Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.05.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27950

KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek köpekli arama timinin çalışma ile sınav usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek köpekli arama timlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arama köpeği: Bulunduğu yer bilinmeyen, canlı olduğu tahmin edilen kişi veya kişilerin bulunması ve kurtarılması amacıyla yerinin tespiti için eğitilmiş ve arama köpeği sınavlarını başarı ile tamamlayarak sertifikalandırılmış köpeği,

b) Arama köpeği eğitmeni: Arama köpeğini yönlendirecek düzeyde eğitimi bulunan kişiyi,

c) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

ç) Değerlendirmeci: Komisyonda sınavların değerlendirilmesinden sorumlu olarak görevlendirilen ve öngörülen şartlara sahip kişileri,

d) Eğitim yeterlilik sınavı sertifikası: Belirlenmiş standartlarda yapılan sınav neticesinde başarılı olan köpekli arama timine verilen ve iki yıl geçerliliği bulunan sertifikayı,

e) Görev yeterlilik sınavı sertifikası: Köpekli arama timine son aşama sınavında başarılı olan köpekli arama timine verilen ve iki yıl geçerliliği olan sertifikayı,

f) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,

g) Komisyon: Valilik onayı ile oluşturulacak köpekli arama timi değerlendirme komisyonunu,

ğ) Köpekli arama: Bulunduğu yer bilinmeyen canlı olduğu tahmin edilen kişi veya kişilerin bulunması ve kurtarılması amacıyla yerinin tespiti için köpek kullanılarak yapılan çalışmaların bütününü,

h) Köpekli arama timi: Canlı arama için oluşturulan bir eğitmen ve köpeği,

ı) Köpekli arama timi eğitim yeterlilik sınavı: Arama faaliyetleri için yetiştirilen köpeklerin sertifikalandırılması amacı ile yapılan ilk aşama sınavını,

i) Köpekli arama timi ekipmanı: Köpekli arama ve kurtarma hizmetleri ile eğitimlerinde kullanılan araçları,

j) Köpekli arama timi görev yeterlilik sınavı: Arama faaliyetleri için yetiştirilen köpeklerin sertifikalandırılması amacı ile yapılan son aşama sınavını,

k) Köpekli arama timi sertifikası: Komisyonun açtığı, sınavlarda başarılı olan timin akreditasyonunu gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Köpekli Arama Timleri Çalışma, Sınav Usul ve Esasları

Çalışma esasları

MADDE 5 – (1) İl müdürlüğü, arama çalışmalarında köpekli arama timlerinin koordinasyonunu sağlayacak timi, öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere belirler. Arama çalışmaları bu timin sorumluluğunda yürütülür.

(2) Herhangi bir kurum veya sivil toplum kuruluşuna bağlı olmayan köpekli arama timi, il müdürlüğüne gönüllülük kaydını yaptırarak, gönüllülük esasına göre çalışır.

(3) Arama çalışmalarına katılacak köpeklere, kimlik belirlemesi için çip takılır.

(4) Köpekli arama timlerinin kaydı için, Komisyon ve ikamet ettikleri il müdürlükleri tarafından; kimlik, sağlık, eğitim ve görevleri ile ilgili bilgilerinin bulunduğu Ek-1’de örneği bulunan kayıt defteri tutulur.

(5) Köpekli arama timleri, kayıt defteri bilgilerini ve meydana gelen değişiklikleri, komisyona ve ikamet ettikleri il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(6) Köpekli arama timi, ekipmanları ile her an göreve hazır halde bulunur.

(7) Eğitmen, kendisi veya arama köpeğinin görev yapmasına engel bir durumun bulunması halinde, durumu en kısa sürede ikamet ettiği il müdürlüğüne bildirir. Denetimlerde de bu durumun tespit edilmesi halinde, görev yapamayacak durumda bulunan köpekli arama timi, komisyon tarafından ikamet ettiği il müdürlüğüne bildirilir.

Genel esaslar

MADDE 6 – (1) Sınavlara giriş için köpeklerin yalnızca arama ve kurtarmaya yönelik eğitim alması şartı aranır.

(2) Eğitim ve görev yeterlilik sınavları birlikte ve yılda bir defa yapılır.

(3) En son açılan görev yeterlilik sınavına ait sertifikası bulunmayan köpekli arama timinin arama çalışmalarında görev almasına izin verilmez.

(4) Gönüllüler de dahil olmak üzere faaliyet gösteren tüm köpekli arama timlerinin kayıtları il müdürlüklerince tutulur. Bu bilgiler Başkanlığa gönderilir.

(5) Sınavını geçen köpekli arama timinin iletişim bilgileri, ikamet ettikleri il müdürlüklerince tutulur.

Komisyonun oluşumu

MADDE 7 – (1) Komisyon Başkanlık tarafından belirlenen bir ilde, iki yıl süre ile kurulur.

