Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 07.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28077

GENÇLİK VE SPOR UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikler, Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının şekli ve uygulaması, yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Birim: Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık merkez teşkilatında bulunan birimi,

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Sınav Komisyonu: Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınav Komisyonunu,

f) Tez: Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezini,

g) Uzman: Gençlik ve Spor Uzmanını,

ğ) Uzman Yardımcısı: Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısını,

h) Yarışma Sınavı: Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,

ı) Yeterlik Sınavı: Gençlik ve Spor Uzmanlığı yeterlik sınavını,

i) Yeterlik Sınavı Komisyonu: Yeterlik Sınavını yapan Komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe Yarışma Sınavı ile alınır. Yarışma Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Yarışma Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Yazılı sınav; klasik ve test ya da klasik veya test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Yarışma Sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, sınav tarihi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınav konuları, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma Sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Yarışma Sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat ve iletişim fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının sosyoloji, felsefe, psikoloji bölümleri, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile Sınav Komisyonunca Bakanlığın görev alanına girdiğine karar verilen en az dört yıllık eğitim veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yarışma Sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak.

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

f) Bakanlıkça Yarışma Sınavı ilanında belirtilen diğer şartları taşımak.

(2) Bakanlık, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

Başvuruda istenen belgeler ve başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 7 – (1) Yarışma Sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekler:

a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

c) Yazılı özgeçmiş.

ç) İki adet vesikalık fotoğraf.

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına dair adayın yazılı beyanı.

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı.

f) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

(2) Belgelerin, Personel Dairesi Başkanlığına en geç Yarışma Sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(3) Yarışma Sınavına katılacakların isim listesi, Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Bakanlıkça yapılması halinde, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(5) Yarışma Sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(6) Başvurusu kabul edilip, isimleri Yarışma Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, Yarışma Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde, kendilerine elden teslim edilir ya da posta yoluyla adreslerine gönderilir.

(8) Yarışma Sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 8 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşar veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; birim amirleri ve uzmanlar ile gerekli görülmesi halinde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından Müsteşar tarafından seçilecek üç üye ile Personel Dairesi Başkanından oluşur. Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Ayrıca üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre Yarışma Sınavı ilanında yer alacak hususları tespit etmek.

b) Yarışma Sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Yarışma Sınavını yapmak veya gerektiğinde yazılı sınavı yaptırmak.

ç) Yarışma Sınavına ilişkin olarak yapılan itirazları incelemek ve sonuçlandırmak.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yarışma Sınavının yazılı soruları, genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere hazırlanır.

(2) Genel kültür ve genel yetenek konuları mesleki alan bilgisi bölümleri için ortaktır. Mesleki alan bilgisi soruları, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları dikkate alınarak her mesleki alan bilgisi bölümü için ayrı ayrı düzenlenir ve Sınav Komisyonu üyelerince imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Komisyonu Başkanına teslim edilir.

Mesleki alan bilgisi bölümleri

MADDE 11 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden mezun olanlar; birinci bölümü,

b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının sosyoloji, felsefe, psikoloji bölümlerinden ve iletişim fakültelerinden mezun olanlar; ikinci bölümü,

c) Beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunları; üçüncü bölümü,

teşkil eder.

(2) Sınav Komisyonunca Bakanlığın görev alanına girdiğine karar verilen konularda en az dört yıllık eğitim veren diğer yükseköğretim kurumu mezunları, ilgilerine göre birinci fıkrada sayılan bölümlerden birine Sınav Komisyonunca dahil edilir.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adayların; yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi halinde ise ilanda belirtilen KPSS puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla on katına kadar adayın isimleri (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda, adayların Yarışma Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığına uygunluğu da gözönüne alınarak, Sınav Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması, sözlü sınavın sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için aritmetik ortalamanın yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir.

Yarışma sınavı sonuçları

MADDE 14 – (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınav notunu esas alarak başarılı olanların listesini belirler. Ayrıca, Yarışma Sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı oranında yedek liste tespit edebilir. Sınav Komisyonu bu şekilde belirlediği nihai listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder.

(2) Sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen kadro sayısı kadar adayın sınav başarı puanına göre sıralandığı isim listesi, sonuçların teslim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde Bakanlık ilan panosunda ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Yarışma Sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 15 – (1) Yarışma Sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.

