Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 24.03.1973 Resmî Gazete Sayısı: 14486

AYNİYAT VE AMBAR YÖNETMELİĞİ

AYNİYAT VE AMBAR YÖNETMELİĞİ

 

1 - AMBAR TEŞKİLÂTI, AYNİYAT VE AMBAR PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUK­LARI :

1.1  - AMBAR TEŞKİLÂTI :

Karayolları Ambar Teşkilâtı 3 kademeden ibarettir.

Genel Müdürlük. Ambarları

Bölge Merkez Ambarları.

Şube ve Şantiye Ambarları.

İdari bakımdan : Genel Müdürlük ambarları Genel Müdürlüğe, Bölge merkez ambar­ları ile Şube ve Şantiye ambarları Bölge Müdürlüklerine bağlıdır.

— Stok kontrolü bakımından : Genel Müdürlük ve Bölge merkez ambarlan da Genel Mü­dürlüğe bağlı olup, bu ambarlardan ihtiyaca göre diğer ambarlara    malzeme transferi ya­pılır.

— Ambarların miktar ve teşkilât şemaları ihtiyaca göre ilgililerin teklifi ve Genel Müdür­lüğün oluru ile tespit edilir.

— Yukarıda belirtilmiş olan ambarlar, iş kapasitesine göre bir veya birkaç bağımsız am­bar halinde ve ayrı   ayrı hesap vermek sureliyle Ayniyat Saymanına bağlı olarak çalışırlar.

— Her ambarın iş kapasitesi (kart miktarı, giriş ve çıkış adedi)     ve ambar binalarının durumu göz önüne alınarak her bağımsız hesap veren ambara hangi    kodların verileceği ilgililerin teklifi ve Genel Müdürlüğün Olur'u ile tespit edilir.

1.2 AYNİYAT VE AMBAR  PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI :

1.2.1  - Ayniyat Saymanı :

1.2.1.1     - Kanuni Tarifi :

Varidatı tahsil, nakit ve ayniyatı muhafaza, masarifi istihkak sahiplerine tediye ve teslim ve bu işlere müteallik her türlü müraselat ile buna müteferri nakdi ve ayni bilcümle mali muamelâtı ifa ve Sayıştay'a zamanı idare hesabı ita edenlere Sayman denir (Kanun 1050, Madde 9).

1.2.1.2     - Görevleri :

—  Kendisine bağlı ambar memurları ve ayniyat mutemetlerinin ayniyat sorumluluk süresi hesaplarını saymanlık için tespit edilmiş olan hesap devreleri sonunda alıp kontrol ederek hazırlayacağı idare hesabı ile birlikte Sayıştay'a vermek,

—  Bilumum malzemenin; kanun, tüzük,   yönetmelik ve   talimatlar hükümleri    dahilinde ambar ve mutemetliklere girişini, çıkışını ve korunmasını sağlamak,

 

— Hurda haline gelen malzemenin yok edilme ve satışı için gerekli işlemleri yapmak,

—     Bir ihmal ve kasıt neticesi kırılıp, bozulan veya  kaybolan     malzemeyi  sebep    olanlara ödettirmek,

— Karayollarında sözleşmesi bulunan müteahhitlere sözleşmesindeki hükme göre verilen malzemeler için borç hesabını tutmak ve sonucunu takip etmek,

— Ambar ve mutemetliklerde sayımları yaptırmak ve   bulunacak fazla ve noksanlıkların neden ileri geldiğini araştırıp gerekli işlemlerini yapmak,

— Ambar memurlarının kefalete bağlanmasını ve işten veya kefaletli görevden   ayrılanla­rın birikmiş paralarının geri verilmesini    sağlamak, bunlara ait kefalet sicil fişlerini tuta­rak bu hususları takip etmek,

— Hesap bakımından kendisine bağlı ambar memurları  ile    ayniyat mutemetlerini     işin icaplarına göre ve senede en az bir defa kontrol etmek,

— Ambar memurları ile ayniyat    mutemetlerinden işten ayrılanlarla yerlerine tayin edilen­ler arasında teslim etme ve teslim almanın yapılmasını sağlamak,

— Her mali yıl başından önce saymanlığın bulunduğu yer, görev sahalarının hudut    ve şümulünü, saymanlıklara bağlı mutemetliklerle depo, ambar ve benzeri  işyerlerinin    açık adresleri, görev başındaki saymanın ad ve soyadı ile sicil numarasını, aylık, ücret ve dere­celerini ve sorumluların imza sirkülerini gösterir listeleri Sayıştay'a bildirmek üzere Genel Müdürlüğe göndermek ve yıl içinde yapılan değişikliklerde de, en çok  l ay içinde bu değişikliği gösterir listeleri Genel Müdürlüğe göndermek (832 sayılı  Kanun, Madde 43).

— Yukarıda zikredilen    görevlerden başka, 832, 1050 ve 2489 sayılı Kanunlarla, görevle ilgili diğer kanunlarda gösterilen işleri    görmek.

1.2.1.3     - Yetkileri :

— Ambar memurları ve ambar kartçılarının tayin, terfi ve nakillerine ait teklifte bulun­mak.

— Ambar memurları ile ambar kartçılarının imtihan  suallerini  hazırlamak ve notlandır­mak.

— Ambar memurları ile akaryakıtçıların ve ayniyat mutemetlerinin hesap ve işlemleri ile malzemelerini kontrol etmek, gerekirse    haklarında Kanuni işlem yapmak.

— Kendisine bağlı ambar memurları ile ambar kartçılarının birinci derecede sicil  amiri olup, bunlara ait sicilleri vermek.

1.2.1.4     - Sorumluluğu :

— Ayniyat Saymanları, sorumluluk süresi kesin hesabını ilgili Kanunlar ve yönetmelik hü­kümlerine göre zamanında Sayıştay'a vermekle zorunludur.

— Kendilerine verilen ayniyatın iyi bir şekilde korunması ile usulüne uygun bir   şekilde giriş ve çıkışından sorumludur.

— Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan evrakı müsbite ile verildiğini ispat edemediği ayniyatı, 832 sayılı Kanunun 45. ve yönetmeliğin 4.3.2 maddesine göre ve kanu­ni faizi ile birlikte ödemekle zorunludur.

— 1050 sayılı Kanunun 12. maddesine göre kendi adına iş gören ambar memurlarını 2489 sayılı Kanuna göre kefalete bağlamakla ve kefalete bağlanmayan memurların meydana ge­tirecekleri   hazine zararını  ödemekle zorunludur.

— Kendisine hesap bakımından bağlı ambar memurları   ile ayniyat    mutemetlerini  2489 sayılı kefalet Kanununun 7. ve 8. ve yönetmeliğin 1.3.3 maddesine göre işin icaplarına göre ve senede en az bir defa kontrola zorunludur.

— Eşhas borçları hesabında kayıtlı  malzeme hesabının  takip ve tahsili  ile zorunlu olup, Sayıştay'a hesap verilişlerinde veya kendinden sonra gelen saymana teslimde kalan borcun müfredatını ve tahsil edilememesi sebebini göstermeye de zorunludur.

— Takip edilmemek yüzünden tahsili imkânsız hale gelen veya    zaman aşımına uğrayan borcu ödemekle zorunludur.

— Devir aldığı hesabın veya kendisine hesap vermekle zorunlu olan ambar memurlar! Ve ayniyat mutemetlerinin noksanlıklarını göstermediği veya bunlar hakkında gerekli kanunî muameleye girişmediği taktirde ,bunlara    ait mali sorumluluğu sebep olanlara rücu hakkı olmak üzere ödemekle zorunludur.

1.2.2- Ayniyat Memuru :

1.2.2.1- Görevleri :

— Ambar Memurlarından gelen aylık akaryakıt hesaplarını ve evrakı müsbitelerini kontrol etmek.

— Giyim eşyası yönetmeliğine göre personel  kartlarını   tutup  kullanma  sürelerini     takip etmek.

— Personel  ve müteahhit borçları  hesabını  tutup, takip etmek.

— Hesap devreleri sonunda ayniyat saymanlığına verilen ambarların sorumluluk süresi hesaplarını giriş ve çıkış evrakı  müsbiteleri  i!e kontrol ederek Sayıştay'a verilecek duruma getirmek.

— Lüzumu halinde ambar memurları ve ayniyat mutemetleri arasında yapılan teslim etme ve teslim almalarda heyete iştirak etmek.

— Ayniyat saymanının mazereti halinde   saymanlığa bağlı ambarların kontrolünü yapmak.

— Ayniyat saymanının yıllık izin veya bu izin süresinden fazla sürecek hastalık izinlerinde ita amirinin oluru ile saymana vekâlet etmek.

— Ayniyat saymanının vereceği diğer işleri yapmak.

1.2.2.2- Yetkileri :

Ambar memurları ile ayniyat mutemetleri ve akaryakıtçılarm hesap ve ambar işlemle­rinde tespit edilen usulsüz ve kanunsuz işlemler için, bunlar hakkında gerekli idari ve ka­nuni kovuşturma yapılmasını teklif etmek.

1.2.2.3- Sorumluluğu :

Ayniyat saymanına karşı sorumludur.

1.2.3- Ambar Memuru :

1.2.3.1- Görevleri :

— Herhangi bir surette temin edilip ambara gelen  malzemeyi  talebine, şartnamesine ve faturasına göre sayarak, tartarak veya ölçerek teslim almak.

 — Malzemeyi cins, nitelik ve varsa numaralarına göre ayırıp tasnif ederek ambarda ayrı­lan yerlerine koymak veya istif etmek.

— Satın alma, transfer veya geri alma suretiyle gelen malzemelerin yönetmelikte belirti­len şekilde işlemini yapmak veya yaptırmak.

— Malzemelerin korunması ve bakımını sağlamak, yangın vesair kötü tesirlerden koruyu­cu tedbirleri almak.

— Ambardan, hertürlü işlemi tamamlanmış evraka göre malzemeyi vermek.

— Ambar işlemlerinin kanun, yönetmelik ve talimatlar hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.

— Ambar giriş ve çıkış fişlerinin günü gününe kartlarına işlenmesini, dosyalanmasını    ve fişlerin toplamlarının yapılmasını sağlamak.

— Bağlı  bulunduğu ayniyat saymanına, hesap devresi sonunda hazırlanan sorumluluk süresi hesabını kanun ve yönetmelikte   tespit edilen zaman içinde vermek.

— Ambarlarla ilgili bilumum işlem ve yazışmaları idare ve takip etmek.

1.2.3.2     - Yetkileri :

— Ambar    mevcudu ve işlemleri kendisine tevdi edilmiş olması ve    bunlardan sorumlu bulunması dolayısiyle işlerinde emniyet ve kolaylık sağlayıcı tedbirleri almak ve üstüne tek­lif etmek.

— Ambar kartçılarına ve diğer ambar personeline iş tevzi etmek ve takip etmek.

— Ambar kartçıları ve diğer ambar personelinin terfi, mükâfat ve cezalandırılması için tek­lifte bulunmak.

— Bilumum ambar personelinin izinlerini ambarın iş durumuna göre ayarlayıp, buna göre teklifte bulunmak.

— Ambar kartçısı yoksa kartçıya ait işleri de yapmak.

1.2.3.3     - Sorumluluğu :

— Birinci derecede ayniyat saymanına karşı sorumludur.

— Kendisine teslim edilen malzemelerden ve bunların bakımından ve usulsüz alınıp verilmesinden sorumludur.

— Bilumum ambar kayıtlarının;  kanun, yönetmelik ve talimatlara ve Genel Müdürlüğün bu husustaki emirlerine göre tutulması, yürütülmesi ve bunu teminden sorumludur.

1.2.4 - Ambar Kartçısı :

1.2.4.1  - Görevleri :

— Ambar giriş ve çıkışlarını  günü  gününe ambar  kartlarına  doğru  ve tam  olarak  işlemek.

— Ambar giriş ve çıkışlarına ait yevmiye, ambar ve Sayıştay'a verilecek belgeleri  muhtevi dosyaları tutmak ve fişlerin toplamlarını günü gününe yapmak.

— Giriş, çıkış ve transfer fişlerine malzemenin   bulunduğu   ranza   ve göz   numaralarını yazmak.

— Hesap devresi sonunda  ambarın  sorumluluk süresi hesabını çıkarmak ve eski hesaplar­la ve evrakı  müsbiteleri  ile eşitliğini    sağlamak.

— Kartlarda malzemenin tespit edilen    en çok ve en az stok seviyelerine göre en az se­viyeye inen malzemenin listelerini çıkarmak, yapılan talepleri ve bilgi mektuplarını    kartlara işlemek ve takip etmek.

— Ambarda ölü stok duruma düşmüş olan malzemeleri tespit ve listelerini çıkarmak.

— Giriş yaparken, kartlarda borç varsa borçların listesini çıkarmak.

— Gelen taleplere ait gerekli işlemleri    yapmak.

— Kendisine verilen kodlara ait malzemelerin sene içinde ara sayımlarını yapmak.

— Kendisine verilen kodlara ait malzemelerin kartları ile giriş ve çıkış fişlerini aylık olarak kontrol etmek.

— Verilen diğer işleri yapmak.

