Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28408

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanılması için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve güç limitlerinde çalışan, Kurum tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 36, 37 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;

a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,

b) Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

c) Algıla ve Kaçın (DAA- Detect and Avoid) metodu: Bir telsiz cihazının; gönderme yapmadan önce çalıştığı frekans bandındaki mevcut kanalları kontrol etmesi, başka sistemler tarafından kullanılmakta olan kanalları kullanmaktan kaçınması ve göndermeyi boş bulduğu kanallardan yapması esasına dayanan enterferans önleme metodunu,

ç) Arama-kurtarma cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla kullanılan telsiz sistemini,

d) Doğrudan Ardışık Spektrum Yayılımı (DSSS- Direct Sequence Spread Spectrum): Dar bandlı bir sinyalin yüksek veri hızlı bir kod dizisi ile çarpılarak sinyalin spektrumunun genişletilmesi tekniğini,

e) Düşük Görev Çevrimi (LDC- Low Duty Cycle) metodu: Gönderilen tüm sinyallerin sürelerinin toplamının her bir saniye içerisinde saniyenin yüzde beşinden (%5) az olması ve her bir saat içerisinde saatin binde beşinden (%0,5) az olması ve her gönderilen sinyalin süresinin 5 ms’yi geçmemesinin sağlanmasını,

f) e.i.r.p (Effective isotropic radiated power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

g) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

             ğ) Elektronik haberleşme: Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını,

h) Endüktif sistemler: Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük frekanslı telsiz sistemlerini,

ı) e.r.p (Effective radiated power): Etkin yayılım gücünü,

i) Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı (FHSS- Frequency Hopping Spread Spectrum ): Alıcı ve vericinin eş zamanlı olarak bir frekanstan diğerine atlayabilmesi kabiliyetini,

j) Geliştirilmiş Sayısal Kablosuz Telekomünikasyon Sistemleri (DECT- Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : Telefon hattına bağlı, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemler ile veri iletimine olanak sağlayan diğer kablosuz sistemleri,

k) Göndermeden Önce Dinle (LBT- Listen Before Talk) : Bir telsiz cihazının, kullandığı banddaki doluluğu algılayarak band boşalana kadar veya boş bir banda geçiş yapılana kadar beklemesi kabiliyetini,

l) Görev çevrimi (Duty cycle): Bir telsiz cihazının, bir saatlik zaman dilimi içerisinde aktif olarak çalıştığı sürenin bu bir saate oranını,

m) Kablosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan telsiz sistemini,

n) Kablosuz ses sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya radyo-TV gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemleri,

o) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

ö) Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri: Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım, yol güvenliği ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil, araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı noktaları arasındaki kısa mesafe erişimli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,

p) Kısa mesafe erişimli telsiz (KET) cihazları: Genellikle kapalı lokal alanlarda, kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre bu Yönetmelikle belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde zararlı elektromanyetik girişime sebep olmayan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan cihazları,

r) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

s) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ş) Maksimum çıkış gücü: Bir KET cihazının vericisinin çıkış gücü ile anten kazancından doğan toplam gücünü,

t) Model araç uzaktan kumanda cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde kullanılan model araçların uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

u) Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI- Automatic Vehicle Identification): Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan sistemi,

ü) Otomatik Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise): Demiryolu işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik seyir sağlayan tren kontrol sistemini,

v) Özel Mobil Telsiz 446 (Private Mobile Radio - PMR 446): Kısa mesafe erişimli ses ve veri haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,

y) RF algılayıcılar (dedektörler) ve ikaz cihazları: Herhangi bir durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

z) SBT cihazları: Sınai, bilimsel ve tıbbi cihazları,

aa) Sosyal alarm sistemleri: Özellikle yaşlı veya engelli şahısların zor durumda kaldıklarında yardım çağırmak amacıyla kullandıkları kablosuz çağrı sistemlerini,

bb) Tahsisli (Dedicated) anten: Cihazın ayrılabilir (kablo-konnektör veya dalga kılavuzu- konnektör ile bağlanabilen) bir parçası olarak üretilmiş ve sadece bu ve/veya benzer cihazlar ile kullanılmak üzere üretilmiş ve cihazla birlikte kullanılan anteni,

cc) Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin aktarıldığı tren koruma sistemini,

