Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28603

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARRUFUNDAKİ TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğü tasarrufundaki taşınmazları 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna uygun ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kamu hizmetini aksatmayacak şekilde gelir getirici mahiyette değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Taşınmaz Değerlendirme Havuzu kapsamına alınan taşınmazların özel hukuk sözleşmelerine konu edilerek gelir getirici amaçla değerlendirilmesi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

b) İhale: İlgili Kanunlarda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

c) İhale usulleri: Taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak kullanılacak değerlendirme usullerini,

ç) İta amiri: İlgili mevzuat gereği, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

d) Karayolları Genel Müdürlüğü tasarrufundaki taşınmaz: Otoyol, devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında İdareye devir ve temlik edilmiş veya İdarenin mülkiyetinde olan taşınmazların yanında mevzuatın bu Yönetmelik kapsamında muamele edilmesine izin verdiği diğer taşınmazları,

e) Kıymet Takdir Komisyonu: Satılacak, devredilecek, kiralanacak ve benzeri her tür taşınmazın tahmini bedellerini ilgili mevzuat uyarınca tespit etmek üzere İdarece yayımlanacak genelgeye göre kurulan komisyonu,

f) Kullanma izni: İdare tasarrufunda olan taşınmazlar üzerinde özel kişiler ve kamu kurumları lehine İdarece verilecek izni,

g) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

ğ) Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için İdarece verilen izni,

h) Taşınmaz Değerlendirme Havuzu: İdarece; satış, intifa veya irtifak hakkı tesisi, arsa veya arsa payı karşılığı inşaat yaptırılması veya kiralama ve benzeri yollarla değerlendirilebilecek taşınmazların yer aldığı listeyi,

ı) Taşınmaz Envanter Değerlendirme Komisyonu: Kıymet takdir komisyonu tarafından tespit edilen bedele göre taşınmazın hangi yöntemle değerlendirileceğini belirleyen ve İdarece genelgeyle belirlenen komisyonu,

i) Taşra Teşkilatı: Bölge Müdürlükleri ile Atölye ve İkmal Müdürlüğünü,

j) Yol Geçiş İzni: İdarenin görev alanında bulunan karayolu sınırları dahilindeki her türlü su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik ve haberleşme hatları ve benzeri tesisat kurulması veya bu amaçlarla herhangi bir şekilde karayollarında faaliyette bulunulması için İdarece verilen izni,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Taşınmaz Değerlendirme Havuzu

BİRİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Değerlendirme Havuzu

Taşınmaz değerlendirme havuzuna taşınmazların alınması

MADDE 5 – (1) Taşınmazların bu Yönetmelik uyarınca, gelir getirici amaçla değer-lendirilmesi ancak Taşınmaz Değerlendirme Havuzuna aktarım sonrasında mümkündür.

(2) Yönetmeliğe uygun şekilde değerlendirilecek taşınmazların taşınmaz değerlendirme havuzuna aktarılması için sırasıyla;

a) Taşınmaz Değerlendirme Havuzuna alınacak taşınmazla ilgili olarak, ilgili başmühendisliklerden görüş alınması,

b) Taşınmazın tahsis, satış, kiralama, devir, irtifak hakkı, kullanım izni ve benzeri yöntemlerden hangisi ile değerlendirileceği konusunda Taşınmaz Envanter Değerlendirme Komisyonunca gerekçe raporu düzenlenmesi,

c) Düzenlenen gerekçeli rapor ve eklerinin ilgili bölge müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi,

ç) Taşınmazlar Dairesi Başkanlığınca ilgili diğer daire başkanlıklarının görüşünün alınması,

d) Taşınmazın nihai tasarruf şekli hakkında Genel Müdürlük Oluru alınması

gerekmektedir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesinden vazgeçilmesi sebebiyle Taşınmaz Değerlendirme Havuzu kapsamından çıkarılması düşünülen taşınmazlar için de bu maddede öngörülen usul ve esas uygulanır.

