Yazdır 
Resmi Gazete Tarihi: 23.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28332

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirleri, Ek I ve Ek II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 6 – (1) 12/1/1995 tarihli ve 22169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Sayfa

 

 


I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO:

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A) BAŞKANLIK

1

Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı

Müsteşar

Bakan

2

Başkan Yardımcısı

Başkan

Müsteşar

B) DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1

Daire Başkanı

Başkan

-

2

Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan

3

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

C) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1

1. Hukuk Müşaviri

Başkan

-

2

Hukuk Müşaviri, Avukat ve Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Ç) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

1

Daire Başkanı

Başkan

-

2

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

D) BAŞKAN YARDIMCILIKLARI

1

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

2

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

 

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ

1

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

Başkan

2

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Avukat

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

3

Diğer Personel

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

Halk Sağlığı Müdürü

B) TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

a) İl Merkezlerinde

1

Sorumlu Tabip

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

2

Diğer Personel

Sorumlu Tabip

Halk Sağlığı Müdürü

b) İlçe Merkezlerinde

1

Sorumlu Tabip

Kaymakam

Vali

2

Diğer Personel

Sorumlu Tabip

Kaymakam

C) HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

1

Laboratuvar Sorumlusu

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

2

Diğer Personel

Laboratuvar Sorumlusu

Halk Sağlığı Müdürü

 

Sayfa