1.2.4.2 - Sorumluluğu :

Ambar kartçıları  birinci derecede ambar memuruna karşı sorumludur.

î.2.5 - Akaryakıtçı :

1.2.5.1- Akaryakıtçıların görev ve sorumlulukları Akaryakıt ve Madeni Yağlar Yönetme­liğinde gösterilmiştir.

1.3 - KEFALET İŞLERİ :

1.3.1- Kefalete Bağlanma Şekli :

— Kendisine kefalete bağlanmasını icap ettiren görev verilen maaşlı veya yevmiyeli    her personel kefalete bağlanır (Kanun 2489). Kadrodaki memuriyet    unvanı itibariyle kefalete tâbi bir memuriyete tayin edilenler, kefalete tâbi işlerde çalıştırılmasalar dahi kefalet aida­tı vermekle yükümlüdür. (Sandık Niz. Mad.  17).

Kefalet Aidatı İkidir : Giriş aidatı. Aylık aidat

— Giriş aidatı, kefaletli vazifeye tayin edilenlerin tam olarak aldıkları ilk maaşının yarısı­dır ve beş eşit taksitte kesilir.

— Aylık aidatı, maaşın  %  2 sidir. Bu aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini    takip eden aydan itibaren kesilir (Sandık Niz. Mad.  13).

— Yevmiye ile çalıştırılanlar için giriş ve aylık aidatı yevmiyesinin 25 misli üzerinden hesap edilir. Kefaletli memurların vazifelerinden herhangi bir mazeretle yıllık izin sürelerin­den fazla süren ayrılışlarında yerine Kefalet Sandığı Kurulunca tespit olunacak 1000 lira­dan 2000 liraya kadar para veya Artırma, Eksiltme ve  İhale  Kanunundaki  esaslara     göre taşınabilen kıymetler veya taşınamayan ipotekli  kefalet alınmak    şartiyle yardımcılarından biri, yardımcısı yoksa bu işlerden anlar personelden birisi görevlendirilir. Her iki halde de teslim etme ve teslim alma işleminin yapılması lâzımdır. (San.  Niz. Mad. 16). Kefalet mik­tarı Sandık  İdare Kurulunca tayin edileceğinden, keyfiyetin bir yazı ile hemen Kefalet San­dığı  Başkanlığına bildirilmesi ve İdare Kurulunun kararına esas olmak üzere yazıda, me­murun uhdesine tevdi edilen kıymetlerin değeri veya kendisinin bir ay zarfında ne miktar ayniyata el süreceğinin tahmini de olsa  açıklanması lâzımdır.

 

— Saymanların mazeretleri halinde kontrolü, görevlendirilecek ayniyat memurları yapar.

— Yapılan kontrollarda düzenlenecek    raporlardan birer nüshası Genel Müdürlüğe    gön­derilir.

1.4 - TESLİM  ETME  VE  TESLİM ALMA :

— Herhangi  bir sebeple  işinden  devamlı  surette ayrılan ayniyat saymanları, ambar

memurları, ayniyat mutemetleri  ile yerlerine tayin edilenler arasında teslim etme ve teslim alma işi yapılır.

1.4.1- Ayniyat Saymanlarının Teslim Etme ve Teslim Almaları :

Ayniyat sorumluluk süresi kesin hesaplarının;

İlâmı alınmış olan hesaba ait ilâmın bir örneği  ile Yönetmeliğin 1.6. maddesi hüküm­lerine göre yok edilmiş hesaplara ait tutanaklar,

Yok etme zamanını doldurmamış olanların da ayniyat    saymanlıklarında  kalan    evrakı müsbiteleri ve hesap çizelgeleri.

— Saymanlıkta  tutulan  kart sicil  ve akaryakıt-madeni yağlar giriş fişi defterleri.

— Kefaletli memurlara ait tutulmakta   olan  kefalet sicil dosyası.

— Eşhas borçları  hesabı, kartları ve evrakı  müsbiteleri.

— Sabit tesise intikal ettirilen demirbaş malzemelere ait kayıt cetveli.

— Saymanlığa ait resmi mühür.

Yukarıda yazılı hesap, kayıt ve dosyaların teslim etme ve teslim alma işinin yapıldığı bir tutanakla tesbit edilerek tutanağın birer nüshası teslim eden ve teslim alan ayniyat saymanları tarafından alınarak birer nüshası da bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğü veya Grup ve Transit Ambar Şefliğine ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

1.4.2- Ambar Memurları ve Ayniyat Mumetlerinin Teslim Etme ve Teslim Almaları :

Teslim etme ve teslim almalar teslim etme-teslim alma tutanağı (Form 7580528) ile ya­pılır. Bu tutanaklarda kayden mevcut, aynen ve seneden teslim, fazla ve noksanlar aynen gösterilir. Tutanaklar heyet ve her iki ambar memuru veya mutemet tarafından imzalanır. Ambar teslim etmeleri ve teslim almalarında ayrıca teslim alman malzemeye ait ambar kar­tındaki mevcudun karsısı yeni ambar memuru tarafından paraf edilir.

Bu tutanaklardan birer nüshası teslim eden ve teslim alana verilir. Diğer bir nüshası ile varsa fazlalar için düzenlenecek giriş fişi, noksanlar için teslim eden ambar memuru adına eşhas borçları hesabına alındığını gösterir kayıttan düşme fişinden birer nüshası ile birlikte ayniyat saymanlığında saklanır. Teslim etme ve teslim alma işleri hesap devresi sonuna rastlayan mali yıl sonu sayımları ilede yapılabilir. Bu taktirde ayrıca teslim etme ve teslim alma tutanağı düzenlenmesine lüzum yoktur. Teslim etme ve teslim alma işlemleri, hesap devresi sonunda hazırlanan o ambar veya ayniyat mutemetliğinin sorumluluk süresi hesap çizelgeleri üzerinde gösterilir.

Her iki şekilde yapılan teslim etme ve teslim almadan sonra teslim etme ve teslim al­manın yapıldığı, eksik ve fazlanın bulunmadığı derhal bir yazı ile Genel Müdürlüğe bildi­rilecektir. Şayet fazla ve noksanlık varsa, fazlanın kayda alındığını ve eksikliklerin de eş­has borçları hesabına alındığını gösterir, fişlerden birer nüshası bu yazıya eklenecektir.

Teslim etme ve teslim almalar en az iki kişilik bir heyet tarafından yapılır. Bu heyete teslim edecek ve teslim alacak personel de iştirak eder. Teslim etmeden işinden ayrılan personele evvelâ teslimde bulunması için tebligat yapılır, bu tebligata rağmen bildirilen za­manda heyete iştirak etmediği taktirde, teslim etme işi onsuz yapılır ve netice kendisine bir yazı ile bildirilir. Tespit edilecek eksiklikler derhal eşhas borçları hesabına alınıp tahsili için gerekli kanuni isleme başlanır.

1.5- AMBAR KARTLARI, NUMARALANMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI :

Ambarda bulunan demirbaş ve tüketim malzemeleri ana kayıtlarının takibi için ayni­yat saymanınca tastikli ve devam eden numara taşıyan bir ambar kartı (Form. 7580520) tutulur.

Ambar kartları, ayniyat saymanları tarafından numaralanıp, mühürlenerek ayniyat geçici alındısı ile ambarlara verilir. Ayniyat saymanınca, ambarlara verilen bu kartlar için ayrı ayrı sayfalara yazılmak suretiyle bir kart sicil defteri tutulacaktır. Bu defter her amba­ra verilen ambar kartlarının tamamını gösterir.

Her ambar memuru ayniyat saymanından aldığı ve kullandığı kartları tutacağı bir «Ambar kart sicil defteri» ne (Form 7580574) kaydedecektir. Bu defterin her sayfası ayni­yat saymanınca mühürlenip, son sayfası tastik edilecektir.

Ambar kartları hiç bir şekilde yok edilemez. Herhangi bir sebeple bozulan kartlar ay­nen saklanacak ve sicil defterinin ilgili sütununa «İPTAL EDİLMİŞTİR» şerhi verilecektir.

Bir hesap devresi zarfında işlenen muamele neticesi dolan kartlar hesap devresi sonun­da sorumluluk süresi hesabı verildikten sonra iptal edilen kartlarla birlikte kaldırılarak sıra numarasına göre ayrı bir yerde saklanır. Kart sicil defterinde dolan ve kaldırılan bu kart numarasının karşısındaki ilgili sütuna «DOLMUŞTUR» şerhi verilecektir.

Dolan ve iptal edilen kartlar kullanılan kartlarla birlikte ambar teslim etme ve tes­lim almalarında ambar memurları arasında teslim edilecektir.

Şantiye ambarlarının tasfiyesinde bütün bu kartlar ambar karti sicil defteri ve amba­rın faaliyet zamanına ait ayniyat sorumluluk süresi hesaplarının birer nüshası, giriş ve çı­kış evrakının ambarda kalan nüshaları olduğu gibi ayniyat saymanına teslim edilecek, ayniyat saymanı bunları bölge arşivinde saklayacaktır.

Teslim edilen ambar kartları, ayniyat saymanının ambar kartı sicil defterinde o ambar için açılmış olan sayfada yazılı kart numaraları iie kontrol edilip tam olduğu görüldüğün­ de o sayfaya «Ambar tasfiye edilmiş ve verilen ....................................................................................................  numaradan .......................  numaraya kadar olan ambar kartları  tam olarak alınıp arşive konmuştur» şerhi verilecektir.

1.6- AYNİYAT    SORUMLULUK    SÜRESİ    HESAPLAR! VE EVRAKI    MÜSBİTE NÜSHALARI  İLE AMBAR    KARTLARININ SAKLANMA VE YOKEDİLMESİ :

— Sayıştay'a  verilen   ayniyat  sorumluluk  süresi hesaplarının saymanlıklarda kalan nüsha­ları ve her ambarda  kalan  hesap ve evrakı  müsbite nüshaları   ile ambar kartları, ait ol­duğu hesap devresi hesaplarının Sayıştay Başkanlığı   tarafından  ilâma  bağlanması  sartiyle ilâm tarihinden itibaren 5 yıl sonunda yok edilir.

— Sayıştay'a verilen hesaplar 1050 sayılı  Kanunun 126. ve 832 sayılı Kanunun 66. Maddesine göre noksansız olarak veriliş tarihinden  itibaren iki yıl içinde yargılanmadığı taktirde hükmen onanmış sayılacağına göre yukarıda yazılı   bilumum   kart evrakı   müsbite ve he­saplara  ait nüshalar veriliş    tarihinden  itibaren geçen 7 yıl sonunda yok edilir.

 — Sayıştay'ca yerinde    kontrol edilen hesaplar da, ilâm tarihinden itibaren 5 yıl sonunda yok edilir. Bunlardan Sayıştay'a ait olup saymanlıklarda  Sayıştay adına    saklanan  evrakı müsbite ve hesap nüshaları 5 yıl sonunda Sayıştay'ın düşünceleri alınarak ona göre işlem yapılır.

Hesap, evrakı müsbite, kart ve kayıtlar bir heyet tarafından yakılmak suretiyle yok edi­lir. Yok etmeyi tespit eden tutanaklardan birer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

2- MALZEME TALEP VE TEMİNİ :

2.1  - MALZEME TALEP VE TEMİN! :

- Malzeme talep ve temininde ilgililerce TALEP FİŞİ   (Form.  7580524-525)    veya  İHTİ­YAÇ FİŞİ (Form. 7580530) düzenlenir.

Malzeme ihtiyaçları duruma göre 2490 veya 5539 sayılı Kanun hükümleri gereğince tatbik edilecek esaslar dahilinde ilgililerce sağlanır.

3- AMBAR GİRİŞ İŞLEMLERİ :

Malzemeler ambarlara aşağıda izah edilen 4 şekilde girer :

— Satınalma.

— İmalat.

— Geri alma, sayım fazlası ve hibe.

— Transfer.

3.1- SATINALMA :

İhale ve pazarlık suretiyle ambara gelen malzemeler gerek şartname ve mukavele hü­kümlerine ve gerekse İHTİYAÇ FİŞİ' n deki niteliğe uygun olup olmadığı aşağıda yazılı mua­yene heyetleri tarafından tespit edilir.

3.1.1- Geçici Teslim Alma :

Muayeneleri sonra yapılmak üzere teslim alma şartlarına uygun olarak ambara getiri­len malzeme teslim alınır ve 4 nüsha GEÇİCİ TESLİM ALMA FİŞİ (Form. 7580557) düzen­lenerek bir nüshası İkmal'e, bir nüshası Malzeme Servisine, bir nüshası da müteahhide veya vekiline verilir. 4. nüsha ambarda kalır. Müteahhit veya vekiline muayenenin yapıl­masında hazır bulunmaları kendilerine bildirilir.

Geçici olarak teslim alınan malzemenin muayenesi madde 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.4'e göre yapılır. Geçici teslim almalarda gene! olarak sayım, tartı, ölçü ve gözle kontrollar yapılır.

Malzeme alımı, nakli ve benzeri sözleşmeli işlerde muayene ve teslim alma işlemleri­nin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini temin ve aksaklık­lara meydan verilmemesi için, miktar itibariyle teslime dair sözleşmedeki teslim şartlarına tam olarak uymayan malzeme ambarca teslim alınmaz.