Havuz dışında değerlendirilebilecek taşınmazlar

MADDE 6 – (1) Aşağıda kapsamı belirlenen taşınmazlar, havuza aktarılmadan da değerlendirilebilir.

a) İdareye ait taşınmazlar üzerinde yer alan; sabit asfalt tankları ve asfalt plenti, akaryakıt depoları, atölye, ambar, liman ve benzeri sabit tesislerin tamamı veya müstakil bölümleri,

b) İdare tasarrufundaki alanlarda yer altı ve yer üstü (havai) her türlü iletim, ulaşım ve taşıma (ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve benzeri) hatlarının geçmesi durumunda yol geçiş izni ile irtifak hakkı veya kullanım izni verilen taşınmazlar,

(2) Havuz dışında değerlendirilecek taşınmazlara ilişkin ilgili daire başkanlıkları ile taşra teşkilatından olumlu görüş alındıktan sonra Taşınmaz Envanter Değerlendirme Komisyonunca verilecek kararlar doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Bu madde kapsamındaki taşınmazlar, Taşınmaz Değerlendirme Havuzuna alınma kararı dışında bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda Yer Alan Taşınmazlarla İlgili

Yetki ve Tasarruflar

Sınırlandırılan tasarruflar

MADDE 7 – (1) İdarece kamulaştırma sınır çizgisi içerisinde kullanım izni ve kiraya verilecek taşınmazların (park sahası, ariyet, şantiye, depo sahası, fidanlık ve benzeri) projesinde, yol ve yol emniyet sahası dışında kullanılmasının belirlenmiş olması şartı zorunludur. Bununla birlikte; köprü, viyadük, tünel ve benzeri yapıların bünyesinde yer alan, ancak yol ve trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmeyen alanlar, gerekli koşullar belirlenmesi kaydıyla kiraya verilebilir; gerekli hallerde bu alanlar kullanım iznine konu edilebilir. Yol ve yol emniyet sahası içerisinde kalmakla beraber, ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, İdarece trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmediği belirlenen alanlar üzerinde kurulacak her türlü reklam levhası, baz istasyonu ve benzeri tesisler kullanım iznine konu edilebilir.

(2) Yol boyu dinlenme tesisleri sadece kiralamaya konu edilebilir. Bu Yönetmelik uygulamasında yol boyu dinlenme tesisleri ile kast edilen; Trafik etüt ve denetimlerinde, taşıtların arıza, kontrol, yüklerin düzeltilmesi ve benzeri hallerinde, kar mücadelesi çalışmalarında, sürücü ve yolcuların rahatsızlanmaları, hastalanmaları, tuvalet, acil haberleşme, kısa süreli dinlenme ve benzeri ihtiyaçları halinde, araçların park etmelerine, sığınmalarına imkan sağlayan, imkanlar ölçüsünde içinde tuvalet, çeşme, oturma yerleri ve benzeri düzenlemelere yer verilen, aydınlatması yapılan, karayolu kenarında ve karayolu projesi kapsamında muayyen aralıklarla oluşturulan alanlardır.

(3) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar üzerinde kurulacak ve işletilecek her türlü tesise ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde alınacak ruhsat ve izinler işletmecisinin sorumluluğundadır.

(4) İdare tasarrufundaki ocak sahasında malzemenin bitmiş olması veya kullanma imkânının kalmamış olması şartlarının varlığı durumunda 23/1/2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ile 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, gerekli proje ve tesisler İdarece yapılır/yaptırılır ve satış, kira ve kullanım iznine konu edilebilir.

İdarenin protokole taraf olma yetkisi

MADDE 8 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda yer alan ve taşınmaz değerlendirme kapsamına alınması düşünülen taşınmazlar ile ilgili olarak İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında her türlü protokole taraf olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınmazların İhale Öncesi Bedel Tespiti ve İlan

Asgari bedelin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda yer alan taşınmazların, kıymet takdir komisyonlarınca asgari bedel tespiti yapılır.

