Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 06.01.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28165

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yurtdışı teşkilatındaki basın müşaviri, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı kadrolarına atanacak memurların seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı kadrolarında çalışan personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında 1 inci maddede belirtilen yurt dışı kadrolara atanacak kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ataşe: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler nezdindeki Basın Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen Ataşe unvanlı personeli,

b) Ataşe Yardımcısı: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler nezdindeki Basın Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen Ataşe Yardımcısı unvanlı personeli,

c) Basın Müşaviri: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler nezdindeki Basın Müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen Basın Müşaviri unvanlı personeli,

ç) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

e) Komisyon: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin tespiti amacıyla oluşturulan Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunu,

f) KPDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) Yurtdışı teşkilatı: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yurtdışında diplomatik temsilcilikler, başkonsolosluklar ve konsolosluklar nezdindeki Basın Müşavirleri ve Ataşeleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtdışında Görevlendirme Esasları

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yurtdışı teşkilatına münhal bulunan Basın Müşaviri, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) İlk defa yurtdışı sürekli göreve atanacaklar için atandığı tarih itibariyle Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilat birimlerinde en az bir yıl çalışmış olmak,

ç) Yurt dışı görev için gerekli mesleki yeterliliğe sahip olduğu Komisyon tarafından tespit edilmiş olmak,

d) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

e) Sağlık durumu itibarıyla yurtdışında görev yapmasına engel bir durumu olmamak,

f) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

gerekir.

Diğer görevliler

MADDE 6 – (1) Yurtdışı teşkilatında, büro hizmetleriyle ilgili mahalli işlemleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda Türk veya yabancı uyruklu Mahalli Katip Sekreterler veya Sekreter-Takipçiler görev yapılacak yerde istihdam edilebilir.

(2) Mahalli Katip Sekreterlerin ve Sekreter-Takipçilerin;

a) En az Lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları,

b) Ana dili görev yapılan ülkenin dili olmayanların, o ülkedeki en yaygın dili, hizmetin gerektirdiği ölçüde bildiğinin, 9 uncu maddeye göre yapılacak değerlendirmeyle tespit edilmiş olmaları,

şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Seçimi, Sınavlar ve Yabancı Dil Bilgisi

Personel seçimi

MADDE 7 – (1) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak memurlar Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu tarafından seçilir.

Yabancı dil bilgisi yeterliliği

MADDE 8 – (1) Personelin, öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce’yi KPDS (C) seviyesinde bilmesi veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olması şarttır. KPDS ile ölçülemeyen dillerde Genel Müdürlük tarafından yapılacak dil sınavından en az 70 veya üzeri puan almış olmak gerekir. Yabancı dil belgesi 5 yıl geçerlidir.

(2) Resmi dili, Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

(3) (Ek:RG-22/9/2012-28419) Yurt dışında İngilizce dilinde veya görevlendirileceği ülkenin resmi dilinde eğitim yapan üniversitelerde lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar için birinci fıkrada yer alan yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

Mahalli katip sekreterler ile sekreter takipçiler için yabancı dil ve liyakat değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) Yurtdışı teşkilatında Mahalli Katip-Sekreter ve Sekreter Takipçi olarak istihdam edileceklerin dil ve liyakat değerlendirmesi görev yerindeki Basın Müşaviri veya Ataşe tarafından yapılır.

(2) Değerlendirmede başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

(3) Görevlendirme, ilgili misyon şefinin mütalaası alındıktan sonra Genel Müdürlüğün onayı ile tamamlanır.

Mesleki yeterlilik sınavı

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan yurtdışı teşkilatı kadrolarına  basın müşaviri, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı olarak atanacaklar için, uygun görülecek tarihlerde Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılır.

(2) Mesleki Yeterlilik Sınavı Basın Müşaviri, Ataşe ve Ataşe Yardımcıları için ayrı ayrı veya birlikte yapılır.