(3) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, müteakip sınav tarihine kadar, Yarışma Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Süresi, Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre içinde 17 nci madde hükümleri uyarınca eğitim ve staja tabi tutulur.

Çalışma ve yetiştirme planı

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları için, Personel Dairesi Başkanlığınca, çalıştıkları birimlerin görüşleri de alınarak üç yıllık süreyi kapsayacak şekilde çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Müsteşarın onayına sunulur.

(2) Bu plan;

a) Uzman yardımcılarına, Bakanlığın görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde uzman yardımcılarının rotasyona tabi tutulabilmesini,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım sağlanmasını ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

f) Bakanlığın görev alanı ile benzer faaliyette bulunan resmi veya özel kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

sağlamaya yönelik programları kapsar.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları; ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamladıklarında, Bakanlığın görev alanı ile ilgili bir konuda tez hazırlama sürecine girer.

(2) Birim amiri, diğer birim amirleriyle de görüş alışverişinde bulunmak suretiyle, uzman yardımcısınca belirlenen üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu uzman yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirler.

(3) Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından uzman yardımcılarına tez için öncelikli konular tebliğ edilebilir. Uzman yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, uzman yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

(4) Tez konularının kesinleşmesi, birinci fıkrada belirtilen sürenin başlamasından önce tamamlanır.

Tez danışmanı

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, uzmanlık tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek maksadıyla bir danışman belirler ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar. Yeterlik Sınavı Komisyonu, gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir.

(2) Tez danışmanı, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Gerektiğinde birden fazla tez danışmanı belirlenebilir.

(3) Tez danışmanı, uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezini teslim etmek zorundadır. Bu sürenin son iki ayı içerisinde uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi halinde, Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir. Zorunlu bir hal olmaksızın tezini süresinde teslim etmeyen uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak üzere Yeterlik Sınavı Komisyonunun kararı ile altı ayı aşmamak üzere ek süre verilebilir.

(2) Uzman yardımcısı, tezini tez danışmanları rehberliğinde hazırlar. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır, uzmanlığa atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır.

(3) Uzman yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte beş nüsha olarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Teslim edilen tez ve raporlar, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerine gönderilir.

(4) Tezin kabul edilmesinden sonra tezden faydalanılması maksadıyla Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik Sınavı Komisyonu

MADDE 21 – (1) Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir Müsteşar yardımcısının başkanlığında, birim amirleri ve uzmanlar arasından seçilecek beş üyeden oluşan Yeterlik Sınavı Komisyonu, Müsteşarın onayı ile oluşturulur. Müsteşar tarafından ayrıca üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılamamaları halinde, yedek üyeler, tespit sırasına göre Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Yeterlik Sınavına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler ile uzman yardımcılığı süresince alınan toplam sağlık izninin iki aydan fazla süren kısmı hariç üç yıl çalışmış olmak,

b) Uzman yardımcısı olarak çalışılan dönemde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

şarttır.

(2) Yeterlik Sınavı; tez savunması, yazılı sınav ve yabancı dil olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Tez değerlendirme ve tez savunması

MADDE 23 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, tezleri tez danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak bir ay içerisinde inceler ve değerlendirir. Personel Dairesi Başkanlığınca tespit edilen tarihte, uzman yardımcısı hazırladığı tezin savunmasını yapar.

(2) Yeterlik Sınavı Komisyonu, uzman yardımcısının hazırlamış olduğu tezi, tezin sözlü savunmasını ve Bakanlığın görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini de gözönüne alarak değerlendirir.

(3) Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır. Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

Tez düzeltme

MADDE 24 – (1) Tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate almak suretiyle, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek veya yeni bir tez hazırlayarak kullanır. Uzman yardımcısına Yeterlik Sınavı Komisyonunca tezin düzeltilmesi veya yeni bir tez için verilen süre, tez savunması sonucunun ilanından itibaren altı ayı geçemez.

Yazılı sınav

MADDE 25 – (1) Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, sonucun ilanından itibaren bir aydan önce olmamak kaydıyla, Yeterlik Sınavı Komisyonunca belirlenen tarihte yazılı sınava alınır.