(2) Asgari bedel belirlemesinin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) Taşınmaz, Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda kaldığı sürece değerini İdarece izlemek.

b) Taşınmazın hangi yöntemle değerlendirileceğinin belirlenmesinde İdareye fikir vermek.

c) Kesinleşmiş asgari bedel tespitinin minimum değerini belli etmek.

(3) Asgari bedelin belirlenmesinde 8/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesi de dikkate alınır.

(4) Asgari bedel taşınmazın (eğer varsa) emlak vergisi beyan değerinden düşük olamaz.

Asgari bedel güncellemesi

MADDE 10 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzu envanterinde yer alan taşınmazların 9 uncu maddeye göre tespit edilen asgari bedelleri sadece bu tespitin yapıldığı yıl için esas alınır. İzleyen yıl içinde ilgili taşınmaz için asgari bedel belirlemesi, 9 uncu maddeye göre yeniden yapılır.

Kesinleşmiş asgari bedel

MADDE 11 – (1) Kesinleşmiş asgari bedel, Taşınmaz Değerlendirme Havuzunda yer alıp asgari bedeli belirlenmiş olan taşınmazların, ihaleye konu edilmesinden önce belirlenecek minimum bedelidir.

(2) Bu bedel daha önce belirlenen asgari bedelden düşük olamaz.

İlan ve itiraz

MADDE 12 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Havuzundaki taşınmazların tasarrufu hakkında alınan karar, ihaleye çıkılan bölge müdürlüğünün bulunduğu il ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçe yerel gazeteleriyle ve diğer yöntemlerle duyurulur. Bu duyuruya karşı 15 gün içinde üçüncü kişilerce itirazda bulunulabilir. İdare, yapılan itirazları inceleyerek 15 gün içerisinde ilgilisine cevap verir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

İhalelerle İlgili Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

İhalelere Katılım

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (İkinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

d) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 14 – (1) İhalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek gereklidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

Şartnameler

MADDE 15 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri İdarece hazırlanır.

(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususlar gösterilir.

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı.

b) Taşınmaz  tapuda kayıtlı ise, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi ile üzerindeki tüm şerh ve takyidler, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiilî durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiilî durumu.

c) Kesinleşmiş asgari bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar.

ç) Taşınmazın teslim şekli ve şartları.

d) Gecikmiş ifa sebebiyle alınacak cezalar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler.

f) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu.

g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edileceği.

ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği.

h) Ödeme yeri ve şartları.

ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

i) Tapuda kayıtlı olmayan alanlar için: İli, ilçesi, mah./köy, mevkii, yol kontrol kesim numarası, proje km.si ve benzeri bilgiler.

j) Kullanım izni verilmesi, irtifak hakkı tesisi veya kiralama nedeniyle İdarenin tesis ettiği kamulaştırma sınır taşları, telçit, kar siperleri, drenaj sistemleri ve benzeri tesislerin sökülmesinin söz konusu olması durumunda bu tesislerin yeniden yapılması için gerekli her türlü bedelin zarar veren kullanıcıdan temin edileceği.

İhale öncesi istenecek belgeler

MADDE 16 – (1) Ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkına konu edilecek taşınmaz-larda aşağıdaki belgeler istenir.

a) Bölge müdürlüğünce onaylı izin sahasının üzerinde gösterildiği uygun ölçekli (1/1000, 1/2000 veya 1/5000) vaziyet planı.

b) İzin alanının 1/1000 ölçekli hali hazır haritası ve varsa onaylanmış imar planı.

c) İzin sahasına ait memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçüm ve hesap cetvelleri.

ç) Yapıya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen ait olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış keşif özetleri.

d) 1/25000 ölçekli kılavuz plan.

e) Tapu kayıt örneği, ölçekli plan örneği, varsa imar çapı.