3.1.2- Yerli Satmaimalarda Muayena Heyeti :

— Transit Ambar Şefi veya İkmal Teknik Elemanı  veya   İkmal  Teknikeri  (Tabii  Üye), Ge­nel Müdürlük İdarî İşler Şubesi Müdürlüğü ambarı   için     şubesince görevlendirilecek bir personel.

— Teknik  Eleman   (muayene edilecek  malzemenin özelliğine   göre görevlendirilecek ihtisas sahibi  teknik eleman) yedek parça satın almalarında tabii üyelerden İkmal Teknik Elemanı  veya   İkmal  Teknikerinden  biri  teknik eleman olarak da görevlendirilebilir.

— İlgili Ambar Memuru.

3.1.3- İthal Yolu  İle Yapılan Satınalmalarda Muayene Heyeti :

— Transit Ambar Şefi  veya   İkmal  Teknik Elemanı veya gerektiğinde ihtiyacı tespit eden ünite tarafından  görevlendirilecek bir teknik eleman.

— Etüd  Kontrol  Teknisyeni  veya  Yedek  Parça Formeni (Tabii Üye).

— İlgili Ambar Memuru.

3.1.4- Şube ve Şantiye Satmalmalarında Muayene Heyeti :

— Şube veya Şantiye Şefi veya Yardımcısı.

— Makina Teknikeri veya Makina Teknik Elemanı.

— İlgili Ambar Memuru.

Yukarıda gösterilen muayene heyetleri gönderilmiş olan sipariş mektubu ve sözleş­mesine göre malzemeyi muayene ederek gerektiğinde test veya tahliller için numunele­rin laboratuvarlara gönderilmesi ve gelecek raporların şartnamelerine göre değerlendiril­melerini de yaparlar.

Muayenesi yapılan ve istenilen niteliğe uygun olan malzemeleri Ambar Memuru fatura­ya göre kontrol ederek teslim alır ve GİRİŞ FİŞİ (Form. 7580509-510) düzenler. Akar­yakıt ve madeni yağlarda da aynı usuller uygulanarak (Form. 7580561) akaryakıt ve ma­deni yağ giriş fişi düzenlenir.

Muayene Heyeti üyelerince GİRİŞ FİŞİ'nin altındaki hanelerin imzalanması suretiyle muayene işi tamamlanmış olur.

Malzemenin şartnameye uymaması halinde ise durum, muayene heyeti tarafından ay­rı bir raporla tespit edilir.

İkinci muayenenin yapılması gerektiğinde veya özel hallerde İta Amirinin oluru ile da­ha fazla üyeli muayene heyeti kurulabilir.

— Girişlerde müşterek malzeme ve yedek parçalara ait aşağıdaki özellikler gözönüne alınır :

— Müşterek Malzemelere Ait Özellik :

Müşterek malzemeler, satın alındıkları firma ve markalarına bağlı kalınmadan, belirli markaların eşdeğer numaraları (filitre elemanları için Fram, yağ keçeleri için C. R., stok numaralan v.s.) veya eb'adları (tel elek, civata, tel halat v.s.) ile işlem görürler.

— Yedek Parçalara Ait Özellik :

Yedek parçalarda da, firmasının son imalatı olup, numaralan değiştirilen fakat aynı makinanın aynı yerinde aynı işi görecek parçalar İkmal Fen Heyeti Müdürlüğünce tespit edilecek stok ve orijinal parça numaraları ile işlem görürler.

 3.1.5 - Faturalar ve Fatura Örneklerinin Tastık Şekli :

Satın alınan malzemelerde kayda esas olan fatura örnekleri, Genel Müdürlük ve Böl­ge merkezlerinde malzeme servisleri, Şube ve Şantiyelerde ise, bunların Şefler İnce tastik edilir.

Genel Müdürlük, merkezde yapıl'an satın almalara ait faturaların örneklerini malze­menin satın alınmasını teklif eden, özel veya teknik şartnamesini yapan Şube ve Fen He­yeti Müdürlüklerince tastikine yetki verebilir.

Satın alınan malzemenin bütün özellikleri faturada tam olarak yazılı değilse, ayniyat saymanı veya ambar memuru kayda esas olan faturalardaki bu noksanlığı satıcısına ta­mamlattırıp imza ettirmek için satın alma komisyonuna geri verir. Buna imkân olmadığı hallerde düzenleyeceği giriş fişi üzerinde malzemenin özelliklerini gösterir.

Aynı faturada tek bir koda ait malzeme olmalıdır. Bu temin edilemediği ve değişik kodlara ait malzemenin bir arada bulunması halinde, her kod için ayrı bir giriş fisi dü­zenleneceğinden, ya her fişe eklenmek üzere fatura örneği çıkarılır veya fatura örneği bir fişe eklenerek diğer fişlere fatura örneğinin hangi fişte olduğu belirtilir. Fatura örneğine de faturada yazılı olanlar için düzenlenen giriş fişlerinin numaraları yazılarak bağlantı kurulur. Bu şekilde düzenlenen giriş fişlerinden yalnız birine teslim alma pulu yapıştırılır.

3.2. - İMALAT   :

Genel Müdürlüğün herhangi bir atelyesinde imal edilen malzeme için ilgili atelyece dü­zenlenen İŞ EMRİ (Form. 7581210) ne göre malzemeyi alan ambar memuru tarafından giriş fişi düzenlenir. Giriş fişinin 1. ve 2. nüshaları imalatı yapan atelyeye verilir.

3.3- GERİ ALMA, SAYIM FAZLASI VE HİBE :

3.3.1- Geri Alma :

Harcama için istek çıkış fişi ile ambardan çıkan tüketim malzemesinin, harcamadan ar­tan kısmı için düzenlenen ayrı ayrı tutanaklar ile birlikte ambara teslim edilir. Ambar Me­muru tutanaktaki malzemeyi kontrol eder, teslim alır ve giriş fişlerini düzenleyerek 1. ve 2. nüshalarını geri verene verir.

3.3.2- Sayım Fazlası :

Sayım   fazlası    malzemeler   düzenlenecek   tutanak ve giriş fişi karşılığı kayıtlara alınır.

3.3.3- Hibe :

Hibe suretiyle gelen malzemeler, düzenlenecek tutanak ve giriş fişi karşılığı kayıtlara alınır. Sayım fazlası ve hibe sureti ile girişlerde, giriş fişinin 1. ve 2. nüshaları yokedilir, diğer nüshalar üzerine fişin 1. ve 2. nüshalarının yokedildiği yazılır.

Fiatı belli olmayan, ambar fazlası veya hibe suretiyle Devlete maledilen malzemeye üç kişilik bir heyet tarafından kıymet taktir edilir.

3.4- TRANSFER :

— Teşkilâtın  başka  bir ambarından     gelen  malzemeler   için   gönderen   ambar  tarafından gelen ambara gönderilen TRANSFER FİŞİ  (Form.  7580511-512)  nin  belirli  nüshaları  giriş fişi  yerine  geçer. Bu  şekilde gelen   malzemeler için ayrıca giriş fişi düzenlenmez.

— Genel Müdürlük ambarlarından yapılacak normal malzeme göndermelerine ait transfer fişleri  Genel  Müdürlükçe düzenlenip gönderilir. Acil malzeme göndermeleri için ambarlara telefon, telsiz veya teleksle emir verilir. Bu emri  alan  ambar    transfer fişi  düzenleyerek malzemeyi derhal gönderir.

— Genel Müdürlüğün  bilgisi olmadan Genel Müdürlük ambarlarından Genel Müdürlüğün diğer  ambarlariyle, Bölge  Merkez  ambarlarına ve Bölge Merkez ambarlarından, Genel Mü­dürlük ambarlarına veya diğer Bölgelere malzeme transferi yapılamaz.

— Genel Müdürlük ambarları, yalnız Gene! Müdürlük  ambarlarile  Bölge Merkez  ambar­ları  ve kendi  sarf ambarlarından  transferle malzeme alır ve verirler (Şube ve Şantiye am­barlarından  transferle malzeme alıp veremezler).

— Şube ve Şantiye ambarları; yalnız kendi  bağlı  oldukları  Bölge    Ayniyat Saymanlığına bağlı ambarlardan transferle malzeme alır verirler. Başka Bölgelerle o Bölgeye bağlı Şube ve Şantiyelerden ve Genel Müdürlük ambarlarından transferle malzeme alıp veremezler.

3.5- ESKİ VE  KULLANILMIŞ TÜKETİM MALZEMELERİ GİRJŞLERİ :

Herhangi bir sebepten geri verilen eski ve kullanılmış tüketim malzemeleri düzenlenen tutanak karşılığı ambarca teslim alınarak giriş fişi düzenlenir.

Ambarlar bunları ayrı bir ambar kartına işler ve dosyalarını da ayrı tutarlar. Eski ve kullanılmış malzemeler yenisi ile aynı stok ve parça numarası ve «E» harfi yazılmak sure­tiyle kayıtlara alınır.

3.6- GİRİŞ FİŞLERİNİN AYNİYAT SAYMANÎNCA TASTİKİ :

Her ne şekilde olursa olsun düzenlenecek giriş fişleri ayniyat saymanmca kontrol edi­lip, tastik edilecektir. Ayniyat saymanmca tastik edilmemiş olan giriş fişleri ilgili servisler-ce tahakkuka bağlanmaz veya mahsupları yapılmaz.

Şube ve Şantiye Şefliklerince avanstan alınan malzeme için düzenlenecek giriş fişlerin­den ilk 3 nüshasının tetkik ve tastikinden sonra bir nüshası ayniyat saymanmca alınarak sene sonu hesapları ile kontrol edilmek üzere ilgili ambarlar için açılacak bir dosyada sak­lanacaktır.

Akaryakıt   girişleri,   ayrıca   cilt   ve  fiş   numaralarından takip edilir.

4 - AMBAR ÇIKIŞ İŞLEMLERİ :

Malzeme   ambarlardan    aşağıda    izah   edilen 3 şekilde çıkar:

— Tüketme,

— Transfer,

— Kayıttan düşme.

4.1- TÜKETME :

Ambardan harcamak üzere istenecek tüketim malzemeleri için ilgili servis mutemedi ta­rafından İSTEK ÇIKIŞ FİŞİ (Form 7580504-505) düzenlenir. Fişin yetkililer tarafından imzalanmasından sonra malzeme ambardan çıkarılır. Malzemeyi atelye istiyorsa atelyece düzenlenecek TALEP FİŞİ (Form. 7581207) nin ilgili nüshasına göre ve toplanarak istek çıkış fişi düzenlenir.

Tüketim malzemesi çıkışları günlük olarak yapılır. Günlük olarak çıkış yapılması imkâ­nı olmayan hallerde (akaryakıt, madeni yağ., çimento, demir, kereste, asfalt, patlayıcı mad­deler) ilgili Şube veya Şantiye Şefliğince düzenlenen harcama çizelgelerine, talep fişlerine ve akaryakıt/madeni yağ harcama fişlerine (Form. 7580503) göre birkaç günlük yapıla­cağı gibi ençok ay sonlarında kesin surette yapılır

 

İSTEK ÇIKIŞ FİŞİNİ KİMLERİN İMZALAYACAĞI :

Genel Müdürlükte

Teklif eden Onaylayan

Alan

İlgili Servis Şefi veya Âmiri

ilgili  Fen  Heyeti Müdürü veya  il­gili Daire Müdürü

Ayniyat Mutemedi

 

Grup Şefliklerinde

Teklif eden

Onaylayan

Alan

İkmal Teknik Elemanı Grup Şefi

Ayniyat Mutemedi - Formen, Pos-tabaşı - Usta

 

Transit Ambarında

Teklif eden

Onaylayan

Alan

Ayniyat  Saymanı

Ambar Şefi

Ayniyat Mutemedi - Formen

 

 

Genel Müdürlük Merkez Atelyesinde

Teklif eden

Onaylayan

Alan

İkmal Teknikeri Atelye Müdürü

Ayniyat Mutemedi - Formen, Pos-tabaşı, Usta

 

Bölge Merkezinde

Teklif eden Onaylayan

Alan

ilgili Servis Şefi

Bölge Müdürlüğünce tensip edile­cek yetkili

Ayniyat  Mutemedi,  Formen,     Şo­för veya Operatör, Postabaşı, Usta

 

Şube veya Şantiyelerde

Teklif eden

Onaylayan

Alan


Şube veya Şantiye Makina Teknike­ri veya Makina Teknik Elemanı

Bölge Müdürlüğünden alınacak yetkiye istinaden Şube veya Şan­tiye Şefi

Ayniyat Mutemedi, Formen, Şo­för veya Operatör, Postabaşı, Usta

tarafından imzalanır.

 

4.2- TRANSFER

Bir ambardan diğer bir ambara transfer suretiyle gönderilecek malzeme için transfer fişi (Form. 7580511-512) düzenlenir. Transfer fişinin belirli nüshaları çıkış fisi yerine ge­çer. Bu şekilde çıkan malzemeler için ayrıca çıkış fişi düzenlenmez.