(2) Her iki yılda bir komisyon kurulacak il, Başkanlıkça belirlenir.

(3) Komisyon vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında il müdürü, birlik müdürü veya şube müdürü ve arama köpekleri konusunda değerlendirme yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip yeteri kadar değerlendirmeci üyelerden oluşur. Komisyon, üyelerin katılımı ile yılda en az iki defa toplanır.

Komisyonun görevleri

MADDE 8 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Köpekli arama timleri için sınav açılması, başarılı olanlara Ek-2’de bulunan örneğe uygun sertifika verilmesi ile araç, gereç ve malzeme standartlarını belirler.

b) Köpekli arama konusundaki gelişme ve yenilikleri inceleyerek uygulama esasları değişikliklerini Başkanlığa teklif eder.

c) Ülkemizde faaliyet gösteren köpekli arama timlerinin çalışmalarında etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla kontrol ve denetimini yapar.

ç) Köpekli arama timlerinden gelen önerileri ve şikâyetleri kabul eder ve değerlendirir.

d) Köpekli arama timinin yurt dışından aldığı belgelerin standartlara uygunluğunu tespit eder ve onaylar.

e) Görev yeterlilik sınavı sertifikasına sahip olan köpeklerin amaçları dışında kullanıldıkları tespit edildiği takdirde sertifikalarını iptal eder.

f) Köpekli arama timinin eğitim teknikleri, bilgileri ve düşünce paylaşımını sağlar.

g) Komisyon görev süresi bitiminde, yapılan çalışma ve yazışmaların bir nüshasını Başkanlık tarafından görev verilen il valiliğine gönderir.

Değerlendirmeci seçimi

MADDE 9 – (1) Değerlendirmeci olmaya istekli kimseler dilekçe ile valiliğe başvurur. Başvuruda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Köpekli arama eğitim programlarına katılmış olmak ve belgelendirmek.

b) Köpekli arama sınavına katılarak kazanılmış sertifikayı ibraz etmek.

c) En az 5 beş yıl köpekli arama konusunda tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

(2) Başvurular ile ilgili değerlendirme valilik tarafından yapılır. Yukarıdaki şartları taşıyanlardan kaç kişinin ve kimlerin seçileceğini valilik belirler.

(3) Değerlendirmeci de açılacak sınavlara katılabilir. Ancak, değerlendirme diğer üyeler tarafından yapılır.

Sınav

MADDE 10 – (1) Arama köpekleri eğitim yeterlilik sınavı ve arama köpekleri görev yeterlilik sınavı olmak üzere, sınav iki aşamadan oluşur.

(2) Eğitim yeterlilik sınavı için belirlenmiş kurallara ait sınav kılavuzu Ek-3’te, eğitim yeterlilik sınavı değerlendirme formu Ek-4’te, görev yeterlilik sınavı için belirlenmiş kurallara ait sınav kılavuzu Ek-5’te, görev yeterlilik sınavı değerlendirme formu Ek-6’da belirtilmiştir.

(3) Eğitim yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan köpekli arama timi, görev yeterlilik sınavına iki yıl süre içerisinde girme hakkına sahiptir.

(4) Görev yeterlilik sınavını geçen köpekli arama timinin almış olduğu sertifika açılacak ilk sınava kadar geçerli sayılır.

Denetim

MADDE 11 – (1) Komisyon, kurulduğu il valiliğinden alınacak onay ile yapılacak diğer sınava kadar sınavda başarılı olmuş arama köpeklerini denetleyebilir.

(2) Denetim yapıldığı takdirde hazırlanan raporun bir nüshası köpekli arama timinin bulunduğu il valiliğine gönderilir.

(3) Sınavda başarılı olmuş ancak yapılan denetimlerde köpeğin amacı dışında kullanıldığı komisyon tarafından tespit edildiği takdirde sertifikası iptal edilir. Sertifikası iptal edilen köpek, arama görevlerine katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık kontrolü

MADDE 12 – (1) Arama köpeklerinin rutin sağlık kontrolleri veteriner hekim tarafından 6 ayda bir yapılarak gözlem altında tutulur. Gerektiğinde sağlık konusunda uzman veterinerden tıbbi destek alınır.

Ulaşım

MADDE 13 – (1) Köpekli arama timlerinin göreve yönelik ulaşımları, eğitmen ve arama köpeğinin yerinin ayrı olduğu özel tasarımlı araçlarla sağlanır. Araç bulunmadığı takdirde köpek nakilleri, köpeğin ebadının iki katı büyüklüğündeki plastik kafeslerle yapılır. Gönüllü arama köpeği timleri gidilecek görevlerde devlet imkânlarından mümkün olduğu ölçüde faydalandırılır.

(2) Acil ulaşım gerektiren görevlerde, köpek nakilleri hava yolu ile yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.

 

Sayfa