Onay belgesi

MADDE 17 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

(2) Onay belgesi ita amirince onaylanır.

(3) Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin hangi bedel karşılığında verileceği gösterilir.

Şartnamelerin verilmesi

MADDE 18 – (1) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, şartname ve ekleri İdare tarafından belirlenecek bir bedel mukabilinde verilir. Ancak şartname ve ekleri İdarede bedelsiz görülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Komisyonları

İhale komisyonları

MADDE 19 – (1) İhale sürecinde yetkili komisyon ita amirince oluşturulur.

(2) İhale komisyonu en az bir üyesi ilgili başmühendislik veya daire başkanlığından belirlenmiş kişi ve uzman mali üyenin katılımıyla oluşturulur. İlgili başmühendislik veya daire başkanlığı sayısının birden fazla olması durumunda her bir başmühendislikten veya daire başkanlığından en az birer üye komisyona alınır.

(3) İta amiri, komisyona üye olarak seçtiği bir kişiyi aynı zamanda komisyon başkanı olarak da belirler.

Komisyonların çalışması

MADDE 20 – (1) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(2) Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlan

İhalenin ilanı

MADDE 21 – (1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur.

a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

2) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa defterdarlık veya mal müdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ve ilgili bölge müdürlüğünün ihaleye konu taşınmazın bulunduğu yerdeki alt birimdeki ilan tahtalarına asılarak yapılır. Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili, Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa ilan edilir.

c) Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmî Gazete’de ilan edilir.

ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için İdare, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

d) Bu madde uyarınca yapılacak ilanlar ayrıca İdarenin internet sayfasından da duyurulur.

(2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.

(3) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 22 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir.

a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu.

e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan

MADDE 23 – (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hallerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.

İlanın uygun olmaması

MADDE 24 – (1) 21 ve 22 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme İdarenin uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.

(3) İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları verilir.

İhalenin tatil gününe rastlaması

MADDE 25 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teklifler ve Teminat

Tekliflerin açılma zamanı

MADDE 26 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

Geçici teminat

MADDE 27 – (1) Tahmin edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere % 5’e kadar, işin niteliğine göre belirlenecek miktarda geçici teminat alınır.

(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alınmayabilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 28 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.).

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen çevrilebilir (konvertibl) döviz.

(2) Teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması gerekli olup bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları gecikmeksizin geri verilir.

(3) Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İhale Usulleri

İhale usulleri

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

a) Kapalı teklif usulü.

b) Açık teklif usulü.

c) Pazarlık usulü.

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapalı Teklif Usulü

Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması

MADDE 30 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(3) Teklif mektupları istekli tarafından imzalanır, bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilir ve teklif edilen fiyat rakam ve yazıyla açık olarak yazılır.

(4) Bu maddeki hükümlerden herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi

MADDE 31 – (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(2) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Kapalı teklif usulünde dış zarfların açılması

MADDE 32 – (1) İhale komisyonunca ilanda belirtilen saatte, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Bunlar ihaleye katılamazlar.

Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması

MADDE 33 – (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dahil olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da 30 uncu madde hükümlerine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.

(4) Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise, bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

(5) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

MADDE 34 – (1) 33 üncü madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

b) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması

MADDE 35 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Açık Teklif Usulü

Açık teklif usulünün uygulanması

MADDE 36 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

(2) Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 30 uncu madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

(3) Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Açık teklif usulünde ihale

MADDE 37 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, postayla yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

(4) İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

MADDE 38 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, 34 üncü maddeye göre karara bağlanır.

Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması

MADDE 39 – (1) Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Pazarlık Usulü

Pazarlık usulünde ihale

MADDE 40 – (1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

BEŞİNCİ KISIM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

MADDE 41 – (1) Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

MADDE 42 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

(2) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının kesinleşmesi

MADDE 43 – (1) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde ita amirinin onayı veya iptali ile kesinleşir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 44 – (1) İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

(2) İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

İhalede hazır bulunmayan istekliler

MADDE 45 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

ALTINCI KISIM

Sözleşmeler, Teminat ve Sorumluluklar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeler

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İdare adına ita amiri tarafından imzalanır. İrtifak hakkı kurulmasına ilişkin işlemlerde tapuda resmi senet düzenlenir.