4.3- KAYITTAN DÜŞME :

Kayıttan    düşme   aşağıda    izah    edilen  4  şekilde yapılır :

4.3.1- Kaybolma, kırılıp bozulma :

Devlet malının, kimsenin bir kusuru olmadan kırılıp bozulması veya kaybolması halin­de İta Âmirinin onaylaması ile kayıtlardan düşümü yapılır.

Durum bir tutanakla tespit edilir ve Bölge Müdürlüğünün veya ilgili servisin bu husus­taki düşüncelerine uyularak alınacak Olur'a göre malzeme KAYITTAN DÜŞME FİŞİ (Form. 750538-539) düzenlenerek kayıtlardan düşülür.

4.3.1.1  - Kayıttan düşme olurlarının nereden alınacağı :

— Tutanak tutar bedeli  1000.00 liradan az olan malzemeler için Bölge Müdürlükleri    ve Grup Şefliklerinin,

— Tutanak tutar bedeli 1000.00 liradan fazla olanlar ile Genel Müdürlük Merkez Üniteleri ve Akköprü Transit Ambar Şefliği ve Merkez Atelyesi Müdürlüğü için Genel Müdürlüğün,

— Ödettirmelerde ve eşhas borçları hesabına alınmalarda  kıymeti  ne olursa olsun  Bölge Müdürlükleri ve Grup Şefliklerinin, olur'u ile kayıtlardan düşülür.

— Hadisede dikkatsizlik, ihmal ve kastın bulunup bulunmadığına hükmetmek yetkisi  İta Âmirlerine aittir.

4.3.2- Ödettirme :

Ayniyatın ödettirilmesi eşit nitelik ve şartlar içinde olmak üzere aynen, buna imkân olmadığı hallerde yok olma veya kırılıp bozulma tarihindeki en yüksek rayiç bedel üzerin­den, bu tarih belli değilse ayniyatın satın alındığı tarih ile kaybolma veya kırılıp bozulma­nın tespit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre bulunacak bedel üzerinden olur. Rayiç bedelleri  mahalli  ticaret odaları, oda olmayan yerlerde belediyelere tespit ettirilir. Rayiç bedellerin tespit ettirilemediği ve kayıtlı kıymetleri de çok düşük olduğu  hallerde kişilik bir heyet tarafından kıymet taktir edilerek ödettirme bu bedel  üzerinden    yapılır. Taktir edilen bedel kayıtlı kıymetinden az olamaz.

Yukarıda açıklanan sebepler yüzünden sebep olanlara ödettirilecek malzemeler için o şahsa, her türlü niteliği yazılmak suretiyle borçlu bulunduğu malzemeyi bir ay içinde ay­nen geri vermesi, aksi halde en yüksek rayiç bedeli üzerinden ödettirileceği tebliğ edilir ve buna ait tebellüğ ilmühaberi dosyasında saklanır.

Bildirilen müddet içinde malzemenin aynen geri verilmemesi halinde en yüksek rayiç bedeli tespit ettirilerek borcu ödemesi, aksi halde hükmen tahsili için mahkemeye müra­caat edileceği kendisine tebliğ edilir ve tebellüğ ilmühaberi saklanır.

Yine verilen müddet içinde malzemeyi geri vermez veya bedelini ödemezse hakkında «Haksız iktisap veya haksız fiilden» dolayı dava açılmak üzere dosya, Bölgelerde Avukatlığa ve Merkezde Hukuk Müşavirliğine verilir.

 

Dava   açılmak   için   evrakı   müsbite   olarak mahkemeye verilmek üzere aşağıda yazılı ev­rakın tamam olması lâzımdır :

— Malzemeyi teslim aldığına dair imzalı belgesi (senet, giriş veya transfer fişi, teslim al­ma ve teslim etme tutanağı).

— Malzemeye ait en yüksek rayiç bedel yazısı  veya kıymet taktir tutanağından biri.

— Malzemeyi geri vermesi ve sonra da bedelinin ödenmesi için kendisine yapılan tebligat yazısı.

Yapılan tebligatları aldığına dair tebellüğ ilmühaberi. Bu   vesikaların   örnekleri    ikişer   nüsha   olarak hazırlanıp, bir dosya  halinde Avukatlığa veya Hukuk Müşavirliğine verilir.

— Haksız iktisap ve haksız fiillerde dava açmada, zaman aşımı; umumi hükümler muva­cehesinde belirlenmiş    bulunmaktadır. (Borçlar Kanunu Madde : 60, 66). Bu sebeple, da­va açmak için bu  müddetlerin geçirilmemesine ve her halde bir yıl içinde davanın açılma­sına dikkat edilmelidir.

— Sanat sınıfı personelin dikkatsizlik, ihmal  veya  kasten  kırıp bozduğu veya  kaybettiği malzeme, yapılan    tebligata rağmen  15 gün  içinde ödenmediği    taktirde en yüksek rayiç bedeli, İş Kanununun ilgili maddesi uyarınca kesilmiş olan tazminat karşılığı   10 yevmiye tutarını  aşmadığı  hallerde mahalli   İta Amirinin  oluruna  göre bu     tazminatından  derhal kesilir.

— Devlet mallarının iyi bir şekilde korunması ve bunların hesaplarını vermekle yükümlü olan ambar memurları ile ayniyat mutemetleri ve akaryakıtçılarm ihmal, dikkatsizlik veya kasten  meydana getirdikleri zarar da bir heyet tarafından tespit ve yukarıdaki esaslar da­hilinde ödettirilir.

4.3.3 - Hurdaya  Ayırma,  Ekonomik  Ömrünü Doldurma ve İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) :

Teşkilâtımız   ambarlarında kayıtlı bulunan her türlü Makina, Malzeme ve teçhizat ve ye­dek parçalar;

— İşyerlerinde uzun zaman kullanma sonucu hurdalaşması,

— Kullanma süresini doldurması,

— Gönderme esnasında yolda hasara uğraması,

— Uzun zaman ambarda beklemesi dolayısiyle niteliğini tamamen kaybetmesi,

— Kullanma ve tüketim  yeri  kalmaması  halinde; Yok edilmek, Satış yapılmak, Hurda    demir, yakacak ve      temizlik ve    yama islerinde kullanılmak suretiyle kayıtlardan düşülür.

4.3.3.1  - Yok Edilmeler :

— Kullanılma  neticesi  hurdalaşan  ve satışlarından da bir fayda temin edilemeyecek olan hurda  malzeme    için düzenlenecek kayıttan düşme teklif tutanağına (Form. 7580573) da­yanılarak alınacak Olura göre bir heyet huzurunda yok edilir ve bu husus bir tutanakla tespit edilir.

 

Satış Olur'u alınıp 2490 sayılı Kanuna göre  ihaleye çıkarılan  ve alıcı  çıkmayan  hurda malzemelere 2490 sayılı  Kanunun 40. maddesine göre işlem yapıldıktan    sonra yine alıcı çıkmazsa, satınalma komisyonu  tutanağına göre bunlar da, ikinci bir Olur alınarak madeni olanlar hurda demire, ahşap olanlar yakacak ve bez olanlar da yama olarak kullanıl­mak üzere kilo üzerinden  kayıtlara alınarak, geri kalanları yok edilir.

4.3.3.2 - Satışlar :

— Arttırma suretiyle yapılan satışlar.

— Bütçeleri ayrı iki daire arasındaki satışlar.

— TCK. numarası taşıyan makina ve vasıta satışları.

— Arttırma  suretiyle yapılan   malzeme  satışları :

(TCK. numaralılar hariç) kullanılma neticesi hurdalaşan ve tamirleri de ekonomik ol­mayan her türlü malzeme ile Teşkilâtımızda kullanılmasına lüzum ve imkân kalmayan mal­zeme satılır.

Bu gibi malzemeler için, cins, nitelik, miktar ve kayıtlı kıymetleri gösterilmek suretiyle 6 nüsha kayıttan düşme teklif tutanağı düzenlenir (Form. 7580573). Tutanakta, malze­menin hurdalığı veya Teşkilâtımızda kullanılmasına lüzum kalmadığı belirtilerek ayniyat saymanının da dahil olacağı en az 3 kişilik bir heyet tarafından imza ve Âmiri İta'ca tas-tikinden sonra 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre satılması için Olur alınır.

Olur ve tutanaklar satışı teklif eden teşkilâta gönderilir. Oraca usulüne uygun olarak satılır.

Satışlardan elde edilen para Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir (Kanun 5539, Mad. 19).

Bütçeleri ayrı iki daire arasındaki satışlar kıymet taktiri suretiyle yapılır (Kanun 2490,Mad. 66). Kıymet taktirine ait bu tutanağa göre satılması için gerekli olur alınır.

2490 sayılı Kanunun 66. maddesine göre gerekli Maliye muvafakati da alındıktan son­ra bedel tahsil edilerek malzeme teslim etme ve teslim alma tutanağı karşılığı alıcı daire­ye teslim edilir.

TCK. No. su taşıyan makina, vasıta, atelye tezgâh ve teçhizat satışı :

Ekonomik ömrünü doldurmuş ve servis harici edilmek istenen TCK. No. su taşıyan makina ve vasıta ile tezgâh ve teçhizat için 6 nüsha servis dışı tutma raporu ve kayıttan düşme teklif tutanağı (Form. 7581253-254-255-269) düzenlenip 4 nüshası Genel Müdür­lüğe gönderilir. Makina Fen Heyeti Müdürlüğü bu raporlar üzerindeki incelemeyi yaptıktan sonra servis dışı edilmesi uygun görülenlere ait raporları tastik ettirerek iki nüshasını tek­lifi yapan teşkilâta gönderir. Satışlar bu tasîikli raporlara göre yapılır. Raporların düzen­lenmesinde makina ve vasıtalar üzerindeki istifade edilebilir durumda olup, ambarlarda ve piyasada yenileri bulunmayan bir kısım parçalar alınabilir. Alınan bu parçalar için düzen­lenen giriş fişi rapora eklenir. Raporların tastikinden sonra makina ve vasıtanın üzerinden hiç bir şekilde parça alınmaz, makina ve vasıta çalıştırılamaz.

4.3.3.3 - Hurda demir, yakacak ve temizlik ve yama işlerinde kullanılma :

4.3.3.1. madde 2 nci paragrafında açıklandığı üzere satışa çıkarılıp, alıcı çıkmadığı için satılamayan malzemeler alınacak ikinci bir Olur'a  göre    kayıtlardan  düşülür.     Bunlardan madeni olanları hurda demire, ahşap olanları yakacak ve bez olanları temizlik ve yama iş­lerinde  kullanılmak  üzere kilo  üzerinden   kayıtlara alınır ve usulünde harcanır.

 

4.3.4     Fire :

Ambarlarda bulunan malzemelerden bir kısmı muhtelif sebeplerle fire verebilir. Fire oranlarının lüzumu halinde teşkil olunacak yetkili bir heyet tarafından tespit olunması ve bu oranların Genel Müdürlükçe onaylanması lâzımdır.

Herhangi bir malzemenin fire miktarı için Genel Müdürlükçe evvelce olur alınmış ise aynı cins malzemenin sonraki senelerdeki fire hesabı bu orana göre yapılıp, kayıtlardan düşülür.

4.4- BEDELİ KARŞILIĞI VEYA BEDELİ HAKEDİŞTEN KESİLMEK ÜZERE MÜTEAHHİTLERE MALZEME VERİLMESİ :

Genel Müdürlüğümüzle sözleşme yapmış bulunan müteahhitlere sözleşmesinde verilece­ğine dair bir kayıt olsa dahi (İnşaat malzemesi hariç) Genel Müdürlükten Olur alınmadan yedek parça, akaryakıt ve lâstik verilemez. Sözleşmesinde yedek parça ve akaryakıt ve lastik verileceğine dair bir kayıt olması şartiyle yapılacak müracaata göre müteahhitlere malzeme verilmesine Bölge Müdürlüğü veya ilgili Müdürlükçe lüzum görüldüğü taktirde, müracaat Genel Müdürlük Olur'u alınmak üzere İkmal Fen Heyeti Müdürlüğüne gönderilir. Alınacak Genel Müdürlük Olur'una göre ilgili ambarca teslim etme ve teslim alma tutanağı karşılığı müteahhide veya vekâletnamesini haiz vekiline verilir.

Bedel; akaryakıt, yedek parça ve lâstik için sözleşmesindeki hükme göre, sözleşmesin­de bir açıklık yoksa en yüksek rayice göre, rayicin tespit edilememesi halinde bir heyet tarafından taktir suretiyle tespit edilir.

İnşaat malzemeleri müteahhide sözleşmesine göreve mahalli İta Âmiri Olur'u ile verilir. Malzeme bedeli hakedişten kesilmek üzere verilmişse, bedel müteahhit adına eşhas borçları hesabına alınır ve ilk çıkacak hakedişinden kesilir.

Mücbir sebepler yüzünden inşaat malzemeleri için de Genel Müdürlükten Olur alınma kaydı konabilir.

