Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 27.04.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28276

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI PROJE DESTEKLEME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deprem zararlarının azaltılması amacıyla uygulanacak olan Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında, uygulamaya yönelik araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından verilen çağrılı ve güdümlü projeler ile deprem zararlarının azaltılmasına ilişkin uygulama desteklerinin teklif, değerlendirme, destekleme, izleme, denetleme ve sonuçlandırılmasına yönelik esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3, 5, 12, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

b) Araştırmacı havuzu: Deprem konusunda araştırma yapan üniversitelerimizin, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin en az doktora düzeyindeki eğitime sahip, Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunda yer alması düşünülen araştırıcılarının bulunduğu uzmanlar topluluğunu,

c) Başkan: AFAD Başkanını,

ç) Buluşçular: UDAP kapsamında AFAD tarafından desteklenen projeyi yapmakla yükümlü, proje sonucunda katma değer sağlayacak çalışmayı gerçekleştiren proje yürütücüsü ve proje ekibini,

d) Çağrılı proje: Deprem zararlarının azaltılması çalışmalarına katkı sağlayabilecek, üniversitelerde en az yardımcı doçent; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar veya araştırma kurumlarında en az doktor ünvanlı kişiler tarafından destek talebiyle AFAD’a önerilen araştırma ve geliştirme projelerini,

e) Çalışma Grubu: UDAP programı büro çalışmalarının yürütülmesi, Yönlendirme Komisyonunun Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu ile koordinasyonunun sağlanması, komisyonun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenen projelerinin mali ve idari açıdan izlenmesinden sorumlu birimi,

f) Güdümlü proje: AFAD internet sayfasının UDAP bölümünde yayımlanan ve güncellenen öncelikli alanlarda konusu ve koşulları Yönlendirme Komisyonu tarafından belirlenerek bir başka kurum, kuruluş, işletme, üniversite, araştırma kurumu veya bunların yapacağı ortak girişimlerde çalışan en az yardımcı doçent unvanlı kişilere yaptırılan araştırma ve geliştirme projelerini,

g) Proje: Temel araştırma, teknoloji ve uygulama geliştirme amaçlı çağrılı ve güdümlü projeleri,

ğ) Proje bütçesi: Projenin desteklenmesine konu olan makine, teçhizat, hizmet alımı, sarf malzemesi ve seyahat giderleri ile ilgili harcama kalemlerinden oluşan bütçeyi,

h) Proje değerlendiricisi ve izleyicisi: UDAP projelerini değerlendirecek ve kabul edilmiş projeleri izlemek için araştırmacı havuzundan Yönlendirme Komisyonu tarafından görevlendirilecek uzmanı,

ı) Proje harcaması: UDAP faaliyetleri için, AFAD bütçesinden proje yürütücüsünün bağlı olduğu kurum, kuruluş veya üniversite bütçesine sermaye transferiyle aktarılan proje ödeneklerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, harcama yılına ait Malî Yıl Bütçe Kanunu gereklerine uygun biçimde yapılacak proje harcamalarını,

i) Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu: UDAP kapsamında her bir proje için iki üyesi Yönlendirme Komisyonu tarafından araştırmacı havuzundan seçilen, bir üyesi AFAD Deprem Dairesi Başkanı tarafından Çalışma Grubundan görevlendirilen; UDAP projelerinin değerlendirilmesinden, izlenmesinden ve sonuç raporunun Yönlendirme Komisyonuna sunulmasından sorumlu biri başkan toplam üç üyeden oluşan grubu,

j) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, AFAD’a karşı projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, AFAD ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki kişiyi,

k) UDAP: Deprem zararlarının azaltılması ve Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından AFAD bünyesinde programa alınan Ulusal Deprem Araştırma Programını,

l) Yönlendirme Komisyonu: AFAD Deprem Dairesinin bağlı olduğu AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanının, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu Koordinasyon ve Danışma Kurulunu temsilen üçer üyenin, AFAD Deprem Danışma Kurulunu temsilen iki üyenin ve Kalkınma Bakanlığını temsil eden bir üyenin bulunduğu, AFAD Başkan Yardımcısı ile AFAD Deprem Dairesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı hariç görev süreleri bir dönem (dört yıl) olan toplam dokuz üyeden oluşan komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Teklifleri ve Destek Talepleri, Değerlendirme, Destekleme, İzleme ve

Denetleme, Projelerin Sonuçlandırılması ve Yayımlanması

Proje teklifleri ve destek talepleri

MADDE 5 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler, proje tekliflerini aşağıdaki esaslara uygun olarak AFAD’a sunarlar:

a) Kamu kurum ve kuruluşları, araştırma kurumları, üniversiteler ve özel hukuk tüzel kişileri; AFAD tarafından ilan edilen başvuru süresi içerisinde, AFAD’a çağrılı proje önerisinde bulunabilir. Üniversiteler tarafından önerilen projelerde proje yürütücüsünün en az yardımcı doçent derecesine sahip olması, üniversiteler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından önerilen projelerde ise proje yürütücüsünün ilgili alanda en az doktora eğitimi almış olması koşulu aranır.

b) AFAD internet sayfasının UDAP internet sayfasında yayımlanan öncelikli alanlarda; araştırmacı veya teçhizat altyapısı gelişmiş kurum, kuruluş, işletme, üniversite veya bunların oluşturduğu ortak gruplardan güdümlü proje teklifi isteyebilir. Proje teklifleri ve destek talepleri, AFAD internet sayfasında yayımlanan formata uygun olarak hazırlanır.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Proje tekliflerinin değerlendirilmesinde, Yönlendirme Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikler dikkate alınarak aşağıdaki işlemler yapılır:

a) UDAP projelerinin değerlendirilmesi ve kabul edilenlerin izlenmesi için tek bir araştırmacı havuzu oluşturulur. Projeleri değerlendirecek ve izleyecek uzmanlar bu havuzdan seçilir. Proje değerlendirme sürecinde görev alan uzman, kendi proje teklifi ile ilgili ya da onunla yarışma durumunda olan bir proje teklifi ile ilgili bir uzmanlık görevi üstlenemez ancak diğer proje teklifleri ile ilgili görevleri üstlenebilir. Bir uzman göreve atanmadan önce kendisinden, menfaat çatışmasına engel olmak için, hangi proje teklifleriyle ilgisi olduğunu belirten bir beyanname istenir. Uzman kendisinden incelemesi istenen proje teklifi ile ilgili bir menfaat çatışması yaratabilecek potansiyel bir durum hakkında Yönlendirme Komisyonunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

b) Önerilen her bir projenin değerlendirilmesi için; iki üyesi araştırmacı havuzundan Yönlendirme Komisyonu tarafından belirlenen, bir üyesi AFAD Deprem Dairesi Başkanı tarafından Çalışma Grubundan görevlendirilen Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu oluşturulur. Üyelerden birinin başkanlığında Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu proje teklifini UDAP proje değerlendirme formatına göre değerlendirir ve hazırladığı raporu Yönlendirme Komisyonuna sunar.

c) Yönlendirme Komisyonu, Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu tarafından hazırlanan raporu inceleyerek uygun bulunan projenin desteklenmesini Başkana teklif eder.

Destekleme

MADDE 7 – (1) Projelerin desteklenmesi Başkanın onayı ile gerçekleşir. Projelere sağlanacak destek, AFAD bütçesinde UDAP kapsamındaki projeler için tefrik edilmiş ödenekten karşılanır.

(2) AFAD, proje sözleşmesini hazırlar ve taraflarca imzalanmasını sağlar. Sözleşme ve eklerinde projenin konusu, bütçesi, çalışma programı, kabul edilen harcama kalemleri ile diğer idari ve mali hükümler yer alır.

(3) Desteklenmesine karar verilen ve sözleşmesi imzalanan projeler, aşağıdaki esaslar dâhilinde desteklenir:

a) Proje desteği kapsamında satın alınan demirbaş niteliğindeki mallar, AFAD’ın malı sayılır ve projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere proje süresince zimmetlenir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, proje desteği kapsamında satın alınan ve proje bitiminde kendisine devredilmesi kararlaştırılan demirbaş niteliğindeki malların kullanımında, AFAD’ın taleplerine herhangi bir bedel istemeksizin öncelik tanır.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile bunların bünyesindeki gerçek kişilerden gelen ve belirlenen kriterler kapsamında seçilen çağrılı ve güdümlü projeler yüzde yüz oranında desteklenir. Bunlar dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden gelen her türlü destek talebi için uygulanacak destek miktarı ve şekli Yönlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Başkanın kararıyla belirlenir.

c) Proje kapsamında alınan araç, gereç ve teçhizatın cinsinde değişiklik yapılmasına, projede öngörülmeyen yeni teçhizat alınmasına, proje kapsamında alınan teçhizatın proje süresince bakım ve onarımına yönelik giderlerin AFAD tarafından karşılanmasına proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunun önerisi üzerine AFAD tarafından karar verilir. Ancak, proje bütçe kalemleri arasında aktarım yapılması ile ilgili hususlar proje sözleşmesinde düzenlenir.

ç) Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan kişilerle ilgili değişiklik talepleri gerekçeleri ile birlikte proje yürütücüsü tarafından Proje İzleme ve Değerlendirme Grubuna iletilir. Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda karara bağlanır.

d) Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi hâlinde; yürütücü, kurum değişikliğini projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı projenin kurumunda yürütülmesine izin verildiğine, kurum sıfatı ile projeye gerekli desteğin verileceğine, proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ettiğine dair yazılı belge ile birlikte Proje İzleme ve Değerlendirme Grubuna başvurur. Bu durumda proje kapsamında alınan malzeme ve cihazlar proje yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğu altında yeni kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama, yürütücünün başvurusu üzerine Yönlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır.

e) Çağrılı ve güdümlü proje yaptırılması işleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin altıncı bölümünde yer alan hükümlere göre yapılır.

İzleme ve denetleme

MADDE 8 – (1) Desteklenen projeler, yürütme sürecinde aşağıdaki şekilde izlenir ve denetlenir:

a) Yönlendirme Komisyonu, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunu görevlendirir. Gerekli görülen hâllerde AFAD, proje ile ilgili çalışmaları yerinde denetleyebilir veya denetletebilir.

b) Projesi desteklenen gerçek veya tüzel kişiler, AFAD internet sayfasında yayımlanacak gelişme raporu formatına uygun olarak, sözleşmesinde belirtilen tarihlerde Proje İzleme ve Değerlendirme Grubuna gelişme raporu sunar.

c) Projelerin uygulama takviminde veya bütçesinde ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları veya bunları etkileyebilecek iş paketi değişiklikleri, Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunun da görüşleri dikkate alınarak Yönlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır, Başkan’ın onayı ile uygulanır.

ç) Proje konusunun önemine ve çalışmaların gelişimine bağlı olarak Başkan, Yönlendirme Komisyonu ile Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunun görüşleri doğrultusundaki değerlendirmeleri sonucunda; proje süresini, toplam sürenin en fazla yüzde ellisi oranında uzatabilir. Uzatılan süre için ek bütçe verilmez.

d) Proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hâllerde projenin durumu Yönlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri Başkan tarafından karara bağlanır.

e) Başkan, tüm projelerin yürütme sürecinde Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde veya Yönlendirme Komisyonunca belirlenen ve projenin iptalini gerektiren hususların tespit edilmesi halinde Yönlendirme komisyonunun önerisi üzerine proje sözleşmesinin feshine karar verebilir.

f) Feshedilmiş sözleşmeler kapsamında alınan her türlü demirbaş niteliğindeki mal AFAD tarafından devralınır. Sözleşmesi feshedilen kişiler, feshi takip eden üç yıl içerisinde, AFAD’a yeni proje teklifinde bulunamaz.