(2) Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.

Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler

MADDE 47 – (1) İlk yıl kira bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler ve büfe, kantin, çay ocağı gibi kalıcı olmayan yapıların, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmeler ile taksitli satış sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

(2) Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ilişkin sözleşmeler, bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenir, sözleşmeyi bunlar da imza eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teminat

Kesin teminat

MADDE 48 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak satış ve trampa ihalelerinde kesin teminat alınmaz.

(2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği halde bu zorunluluğa uymaması durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra varsa geçici teminat iade edilir.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 49 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar

Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu

MADDE 50 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müşterinin, onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalaması gerekir. Müşteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermekle yükümlüdür.

(2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile kendisine ait bulunan vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

İdarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 51 – (1) İdare 50 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren en çok on beş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

MADDE 52 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya kiraya verilen, kullanma izni verilen ya da irtifak hakkı kurulan taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 53 – (1) İhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşme, İdarenin izniyle başkasına devredilebilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında 52 nci madde hükümleri uygulanır.

Müşterinin ölümü

MADDE 54 – (1) Müşterinin ölümü halinde, İdareye borcu varsa mahsup edildikten sonra kesin teminatı kanunî mirasçılarına verilir.

(2) Ancak İdare, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla kanunî mirasçılardan istekli olanlara sözleşmeyi devredebilir.

Müşterinin iflası hali

MADDE 55 – (1) Müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar doğarsa 52 nci madde uyarınca işlem yapılır.

Müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyeti hali

MADDE 56 – (1) Müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma düşerse, bu hallerin oluşundan itibaren otuz gün içinde İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

(2) Eğer müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.

(3) Bu maddedeki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar doğarsa 52 nci madde gereği işlem yapılır.

Müşterinin birden fazla olması hali

MADDE 57 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

YEDİNCİ KISIM

İhalelerle İlgili Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Satışı

İhale usulleri

MADDE 58 – (1) Taşınmaz satışlarında tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır ve bunlar pazarlık ihalesine bırakılmaz.

Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi

MADDE 59 – (1) Müşterinin; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazları namına tescil ettirmesi gerekir. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme

Taksitli satışlar

MADDE 60 – (1) Taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

(2) İdare genelge ile satış bedeli taksitlendirme dışında bırakılacak durumları ve taksitlendirme halinde uygulanacak taksit sayısını ve süresini, taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olmasına göre belirlemeye yetkilidir.

(3) Taksitli satışlarda, taksit tutarını ve kanunî faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca İdare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir. Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata ve varsa kesin teminata isabet eden tutar gelir kaydedilerek kalanı alıcıya iade edilir.

Ödeme aracı

MADDE 61 – (1) Satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır.

Kamu kurumları ile belli ihalelerde usul

MADDE 62 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile İdare arasındaki, taşınmaz trampası, arsa karşılığı inşaat veya kat karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinde belirtilen durumlarda bedel ve miktar ne olursa olsun pazarlık usulüyle yapılır.

Satışla ilgili hükümlerin uygulanması

MADDE 63 – (1) Trampa, arsa karşılığı inşaat ve kat karşılığı inşaat ihalelerinde, bu Yönetmeliğin satışla ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşınmazların Kiraya Verilmesi

İhale usulleri

MADDE 64 – (1) Taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar pazarlık ihalesine bırakılmaz.