4.5- DÜZENLENECEK OLAN  KAYITTAN  DÜŞME FİŞİNE EKLENECEK EVRAKLAR :

Yönetmeliğin 4.3 maddesi gereğince kayıtlardan düşülen malzemeler için düzenlenen KAYITTAN DÜŞME FİSİ'ne aşağıda gösterilen evraklardan ilgilileri eklenir.

— Tespit tutanağı,

— İlgili Müdürlüğün veya Şefliğin teklifi,

— Olur emri,

— Veya  bu  üç maddede gösterilenlerin yerine kullanılan kayıttan düşme teklif tutanağı Form. 7580573).

TCK  numarası   taşıyan  makine ve  tezgâhlar için :

— Taşıtlar servis dışı tutma raporu ve kayıttan düşme teklif tutanağı (Form. 7581253).

— İnşaat makinaları servis dışı tutma raporu ve kayıttan düşme teklif tutanağı  (Form.7581254).

— Servis taşıtları servis dışı tutma raporu ve kayıttan  düşme  teklif  tutanağı (Form.7581255).

— Atelye tezgâhları servis dışı tutma raporu ve kayıttan    düşme teklif tutanağı    (Form.7581269).

Bu raporlardan biri.

— Malzeme veya makina satılmışsa,    vezne alındısı    veya  sorumlu    saymanlığın  bedelin alındığını bildirir yazısı.

— Malzeme veya  makinanın  alıcısına  teslim edildiğini gösterir tutanak.

— Resmi bir daire veya müesseseye satılmışsa, Maliyenin satışını uygun gördüğünü bildirir yazısı  ile kıymet taktir tutanağı.

— Yoketmelerde, yoketmenin yapıldığını gösterir yoketme tutanağı.

— Kayda alınan parçaların giriş fişleri.

—     Ödettirmelerde en yüksek rayiç bedel  tespit yazısı, rayiç bedeli tespit edilemediği hallerde kıymet taktir tutanağı.

— Varsa idari soruşturma veya mahkeme kararı.

— Tabii  afetlerde, meteoroloji,  rasathane,  itfaiye veya  mülki  amirlerin, köy ihtiyar    heyetlerinin rapor veya yazıları.

— Sözleşmesine göre müteahitlere verilen  malzemeler için teslim etme ve teslim    alma tutanağının asıl veya ayniyat saymanlığınca  tastikli örnekleri.

4.6 - EKSİK, FAZLA VE HASAR İŞLEMLERİ :

4.6.1           - Satınalma suretiyle gelip ambarca teslim alınan malzemede evrakına göre eksik ve fazla varsa veya hasara    uğramışsa bu cihet bir tutanakla  (Form. 7580575)  tespit edilir.
Bu  tutanaklar en az 4 nüsha olarak düzenlenir. Noksan teslim alınanlarda giriş fişi, fiilen teslim   alınan   miktar   üzerinden   düzenlenir. Fazla bulunduğu halde giriş fişi, faturasında ki miktar üzerinden, fazlalar için de tutanağına göre ayrı bir giriş fişi düzenlenir. Kullanılamayacak kadar hasarlı    olanlar girişe alınmaz. Fazla, eksik ve hasarlılar için düzenlenen tutanaklardan  üç nüshası giriş fişlerinin   l., 2. ve 3. nüshalarına    eklenerek ilgili yerlere gönderilir.  4.   nüshası   ambarda   kalır.  Malzeme sigortalı  olarak gönderilmişse, tespit  tu­tanakları sigorta şirketinin eksperi tarafından da imzalanır. Sigorta şirketi buna lüzum olmadığını bir yazı ile bildirmesi halinde ekspere imzalattırılmaz.

4.6.2 - Transferle  gelen   malzemelerin   teslim alınışlarında     eksik ve fazla veya  herhangi bir yanlışlık görüldüğü  taktirde bu  hususlar ayrı ayrı tutanaklarla (Form. 7580575) aşa­ğıdaki şekilde tespit edilir.

Eksikliklerde :

Eksiklik tutanakla tespit edildikten sonra bu tutanak malzemeyi gönderen ambara yol­lanıp tetkiki sağlanır. Alınacak cevaba göre transfer fişi aynen teslim alınan miktara göre düzeltilir. Eksiklik hakkındaki gerekli tetkik ve soruşturma, gönderen ambarca yapılarak soruşturmanın neticesine göre işlem yapılır

— Yanlış göndermelerde :

Transferle gelen malzemelerde herhangi bir yanlışlık olduğu taktirde bu husus tuta­nakla tespit edilip, malzemeyi gönderen ambara bildirilir.

Gönderen ambarca yapılacak tetkike göre gereği yapılır.

Hasarlı malzemelerde :

Hasarlı malzemeler tutanakla tespit edilir ve aynen kabul edilerek transferleri karşıla­nır. Hasar hakkında lüzum görülen işlemler malzemeyi alan ambarca yapılır.

 

— Fazlalıklarda :

Fazlalık tutanakla tespit edilip, gönderen ambara ve Genel Müdürlüğe bilgi verilerek transferi veya geri gönderilmesi sağlanır.

Aynı Bölge içindeki ambarlarda hasıl olacak bu gibi hallerde Genel Müdürlüğe bilgi verilmesine lüzum yoktur.

4.7- FARKLI  FİATLI MALZEME    GİRİŞ VE ÇİKİŞLARİ :

Tüketim malzemelerinden cins, nitelik ve parça numaraları aynı (veya eşdeğer) olan­lar fiyatı ayrı dahi olsa aynı ambar kartına işlenir ve çıkışları ortalama fiyat üzerinden yapı­lır. Ortalama fiyatlar, o malzemeden ambar girişi yapıldıkça derhal bulunur.

Akaryakıt, madeni yağlar, asfalt, fuel-oil, antifiriz ve ilk hareket kapsülü de aynı şekil­de işlem görürler.

Demirbaş malzemelerden cins ve nitelikleri aynı olanlar (TCK. No. su almış olan makina, vasıta, atelye tezgâhı, cihaz ve avadanlıkları ile seri numarası taşıyan büro makinaları, mühendislik alet ve cihazları ve fotoğraf alet, makina ve cihazları hariç) aynı karta işlenir ve ortalama fiyat üzerinden çıkışları yapılır.

4.8- ÖDÜNÇ MALZEME VERİLEMİYECEĞİ :

Müteahhitlere ve diğer resmî daire ve müesseselere hiç bir şekilde ödünç malzeme veri­lemez ve malzeme değiştirmesi yapılmaz.

Ancak; yatırım ve kar mücadelesi işlerinin aksamaması veya herhangi bir afet karşı­sında ve çok zaruri hallerde resmî daire ve müesseselerden mahalli ita amirinin olur'una göre ödünç tüketim malzemesi alınabilir.

Ödünç alınan malzemeler bir tutanak ve giriş fişi karşılığı ambar kayıtlarına alına­rak usulünde harcanır.

Bu malzemeler en kısa zamanda temin edilerek (aynı cins, nitelik ve miktarda olmak üzere) ita amirinin olur'una göre ilgililere tutanakla geri verilir ve düzenlenen kayıttan düşme fişi ile kayıtlardan düşülür. Kayıttan düşme fişine, ödünç olarak alındığında düzen­lenen olur, tutanak ve giriş fişinin birer nüshası eklenir.

4.9- SATIŞ VE YOKETMELERDE    TESPİT TUTANAĞINI DÜZENLEYECEK HEYETE AYNİYAT
SAYMANININ İŞTİRAK ETMESİ :

Satış ve yoketmelerde, ilk tespit tutanağını düzenleyecek heyete ayniyat saymanı da iş­tirak eder.

Bölge merkezi dışındaki şube ve Şantiyelerde düzenlenecek yalnız satış ve yoketme tu­tanakları, ayniyat saymanı heyete iştirak edemiyeceğinden bölge merkezine gönderilip, ay­niyat saymanının tastikinden geçirilir.

5 - DEMİRBAŞ MALZEME :

5.1 - TARİF :

Demirbaş eşya ve mefruşat, belirli bir kullanma süresine bağlı olmaksızın uzun zaman muhafaza ve kullanılabilen malzeme olup, çeşitleri 801 -899 No. lu kodlarda gösterilmiştir.

Hangi koda gireceğinin tayininde tereddüt edilen malzeme Genel Müdürlükten sorula­rak bunların işlem göreceği kod tespit olunur.

 

5.2- DEMİRBAŞ MALZEMENİN AYNİYAT MUTEMEDİNE VE PERSONELE TESLİMİ :

Demirbaş malzemeler ilgili ambarlar tarafından (Şube ve Şantiye Ambarları hariç) ih­tiyaç gösteren Müdürlük ve servisin ayniyat mutemedine düzenleyeceği TRANSFER FİŞİ (Form. 7580511 - 512) karşılığı teslim edilir.

Her ayniyat mutemedi almış olduğu demirbaş malzemeyi «Ambar kartı ile mutemet borç kartı» nın birleştirilmiş şekli olan «Ambar ve mutemet borç kartı» na (Form. 7580578) kaydedecektir. Ayniyat mutemetleri almış oldukları demirbaş malzemeyi ayniyat geçici alındısı (Form. 7580516-517) ve makina teslim senedi (Form. 7580534) tanzimi suretiyle servis personeline teslim edecekler ve bunlar mutemet borç kartının ilgili sütun-farında gösterilecektir.

Aynı saymana bağlı ayniyat mutemetleri birbirlerinden alacakları demirbaş malzeme için de transfer fişi (Form. 7580511 -512) tanzim edeceklerdir.

Şube ve şantiye ambarları ile merkez ayniyat mutemetleri aralarında hiç bir şekilde transfer muamelesi yapılamaz.

 

5.3- AYNİYAT SAYMANLARI   İLE ŞUBE VE ŞANTİYE AMBAR MEMURLARININ KULLANILMAKTA OLAN DEMİRBAŞ MALZEME VE MEFRUŞAT İÇİN TUTACAKLARI KAYIT :

— Ayniyat  saymanları,  bölge  merkez  servisleri  ayniyat  mutemetliklerinde kullanılan  de­mirbaş malzeme ve mefruşat için kullanılmakta olan    demirbaş malzeme    kartı'nı  (Form.7580550) tutacaklardır.

— Şube ve şantiyelerde ambar memurları aynı zamanda ayniyat mutemedi  olduklarından demirbaş malzeme ve mefruşatın, ambar mevcutları   ile  kullanılmakta    olanlarını  «Ambar Kartı  ile Mutemet Borç Kartı» nın birleştirilmiş şekli    olanı  (Form.    7580578)  üzerinde göstereceklerdir.

Demirbaş   malzemeler   için   başka   bir   kart tutulmayacaktır.

5.4- DEMİRBAŞ  MALZEMEDEN   SABİT TESİSE İNTİKAL EDENLER İÇİN TUTULACAK KAYIT :

Muhtelif sebeplerle sabit tesise intikal ettirilen ve demirbaş malzeme kaydından düşü­len demirbaş malzeme ve mefruşat için ayniyat saymanları ayrı bir sabit tesis kaydı tuta­caklardır. Bu şekilde sabit tesise intikal eden malzemenin mevcudu, bulunduğu yer, kapa­site ve niteliği bilinmiş olacak ve takibi sağlanacaktır. Bunlar için ayniyat sorumluluk sü­resi hesabı verilmez.

Devlet malı olan her türlü malzeme hiç bir şekilde özel işlerde kullanılamaz (Misafir­hane talimatında yazılı olanlar hariç).

Devlet malını, Devlete ait bir görev veya işte kullanmak veya harcamak üzere aldığı işten başka bir işte kullanmak veya harcamak suretiyle doğacak sorumluluk bu görevi yap­mak ile yükümlü olan personele aittir.

6 - SAYIMLAR VE AYNİYAT  HESAPLARI :

6.1- MALİ YIL SONU SAYIMLARI :

Sayımlar, sayım heyetinin sorumluluk ve nezareti altında bu yönetmelik ve Genel Mü­dürlük İkmal Fen Heyeti Müdürlüğünce hazırlanan ve icabında o günkü şartlara göre değiş­tirilebilen SAYIM TALİMATI hükümlerine uygun olarak yapılır.

SAYIM HEYETİ :

Bölgelerde                                                                     :   Makina Şefi

İkmal Teknik Elemanı veya Teknikeri

Ayniyat Saymanı,

Transit Ambarı ve Grup Şefliklerinde                        :   Ambar veya Grup Şefi

İkmal Teknik Elemanı veya Yedek Parça

Formeni

Ayniyat Saymanı,

Merkezde                                                                          :   Ayniyat Baş Saymanı

Merkez Ayniyat Saymanı Ayniyat Memuru,

tarafından teşekkül eder.

SAYIM EKİPLERİ :

Sayımı yapacak sayım ekipleri, sayım heyeti tarafından, diğer servislerin bu işe alışık ve malzemeyi tanıyabilen personelinden faydalanmak suretiyle ikişer kişilik gruplar halinde ihtiyaç oranında teşkil ve her ekibe verilen kodların listesi bir tutanakla tespit edilir.

Kefaletli ambar memurları ile ayniyat mutemetleri sayım işlerinde görevlendirilemez, yal­nız sayım ekiplerinin tereddüte düştüklerinde kendisinden bilgi alınmak üzere sayım yerin­de bulundurulur.