(2) Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından Bakanlığın görev alanına ilişkin mevzuat gözönüne alınarak hazırlanan sorulardan oluşan klasik usulde yapılan yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olanlar, yazılı sınavda başarılı olmuş sayılır.

(3) Uzman yardımcılarının yeterlik aşamasında sorumlu oldukları mevzuat ve konular Yeterlik Sınavı Komisyonunca tespit edilerek duyurulur. Yeterlik Sınavı Komisyonu, yazılı sınav tarihine iki aydan az kalmamış olmak şartıyla, gerektiğinde sorumlu olunan mevzuat ve konularda değişiklik yapabilir.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınavda başarısız olan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı, yazılı sınav tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde olmak kaydıyla, Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından belirlenen süre sonunda ikinci kez yazılı sınava girer.

Uzmanlığa atanma

MADDE 26 – (1) Uzman olarak atanabilmek için;

a) Tez savunması ve yazılı sınav aşamalarında başarılı olmak,

b) KPDS’den en az (C) düzeyinde puan aldığına dair veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş ulusal veya uluslararası geçerliği bulunan, geçerlik süresi dolmamış belgeyi yazılı sınavın sonucunun tebliğinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmek,

gerekir.

(2) Birinci fıkradaki şartları sağlayan uzman yardımcıları, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgeyi ibraz ettiği tarih itibarıyla; kadro durumu, uzmanlığa atanmaya hak kazanılan tarih ve Yeterlik Sınavında alınan puan sıralaması dikkate alınarak, uzman kadrolarına atanır.

Başka kadroya atama

MADDE 27 – (1) Verilen ilave süre içinde de tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen, ikinci defa yapılan yazılı sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

Görev ve yetkiler

MADDE 28 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

b) Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak.

ç) Bağlı oldukları birimlere ait görevleri tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmek.

d) Amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İnceleme ve denetleme

MADDE 29 – (1) Uzmanlar, Bakanlığın görev alanına giren bütün konularda araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.

(2) Uzmanlar, Bakanlığın yürütmekle yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere kurum ve kuruluşlarda yapacakları inceleme, araştırma ve denetlemeler için Bakanın talebi üzerine veya doğrudan Müsteşar tarafından görevlendirilebilir.

(3) Uzmanlar, hizmetin gereği olarak kurum ve kuruluşlarda inceleme, araştırma ve denetleme yapılmasını sebeplerini de belirtmek suretiyle bağlı oldukları birim amirine önerebilir.

(4) Uzmanlara, araştırma, inceleme ve denetleme yetkisini gösteren ve Bakan tarafından imzalanan bir kimlik cüzdanı verilir.

Sorumluluk

MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, bağlı oldukları birim amirine karşı sorumludur.

Çalışma grupları

MADDE 31 – (1) Bakanlık birimlerince yürütülen hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları, ihtiyaç duyulması halinde birimlerin bünyesinde veya doğrudan Müsteşara ya da Müsteşar Yardımcısına bağlı olarak oluşturulacak ve bir uzman tarafından koordine edilecek çalışma grupları bünyesinde yürütülebilir.

Eğitim

MADDE 32 – (1) Uzmanlar, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilen programlar çerçevesinde staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile lisansüstü çalışma yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilir.

Tanıtım

MADDE 33 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlık onayıyla; Bakanlık görevleriyle ilgili kamuoyunu ve üniversite çevrelerini bilgilendirmek, tanıtmak ve nitelikli yeni mezunları mesleğe kazandırmak amacıyla, yurtiçinde düzenlenen ilgili fuarlara, seminerlere ve benzeri organizasyonlara katılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer kurumlardan uzmanlığa atanma

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, Gençlik ve Spor Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, 8/6/2012 tarihine kadar Gençlik ve Spor Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların mesleklerinde, yardımcılık dönemi dahil, en az üç yıllık deneyime sahip olmaları gerekir.

Uygulanmayacak hükümler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin İkinci Bölümünde Yarışma Sınavı sürecine ilişkin olarak öngörülen süreler, 2011 yılı içerisinde yapılacak Yarışma Sınavı için dikkate alınmaz ve kısaltılarak uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

Sayfa