Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 08.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28994

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kapsam

MADDE 2 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

İKİNCİ BÖLÜM

Perakende Satış Sözleşmesi

Perakende satış sözleşmesi başvurusu

MADDE 5 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sözleşmenin imzalanması

MADDE 6 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Perakende satış sözleşmesinin kapsamı

MADDE 7 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sözleşmenin süresi ve sona erme

MADDE 8 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sözleşme taraflarının diğer hak ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesinin imzalanması

MADDE 10 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Perakende Satış Hizmetleri ve Sayaç Okuma

Tüketim miktarının tespiti, okuma ve fatura dönemleri

MADDE 11 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Ödeme bildirimi

MADDE 12 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti

MADDE 13 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi halinde tüketim miktarının tespiti

MADDE 14 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 15 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Elektriğin kesilmesi ve kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması

MADDE 16 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Tüketici hizmetleri merkezi

MADDE 17 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

İhbar ve şikâyet başvuruları

MADDE 18 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ile tüketici hakları ve zararların tazmini

MADDE 19 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Serbest Tüketiciler

Serbest tüketici kapsamı

MADDE 20 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Serbest tüketicilerin listesinin yayımlanması ve kayıtlarının tutulması

MADDE 21 – (Mülga:RG-16/9/2015-29477)

Serbest tüketicilerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-16/9/2015-29477) İkili anlaşma yaparak tedarikçisini seçme hakkını kullanmış olan serbest tüketici, bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminin cari takvim yılı için belirlenmiş serbest tüketici limitinin altında kalması durumunda serbest tüketici hakkını kaybeder ve Şubat ayı itibari ile mevcut tedarikçisinin portföyünden çıkarılır, yeniden serbest tüketici niteliği kazanıncaya kadar yeni bir ikili anlaşma yapamaz veya mevcut ikili anlaşmasının süresini uzatamaz ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi satın alır.

(2) Serbest tüketiciler, tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen her bir ölçüm noktası için ayrı bir tedarikçi ile ikili anlaşma yapabilir.

(3) Serbest tüketiciler, ikili anlaşmalarının herhangi bir şekilde sona ermesi veya talep etmeleri halinde, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bölgelerindeki görevli tedarik şirketinden son kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alabilir.

(4) Tüketicilerin bir organize sanayi bölgesinde yer alması serbest tüketici niteliği kazanmalarından doğan tedarikçilerini seçme haklarını ortadan kaldırmaz.

(5) (Mülga:RG-16/9/2015-29477)

(6) Tüketicinin talebi üzerine veya tüketicinin onayının ibraz edilmesi şartıyla tedarikçi, ikili anlaşma imzalamadan önce, serbest tüketicinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden; mevcut olması halinde önceki iki takvim yılına, mevcut olmaması halinde içerisinde bulunulan yıla ait tüketim miktarlarını, tüketim yük eğrisini ve usulsüz ve/veya kaçak elektrik kullanıp kullanmadığını gösteren bir belge talep edebilir. Söz konusu talebin ilgili tüzel kişi tarafından on iş günü içerisinde karşılanması zorunludur.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 23 – (1) Serbest tüketiciye ikili anlaşma yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan tedarikçi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır;

a) (Değişik:RG-16/9/2015-29477) Serbest tüketiciyi; tüketici hakları, ikili anlaşmalar kapsamındaki ticari seçenekler ve muhtemel riskler ile talep tarafı katılımına ilişkin bilgiler hakkında anlaşma yapılmadan önce tüketici tarafından bilgi aldığına dair imzalanmak kaydı ile yazılı olarak veya tüketicinin kayıtlı elektronik posta adresi yoluyla bilgilendirmek ve talep edildiğinde söz konusu bilgilendirmeyi Kuruma belgelemek,

b) (Mülga:RG-16/9/2015-29477)

c) İkili anlaşma kapsamında taahhüt ettiği elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi anlaşmanın koşulları çerçevesinde kesintisiz olarak sağlamak,

ç) Dengeleme ve uzlaştırma ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde piyasa işletmecisine gerekli bilgileri vermek,

d) TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere, serbest tüketicilere ait kayıtların güncel halde tutulmasını sağlayacak nitelikteki bilgileri vermek.

(2) İkili anlaşmalarda ilgili mevzuata aykırı hükümlere yer verilemez.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi

MADDE 24 – (1) Bir önceki takvim yılına ait olmak üzere;

a) TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı olup tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler;

1) Bölgelerinde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

2) Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarını,

her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma bildirmek ve internet sitesinde yayımlamak suretiyle kamuoyuna duyurmak zorundadır.

Serbest tüketici limitindeki indirimin belirlenmesi

MADDE 25 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi

Kaçak elektrik enerjisi tüketimi

MADDE 26 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik enerjisi kullanımı tespit süreci

MADDE 27 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanması

MADDE 28 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanmasında ve faturalamada esas alınacak süre

MADDE 29 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Kaçak elektrik enerjisinin faturalandırılması

MADDE 30 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Ödeme

MADDE 31 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi

MADDE 32 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

ALTINCI BÖLÜM

Güvence Bedeli

Güvence bedelinin talep edilmesi

MADDE 33 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedelinin hesaplanması

MADDE 34 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedelinin verilme şekli

MADDE 35 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güç değişikliğinde fark güvence bedelinin verilmesi

MADDE 36 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedelinin iadesi

MADDE 37 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Güvence bedeli alınmayan tüketiciler

MADDE 38 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

YEDİNCİ BÖLÜM

Sayaçlar

Genel hükümler

MADDE 39 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sayaç yeri

MADDE 40 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Sayaç kontrolü

MADDE 41 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

(Değişik başlık:RG-20/10/2016-29863)

Tüketicilerin Korunması ve Desteklenmesi

Tüketicilerin korunması

MADDE 41/A – (Ek:RG-20/10/2016-29863) (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Bildirimler

MADDE 42 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

 

DOKUZUNCU BÖLÜM (4)

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 43 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 44 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Talep birleştirme suretiyle serbest tüketici niteliği kazanma

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

            Faturalarda tekil koda yer verilmesi 

          GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-25/2/2016-29635) (Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5)

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

____________

(1) 16/9/2015 tarihli ve 29477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 12 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiş, diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 (3)  4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(4) 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere bölüm başlığı eklenmiştir.

(5) 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’’ ile bu Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri 1/7/2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlükten kalkar.

 

(Mülga:RG-30/5/2018-30436)(5) Ek-1

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2014

28994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

18/3/2015

29299

2.       

16/9/2015

29477

3.

25/2/2016

29635

4.

4/8/2016

29791

5.       

20/10/2016

29863

 

 

Sayfa