Bölge merkez ambarları ile transit ambar veya Grup Şeflikleri ambarlarında Karayolları stok numaraları olan bilumum malzemelerin sayımları SAYIM KARTLARI ile, stok numara­sı olmayanlarla şube ve şantiye ambarlarında bulunan her türlü malzemenin sayımları ise AMBAR KARTLARI ile yapılır.

Hesap devresi sonunda gerek sayım kartları ve gerekse ambar kartları ile yapılan sayım­larda bulunan miktar, ambar kartına yazılır ve sayım ekibi tarafından paraf edilir. Sa­yım ekipleri, sayım sonunda sayımı ile görevlendirildiği kodların sayımı bittiğinde, kod noları gösterilmek üzere sayımın yapıldığını tutanakla tevsik ederek bir nüshasını sayım heyetine verir veya gönderilmesini sağlar.

Her hangi bir sebeple sayımı yapılamayan malzeme varsa, sayım yapılmama sebepleri açıkça belirtilmek suretiyle düzenlenecek tutanaktan bir nüshası sayım heyetine verilir. Sayım he­yeti bunlar hakkında gerekli tedbiri alarak sayımın yapılmasını sağlar.

Yapılan sayım neticeleri kartlara yazılıp paraf edildiği gibi ayrıca; ayniyat hesaplarına ait MALZEME HESAP ÇİZELGESİ'ndeki (Form. 7580523) ilgili hanelerine işlenir ve sayım ekipleri tarafından çizelgelerin altı paraf ve birleştirme çizelgelerinin altı imza edilir.

Ayniyat mutemetlikleri sayımları, mutemetliğin bağlı olduğu ayniyat saymanlığı için Sa-yıştayca tespit edilen hesap devreleri sonunda mutemetlerce hazırlanacak ayniyat hesap çi­zelgeleri üzerinden ve ait olduğu servis veya müdürlükten teşkil edilecek sayım ekipleri ta­rafından yapılır. Sayım, malzemenin aynen sayılması veya mutemetler tarafından gösteri­lecek ayniyat geçici alındılarına göre yapılır. Sayım ekipleri, lüzum gördüğü taktirde ayni­yat geçici alındılarında yazılı malzemeyi görebilir. İlgili personel bu malzemeyi göstermek­le ve amirleri de bunu sağlamakla zorunludurlar.

Sayım neticesinde bulunan miktar ayniyat hesabını teşkil eden çizelgelerin sayılan hanesine işlenir. «Gelecek yıla aktarılan sütununda yazılı miktar ile «sayılan» sütununda yazılı mik­tar arasındaki fark çizelgenin «fazla» ve «eksik» sütunlarına kaydedilir. Çizelgelerin altı, sayım ekibi tarafından paraf ve birleştirme çizelgelerinin altı, sayım ekibi tarafından imza edilir. Sayımların başlama tarihi her yıl Genel Müdürlükçe tespit edilerek teşkilâta bildirilir.

 

6.2- AYNİYAT SORUMLULUK SÜRESİ    HESABİ :

Sayıstayca tespit edilen o ayniyat saymanlığının hesap devresi sonundaki SORUMLULUK SÜRESİ HESABI'na hazırlık olmak üzere ambar kartlarının altı çift çizgi ile kapatılıp çiz­giler arasına hesap devresine ait yıllar içinde giren (devir dahil) çıkan ve elde mevcut ha­nelerine miktar ve bedel toplamları yazılır.

Çift çizginin altına kırmızı kalemle 1.3.19... sayımı ibaresi ve bunun karşısına ve «Elde» hanesine sayımda bulunan miktar ile tutarı yazılır.

Hesap devresi sonunda sayımın bitiminde mevcut bütün ambar kartlarındaki bilgi (mevcudu olanlarla, o hesap devresi içinde (O) a düşenler sayım işlerine sokulur. O hesap devre­sine (O) mevcutlu veya boş olarak gelen ve hesap devresi içinde de muamele görmeyen malzeme kartları hesap çizelgelerine alınmaz, bunların kartlarında devir de gösterilmez) 3 nüsha olarak malzeme hesap çizelgelerine geçirilir ve çizelgenin her sütun toplamları yapı­larak eşitlik sağlanır.

Sorumluluk süresi hesabının düzenleneceği hesap devresi sonu sayımlarında bulunan mik­tar malzeme hesap çizelgesinin «Sayılan» hanesine işlenir. Malzeme hesap çizelgesinin «Gelecek yıla aktarılan» sütunundaki miktarla «Sayılan» sütunundaki miktar arasındaki fazla ve eksiklik «Fazla ve eksik» sütunlarına kaydedilir. Ve çizelgenin altı o kodun sayı­mını yapan sayım ekibi tarafından paraf edilir. Malzeme hesap çizelgeleri Genel Müdür­lüğümüz bünyesine daha uygun olan ve malzeme harcamaları ile stok durumlarını ve ya­pılacak siparişleri kolaylıkla tayin ve tespit edebilmek için kodlara göre ayrı ayrı düzen­lenir. Küçük kodlar kod sıra numarası takip etmek ve her kodun ayrı ayrı toplamları ya­pılmak şartiyle bir çizelgeye yazılabilir.

Ayrı olarak düzenlenen bu hesaplar için de birer kalemde ve yalnız kod noları, kod isim­leri ve yekûn bedelleri gösterilmek suretiyle 3 nüsha hesap birleştirme çizelgesi düzenle­nir.

Bu  birleştirme çizelgelerinin altı  (mali yıllarına ait hesap devresi sorumluluk süresi hesabını teşkil eden bu çizelge ve ekli malzeme çizelgeleri, kayıtlara ve evrakı müsbitelerine göre tarafımdan düzenlenmiştir.) şerhi verilerek ambar memuru ve varsa kart memu­ru tarafından imzalanır.

Bunun da altına (mali yıllarına ait hesap devresi    sorumluluk süresi    hesabını  teşkil eden ekli malzeme hesap çizelgelerinde «Gelecek yıla aktarılan» sütununda yazılı malzeme tarafımızdan sayılarak (Sayılan, fazla ve eksik olarak bulunanlar, ait olduğu sütunlara yazılmıştır.) şerhi verilerek sayım ekipleri tarafından isim, soyadı ve pozisyon unvanları yazılmak suretiyle imzalanır.

6.3           - AYNİYAT SAYMANLIĞI   SORUMLULUK    SÜRESİ HESABI :

Kesin hesap, ayniyat saymanları tarafından düzenlenir. Ayniyat saymanları kendisine bağ­lı ambar memurları ve ayniyat mutemetlerinden aldığı bunlara ait sorumluluk süresi he­saplarını demirbaş ve tüketilen malzeme olmak üzere birer kalemde ve yalnız toplamları yazılmak suretiyle iki ayrı hesap çizelgesinde toplar. Bu iki hesap, ayniyat saymanının bağ­lı bulunduğu teşkilâtın kesin hesabını teşkil eder.

Genel Müdürlük Ayniyat Baş Saymanı da teşkilât saymanlarından alacağı bir nüsha kesin hesap çizelgelerinden Genel Müdürlük ayniyat kesin hesabını yukarıdaki esasa göre düzenler.

 

6.4- HESAPLARIN KONTROLÜ :

Hesap devreleri sonunda sorumluluk süresi hesaplarının düzenlenmesinden evvel ambar memurları ve ayniyat mutemetlerince bütün giriş ve çıkış evrakı müsbitesi ile ambar kartları ve mutemet borç kartları kontrol edilir. Bundan sonra düzenlenen hesabın «Önce­ki yıldan kalan» sütunu ile bir evvelki hesabın «Gelecek yıla aktarılan» sütunu kontrol ve eşitliği sağlanır.

Hesabın «Yıl içinde giren» sütunu ile o hesap devresine ait giriş yevmiye defteri dosyasının devam eden son toplamı ile «Yıl içinde çıkan» sütunu ile çıkış yevmiye defteri dosyasının devam eden son toplamı kontrol ve eşitliği sağlanır.

hesaplar kod kod düzenlendiğinden evvelâ her koda ait hesap, evrakı müsbite dosyaları ile kontrol edilerek kod kod eşitlik sağlanır.

Ayniyat saymanları ambar ve mutemetlik hesaplarını teşkilât merkezinde veya ambarın bulunduğu yerde kayıtlarla karşılaştırmak suretiyle kontrol eder.

Ayniyat Baş Saymanı da Genel Müdürlük ayniyat kesin hesabına esas olacak olan bu he­sapları lüzumunda yerlerinde kontrol eder.

6.5-  SORUMLULUK SÜRESİ    HESABININ HESAP DEVRELERİ SONUNDA SAYIŞTAY'A VERİLMESİ :

Sorumluluk süresi hesapları Sayıştay'ca 832 sayılı Kanunun 39. madde, 2. fıkra hükmü gereğince tespit edilecek 2, 3, 4 veya 5 yıllık süreleri ihtiva eden devreler halinde verilir. Bu devrelere hesap devresi denir. Hesaplar tespit edilmiş olan hesap devrelerinin son yı­lını takibeden mali yılın Temmuz ayı sonuna kadar tam ve mevzuata uygun olarak Sayıştay'a verilmesi zorunludur.

832 sayılı Sayıştay Kanununun 46. madde, 2. fıkrası gereğince kayıtlı mallarının değerleri toplamı 500.000,00 lira ve daha yukarı olan ayniyat saymanlıkları hesabı yerinde incele­neceği cihetle Genel Müdürlüğümüz Ayniyat Saymanlıkları hesapları yerinde incelenecek­tir. Bu taktirde ayniyat sorumluluk süresi hesapları hesap devresinin son mali yılı mahsup devresini takip eden bir ay içinde incelemeğe hazır bulundurulur (Kanun 832, Madde 39). Ambar memurları ve ayniyat mutemetleri bu müddet içinde hesaplarını ayniyat saymanı­na vermeğe zorunludurlar.

Bu müddetler içinde hesabını ve belgelerini tam olarak vermeyen saymanlarla diğer gö­revlilerin (Ambar memuru, ayniyat mutemedi v.s.) aylıkları, Sayıştay'ın istemi üzerine il­gili dairelerince, hesabını veya istenen bilgi, belge ve kayıtları eksiksiz verinceye kadar ya­rım olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren saymanlarca en çok 3 ay, diğer görevliler ise Sayıştay'ca belli edilen süre içinde yine hesabını veya isteni­len bilgi, belge ve kayıtları vermezse bu defa dairelerince tayinlerindeki usule göre işten el çektirilerek haklarında gerekli kovuşturma yapılır (Kanun 832, Madde 51)

Hesabın ve istenilen bilgi, belge ve kayıtların verilmesini güçleştiren diğer ilgililer de aynı cezalara çarptırılacağı gibi amir ve üstler de hesabın, bilgi ve belgelerin verilmesini güç­leştiren sebepleri ortadan kaldırmaya ilgili tedbirleri almaya zorunludur (Kanun 832, Mad. 106).

7 - EŞHAS BORÇLARI HESABI  :

Personelin borçları ve müteahhitlere sözleşmesi hükümlerine göre verilen malzemeler için ayniyat saymanları bir eşhas borçları hesabı tutarlar (Form, 7580548).

Bu hesaplar da ayniyat saymanlığı sorumluluk süresi kesin hesabı ile birlikte ve tüketim malzemesi kesin hesap çizelgesine dahil edilerek Sayıştay'a verilir.

7.1- PERSONEL BORÇLARI :

Ambarlara    giren her türlü malzememin çalınmasından, kayba   uğramasından,   kanunsuz ve yersiz harcanmasından dolayı Sayıştay, adli mahkemelerce    verilip alâkalı    dairelerden tebliğ olunan ilâmlar ile müfettiş, kontrol memuru veya bu isle görevlendirilecek diğer memurlar ve amirlerin yaptıkları inceleme ve denetlemeler sonunda düzenleyecekleri raporlar­la, borç çıkarılanlar.

— Bir görevin ifası için bir personele verilip ihmal   neticesi  veya kasten kırılıp  bozulmasına   veya   kaybolmasına   sebebiyet  verenlere, borç çıkarılanlar.

Bu gibi malzemeler miktarı ve tutarı ne olursa olsun mahalli İta Âmiri Olur'u ile ambar veya mutemetlik kayıtlarından düşülerek ayniyat saymanlarınca, sebep olanlar adına, sebep elan belli değilse yapılacak idari ve adli tahkikatla failleri tespit edilinceye kadar borçlu personel, mutemet veya ambar memuru adına eşhas borçları hesabına alınır (Form. 7580519) ve tahsilleri için gerekli işleme başlanır. Failleri belli olmayan hadiselerde emni­yetçe yapılan kovuşturma zaman aşımı haddi olan 5 sene müddetle devam edeceğinden ambar memuru, mutemet veya personel adına açılmış olan eşhas borçları hesabı bu müd­detin sonunda Genel Müdürlükten alınacak Olur'a göre kapatılabilir. Bunun için borcun 5 yıl müddetle takibi lâzımdır. Kesinleşen borçlar, en yüksek rayiç bedelleri tespit edilip, lüzumlu evraklarla birlikte nakit sorumlu saymanlığına devredilip ayniyat saymanlığındaki eşhas borçları hesabı kapatılır (Devlet Muhasebe Genel Yönetmeliğinin 14. madde A bölü­mü, 2. fıkrası). Akaryakıtçı, mutemet ve ambar açıkları ile eşhas borçlan, borcun vukuu tarihinden, Sayıştay ve mahkeme ilâmları ile ödemeye hükmolunanlar hüküm tarihinden itibaren, % 5 faize tâbidir.