Projelerin sonuçlandırılması

MADDE 9 – (1) UDAP kapsamında desteklenen projelerin sonuçlandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Projesi desteklenen proje yürütücüleri, AFAD internet sayfasında yayımlanacak sonuç raporu formatına uygun olarak hazırladıkları proje sonuç raporunu, projenin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içerisinde Proje İzleme ve Değerlendirme Grubuna sunarlar.

b) Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu, Yönlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan tutanak ile birlikte onaylanmak üzere Başkana sunulur.

c) AFAD tarafından desteklenen çağrılı ve güdümlü projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ve sınai ürünün mülkiyet hakkı AFAD’a aittir.

ç) AFAD tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ve sınai ürün üzerinde AFAD bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Projenin sonucunda 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eserin ortaya çıkması durumunda proje yürütücüsü, 5846 sayılı Kanunda düzenlenen işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım gibi bütün mali hakları kapsayan basit ruhsatı AFAD’a sağlamakla yükümlüdür. Proje sonucunda ortaya çıkan fikrî ve sınai mülkiyet hakkının AFAD tarafından ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.

d) Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeler sonucunda ortaya çıkan ürünün üretim hakkı, bu hakkı kullanmak istemesi hâlinde projeyi yürüten kuruluşa verilebilir. Bu durumda AFAD, proje sonucunda ortaya çıkan ürün gelirinden proje sözleşmesine hüküm koymak suretiyle belirli bir ekonomik değer talep eder.

e) Sonuçlandırılan projelerde üretilen temel veya teknolojik bilgiler AFAD tarafından uygun bulunan süre içinde AFAD’a bağlı Türkiye Deprem Veri Merkezine aktarılır.

Projelerin yayımlanması

MADDE 10 – (1) UDAP kapsamında projeleri desteklenen proje yürütücüleri, AFAD’dan izin almak, “Bu çalışma Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı UDAP programı tarafından ..... numaralı proje kapsamında desteklenmiştir.” ibaresi kullanmak ve bir kopyasını önceden AFAD’a göndermek şartıyla proje kapsamında elde edilen bulguları yayımlayabilir veya yayımlatabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeler, Proje Desteğinin İptali ve İdari Yaptırım

Ödemeler

MADDE 11 – (1) UDAP kapsamındaki projeler için yılı bütçesinde tefrik edilmiş ödenekten değerlendirme sonucu belirlenen destek tutarı, AFAD bütçesine gider kaydedilmek suretiyle desteklenecek proje adına T.C. Ziraat Bankasında açılan hesaba, Yönlendirme Kurulunun kararıyla proje ödeme dönemleri itibariyle aktarılır.

(2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak proje ödemeleri, bu idarelerin muhasabe hizmetlerini yürüten muhasebe birimi adına açılacak özel hesaba aktarılır. Aktarılan tutarlar, emanet hesabına alınarak harcamalar bu hesaptan yapılır. 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında ise proje hesabı, kurumsal ya da kurum yöneticisi ve proje yürütücüsü adına ortak hesap şeklinde açılır.

Proje desteğinin iptali

MADDE 12 – (1) Kabul edilen projenin, formata ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediği tespit edilmesi halinde projeye verilecek destek, Proje İzleme ve Değerlendirme Grubunun başvurusu, Yönlendirme Komisyonunun önerisi ile Başkan tarafından iptal edilir.

(2) Duruma göre proje yürütücüsüne eksikliklerin tamamlanması amacıyla Yönlendirme Komisyonu tarafından süre verilebilir. Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek Başkan tarafından iptal edilir.

(3) Mücbir sebepler dışında destek kapsamından çıkarılan projelerle ilgili olarak 13 üncü maddeye göre işlem yapılır.

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar Ar-Ge desteklerinden mahrum bırakılır.

(2) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlandığının tespit edilmesi halinde ödenen miktar, genel hükümler çerçevesinde haksız ödemeye neden olan gerçek veya tüzel kişilerden geri alınır.

(3) Proje yürütücüsünün ve sorumlu ilgili kişilerin sözleşmede belirtilen çalışmalarını yerine getirmediğinin belirlenmesi halinde, yapılan destekleme ödemeleri kendilerinden kanuni faizleri ile birlikte genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Sayfa