RG-26/9/2014-29131)

Adayların staj yapacakları merkezlere atamalarına, staj dönemindeki geçici görevlendirilmelerine, Yargıtay ve Danıştay’daki stajları ile Akademideki hazırlık ve son eğitim döneminde geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.

Yürütme ve Oda Tahsisi

Madde 28 — Staja ilişkin işlemler adayın staj yaptığı merkezdeki adalet komisyonları tarafından yürütülür.

Staj mahkemeleri, bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hâkimler ve Savcılar (Mülga ibare:RG-16/1/2018-30303) (…) Kurulu tarafından, (Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) belirlenir.

Adaylara, adlî ve idarî yargı staj merkezlerinde daha verimli çalışabilmelerini temin bakımından yeteri kadar oda tahsis edilir.

Yıllık Ara Vermede Staj

Madde 29 — Adaylar, usul kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden yararlanamazlar.

Yıllık ara vermeye rastlayan staj, staj mahkemelerinde veya görevlendirildikleri dairelerde yapılmaya devam edilir. Bu durumda haklarında doldurulması gereken belgeler nöbetçi hâkim, savcı veya daire âmirlerince düzenlenir.

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Stajdaki Etkileri

Madde 30 — Staj mahkemesindeki stajda mahkeme başkanı veya hâkimi, Cumhuriyet başsavcılığındaki stajda ise Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısı, adayın yetiştirilmesi ile uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması ve stajın amacına ulaşabilmesi için gerekli gayret ve ilgiyi gösterirler.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde staj mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından o yıla mahsus olmak üzere belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-30/10/2011-28100)

Bu maddenin yayımı tarihinden önce meslek öncesi eğitime başlayan adlî yargı adaylarının staj merkezleri bu maddenin yayımı tarihinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden sonra adaylığa atananlar hakkında uygulanır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

_________

(1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere (k) bendi eklenmiş; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (1) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere (2) nolu  alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 16/1/2018 tarihli ve 30303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik olan başlığı, Hâkim Ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik olarak değiştirilmiştir.

 

Sayfa