çç) Tümleşik (Integral) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş- konnektörlü veya konnektörsüz (cihaz içinde gömülü olarak bulunan) anteni,

dd) Ultra genişband (UWB- Ultra wideband) sistemler: Hâlihazırda çeşitli elektronik haberleşme hizmetlerine tahsisli frekanslarda, çok geniş bir band aralığında (500MHz’den veya merkez frekansının %20’sinden daha geniş bir bandda) ve genellikle gürültü seviyesinin altında gönderme yapan sistemleri,

ee) Uyarlanabilir Frekans Çevikliği (AFA- Adaptive Frequency Agility): Cihazın kendi kullanım özelliğine göre tanımlı bir aralıkta boş olan bandı bularak yayım frekansını o banda değiştirme kabiliyetini,

ff) Uzaktan kumanda: Model araç uzaktan kumanda cihazlarının dışında kalan cihaz ve makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,

gg) Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

ğğ) Verici Gücü Kontrolü (TPC- Transmitter Power Control): Bir telsiz cihazının, çıkış gücünü enterferans oluşturmamak amacıyla azaltabilme kabiliyetini,

hh) Veri iletişim sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve/veya sembollerle gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

ıı) Watt (W): Güç birimini,

ii) Yapı malzeme analizi (BMA- Building material analysis) sistemleri: Çeşitli yapılar içerisinde yer alan boru, kablo veya benzeri duvar içi malzemelerin yerlerinin tespiti veya fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemleri,

jj) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan radar (GPR/WPR- Ground/Wall probing radar) sistemleri: Yer altının veya çeşitli yapıların alt kısımlarının analiz edilmesi amacıyla, yer veya duvara yakın bir mesafede veya en fazla 1 metre mesafede (uçaklardan kontrol edilebilenler hariç), yayılan sinyallerin yer veya duvarın içine yönlendirilmesi yöntemiyle yetkili personel tarafından kullanılan sistemleri,

kk) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik girişimi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve KET Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Kriterler

Genel esaslar

MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

b) Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların elektronik haberleşme cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul ederek kullanılmak zorundadır.

c) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazların dâhilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan ve kampüs veya açık alanlarda, münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemeli ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden KET cihaz ve sistemleri kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunanlar ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden muaftır.

(2) KET cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ile kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda, Kurumdan telsiz kurma ve kullanma izni alınması gerekmektedir.

(3) Aksi belirtilmedikçe, KET cihazlarının; tahsisli veya tümleşik anten kullanmaları gerekmektedir. KET cihazları ile anten birleşiminin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterlere uygun olması gerekmektedir.

(4) Kurum; bu Yönetmelikte belirtilen tüm cihaz ve sistemlerin, kurma ve kullanma esasları ile ilgili teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye ve denetlettirmeye yetkilidir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen cihaz ve sistemler; 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir.

Genel amaçlı KET cihazları

MADDE 6 – (1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları, video-kamera, eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarda kullanılan sayısal veya analog her türlü ses ve veri iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

 

Sayfa

Tablo 1: Genel amaçlı KET cihazlarının teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü, Güç Yoğunluğu Limiti ve/veya Manyetik Alan Şiddeti

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklama

a

6765-6795 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

TS EN 300330

 

 

 

Not 1

 

 

 

 

 

 

b

 

13.553- 13.567 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

c

26.957-27.283 MHz

10 metrede 42 dBµA/m veya 10 mWe.r.p

TS EN 300220

TS EN 300330

ç

40.660-40.700 MHz

 

10 mWe.r.p

TS EN 300220

d

138.20-138.45 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

< %1 görev çevrimi

(Not 2)

e

148-152 MHz

 

10 mWe.i.r.p

12.5/25 kHz

Eğitim ve araştırma kurumları tarafından hayvan takip ve izleme amaçlı kullanılacaktır.

f

433.050-434.790 MHz

(Not 5)

10 mWe.r.p

<%10 görev çevrimi

(Not 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 300220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1

f1

433.050-434.790 MHz

(Not 6)

1 mWe.r.p

-13 dBm/10 kHz

250 kHz’den daha büyük band genişliğindeki geniş band modülasyonlar için güç yoğunluğu -13 dBm/10kHz’dir.