7.2          - MÜTEAHHİT BORÇLARI :

Genel Müdürlüğümüzle sözleşmesi bulunan müteahhitlere sözleşmesindeki maddeye göre ve ancak sözleşmesinde yazılı malzemeler teminat karşılığı verilir. Teminat nakit veya banka teminat mektubu olarak alınır.

Teminat miktarı, malzemenin  kayıtlı  kıymetine % 10 ilâvesi ile tespit edilir.

Teminat verilecek malzemenin tamamı üzerinden olacağı gibi vereceği nakit veya teminat mektubundaki miktara göre hesaplanacak miktarda da malzeme verilir.

Müteahhitlere verilen bu malzemeler, sonunun takibi için ayniyat saymanlığınca eşhas borçları hesabına alınır. Malzemeler müteahhitlere veya vekâletnamesini haiz vekillerine bir teslim etme - teslim alma tutanağı karşılığı teslim edilerek düzenlenecek kayıttan düş­me fişi ile ambar kayıtlarından düşülür. Fişin bir nüshası kontrol mühendisliğine, bir nüshası ilgili servise verilir, bir nüshası ile de ayniyat saymanlığınca müteahhit adına borç kaydedilir. Malzeme başka ambarlardan verilmişse, veren ambar teslim tutanaklarını da ek­lemek suretiyle düzenleyeceği transfer fişini ilgili bölgesine gönderecek, bu suretle teşki­lâtın muhtelif ambarlarından o iş için verilmiş olan malzemeler bir hesap altında toplana­caktır. Müteahhitlere sözleşmesine göre verilmesi icap eden malzemelerin lüzumundan faz­la verilmemesi için ilgili servislerce keşiflerine göre hazırlanacak, cins, nitelik ve miktar­larını gösterir liste ile sözleşmesinin bir nüshası ayniyat saymanlığına verilecektir.

Müteahhit  borç  hesapları,  her  müteahhidin her işi için ayrı ayrı açılır. İşin bitiminde yalnız o işine verilen malzeme hesabı görülür.

Müteahhitlerden geri alınan malzeme usulüne göre düzenlenen teslim etme - teslim alma
tutanağına göre ve giriş fişi karşılığı ambar kayıtlarına alınarak bir nüshası ile müteahhit borç hesabından düşülecektir. Giriş fişinin bir nüshası kontrol mühendisliğine, bir nüshası ise sözleşme ile ilgili servise verilecektir. Müteahhit borçları hesabından Genel Müdürlük ihalelerine ait olanlarından aynen geri alınanlar hariç, hiç bir düşüm yapılmaz. Ancak işin kesin hesaplarının Genel Müdürlük ilgili Fen Heyeti Müdürlüğünce yapılması ve tasdikinden sonra bu Müdürlüğün, ayniyat saymanlığınca düzenlenen ve servisince de birlikte tastik edilen malzeme borç listesinde yazılı malzemelerin tamamının inşaat bünyesine gir-iiği veya sözleşmesine göre bedelinin hakedişlerinden kesildiğini bildirir yazıları üzerine kesin düşüm yapılarak hesap kapatılır.

Bölge ihalelerinde, aynen geri alınanlar ile ilgili servisince ayniyat saymanlığına inşaatın bünyesine girdiği veya sözleşmesindeki sarahate göre bedelinin hakedişlerinden kesildiği bildirilen malzemeler, servisin yazısı üzerine müteahhidin borcundan derhal düşülür. Bu yazıya hakediş raporunun birer örneği eklenecektir.

Teşkilât ayniyat saymanlıklarında tutulan eşhas borçları hesabına paralel olarak Genel Mü­dürlük Ayniyat Baş Saymanlığı da bir eşhas borçları hesabı tutar.

Yalnız Genel Müdürlükçe yapılan sözleşmelere ait müteahhit borçları ile bütün eşhas borç-larındaki ay içindeki değişiklikler, her ay gönderilecek listelerle Genel Müdürlüğe bildirilir. Ayniyat Baş Saymanlığı bu listelere ve ekleri evrakı müsbiteye göre merkezdeki hesabı tu­tar. Her ay gönderilecek bu listelere eşhas borçları hesabının giriş ve çıkışına esâs olan fişlerle, bunların dayandığı evraklarda eklenir.

işi biten veya tasfiyesi icap eden Genel Müdürlükçe yapılan sözleşmeler için işin başından sonuna kadar verilen, aynen geri alınan ve kalan malzemeyi gösterir 6 nüsha borç listesi, ayniyat saymanlığınca düzenlenip ilgili şeflikle birlikte tastik edilerek, bir nüshası ilgili şef­likte ve bir nüshası ayniyat saymanlığında alıkonularak 4 nüshası Genel Müdürlüğe gön­derilecektir.

Gelen bu listeler Ayniyat Baş Saymanlığınca merkezde tutulan hesaplarla kontrolundan sonra, eşitliği halinde tastik edilerek ilgili Fen Heyeti Müdürlüğüne gönderilir.

Listelerin  düzenlenmesinden  sonra  müteahhide o isi için malzeme verilmez.

Yapılan kesin hesaplar sonunda müteahhidin geri verme zorunda olduğu malzeme, veri­len malzeme cins ve niteliğinde olmak üzere aynen geri alınır. Müteahhit tarafından geri verilecek bu malzemenin teslim yeri, taraflar anlaşamadığı taktirde, o malzemenin idare tarafından müteahhide teslim edildiği yerdir.

Malzemenin geri verilmemesi halinde, bedeli, işin geçici kabul veya tasfiye tarihindeki en yüksek rayici üzerinden tahsil olunur.

8- AKARYAKIT AMBAR İŞLEMLERİ :

Akaryakıt, madeni yağ, antifiriz, ilk hareket kapsülü, asfalt, fuel - oil için yapılacak ambar işlemleri diğer malzemelere yapılan işlemlerle aynı olup, özel durumlar Akaryakıt ve Ma­deni Yağlar Yönetmeliğinde gösterilmiştir.

9- AMBAR FORMLARI  :

9.1- AMBAR FORMLARININ DÜZENLENME, NUMARALANMA VE DOSYALANMASI :

Her türlü giriş ve çıkışa ait fişler belirli bir kod için düzenlenir. Değişik kodlara ait mal­zemeler aynı fiş üzerinde gösterilemez.

Fişler üzerindeki  mevcut  haneler noksansız olarak doldurulur.

Fişler üzerinde imza yetkisi bulunan personellerin unvanı, ad ve soyadları bilhassa belirtilir-Her türlü giriş ve çıkışa ait fişlerin numaralanması ve dosyalanması ve tutulacak dosya çeşitleri Genel Müdürlük İkmal Fen Heyeti Müdürlüğünce hazırlanan ve icabında günün şartlarına göre değiştirilebilen talimatla tespit ve ona göre yürütülür.

 

10- YÖNETMELİKLE İLGİLİ TALİMATLAR :

10.1          -  İhtiyaç fazlası (Ölü stok) yedek parça ve  malzemelerin   tarifi,  tespiti,  değerlendir­
me ve tasfiyesi hakkındaki kararname (Kararname No.  7/5472,  Resmi  Gazete No.   14408, tarih 31.12.1972).

10.2          - Her çeşit maden hurdaları ile, bunların  hurda  halindeki  halitalarının ve kullanılma­ yacak bir hale gelmiş bulunan muharrik ve müteharrik araçlarının    kendi   ihtiyaçlarından fazlalarının  Makina  ve  Kimya  Endüstrisi   Kurumuna satılması hakkındaki kararname (Ka­rarname   No.   7/2156,   Resmî  Gazete  No.   13801, Tarih 6.4.1971 ).

10.3          - Sayım talimatı.

10.4          - Ambar formlarının düzenlenme,   numaralanma ve dosyalanması talimatı.

10.5          - Hesap özet fişi düzenleme talimatı.

10.6          • Akaryakıt ve Madeni  Yağlar Yönetmeliği.

10.7          - Malzeme kod listesi.

10.8          • Stok ve bağlantı  katalokları.

11             - Ayniyat ve ambar işlerine ait eski yönetmelik hükümleri, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kalkar. Ancak   elde mevcut eski formlar, bitinceye kadar kul­lanılabilir.

Geçici Madde :  l — Yönetmeliğin 5.2 maddesinin  2. paragrafı ve 5.3 maddesinin 2. parag­rafı 1.3.1974 tarihinde yürürlüğe girer.'

12    - Bu Yönetmelik yayını  tarihinde yürürlüğe girer.

 

FORM'LAR ve ÖRNEKLERİ

İKMAL FEN HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ FORMLAR! :

Sıra No.

Stok No.

Adı

1

7580503

Akaryakıt  ve  madeni yağ harcama fişi

2

7580504

İstek  çıkış     fişi  (Büyük)

3

7580505

İstek  çıkış     fişi  (Küçük)

4

7580509

Giriş    fişi     (Büyük)

5

7580510

Giriş     fişi      (Küçük)

6

7580511

Transfer fişi   ( Büyük)

7

7580512

Transfer fişi  (Küçük)

8

7580516

Ayniyat geçici    alındısı  (Büyük)

9

7580517

Ayniyat geçici    alındısı  (Küçük)

10

7580518

Mutemet borç kartı   (Bunun yerine Form    7580578 kullanıla­caktır.)

11

7580519

Personel  borç  kartı

12

7580520

Ambar kartı  (yalnız demirbaş malzemeler için;  Şube, Şantiye ambarları ile    ayniyat mutemetleri bunun yerine 7580578 kul­lanacaklardır.)

13

7580523

Malzeme    hesap çizelgesi

14

7580524

Talep     fişi     (Büyük)

15

7580525

Talep     fişi     (küçük)

16

7580528

Teslim etme   ve teslim alma tutanağı

17

7580530

İhtiyaç fişi

18

7580532

Akaryakıt  ve  madeni yağ alındısı

19

7580533

Akaryakıt  ve  madeni yağ aylık raporu

20

7580534

Makina ve tezgâh  teslim senedi

21

7580538

Kayıttan     düşme fişi (Büyük)

22

7580539

Kayıttan     düşme fişi (Küçük)

23

7580542

Parça etiketi

24

7580544

Yevmiye giriş  ve çıkış numara takip fişi

25

7580545

Kod, Grup Giriş-Çıkış numara takip fişi

26

7580548

Eşhas borçları hesabı  kartı

27

7580550

Kullanılmakta    olan demirbaş malzeme kartı

28

7580557

Geçici  teslim     alma fişi

29

7580561

Akaryakıt ve   madeni yağ giriş fişi

30

7580562

Hesap özet fişi

31

7580573

Kayıttan     düşme teklif tutanağı

32  

7580574

Ambar kartı sicil defteri

33  

7580575

Eksik - Fazla - Hasar tutanağı

34  

7580577

Akaryakıt  ve  Madeni Yağ Teslim etme-Teslim alma fişi

35   

7580578

Ambar ve    mutemet borç kartı

 

 

 

MAKİNA FEN HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ FORMLARI :

 

36  

7581207

Malzeme Talep fişi

37   

7581210

İş emri

38      

7581254

İnşaat makinalan servis dışı tutma raporu ve kayıttan düşme teklif tutanağı

39

7581253

Taşıtlar servis dışı tutma raporu ve kayıttan düşme teklif tutanağı

40

7581255

Servis     taşıtları  servis dışı tutma raporu ve kayıttan    düşme

teklif tutanağı

41

7581269

Atelye   tezgâhları servis dışı tutma raporu ve kayıttan   düşme

teklif tutanağı

                                                             

         YÖNETMELİKTE GEÇEN YENİ TERİMLERİN KARŞILIĞI ESKİ TERİMLER                                       

                                                              

                  Yeni terimler

 

Eski terimler

Ayniyat Saymanı

Ayniyat sorumluluk süresi hesabı

Ayniyat kesin hesabı

Ayniyat geçici alındısı

Teslim etme ve teslim alma tutanağı

Önceki yıldan kalan

Gelecek yıla aktarılan

Malzeme hesap çizelgesi

Birleştirme çizelgesi

İta amiri

Aktarılan

Eksik

Nitelik

Başka

Geri alman

Hakediş

Göstermek

Yokedi l en

İstifade edilebilir

Bilgi

Kullanma süresi

Eşdeğer

Eşitlik

Geçici teslim alma

Uygunluk

İşlem

Değişik

Belirli

Düşünce

Kullanılmış

Eşit

Zorunlu

Ayniyat Muhasibi

Ayniyat zamanı idare hesabı

Ayniyat kat'i hesabı

Ayniyat muvakkat makbuzu

Devir ve teslim tutanağı

Bir yıl evvelinden devir

Ertesi yıla devir

Eşya icmal cetveli

Tevhit icmali

Amiri ita

Devir

Noksan

Evsaf

Gayri

İade

İstihkak

İbraz etmek

İmha edilen

Kabili istifade

Malûmat

Miad

Muadil

Muvazene

Muvakkat tesellüm

Mutabakat

Muamele

Muhtelif

Muayyen

Mütalâa

Müstamel

Müsavi

Mecbur

Yeni terimler

 

