Mevzuat metni | İlişkili mevzuat | Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara:     Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18126

2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 61 VE 121 NCİ MADDELERİ UYARINCA HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNDE BULUNANLARA UYGULANACAK SİCİL FİŞLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

 

BÖLÜM

I

GENEL HÜKÜMLER

 

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1- Ağır Ceza Cumhuriyet Savcı Yardımcıları ile ilçe Cumhuriyet Savcı Yardımcıları, Ağır ceza Merkezleri ve bağlı ilçelerdeki sorgu hâkimleri ile üçüncü sınıf Hâkimler, Ağır ceza Merkezleri ve bağlı ilçelerde münhasıran hukuk davalarına bakan üçüncü sınıf Hâkimler, İdare ve Vergi Mahkemelerinin üçüncü sınıf Hâkimleri, Bölge İdare Mahkemelerinin atanmış ikinci sınıf Hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ile Tetkik Hâkimleri, Danıştay Savcıları ile Tetkik Hâkimleri, Adalet Müfettişleri, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda çalışan Tetkik Hâkimleri ile Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Geçici Raportörlerinin birinci sınıfa ayrılmaları, yükseltilmeleri ve diğer özlük işlemlerinde uygulanmak üzere düzenlenecek sicil fişlerini vermeye yetkili olanlar ile bu konuda uygulanacak ilkeler ve sicil fişlerinin şekli bu yönetmelikle düzenlenir.

 

BÖLÜM

II

 

SİCİL VERMEYE YETKİLİ OLANLAR:

MADDE 2- (Değişik) a) Ağır ceza Cumhuriyet Savcı Yardımcıları ile İlçe Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları hakkında; Ağır ceza Cumhuriyet Savcıları,

b) Ağır ceza merkezleri ile bağlı ilçelerdeki üçüncü sınıf hâkimler hakkında; Ağır ceza mahkemesi başkanları,

c) Ağır ceza merkezleri ve bağlı ilçelerde münhasıran hukuk davalarına bakan üçüncü sınıf hâkimler hakkında; Ağır ceza merkezlerindeki en kıdemli asliye hukuk hâkimleri,

d) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları hakkında; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,

e) Yargıtay Tetkik Hâkimleri hakkında; görevine göre Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri veya daire başkanları,

f) İdare ve vergi mahkemelerinin üçüncü sınıf hâkimleri ile bölge idare mahkemelerinin atanmış üçüncü sınıf üyeleri hakkında; bölge idare mahkemeleri başkanları,

g) Danıştay Savcıları hakkında; Danıştay Başsavcısı,

h) Danıştay Tetkik Hâkimleri hakkında; görevine göre Birinci Başkan, birinci başkan vekilleri veya daire başkanları,

ı) Adalet müfettişleri hakkında; Teftiş Kurulu Başkanı,

k) Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda çalışan Tetkik Hâkimleri hakkında; görevine göre genel müdürler veya müstakil daire başkanları,

l) Anayasa Mahkemesi raportörleri hakkında; Anayasa Mahkemesi Başkanı,

m) Uyuşmazlık Mahkemesi geçici raportörleri hakkında; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

n) Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcı Yardımcıları hakkında; Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet Savcısı tarafından Örneği Ek: I'de bulunan 6 numaralı sicil fişi doldurulur.

Bir yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi bulunduğu takdirde sicil fişleri, ağır ceza mahkemelerinde görevli üçüncü sınıf Hâkimler hakkında mensup oldukları, diğer üçüncü sınıf hâkimler hakkında ise en kıdemli ağır ceza mahkemesi başkanı tarafından düzenlenir.