(2) Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesine uygun olması kaydıyla ve aşağıdaki durumlarda pazarlıkla kiraya verilebilir.

a) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi.

b) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi.

c) Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ile imzaladıkları imtiyaz sözleşmeleri yoluyla veya yetkilendirme yoluyla elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin kamu hizmetini yürütmesiyle ilgili olacak şekilde baz istasyonu, radyo link tesisi ve benzeri ses, görüntü ve data aktarımına yarayan elektronik haberleşme cihazları ile alt yapı niteliğinde bulunan kule, direk, kulübe, konteynır, enerji nakil hattı, fiber optik gibi tesisleri kurmak amacıyla yapılan kiralamalar.

ç) Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verme.

d) Ağaçlandırma amaçlı kiraya verme.

e) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi.

f) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi.

g) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar (liman, iskele, asfalt tankları ve benzeri) ile üzerindeki yapı ve tesislerin ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi.

ğ) İdareye tescilli taşınmazlar ile üzerindeki ve altındaki her türlü yapı ve tesislerin ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin veya tamamının kiraya verilmesi.

(3) Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında İdareye devir ve temlik edilmiş veya İdarenin mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi durumunda, gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

Kiralarda sözleşme süresi

MADDE 65 – (1) Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi 10 yıldan çok olamaz. Ancak, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım, doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin en fazla 25 yıllığına kiraya verilmesi mümkündür.

(2) Otopark ve benzeri alanlara her bir sefer için verilecek kira ve kullanım izni süresi 2 yıldan çok olamaz.

(3) 3 yılı aşkın kiralamalarda Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının izni alınır.

Kiralanmış yerlerdeki işlemler

MADDE 66 – (1) İdareye tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanmış olan taşınmazlardan bu Yönetmeliğe uygun amaçla kullanılması mümkün olanlar kiralamayı veya tahsisi yapan kurumun uygun görüşü alınmak suretiyle kiraya verilebilir. Kiraya verilen taşınmazların üzerindeki tesisler kiracısı tarafından sigortalanır.

(2) İdarenin kiraladığı veya kullanma izni verdiği taşınmazı veya üzerindeki tesisi üçüncü kişilere kiralamak isteyen kiracının, İdareden izin alması gereklidir. Bu iznin verilmesi halinde kiracının, üçüncü kişilerle akdedeceği kira sözleşmesine İdare de kiralayan sıfatıyla taraf olur ve elde edilecek kira gelirini paylaşır.

(3) Kiralanan taşınmaz üzerinde, kiracısı tarafından yapılan sabit tesis ve gayrimenkuller İdarenin talebi üzerine tüm masrafı kiracısına ait olmak üzere kiracı tarafından sökülür veya yıktırılır. Bu taşınmazlar kiracıya teslim edildiği andaki hali ile İdareye sözleşme süresi sonunda devredilir. İdarenin bu yönde bir talebi olmaması halinde kiracı tarafından yapılan sabit tesis ve gayrimenkuller sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak İdarenin mülkiyetine geçer.

Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi

MADDE 67 – (1) Şantiye yerleri gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir yıldan az süreler için kiralanması talep edilen taşınmazlar isteklisine, birden fazla isteklisi olması halinde, aralarında yapılacak pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif edene ihale edilir.

İdarenin paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının kiraya verilmesi

MADDE 68 – (1) Taşınmaz, biri İdare olmak üzere iki kişiye ait ise İdarenin kiralama önerisini kabul etmesi halinde paydaşına pazarlıkla kiraya verilebilir.

(2) İkiden fazla paydaşı olan taşınmazdaki İdare payı, kabul etmeleri halinde payları oranında diğer paydaşlara veya pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği karara göre diğer paydaşa pazarlıkla kiraya verilebilir.

(3) İdarenin paydaşı olduğu taşınmazlardaki payının paydaşlar dışında üçüncü kişilerce kiralanmasının talep edilmesi halinde, pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği olumlu karara göre 64 üncü madde esasları çerçevesinde kiraya verilebilir.

