Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 29.11.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29190

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile 26/1/2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

Yönetmeliğin Ekleri İçin Tıklayınız

 

Sayfa