Not 1

f2

433.050-434.790 MHz

(Not 6)

 

10 mWe.r.p

25 kHz’e kadar

Not 1

g

863-870 MHz

(Not 4,5 ve 8)

25 mWe.r.p

≤%0.1 görev çevrimi veya LBT

(Not 2 ve 7)

47 ve daha fazla kanal için ≤100kHz

(Not 3)

FHSS Modülasyon tekniği kullanılacaktır.

25 mWe.r.p

(Not 9)

Güç yoğunluğu:

-4.5 dBm/100 kHz

≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA

(Not 2, 7 ve 8)

FHSS hariç DSSS ve diğer genişband modülasyon teknikleri kullanılacaktır.

25 mWe.r.p

≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA

(Not 2 ve7)

≤100 kHz, 1 veya daha fazla kanal modülasyon band genişliği için ≤300 kHz (Not 3)

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

g1

868.000-868.600 MHz

(Not 5)

25 mWe.r.p

≤%1 görev çevrimi veya LBT+AFA

(Not 2)

1 veya daha fazla kanal için (Not 3)

g2

868.700-869.200 MHz

(Not 5)

 

25 mWe.r.p

≤%0.1 görev çevrimi veya LBT+AFA

(Not 2)

1 veya daha fazla kanal için (Not 3)

g3

869.400-869.650 MHz

500 mWe.r.p

≤%10 görev çevrimi veya LBT+AFA

(Not 2)

25 kHz

(1 veya daha fazla kanal için)

TS EN 300220

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir.

g4

869.700-870.000 MHz

(Not 6)

 

5 mWe.r.p

 

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, tüm frekans bandı kullanılabilir.

25 mWe.r.p

≤%1 görev çevrimi veya LBT+AFA (Not 2)

ğ

2400-2483.5 MHz

10 mWe.i.r.p

TS EN 300440

Not 1

h

5725-5875 MHz

25 mWe.i.r.p

Not 1

ı

24.00-24.25 GHz

 

100 mWe.i.r.p

Not 1

i

61.0-61.5 GHz

 

100 mWe.i.r.p

Not 1

j

122-123 GHz

 

100 mWe.i.r.p

Not 1

k

244-246 GHz

 

100 mWe.i.r.p

Not 1

Not 1:            Bu band SBT cihazları için de tahsislidir.

Not 2:            Görev çevrimi kısıtlaması, LBT veya eşdeğer tekniklerin uygulandığı durumda cihazın bu fonksiyonları kullanıcı tarafından kapatılmamalıdır. AFA veya eşdeğer özelliklere sahip olmayan LBT cihazları için görev çevrimi limiti uygulanır. Frekans çevikliğine sahip herhangi bir cihaz için, LBT veya eşdeğer bir özelliği yok ise, görev çevrimi sınırlaması iletişimin tamamı üzerinden uygulanır.

Not 3:            Tercih edilen kanal aralığı 50 kHz veya 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilen 100 kHz band genişliğidir.

Not 4:            Alarmlar için alt bandlar hariç. (Tablo-7’ye bakınız)

Not 5:            Maksimum 300 kHz band genişliğine sahip sayısal modülasyon metodu sağlanırsa ses ve video uygulamalarına izin verilir. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar analog ve sayısal ses uygulamalarına izin verilir. 863-865 MHz alt bandında Tablo-10 ve Tablo-12’de verilen söz konusu band ile ilgili şartlar uygulanır.

Not 6:            Ses ve video sinyalleri hariç. Maksimum 25 kHz band genişliğine kadar LBT veya eşdeğer spektrum erişim teknikleri ile ses ve video uygulamalarına izin verilir. Verici her iletim için maksimum iletim periyodunun 1 dakika olmasını kontrol edecek bir “çıkış gücü sensörü” içermelidir.

Not 7:            Eğer band 865-868 MHz ile sınırlandırılırsa görev çevrimi %1’e kadar arttırılabilir.

Not 8:            200 kHz – 300 MHz band genişliğine sahip FHSS ve DSSS modülasyonlarından başka geniş band modülasyonları için, eğer 10 mW e.r.p güce kadar band 863-865 MHz ile sınırlandırılırsa görev çevrimi %1’e kadar arttırılabilir.

Not 9:            Eğer çalışma bandı 865-868 MHz ve 865-670 MHz ile sınırlandırılırsa güç yoğunluğu 6.2 dBm/100 kHz ve -0.8dBm/100 kHz’e çıkartılabilir.

 

 

Arama-kurtarma cihazları

                MADDE 7- (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan KET cihazları, Tablo-2’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 2: Arama-kurtarma cihazları teknik kriterleri

 

Çalışma Frekansı

Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklama

 

a

 

456.9 – 457.1 kHz

10 metrede 7 dBµA/m

Sürekli dalga (modülasyon yok)

TS EN 300718

Çığ veya heyelanda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.

 

b

 

40.6625-40.6875 MHz

100 mW e.r.p

25 kHz

Sadece afet durumunda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.

c

 

169.4-169.475 MHz

 

500 mW e.r.p

<%10 görev çevrimi

En fazla 50 kHz

TS EN 300220

Uzaktan ölçüm amacıyla kullanılacaktır.

<%1 görev çevrimi

Takip ve yer tespit amacıyla kullanılacaktır.

 

Genişband veri iletim sistemleri

                MADDE 8- (1) Veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma amacıyla Tablo-3’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Ancak, Kurum tarafından, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen ve KET cihaz ve sistemleri kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunma ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olan işletmeciler, Tablo-3’te belirtilen kriterlere uymak kaydıyla, anılan Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.

 

Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklamalar

a

2400-2483.5

MHz

100 mWe.i.r.p

Not 3

TS EN 300328

FHSS modülasyon tekniği haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum e.i.r.p yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./MHz’dir.

b

5150-5350

MHz

200 mW ortalama e.i.r.p

Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 10 mW/1 MHz’dir.

Not 1, 2, 3 ve 4

TS EN 301893

Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir.

Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.

c

5470-5725

MHz

1 W ortalama e.i.r.p

Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 50 mW/MHz değeri ile sınırlı olacaktır.

Not 1, 2, 3 ve 4

Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir.

ç

17.1-17.3 GHz

100 mW e.i.r.p

Not 3 ve 4

d

57-66 GHz

 

40 dBm (Ortalama e.i.r.p.) Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 13 dBm/ MHz’dir.

Not 3

TS EN 302567

Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır.

 

Not 1:            5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında çalışan cihazların TS EN 301893 standardında tanımlanan RF algılayıcı (radar) sistemleri ile uyumlu çalışması ve bu bandlarda çalışan radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Not 2:            5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bandlarında bulunan cihazlar TPC kabiliyetine sahip olmalıdır.

Not 3: Sadece tümleşik veya tahsisli anten kullanılacaktır.

Not 4: Bu bandlarda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

 

 

 

Demiryolu uygulamaları

                MADDE 9- (1) Demiryollarında kullanılan; demiryolları otomatik araç tanımlama, otomatik tren kontrol, tren koruma sistemlerinde kullanılacak cihazlar, Tablo-4’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

 

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklama

a

2446-2454 MHz

500 mWe.i.r.p

TS EN 300761

Demiryolları otomatik araç tanımlama sistemlerinde kullanılacak. Sadece tren var iken verici aktif olacaktır. Her biri 1.5 MHz genişliğinde 5 kanal halinde kullanılacaktır.

b

27.090-27.100 MHz

10 metrede

42 dBmA/m

TS EN 302608

TS EN 300330

Bir trenin Balise/Eurobalise sinyal alındısı için kullanılabilir. Ayrıca Loop/Euroloop aktivasyonu için kullanılabilir.

c

984 – 7484kHz

10 metrede

9 dBmA/m

<%1 görev çevrimi

Sadece bir trenin Balise/Eurobalise sinyal alındısı için kullanılacaktır.

ç

7.3 - 23.0 MHz

10 metrede

-7 dBmA/m

TS EN 302609

10 kHz’lik band genişliği için belirlenmiş maksimum alan şiddeti, uzaysal olarak 200 metrelik çevrime ortalaması alınmış şekilde. Sadece tren var iken aktif olacaktır.

Kod uzunluğu 472 çip ve merkez frekansı 13.547 MHz olacaktır.

 

Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri

MADDE 10- (1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme, trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımda yol emniyeti, kaza sayılarının azaltılması, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi amacıyla akıllı taşımacılık sistemlerinde; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde kullanılan karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri Tablo-5’te gösterilen çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 5: Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklamalar

a

5795 -5805 MHz

2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p

TS EN 300674

Yoldan araca sistemler için kullanılacak.

Kanal merkez frekansları; 5797.5 MHz ve 5802.5 MHz için 5 MHz kanal aralığı, 5800 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz olacaktır.

1 Mbit/s’lik veri hızında 8 We.i.r.p ve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya düşük hızlarda (31 kbit/s) 2 We.i.r.p ’ye izin verilmektedir.

(Not 1)

b

5805 -5815 MHz

Çok şeritli yolların birleşimindeki sistemler için kullanılacak. Kanal merkez frekansları; 5807.5 MHz ve 5812.5 MHz için kanal aralığı 5 MHz, 5810 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz.

1 Mbit/s’lik veri hızında 8 Weve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya 31 kbit/s’lık düşük hızlarda 2 We’a izin verilmektedir.

(Not 1)

c

63-64 GHz

40 dBm e.i.r.p

TS EN 302686

Araçtan araca ve yoldan araca sistemlerde kullanılacaktır.

 

 

ç

 

 

76 -77 GHz

55 dBm e.i.r.p (maksimum güç) ve -23.5 dBm (sadece puls radar, ortalama güç)

-50 dBm (ortalama güç)

TS EN 301091

Araç ve alt yapı radar sistemlerinde kullanılacaktır.

d

21.65-26.65 GHz

Maksimum güç yoğunluğu 0 dBm/50 MHz. e.i.r.p ve maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu -43.3 dBm/1 MHze.i.r.p olmalıdır.

22 GHz’in altında maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu 61.3 dBm/MHze.i.r.p olmalıdır.

TS EN 302288

e

 

77-81 GHz

55 dBme.i.r.p ve

Maksimum ortalama e.i.r.p. yoğunluğu -3 dBm/MHz’dir.

TS EN 302264

f1

 

24.05-24.075 GHz

100 We.i.r.p

Not 2

TSE EN 302858

Araç radar sistemlerinde kullanılacaktır.

(Not 1)

f2

 

24.075- 24.150 GHz

0.1 mWe.i.r.p

Not 3

100 mWe.i.r.p

Not 3

f3

 

24.150-24.250 GHz

100 mWe.i.r.p

g1

24.250-24.495 GHz

-11 dBm e.i.r.p

0.25%/s/25 MHz görev çevrimi

Araç radar sistemlerinde kullanılacaktır.

g2

24.495-24.500 GHz

-8 dBm e.i.r.p

1.5%/s/25 MHz görev çevrimi

g3

24.250-24.500 GHz

20 dBm e.i.r.p

5.6%/s/25 MHz görev çevrimi

16 dBm e.i.r.p

2.3%/s/25 MHz görev çevrimi

Not 1:            Bu band SBT cihazları için de tahsislidir.

Not 2:            Bu bandlarda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

Not 3:            Bir tamponun arkasına monteli cihazlar için ışınlama süresi her 3 ms’de 4 ms/40 kHz’in altında, tamponsuz monteli cihazlar için her 3 ms’de 3 ms/40 kHz’in altında olmalıdır. Ayrıca, tüm cihazlar için ışınlama süresi her 40 ms’de 1 ms/40 kHz’in altında olmalıdır. Minimum frekans modülasyon aralığı veya 250kHz’lik minimum anlık band genişliği kısıtları maksimum ışınlama süresi kısıtı ile birlikte uygulanır.

 

                RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları

                MADDE 11- (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir bölgeden geçişin önlemesi amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları, Tablo-6’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 6: RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklamalar

a

2400-2483.5 MHz

 

 

25 mW e.r.i.p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 300440

 

 

 

 

 

b

9200-9500 MHz

c

9500-9975 MHz

ç

13.4-14.0 GHz

d

24.05-24.25 GHz

100 mW e.i.r.p

e

4.5 – 7 GHz

-41.3dBm/MHz e.i.r.p.

TS EN 302372

Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

f

8.5 – 10.6 GHz

g

24.05 – 27.00 GHz

ğ

57-64 GHz

h

75-85 GHz

ı

17.1-17.3 GHz

26 dBm e.i.r.p

Radar anten örüntüsü ve DAA tekniğinin gerçekleştirilmesi amacıyla yer temelli sentetik diyafram radar sistemleri için TS EN 300440 standardında tanımlanan özel gereklilikler uygulanır.

Bu bandlarda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

TS EN 300440

Yer temelli sentetik diyafram radar

 

                Alarm sistemleri

                MADDE 12- (1) Güvenlik, sağlık ve acil yardım amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış genel alarm sistemleri ile hareket yeteneği sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almalarını temin edecek telefon hattına bağlantılı lokal bir birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan sosyal alarm sistemleri, Tablo-7’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 7: Alarm sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklamalar

a

868.6-868.7 MHz

10 mW e.r.p

<%1 görev çevrimi

 

 

25 kHz

 

 

 

TS EN 300220

Tüm frekans bandı bir kanal olarak yüksek hızdaki veri iletiminde de kullanılabilir.

b

869.25-869.30 MHz

<%0.1 görev çevrimi

c

869.65-869.70 MHz

25 mW e.r.p

<%10 görev çevrimi

ç

869.20-869.25 MHz

10 mW e.r.p

<%0.1 görev çevrimi

Sosyal alarm sistemlerinde kullanılacaktır.

d

869.3-869.4 MHz

<%1 görev çevrimi

e

169.4750-169.4875 MHz

<%0.1 görev çevrimi

12.5 kHz

Sosyal alarm (kişisel kullanım) sistemlerinde kullanılacaktır.

f

169.5875-169.6000 MHz

<%0.1 görev çevrimi

 

                Model araç uzaktan kumanda cihazları

                MADDE 13- (1) Model araçların uzaktan kontrolünde kullanılacak model araç uzaktan kumanda cihazları, Tablo-8’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 8: Model araç uzaktan kumanda cihazları teknik kriterleri

 

Kanal Frekansı/Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklama

a

26.995 MHz,

27.045 MHz,

27.095 MHz,

27.145 MHz,

27.195 MHz

100 mW e.r.p

10 kHz

TS EN 300220

b

34.995-35.225 MHz

Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir.

c

40.665 MHz,

40.675 MHz,

40.685 MHz,

40.695 MHz

 

Endüktif sistemler

                MADDE 14- (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda kullanılan, araç güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü, kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama ve benzeri uygulamaları kapsayan endüktif sistemler, Tablo-9’da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 9: Endüktif sistemler teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Manyetik Alan Şiddeti

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklama

a

9-90 kHz

10 metrede 72 dBµA/m

 

(30 kHz ‘de 3 dB/octave)

 

 

Not 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 300330

 

 

Çerçeve (Loop) anten kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır.

Çıkış gücü seviyesi 30 kHz’te 3dB/oktav düşer.

b

90 -119 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

c

119-135kHz

10 metrede 66 dBµA/m

(119 kHz’ de 3 dB/octave)

Çıkış gücü seviyesi 119 kHz’te 3dB/oktav düşer.