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi

MADDE 69 – (1) Kira sözleşmesi, herhangi bir ihtar ve/veya ihbara gerek olmaksızın kira süresinin bitimiyle sona erer.

(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar gelir kaydedilir.

(3) Kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, kiracıdan cari yıl kira bedeli tutarında ayrıca tazminat alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön İzin, İrtifak ve Kullanma İzni

Ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni verilmesi ve süre

MADDE 70 – (1) İrtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bir yıla kadar ön izin verilir. Gerekli hallerde bu izin süresi toplamı 4 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin yayımlanan ÜFE oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir. ÜFE’nin sıfırın üzerine çıktığı en son yıl oranı, bu tespit için kullanılır.

(2) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, kesinleşmiş asgari bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. Ancak ön izin süresi bitmeden önce irtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, ön izin sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, kurulacak irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinden mahsup edilir.

(3) Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin ilgilinin kusuru dışında yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması halinde, İdareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

(4) Ön izin sahibinin sözleşme süresi sona ermeden taahhüdünden vazgeçmesi halinde, İdarece sözleşme feshedilir. Bu durumda teminatı gelir kaydedilir ve kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilmez.

İrtifak hakkı kurulması ve kullanma izni verilmesi

MADDE 71 – (1) İdarenin mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde en fazla 25 yıla kadar, oturma hakkı hariç olmak üzere irtifak hakkı kurulabilir. Bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz yükü ve taşınmaz rehni tesis edilemez.

(2) İdarenin tasarrufu altındaki yerlerde ilgili mevzuatı uyarınca yapılması mümkün olan yer altı ve yer üstü (havai) yapı ve tesislerin yapılması amacıyla, en fazla 25 yıla kadar kullanma izni verilebilir.

(3) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ve yap-işlet-devret sözleşmelerinde sözleşmenin tarafı özel kişi lehine yer altı ve yer üstü (havai hat) geçişlerinde irtifak hakkı veya kullanım izin süresi 49 yıla kadar verilebilir.

(4) İdarece kamu kurum ve kuruluşlarından izin veya irtifak yoluyla elde edilen taşınmazların kişilere izin ve irtifak hakkına konu edilmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluştan taleplinin izin alması gereklidir.

(5) İdarece trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmediği belirlenen ve kullanım iznine konu olan alanlar üzerinde sabit tesis kurulamaz. Bu alanlarda her bir sefer için verilecek kullanım izni 2 yıldan çok olamaz.

(6) İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az 30 gün süreyle engelleyen hukuki veya fiili bir imkansızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin talebi üzerine irtifak hakkı veya kullanma izni süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

(7) Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında İdareye devir ve temlik edilmiş veya İdarenin mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesisler üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi durumunda yapılan bu işlemlerle ilgili gerek görüldüğünde Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

(8) İrtifak hakkı kurulmasında ve kullanma izni verilmesinde Kanunlardaki ve diğer ilgili mevzuattaki özel hükümler saklıdır.

İrtifak hakkı kurulması veya kullanma izni ihale usulü

MADDE 72 – (1) İrtifak hakkı kurulması veya kullanma izni verilmesi ihalesi, uygun olması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılır.

İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi ve feshi

MADDE 73 – (1) İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi, sözleşme süresinin bitiminde sona erer.

(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar gelir kaydedilir. Ayrıca, İdare taşınmazı üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen kısmının cari yıl maliyet bedelinin %3’ü oranında tazminat alınır.

(3) İrtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin İdareye intikal eder ve bundan dolayı adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kıyı, Sahil ve İskeleler

Kıyı ve sahil şeritlerinde yapılacak düzenlemeler

MADDE 74 – (1) Kıyılarda İdarece yapılan yolların uygun olan alanlarında; kıyı ve sahil şeritlerinde, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği onaylı imar planı hükümleri ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenleme yapılması kaydıyla, bu alanların sınırı içinde bulunduğu belediyelere veya mahalli idare birliklerine uygulama izni verilebilir. Bu alanlarda yapılacak düzenlemelerin kapsamı, elde edilmesi halinde gelirlerin paylaşımı, sona ermeye ve diğer konulara ilişkin hükümler İdare ile ilgili kuruluşlar arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir.