 

SİCİLLERİN DOLDURULMA ŞEKLİ:

MADDE 3- (Değişik) Sicil fişleri, doldurulurken bütün sorular tam olarak cevaplandırılır. Hakkında sicil fişi düzenlenecek hâkim ve savcının;

A) Birinci sınıfa ayrılma incelemelerinde "Birinci sınıfa ayrılabilir" veya "Birinci sınıfa ayrılamaz",

B) (Değişik bent:RG-28/4/2001–24386) Derece yükselmelerinde yükselmeye layık görülmeyenler hakkında "yükselemez" yükselmeye layık görülenler hakkında:

a- “Yükselebilir”

b- “Tercihen Yükselebilir”

c- “Mümtazen Yükselebilir”

şeklinde sicil fişinin 12’nci bölümüne açıkça yazılmak suretiyle görüş bildirilir.

C) (Mülga bent:RG-14/3/1997-22933)

 

DÜZENLENECEK FİŞLERDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK İLKELER:

MADDE 4- Sicil fişleri düzenlenirken; ilgililerin ahlâki gidişleri, çevre ile ilişkileri, mesleki bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerde birikime sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, göreve bağlılıkları ve devamları hususları göz önünde bulundurulur.

(Mülga ikinci fıkra:RG-14/3/1997-22933)

 

FİŞLERİN DÜZENLENME VE GÖNDERİLMESİ:

MADDE 5- Sicil fişleri, ilgililerin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi ve birinci sınıfa ayrılma incelemeleri sürelerinden bir ay önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere gizli işareti taşıyan kapalı zarf içinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Gönderilecek fişlere hâkim ve savcıların kanun yoluna müracaat olunmayan kararlarından veya ilgili olduğu işi sonuçlanmayan lâyihalarından veya iddianame veya kararnamelerinden en az beşinin onaylı sureti de eklenir.

 

FİŞLERİN DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ SÜRE:

MADDE 6- Haklarında sicil fişi düzenlenecek olanların (Mülga ibare:RG-14/3/1997-22933) (…) derece yükselmeleri için en az altı ay, birinci sınıfa ayrılmaları için en az bir yıl sicil amirleri ile çalışmaları zorunludur.

Haklarında sicil fişi düzenlenecek olanların (Mülga ibare:RG-14/3/1997-22933) (…) derece yükselme süreleri içinde görevlerini ayrı ayrı yerlerde yapmaları halinde en uzun süre ile çalıştıkları sicil amirlerince fiş düzenlenir.

 

SİCİL FİŞİ DÜZENLENEMEYECEK HALLER:

MADDE 7- a) Hâkim ve Savcıların birinci sınıfa ayrılmış bulunmaları,

b) Hâkim ve savcıların sicil amiri ile 6’ncı maddede belirtilen sürelerden az çalışmış olmaları hallerinde sicil fişi düzenlenmez.

Sicil düzenleyecek yetkililerin; haklarında sicil düzenlenecek Hâkim ve Savcılar ile 6’ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerden az çalışmaları halinde, sicil fişleri eski sicil amirlerince doldurulur.

 

ASKERÎ YARGITAY VE SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE ÇALIŞAN HÂKİM VE SAVCILAR:

MADDE 8- Askerî Yargıtay ve Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî mahkemelerinde görevlendirilen hâkimlerle, Askeri Yargıtay Başsavcılığı ve Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Savcılıklarında görevlendirilen Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları hakkında 7 Temmuz 1982 gün ve 17747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Not ve Sicillerin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

 

 

BÖLÜM

III

TEFTİŞ RAPORLARI, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

 

TEFTİŞ RAPORLARI:

MADDE 9- Adalet Müfettişlerinin denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlere dayanarak Hâkim ve Savcılar hakkında düzenleyecekleri hal kağıtları ilgilinin (Mülga ibare:RG-14/3/1997-22933) (…) derece yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ve diğer özlük işlemlerindeki değerlendirmelerde öteki bilgi ve belgelerle birlikte göz önünde bulundurulur.

 

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA:

MADDE 10- Hâkim ve Savcılar hakkında disiplin ve cezai yönden açılan soruşturma ve kovuşturmalar ilgililerin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, birinci sınıfa ayrılma ve diğer özlük işlemleri sırasında incelemek üzere, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bildirilir.

 

YÜRÜRLÜK:

MADDE 11- Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME:

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa