Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 04.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28401

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin vekalet verdikleri avukata ödedikleri ücretlerin ve dava ile ilgili olarak yaptıkları masrafların ödenmesi hususlarında karar vermeye yetkili bulunan komisyonun oluşumu, çalışması ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Birim amiri: Hakkında ceza davası açılan personelin, idari bakımdan bağlı bulunduğu disiplin amirini,

c) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

d) Komisyon: Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin, vekalet verdiği avukatın ücretinin ve dava masraflarının ödenmesi hakkında karar vermeye yetkili komisyonu,

e) Personel: Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avukatlık Ücretinin ve Dava Masraflarının Ödenmesine İlişkin Hususlar

Avukatlık ücreti ödeme şartları

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

a) Personel hakkında bir ceza davasının açılmış olması,

b) Personelin, bu ceza davasında müdafi olarak belirlediği avukata usulüne uygun olarak vekâletname vermiş olması,

c) Personelin 7 nci maddede belirtilen usule uygun olarak, bir dilekçe ile talepte bulunması,

ç) Komisyon tarafından personelin avukatlık ücretinin ödenmesine karar verilmiş olması,

gerekir.

Avukatlık ücretinin ödenmesi

MADDE 5 – (1) Personelin vekalet verdiği avukatın ücreti, 4 üncü maddedeki şartların varlığı halinde ödenir.

(2) Avukatlık ücreti, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine göre yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücreti geçemez.

Dava masraflarının ödenmesi

MADDE 6 – (1) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla açılan bu ceza davası ile ilgili olarak, avukatlık ücreti dışında, vekaletname masrafı dahil yaptıkları masrafların personele ödenmesine Komisyonca karar verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Usulü ve Komisyon

Başvuru usulü

MADDE 7 – (1) Personel, avukatlık ücretinin ve dava masraflarının ödenmesine ilişkin talebini bir dilekçe ile birim amirine iletir.

(2) Personel, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

a) Çağrı kâğıdı, iddianame, tensip zaptı gibi hakkında ceza davası açıldığını gösterir belge,

b) Davaya konu olan olay ile ilgili elindeki mevcut bilgi ve belgeler,

c) Usulüne uygun olarak verilen vekâletname,

ç) Dava ile ilgili olarak yapılan masraflara ilişkin belgeler.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) Birim amiri, kendisine ulaşan dilekçeyi ekleriyle birlikte Komisyonun sekretarya görevini yapan hizmet birimine en geç 2 iş günü içerisinde gönderir.

Komisyon ve çalışma düzeni

MADDE 9 – (1) Personele avukatlık ücreti ve dava masraflarının ödenmesine yönelik olarak Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre iletilen talepleri incelemek, dava masraflarının ve avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise miktarına karar vermek üzere Genel Müdürün onayı ile bir komisyon oluşturulur.

(2) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve personelin bağlı olduğu birim amirinden oluşan Komisyonu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(3) Komisyonda yer alan asil üyelerden herhangi birisi hakkında ceza davası açılması durumunda bu personel Komisyonda görev alamaz. Onun yerine yedek üye Komisyonda görev alır.

(4) Personelin Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında görevli olması durumunda, Komisyon toplantısı, beşinci üyenin yedek üyelerden tamamlanması ile gerçekleştirilir.

(5) Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Başkan ve üyelerden herhangi birisinin görevi başında bulunmadığı zamanlarda Komisyon toplantısı yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(7) Birim amiri tarafından Komisyona ulaştırılan talepler hakkında Komisyon en geç 7 iş günü içerisinde karar verir.

(8) Komisyon tarafından verilen karar, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(9) Genel Müdür hakkında ceza davası açılması durumunda Bakan tarafından oluşturulacak Komisyon görev yapar ve Komisyonun kararı Bakan onayı ile kesinleşir.

Dava sonucu

MADDE 10 – (1) Komisyon sekretaryası, dava safahatı hakkında duruşma günlerini gözeterek bilgi alır.

(2) Personel, dava sonucunda verilen kesinleşmiş karar hakkında birim amirine ve sekretaryaya bilgi verir.

(3) Personel hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde ödenen avukatlık ücreti ve dava masrafları, kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir yıl içinde herhangi bir uyarı ya da işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlük hesabına yatırılır ve ödeme makbuzu komisyon sekretaryasına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olan personele, başvurmaları halinde, haklarında mahkumiyet kararı verilmemesi kaydıyla, devam eden ya da karara çıkan davalara ilişkin avukatlık ücreti ve diğer masrafları bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre ödenir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

 

 

Sayfa