ç

135-140 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

d

140-148.5 kHz

10 metrede 37.7 dBµA/m

e

6765-6795 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

f

7400-8800 kHz

10 metrede 9 dBµA/m

g

13.553-13.567 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

TS EN 300330

TS EN 302291

g1

13.553-13.567 MHz

10 metrede 60 dBµA/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 300330

Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri ve elektronik takip sistemlerinde kullanılacaktır.

h

26.957-27.283 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

ı

10.2-11 MHz

10 metrede 9 dBµA/m

i

3155-3400 kHz

10 metrede 13.5 dBµA/m

Not 1

j1

148.5 kHz-5 MHz

10 metrede -15 dBµA/m

İzin verilen maksimum alan şiddeti, 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacaktır ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -15 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

j2

5-30 MHz

10 metrede -20 dBµA/m

İzin verilen maksimum alan şiddeti, 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacaktır ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -20 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

j3

400-600 kHz

10 metrede -8 dBµA/m

Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri tarafından kullanılacaktır.

İzin verilen maksimum alan şiddeti, 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir. Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -8 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

Bu sistemler minimum 30 kHz band genişliğinde çalıştırılmalıdır.

 

Not 1: Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

 

                Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar

                MADDE 15- (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile alıcılardan oluşan sistemler ve işitmeye yardımcı cihazlar, Tablo-10’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 10: Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklama

a

 

29.7-47.0 MHz

10 mWe.r.p

50 kHz

TS EN 300422

Ayarlanabilir aralık temellidir.

30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve 41.015-47.00 MHz bandları harmonize askeri bandlardır.

(Not 2)

b

173.965-174.015MHz

2 mWe.r.p

Not 1

c

863-865 MHz

10 mWe.r.p

TS EN 300422

TS EN 301357

Not 1 ve 2

ç

174-216 MHz

50 mWe.r.p

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 300422

Ayarlanabilir aralık temellidir.

Not 1, 2 ve 3

d1

470-786 MHz

50 mWe.i.r.p

Ayarlanabilir aralık temellidir.

(Not 2 ve 3)

d2

786-789 MHz

12 mWe.i.r.p

Not 2

d3

823-826 MHz

20 mWe.i.r.p

100 mWe.i.r.p

200 kHz

Not 2, 4 ve 5

d4

826-832 MHz

100 mWe.i.r.p

200 kHz

Not 2, 5

e

l785-l795 MHz

20 mWe.i.r.p veya

50 mWe.i.r.p

 

Not 2 ve 3

f

l795-l800 MHz

20 mWe.i.r.p veya

50 mWe.i.r.p

g1

169.400-169.4750 MHz

10 mWe.r.p.

En fazla 50 kHz

 

Not 1

 

 

g2

169.4875-169.5875 MHz

h

169.4-174.0 MHz

Ayarlanabilir aralık temellidir. Bu banddaki diğer kullanımlardan meydana gelecek enterferansa dikkat edilmelidir. ( Not 1)

Not 1:           İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

Not 2:           Kablosuz mikrofonlarda kullanılabilir.

Not 3:           Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW olmalıdır.

Not 4:           Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 100 mW olmalıdır.

Not 5:           1 Ocak 2015 tarihinden sonra kullanılmayacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                

Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler

MADDE 16- (1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan alçak güçlü cihazlar, Tablo-11’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 11: Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti

Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri

Kanal Aralığı

Referans Standart

Açıklama

a

402-405 MHz

25 µW e.r.p

Not 3

25 kHz

TS EN 301839

Band genişliğini 300 kHz'e kadar genişletebilmek için yan kanallar birleştirilebilir.

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçleri içindir.

a1

401-402 MHz

LBT veya

≤%0.1 görev çevrimi

(Not 2)

TS EN 302537

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerden a’da kapsanmayanlar içindir.

Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için 25 kHz’lik yan kanallar birleştirilebilir. (Not 1)

a2

405-406 MHz