Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28344

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanlarına, gelir kaynaklarına, harcamalarına, idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerini,

c) Eşya: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve diğer mevzuata göre tasfiyesi öngörülen eşyayı,

ç) Genel Müdürlük: Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İşletme: Döner sermaye işlemlerini yapmakla görevli işletme müdürlüklerini,

e) Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

f) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetilmesinden sorumlu usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

g) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Sermaye, Sermaye Kaynakları, Gelir ve Giderler

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tasfiyelik hale gelen eşyanın, ilgili mevzuat uyarınca tasfiyesini yapmak,

b) Tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak,

c) Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tabi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar işletmek,

ç) Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açmak, işletmek ve işlettirmek,

d) Laboratuvarlar kurmak, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan giderleri karşılamak,

e) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

f) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

g) Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemesi niteliğindeki mühürlerin alımını, satımını, bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

ğ) Gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, modernizasyon, otomasyon; araç-gereç ve teknik cihazların temini; kurs, konferans, toplantı ve seminer düzenlenmesi; envanter, projelendirme, uygulama, araştırma-geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme, yurtdışı teşkilatının geliştirilmesi ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak,

h) Bakanlık tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Sermaye

MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmeleri için 30.000.000 (otuz milyon) Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde tahsis olunan sermaye Bakanlar Kurulu Kararı ile beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.

(3) Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur.

(4) Döner sermayenin işletmeler arasında dağılımı, artırılıp azaltılması veya geri alınması Genel Müdürlükçe yapılır.

Sermaye kaynakları

MADDE 6 – (1) İşletmelerin sermaye kaynakları şunlardır;

a) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar,

b) Bağış ve yardımlar,

c) Döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallar.

(2) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur.

(3) Ödenmiş sermaye tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(4) Faaliyet dönemleri sonunda oluşan zararlar, izleyen yılların net karlarından mahsup edilir.

(5) Malî yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

(6) Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hükmündedir.

(7) Bakanlık hizmetleri için döner sermayeden temin edilen taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilerek Bakanlık adına tahsis edilir.

Gelirler

MADDE 7 – (1) İşletmelerin gelirleri şunlardır:

a) 4 üncü maddede sayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirler,

b) Diğer gelirler.

Giderler

MADDE 8 – (1) İşletmelerin giderleri şunlardır:

a) 4 üncü maddede belirtilen iş ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan gider veya harcamalar,

b) İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele yapılan aylık, ücret ile mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler,

c) İşçi ücretleri ve toplu sözleşmelerle işçilere tanınan özlük hakları ile ilgili giderler,

ç) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak harcırah ödemeleri,

d) İhtiyaç duyulan insan gücü, gayrimenkul, araç, taşıt ve ekipman temini ile inşaat işleri için yapılacak harcamalar.

Bütçe

MADDE 9 – (1) İşletmelerin gelir ve gider bütçe tahminleri ile önceki yılın kesin hesap cetvelleri Bölge Müdürlüklerince her yıl Temmuz ayının sonuna kadar hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) İşletmelerin bütçeleri Genel Müdürlükçe incelenerek Bakanlıkça onaylanır ve mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

(3) Harcamalar bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir. Ödeneksiz ya da ödenek üstü harcama yapılamaz.

(4) Kesin hesap cetvelleri, bütçeyle birlikte Bakanlık onayına sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar

Harcama yetkilisi

MADDE 10 – (Değişik:RG-2/7/2017-30112)(1)

(1) İşletme Müdürlüğünün harcama yetkilisi, İşletme Müdürüdür.

Gerçekleştirme görevlileri

MADDE 11 – (Değişik:RG-2/7/2017-30112)(1)

(1) İşletme Müdürü, yardımcıları arasından, yardımcısı bulunmayan yerlerde ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki bir veya daha fazla sayıda personeli ödeme emri belgesi düzenlemek üzere gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 11/4/2010 tarihli ve 27549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

_________________

(1)     Bu değişiklik  1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2012

28344

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

2/7/2017

30112

2

3

 

Sayfa