Kıyı yapıları

MADDE 75 – (1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak ve ilgili kuruluşlardan izin alınmak suretiyle; kıyıda deniz turizmi tesisleri, tersane, liman, barınak, iskele, yanaşma yeri, rıhtım ve benzeri türde tesis yapan yatırımcılara azami 10 yıla kadar kullanma izni verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Bedellerin Tespit Esasları

Bedellerin tespiti

MADDE 76 – (1) İdarenin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde verilecek bedelli kullanım izinlerde izin türüne göre alınacak bedellerde aşağıdaki düzenlemeler esas alınır.

a) Arazi Kullanım İzin Bedeli: İzine konu olan sahanın yol ve yerleşim merkezine yakınlığı, civar arazilerin rayiç değerleri ve talep sahasındaki arazinin vasfı dikkate alınarak m² olarak belirlenen bedelin izin alanı ile çarpımı sonucu tespit edilen bedel %1 den az olamaz.

b) Yol Geçiş Bedeli: İdare kullanımındaki alanlardan yer altı ve yer üstü (havai) her türlü iletim, ulaşım ve taşıma (savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve benzerleri) hatlarının geçmesi durumunda İdarece bir defaya mahsus alınacak bedeldir.

(2) Birinci fıkradaki bedeller; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve ilgili kurumların ait olduğu yıl birim fiyatları üzerinden hesaplanan proje bedelinin izne isabet eden miktarının binde beşinden (% 0.5) az olmamak üzere İdarece genelge ile belirlenerek alınan bedeldir. Ayrıca, taşınmazların konumu itibariyle özel durum arz etmesi halinde (yol inşaatı sırasında arazinin topoğrafik yapısını değiştiren ve düzenleyen tünel, viyadük, köprü, palye, yarma ve dolgu gibi imalatların yapıldığı alanlar, objektif katkı unsurunun yüksek değer artışı getirdiği alanlar, imar ve mücavir sınırlar içerisinde kalan alanlar ve benzeri) (a) bendindeki hesaplama ile bulunan bedel, proje bedeli metodu ile hesaplanan bedelle mukayese edilerek İdarenin lehine olan bedel esas alınır.

(3) Her türlü yer altı ve yer üstü (havai) tesis kullanımlarında bu bedellerden arazi kullanım izin bedeli karayolu sınır çizgisi içerisinde (zorunlu) enine geçişlerde bir sefer alınacak bedeldir.

(4) Bunun dışındaki boyuna geçişlerden alınacak arazi kullanım izin bedeli ile İdaremiz mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde kurulacak irtifak hakkından alınacak izin bedelleri bir seferde ya da yıllık olarak alınır.

(5) Bir yılı aşan ödemeler taksite bağlanabilir. Taksite bağlanan ödemeler için uygulanacak vade farkı için Üretici Fiyat Endeksi oranında artış yapılır.

Tahsis ve devir

MADDE 77 – (1) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar hizmet gerekleri için kullanılan veya kullanılacak olanlar ve ilgili mevzuatın gerektirdikleri hariç olmak üzere bedelsiz veya karşılıksız devire veya tahsise konu edilemez.

SEKİZİNCİ KISIM

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 78 – (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya katılımı kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak

yasaktır.

İhalelere katılmaktan geçici yasaklama

MADDE 79 – (1) 78 inci maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa bunları yapanlar İdarece, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesine uygun işlem yapılır.

İdari yaptırımlar

MADDE 80 – (1) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında disiplin cezası uygulanır. Fiil ve davranışlarının özelliğine göre Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda da bulunulur. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 81 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

İlgili mevzuat

MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 83 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 84 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

Sayfa