(3) Sınavlar yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

(4) Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı merkez, bu Yönetmeliğe göre kurulan sınav komisyonunca belirlenir.

(5) Sınavda, adayların sınav konuları ile birlikte atanacakları görevlerin gerektirdiği niteliklere, mesleki bakımdan yeterliliğe (önceki görevleri, performansı, yöneticilik deneyimleri) ve temsil yeteneğine sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Komisyon üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Bu husus tutanakla tespit edilir.

(6) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her iki sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan alınması şarttır.

(7) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları  ilan edilen kadrolar için geçerli olup sonraki yurtdışı kadrolara yapılacak atamalarda kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav muafiyeti

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlükte; Genel Müdürlük,  Genel Müdür Yardımcılığı,   I. Hukuk Müşavirliği ve Daire Başkanlığı görevi yapanlar 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile  8 inci ve 10 uncu maddelerde öngörülen şartlardan muaf olarak yurtdışı kadrolarına atanabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Komisyonu ve Eğitim

Komisyonun kuruluşu

MADDE 12 – (1) Komisyon, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürün görevlendireceği bir Daire Başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Komisyon başkanı ve üyeler, kendileri ile eşlerinin, üçüncü derece dahil olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

(4) Komisyonun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Komisyonun görevleri

MADDE 13 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Mesleki yeterlilik sınavının takvimini ve konularını belirlemek.

b) Mesleki yeterlilik sınavını yapmak ve sonuçlarını duyurmak.

c) 10 uncu maddeye göre yurtdışı sürekli göreve atanacak personele ilişkin mesleki niteliklerin değerlendirmesini yapmak suretiyle yurtdışı sürekli göreve atanacak personeli görev yerleri itibarıyla seçmek.

ç) Mesleki yeterlilik sınavına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Yurtdışı sürekli görevlere seçilen personelin eğitimi

MADDE 14 – (1) Personel, atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama ve Görev Süresi

Atama

MADDE 15 – (1) Atamalarda, meslekî yeterlilik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

(2) Komisyon yapılan değerlendirme sonucunda görev yerleri ile birlikte belirlenen adayları, yurtdışı sürekli göreve atanmak üzere teklif eder.

(3) Haklarında ceza soruşturması ya da kovuşturması açılanların yurtdışı göreve atanmaları, soruşturma veya kovuşturma sonucuna kadar ertelenir.

İstisnai atama

MADDE 16 – (1) Yurtdışı teşkilatı kadrolarına gerektiğinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 10 uncu maddede belirtilen şartlara bağlı olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre atama yapılabilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca atanacakların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları,

b) 8 inci maddede öngörülen şartları,

taşımaları gerekir.

(3) Birinci fıkra uyarınca atanacakların sayısı, toplam yurtdışı kadro sayısının dörtte birini geçemez.

(4) Birinci fıkra uyarınca atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Yurtdışı teşkilatında sürekli görev süresi

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-21/12/2017-30277) Yurtdışı görev süresi, ilk defa sürekli görevle yurtdışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurtdışında bulunmuş olanlar için 4 yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile en çok iki yıla kadar uzatılabilir. Ancak, toplam görev süresi her halükarda 9 yılı geçemez. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler bu süreden önce geri çekilebilir.

(2) Yurtdışı sürekli görevden yurt içindeki görevine dönenlerin, yeniden yurt dışına atanabilmeleri için, yurt içinde merkez veya taşra teşkilatında  en az 3 yıl hizmet yapmış olmaları gerekir.

(3) Yurtdışı sürekli göreve atananlardan, atama için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya bu nitelikleri sonradan kaybedenler süre beklemeden yurtiçinde uygun bir göreve atanırlar.

EK MADDE 1 – (Ek:RG-22/9/2012-28419)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ilk defa yapılacak yurtdışı sürekli atamalarda 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2012

28165

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

21/12/2017

30277

2

3

 

Sayfa