Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 15.04.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28973

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, kariyer, liyakat ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmet bölgelerine göre atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan yöneticilerin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)(Değişik:RG-7/6/2015-29379) Asgari çalışma süresi: İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri için aynı yönetici unvanında iki yıl, diğer hizmet bölgelerinde aynı yönetici unvanında üç yıl, müdür ve müdür yardımcısı unvanlarında ise aynı hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında üç yıl asaleten çalışma süresini,

b) Azami çalışma süresi: Aynı hizmet bölgesinde asaleten aynı unvanda il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü olarak görev yapılabilecek beş yıllık, müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapılabilecek yedi yıllık süreyi,

c) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

d) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

e) (Değişik:RG-7/6/2015-29379) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin grupları ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetveldeki kuruluşların bölgelerini,

f) Kuruluş: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli kuruluşları,

g) Yönetici: Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Usulleri

 

İlk atama

MADDE 5 – (1) Taşra teşkilatındaki her bir yönetici unvanına ilk atama herhangi bir hizmet bölgesi iline yapılabilir. Hizmet bölgesindeki asgari ve azami çalışma sürelerini tamamlayan yöneticilerin yer değiştirme işlemleri 10 uncu maddedeki hükümler çerçevesinde yapılır.

(2) (Ek:RG-7/6/2015-29379)  Yeni kurulan birim/kuruluşlara ilk defa yönetici olarak yapılacak atamalarda, sınava tabi olma ve nüfus kriteri hariç bu Yönetmelikteki sınırlamalara tabi olma şartı aranmaz.

(3) (Ek:RG-7/6/2015-29379)   Bir unvana ilk defa ya da yer değişikliği sebebiyle ataması yapılan yönetici, azami çalışma süresini tamamlamadan ayrıldığında azami çalışma süresini tamamlamak üzere aynı unvanla aynı bölgeye atanabilir.

Başka bir yönetici unvanına atanma

MADDE 6 – (1) Yönetici unvanlarından herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olanlar, diğer yönetici unvanlarına atanabilirler.

İl müdür yardımcılığına atama

MADDE 7 – (1) İl müdür yardımcısı kadrolarına atamada;

a) Sadece bir il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde bu kadroya veteriner, ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından,

b) İki il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde; il müdür yardımcısı kadrolarından birine veteriner fakültesi mezunları, diğerine ise ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından,

c) Üç ve daha fazla il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde bu kadrolardan en az birine veteriner fakültesi mezunları, en az birine de ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından atama yapılması esas olmak üzere, kalan diğer yardımcı veya yardımcılar için dört yıllık fakülte ve bölümlerin mezunları arasından,

atama yapılabilir.

İlçe müdürlüğüne atama

MADDE 8 – (1) Taşra teşkilatında ilçe müdürü kadrolarına; veteriner, ziraat, su ürünleri fakülteleri, fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin mezunları arasından atama yapılır.

Kuruluşların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama (Değişik başlık:RG-7/6/2015-29379)   

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-7/6/2015-29379)  Araştırma enstitüsü ve istasyonların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama, en az yüksek lisans yapmış olanlar arasından atama yapılacak kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin görüşü alınarak yapılır. Ataması yapılacak yöneticinin lisans ya da yüksek lisansını atama yapılacak kuruluşun çalışma konu ve disiplinlerinde yapmış olması şartı aranır.

 (2)  Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlar dışındaki kuruluşların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına; öncelikle atama yapılacak kuruluşun görev ve çalışma konuları ve disiplinlerinden olmak kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin görüşü alınarak en az lisans mezunu olanlar arasından atama yapılabilir.

Yöneticilerin yer değiştirme usulleri

MADDE 10 – (Değişik:RG-7/6/2015-29379)  

(1) İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında aynı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde asgari çalışma süresi iki yıl, diğer hizmet bölgelerindeyse aynı unvanda üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresi beş yıldır. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları için en az üç yıl en çok yedi yıldır. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin dengeli dağılımının sağlanması ve diğer hizmet bölgeleri ve görev yapan personelin yer değiştirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından hizmet bölgeleri için azami süreleri tamamlayanların aile birliği, can güvenliği ve sağlık mazeret durumları dikkate alınmaz.

(2) 31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini tamamlayarak 30 Hazirana kadar yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, temmuz-eylül döneminde yapılabilir.

(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi tutulurlar.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü kadrolarında bulunanlar, daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma süresini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerine sırasıyla atanırlar. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları ise halen çalıştıkları kuruluşlara bağlı olarak düzenlenen bu Yönetmelik ekindeki cetvellerde yer alan hizmet bölgelerine 3, 2 ve 1 sırasına göre atanırlar.