Eski teEski terimler

Tüketim

Birlikte

Sebep olanlar

Oran

Olur

Örnek

Harcamak

Düzenlemek

Alıcı

Ödettirme

İnceleme

Birleştirme

Emekli

Ortalama

Görev

Yükümlü

Sağlamak

Yer

Kalan

Toplam


Müstehlik

Müştereken

Müsebbipler

Nisbet

Onay

Suret

Sarf etmek

Tanzim etmek

Talip

Tazmin ettirme

Tetkik

Tevhit

Tekaüt

Vasati

Vazife

Mükellef

Temin etmek

Mahal

Bakiye

Yekûn

DEMİRBAŞ     MALZEMELER

                                                              

           KODU

801

ADI

 

(TCK. numarası olanlar)

umarası olmayanlar)

CİNSİ

—   Servis taşıtları

-    Kamyon ve otobüsler

-    Greyder ve traktörler

 

—     Konkasör, eleme, yıkama ve yükleme makinaları

—     Ekskavatör, skreyper ve rear dumplar

—     Kompresör, kızaklı tabanca, sondaj
makinaları

—     Asfalt makinaları ve asfalt vagonları

—     Kar bıçağı, traktör bıçağı, rotatif ve
vinçler

—     Treyler, ruter, arazöz, yakıt tankeri,
silindir ve kompaktörler

—     Betoniyer, yağlama makinası, motorlu
kaynak makinası, elektrik jeneratörü,
şahmerdan,  su  pompası,  su  ve yakıt
tankları, çizgi  makinası, motorlu ve
motorsuz kayık ve muhtelif makinalar

—     Asfalt gemileri

—     Kompresör tabanca ve yağ  bumları

802        İNŞAAT TAKIM VE ALETLERİ (TCK. numarası olmayanlar)


—     El arabası

—     El teskeresi

—     Kazma, kürek, varyoz, çekiç, mala

—     Büz kalıpları ve aletleri

—     Bahçıvan alet ve avadanlıkları.
(Ağaç ve bitki  ilaçlama cihazları dahil)

—     Ateşleme makinası ve teçhizatı
(Dinamit için)

— Emniyet koruma aletleri  (koruma başlığı vs.)

—     Ölçü aletleri

—     İnşaat  boya,  badana  makine, alet ve takımları

ADI

KODU

803        ATELYE  TEZGÂH,  TEÇHİZAT VE AVADANLIKLARI

CİNSİ                                          

          TCK. Numarası Olan Tezgâhlar; Tamir tezgâhları

Torna, freze, plânya, testere, matkap, pres, makas, şahmerdan v.s. tezgâhlar

Motor tamir tezgâhları

Piston torna, silindir rektifiye, anaya-tak torna, biyel kolu torna, subap yu­vası torna, kampana torna, balata per­çin, v.s. tezgâhları

Taşlama tezgâhları

Satıh taşlama, subap ve subap yuvası taşlama, perdahlama ve honlama, v.s. tezgâhları

Elektrikli muayene cihazları

Komple elektrikli muayene tezgâhı, volt - amper, bobin - meksefe, distri­bütör, kollektör, buji, v.s. muayene cihazları

Ayar ve kontrol cihazları

Enjektör pompası, enjektör, debriyaj, ön düzen, far, v.s. ayar tezgâhları

Elektrikli kaynak makinaları

Jeneratörlü, transfarmotörlü, redresör-lü kaynak makinaları, nokta kaynak, palet makara ve zinciri, konkasör merdane v.s. kaynak makinaları

Kaldırma makinaları

Kren, kriko, caraskal, lift, v.s.

Bakım ve servis makinaları

Elektrikli hava kompresörü, redresör, yağlama, yıkama, buharla yıkama, su yumuşatma, v.s. cihazları

Marangoz makinaları

Ağaç torna, ağaç freze, ağaç plânya, şerit ve daire testere v.s. tezgâhlan

Muhtelif tezgâhlar

Tav ocağı, kurutma fırını, saya ve dikiş makinası, elektrikli marka kale­mi, elektrikli el anahtarı, v.s.

ADI

KODU

        804        MOBİLYA VE MEFRUŞAT

_____ CİNSi        

TCK. Numarası Olmayan Tezgâh, Atelye Ta­kım, Alet ve Avadanlıkları;

—     Komple takım sandıkları

—     Her çeşit anahtarlar (İki ağızlı, yıldız,
gömme v.s.)

—     Takım çantaları

- Tornavidalar, pensler, lokma takımları

—     Mengeneler,  tork  anahtarları

—     Kesici takımlar

—     Pafta ve kılavuz kolları

—     Çektirmeler, marangoz el aletleri

—     Kumpas, mikrometreler ve ölçü aletleri

—     Rendeler, el testereleri, el aletleri

—     Demirci, dökümcü, kaynakçı takımları

—     Lâstik  kaplama  atelyesi  tezgâh  takım
ve avadanlıkları

—     Oksijen, asetilen ve sıvılaştırılmış pet­
rol gazı (bütan gazı) tüpleri

—     Akaryakıt pompaları    (kollu ve elek­
trikli)

—     Yazıhaneler,  masalar     (resim   masası
hariç), koltuk, her çeşit sandalye, ka­
nepe, tabure, sıra banko, sehbaiar, çe­
lik ve ahşap dolaplar, para kasası, kü­
tüphane, etejer, kitaplık,    kartoniyer,
vestiyer, portmanto, büfe, konsol, ko
midin,  gardrop,     malzeme  ranzaları,
v.s.

—     Abajur,  avize, aplik, masa  lâmbaları,

—     Tablolar, büstler

—     Saatler

—     Sobalar, soba boruları, mangallar v.s.

—     Halılar, seccadeler

—     Paspaslar,

—     Perdeler, örtüler

        Bayraklar

 

ADI

KODU

805               KİTAPLAR

806               BÜRO TAKIM VE MAKİNALARI

 

 

CİNSİ

— Yalnız demirbaş olanlar

— Yazı takımları, kalemlik, kâğıtlık, zarf
açacağı,  tampon,     takvim   altlığı,  su­
men, makas, v.s.

— Evrak çantaları

— Sigara tablaları

Barometre,  higrometre,  termometre

— Mühür ve sehpası

— Numaratör, kalem açma makinası, tel
ve delik zımba makinaları

— Yazı,   hesap,   teksir,  ozalit,     fotokopi
makinaları ve teçhizatı

— Haritalar, çerçeveler ve yazı tahtaları

— Vantilatör,   aspiratör,   klima   cihazları

— Büro takım, alet ve makinaları

807 LOJMAN, KAMP,  KANTİN VE MUTFAK EŞYALARI

Karyola, somya, divan, yatak ranzala­rı, şezlonk Yatak, yorgan, yastık

Nevresim, cibinlik, yatak çarşafı, yas­tık yüzü Battaniyeler Havlu ve bornozlar

Temizlik aletleri     (elektrik süpürgesi, çamaşır makinaları v.s.)

Çadır ve  hurç

Bavul, valiz, çanta, sandık

Matara, termos

Sürahi, bardaklar, su fıçısı, bidon ve damacanalar v.s.

Çay ve kahve takımları

Buz dolapları, soğutucular, diffirizler, dondurma makinası

Lüks  lâmbası, gaz  lâmbası, gemici feneri

Filit pompası

Her boyda aynalar

Havagazı ve bütan gazı ocak ve fırınları

 

KODU        ADI

808        YANGIN SÖNDÜRME CİHAZ VE AVADANLIKLARI

— Yangın söndürme cihazları

— Yangın söndürme tulumbaları ve teferruatı

— Yangın söndürme alet ve avadanlıkları

809        TARTI ALET VE CİHAZLARI

(Gramın küsurunu ölçen hassas terazilre hariç)

Basküller

Teraziler

Kantarlar

Kilogram ve gram ağırlıkları

810        MUHABERE   VE   SES   CİHAZLARI

— Telefon  ve telefon  santralları

— Telsiz ve teleks cihazları

— Radyo, televizyon ve teypler

— Amplifikatör

Diktafon, sentez cihazı

Hoparlör

811         MESLEKÎ VE  FENNΠ ALET VE CİHAZLARI

Laboratuvar tecrübe, ölçü alet ve cihazları

—   Ağırlık, uzunluk, hacim, zaman    elek­trik, sıcaklık ve tazyik

Isıtma, kurutma, yardımcı alet ve cihazları

—  Fırınlar, etüvler,  banyolar,     havagazı bek ve ocakları, elektrik sobası ve ocakları

—  Termekopl   ve  reostatlar

—  Süpor ve sehpa  tutucuları ve maşaları

Elek ve makinaları,  sodyum sülfat  takım­ları, bölgeçler

—    Elekler, elek makinaları

—    Sülfat takımları

—    Bölgeçler,  tepsiler,     küvetler,  kaplar, birim, ağırlık kovaları

Tazyik, cer, aşınma makina ve cihazları

—    Tazyik ve cer makinaları

        Aşınma makineları

 

KODU

812

 

ADI

MÜHENDİSLİK ALET VE CİHAZLARI

 

CİNSİ

Muhtelif kalıplar ve tokmaklar

—     Kalıplar ve teferruatı

—     Tokmaklar

Arazi ölçü aletleri

— Arazi  ölçü  aletleri

Numune alma aletleri

Kesafet tayin alet ve cihazları

—   Arazi yardımcı aletleri

Tecrübe alet, cihaz ve makinaları

—  Beton, çimento tecrübe cihaz ve makinaları

—  Toprak ve zemin mekaniği tecrübe alet ve makinaları

—     Kimya ve araştırma  tecrübe cihaz ve makinaları

Optik alet ve cihazları

—     Nivolar,  tekeometreler,     transit  teograf, teodolit ve bunların kılıfları

—     Dürbün, pertavsız (Lüp, adese)

—     Prizma, klizimetre, stereskop (Cep ve masa tipi) ve bunların kılıf ve kutuları

Diğer alet ve cihazlar

—   Rodes aleti, alimentasyon cihazı, plânkote, pantograf, planimetre, altimetre, pusula, şişi, şerit  metreler, tamir ta­kımları

Trafik sayım - kontrol alet ve cihazları

Sayım alet ve cihazları

— Şoför muayene ve kontrol cihazları

Tersim alet, cihaz ve takımları

— Cetveller (sürgülü hesap cetveli dahil)

— Pistole takımı, kurp şablonu v.s.

— Gönye,  minkale, pergel, çizgi  ve yazı takımları v.s.

— Maket takımları

 

KODU                              ADI                                                                                                             CİNSİ

                       

                                                                                                                                                            Yardımcı makinalar

 

                                                                                                                                                            - Bandaj makinası

                                                                                                                                                            - Çizgi Makinası

                                                                                                                                                            - Mumlama ve zamklama makinası

                                                                                                                                                            - Elektrikli silgi makinası

                                                                                                                                                            - Kağıt Kesme makinası  v.s.

 

                                                                                                                                                            Masalar

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            -  Resim masası, resim tahtası plan

                                                                                                                                                              kopya masası, v.s.

 

813                       FOTO ALET, CİHAZ  VE                                                                    

                              MAKİNALARI                                                                                          - Fotoğraf makinaları ve foto avadanları

                                                                                                                                                            (Telemetre, Flaş , adese, süzgeç  v.s.)

                                                                                                                                                            - Film çekme makinaları

                                                                                                                                                            -  Projeksiyon, sinema makinaları

                                                                                                                                                               slayt ve takım ve avadanlıkları

                                                                                                                                                            -  Projeksiyon ve sinema filmleri

                                                                                                                                                            -  Agrandisman makinaları ve teferrüatı

                                                                                                                                                            -  Develokman  alet, takım ve cihazları

                                                                                                                                                            - Baskı, rötüş alet ve takımları

 

 

814                          TIBBI ALET CİHAZ VE

                                AVADANLIKLARI                              -  Tıbbi ve cerrahi aletleri ve takımları

                                                                                                        -  Tıbbi cihazları

                                                                                                        -  İlaç kutuları

                                                                                                        -  Muayene masası,  sandalyeleri v.s.

 

815                          MATBAA MAKİNE, ALET VE

                                AVADANLIKLARI                                     - Dizgi makinası

                                                                                                        - Baskı makinası

                                                                                                        - Kesme makinası

                                                                                                        - Katlama ve ciltleme makinası

                                                                                                        - Zımbalama makinası

                                                                                                        - Mürtettip alet, cihaz ve avadanlıkları

                                                                                                        - Ofset tipi baskı makinası

 

816                          ATEŞLİ SİLAHLAR                                    - Her çeşit çapta tabancalar

 

899                          YUKARIDA KAYITLI

                                GRUPLARA GİRMEYEN

                                DİĞER DEMİRBAŞ MALZEMELER

 

 

Sayfa