(5) Bu maddede belirtilen şartlar kapsamında atanmaları gereken hizmet bölgesinde münhal kadro bulunmayanlar sırasıyla üst hizmet bölgelerine atanabilirler. Ancak, bu şekilde atananlar, atandıkları üst hizmet bölgesindeki azami çalışma sürelerini tamamlamaları ya da söz konusu hizmet bölgesinin asgari çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra yer değiştirme müracaatında bulunmaları halinde, daha evvel kadro doluluğu nedeniyle atanamadıkları hizmet bölgesine öncelikli olarak atanırlar.

(6) Yöneticilerin atandıkları ilde veya kuruluşta aynı unvanda en az bir yıl çalışmaları kaydıyla hizmet bölgelerindeki asgari veya azami çalışma sürelerini aynı hizmet bölgesindeki aynı veya farklı illerde veya kuruluşlarda dönem şartı aranmaksızın yer değiştirerek tamamlamaları mümkündür.

(7) Bulundukları yerde bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesi illerinde çalışan il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin talepleri halinde, 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin daha önce görev yapmadıkları illerinden birine, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine, kuruluşlardaki müdür ve müdür yardımcıları ise talepleri halinde ve bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin uygun görüşü ile 1 inci bölgeden 2 ve 3 üncü bölgeye, 2 nci bölgeden 3 üncü bölgedeki daha önce görev yapmadıkları kuruluşlardan birine, atamaya yetkili amirin de uygun görmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma sürelerine tabidirler.

(8) Asgari veya azami çalışma sürelerini tamamlayan şube müdürlerinin yer değişiklikleri, atanacakları ilde görev yaptıkları aynı şube müdürlüklerine yapılır. Ancak, ilgililerin talebi veya hizmetin gereği olarak yapılan yer değişikliklerinde atanma şartlarını taşıdıkları diğer şube müdürlüklerine de atama yapılabilir.

(9) Azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde başka hizmet bölgelerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak atanabilecekleri bir kuruluş bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayan kuruluş müdür ve müdür yardımcıları bu Yönetmelik kapsamı dışında öğrenimle ihraz ettikleri diğer kadrolara atanırlar.

(10) Bu madde hükümlerine göre re’sen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen yöneticilerden atandıkları yerde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

Eş durumuna dayalı atama talepleri

MADDE 11 – (Mülga:RG-7/6/2015-29379)  

Sağlık mazeretine dayalı atanma talepleri

MADDE 12 –  (Mülga:RG-7/6/2015-29379)  

Can güvenliği sebebiyle yer değişikliği

MADDE 13 –  (Mülga:RG-7/6/2015-29379)  

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değişikliği

MADDE 14 – (1) Haklarında sonuçlanan adli ya da idari bir soruşturma neticesinde hizmetin gereği olarak bulundukları görev yerlerinde kalmalarında sakınca görülenler, bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemleri beklenmeksizin aynı veya daha alt hizmet bölgelerindeki başka illere atanmak suretiyle yer değişikliğine tabi tutulurlar.

Yöneticinin atanamayacağı yerler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapanların; kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkilerinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamazlar.

(2) Son genel nüfus sayımına göre; Genel Yönetmelik eki (1) sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere, diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere, yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Bölge hizmetinden sayılacak veya sayılmayacak süreler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapanların bölge hizmetinden sayılacak veya sayılmayacak süreler Genel Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Naklen atama

MADDE 18 – (Ek:RG-7/6/2015-29379)(1)  

 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda veya dengi unvanlarda bulunan diğer kurumların personelinin atanmaya ilişkin özel şartları taşımaları kaydıyla bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara ilk defa atanma prosedürüne tabi olarak naklen atanmaları mümkündür. Bu şekilde atananlar 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Unvan denkliğine ilişkin tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen görev yapmakta olan Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinden, bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini tamamlayanlar, sırasıyla daha önce yönetici olarak görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sürelerini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerinden birine bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde atanırlar. Bu çerçevede atanacak olanlardan halen görev yaptıkları 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma süresine tabidirler.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-7/6/2015-29379)  

(1) Halen kuruluşlarda görev yapmakta olan müdür ve müdür yardımcıları bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sürelerini tamamlamadıkları bu Yönetmelik ekinde yer alan (1) sayılı cetveldeki kuruluşların hizmet bölgelerine 3, 2 ve 1 sırası gözetilerek bu maddenin yayımını takip eden bir yıl içinde atanırlar.

2016 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-22/9/2016-29835)

(1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2016 yılı için uygulanmaz.

2017 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-14/9/2017-30180)

(1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2017 yılı için uygulanmaz.

2018 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-6/7/2018-30470)

 (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2018 yılı için uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 ______________

(1) 7/6/2015 tarihli ve 29379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe 18 inci madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Eki için tıklayınız.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/4/2014

28973

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

7/6/2015

29379

2.       

 22/9/2016

 29835

3.       

14/9/2017

30180

4.

6/7/2018

30470

 

Sayfa