Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27607

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA,

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA,

YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

b) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı’nı,

c) Birim: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının hizmet/danışma birimlerini,

ç) Giriş Sınavı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Tez: Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

g) Uzman: Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanını,

ğ) Uzman Yardımcısı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısını,

h) Yeterlik Sınavı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yeterlik sınavını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları Giriş Sınavı ile alınırlar. Giriş Sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılacak yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş Sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Yazılı Giriş Sınavı klasik veya test usulünde yapılabilir. Başkanlık, uygun gördüğü takdirde Yazılı Giriş Sınavını üniversiteler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı hususları sınav tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Başkanlığın internet adresinde ilân edilir.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

ç) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puan düzeyinde başarılı olmak,

f) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya sınav ilanında yer alan yabancı dil şartını taşımak,

g) Kurumca ilân edilen diğer şartları taşımak.

(2) Kurum, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) İş Talep Formu,

c) Yüksek Öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

d) KPDS veya buna denk kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ya da sınav ilanında yer alan yabancı dil şartına ilişkin sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

e) Yazılı özgeçmiş,

f) 2 adet vesikalık fotoğraf,

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

(2) Yukarıda sayılan belgelerin Başkanlığa en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(3) Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlık ilân panosunda ve Başkanlık internet adresinde ilân edilir.

(4) Sınav başvurularına, isim listesinin ilânından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Kurulu Başkanı tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyonca itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla onbeş güne kadar uzatılabilir.

(5) Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar Giriş Sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

Giriş sınavı kurulu

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, Başkanın veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında ve Başkan tarafından görevlendirilen dört üyeden meydana gelen beş kişilik Giriş Sınavı Kurulunca yapılır. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri bu Kurulun tabii üyesidir. Başkan ayrıca iki yedek üye tespit eder.

(2) Giriş Sınavı Kurulu oy çokluğu ile karar alır.

(3) Giriş Sınavı Kurulunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavı iki aşamalı yapıldığı takdirde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) çağrılabilir.

Yazılı sınavı konuları

MADDE 11 – (1) Yazılı Sınavı, öğrenim dalları ve kontenjanları itibariyle kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurumca ilanda belirtilen konulardan Kurum, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

Sözlü sınavına çağrı

MADDE 12 – (1) Yazılı Sınav yapıldığı takdirde, bu Sınavdan en az 70 puan alan adaylara, sınav sonuçlarının ilânından itibaren onbeş gün içerisinde yapılacak Sözlü Sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Sadece Sözlü Sınav yapılması hâlinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Sözlü Sınava çağrılır.

Sözlü sınavı

MADDE 13 – (1) Sözlü Sınavında, adayların Giriş Sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Başkanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Giriş Sınavı Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması Sözlü Sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

(2) Sözlü Sınavında adayların; sınav konuları ve mezun olduğu bölüm ile birlikte Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başkanlık uzmanlığına uygunluğu değerlendirilir.

(3) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, Kurumca gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Giriş Sınavı Kurulu; Yazılı Sınav yapıldığı takdirde Yazılı ve Sözlü Sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, Yazılı Sınav yapılmadığı takdirde Sözlü Sınavı sonucunu esas alarak kazananların listesini belirler. Giriş Sınavı Kurulu bu şekilde belirlediği nihai listeyi Sözlü Sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Başkanlığa teslim eder.

(2) Başkanlık, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini Başkanlıkta ve Başkanlığın internet adresinde ilan eder. Başkanlık, ayrıca, boş kadro sayısının yarısı oranında yedek listeler belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

(3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Giriş Sınavı Kurulunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş Sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

(3) Belge ile ispatı mümkün olan zorlayıcı sebepler olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atamaları iptal edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi fiilen yapılmak kaydıyla üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde 17 nci maddede belirtilen plan dâhilinde eğitim ve staja tâbi tutulurlar.

Çalışma ve yetiştirme planı

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları için, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.

(2) Bu plan;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

d) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını

sağlamaya yönelik programları kapsar.

Çalışma düzeni

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları birim amirince belirlenen uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez Hazırlama ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, Başkanlığın görev sahası ile ilgili konularda bağlı bulunduğu Birim başkanının onayı ile bir tez konusu seçer.

(2) Uzman yardımcısının tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil Başkanlıkta fiilen en az iki yıl çalışıldıktan sonra bağlı bulunduğu birim başkanlığınca Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(3) Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu birim başkanının onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

Tezin hazırlanması

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması esastır.

(2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması gerekir.

(3) Tezler hazırlanırken Yükseköğretim Kurulunun tez hazırlama kılavuzundaki şekil şartlarına uyulur.

Tezinin teslimi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ve Yeterlik Sınavından en az iki ay önce, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak üzere bağlı bulunduğu birim başkanlığına vermek zorundadır. İlgili birim başkanlığı teslim aldığı tezi on gün içerisinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletmekle yükümlüdür.

(2) Uzman yardımcısı hazırladığı tezi süresi içinde bağlı bulunduğu birim başkanlığına teslim etmek şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Tez konusu Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilmiş olmakla birlikte geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurt dışında bulunması yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen veya tezini teslim edip de yeterlik sınavına giremeyen uzman yardımcıları, talep ettikleri takdirde daha sonraki bir Yeterlik Sınavına girebilirler. Ancak yukarıda belirtilen mazeretleri olan uzman yardımcıları görevini aksatmayacak bir durumda ise kendi imkânları ve isteği ile Yeterlik Sınavına katılabilirler.

(3) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanmış uzman yardımcısının tezini Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

Yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 22 – (1) Yeterlik Sınavına girebilmek için;

a) Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl Başkanlıkta görev yapılması,

b) Son üç yıl olumlu sicil alınması,

c) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde KPDS sınavından en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması,

ç) Tezin başarılı bulunması

şarttır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Başkanlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.

Yeterlik sınavı kurulu

MADDE 23 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu Başkanın veya görevlendireceği bir Daire Başkanının başkanlığında ve Başkan tarafından görevlendirilen dört üyeden olmak üzere toplamda beş kişiden oluşur. Başkan ayrıca iki yedek üye belirler.

(2) Yeterlik Sınavına girecek olan uzman yardımcısının bağlı bulunduğu Birim Başkanı Yeterlik Sınavı Kuruluna tabii üye olarak katılır.

(3) Yeterlik Sınavı Kurulu en az üç kişi ile toplanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 24 – (1) Yeterlik Sınavı, Başkanlık tarafından uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Yeterlik Sınavı, tez değerlendirme ve tezin sözlü savunması olmak üzere iki safhada yapılır.

(3) Yeterlik Sınavının her bir safhasında değerlendirme, Yeterlik Sınavı Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Yeterlik sınavı safhaları

MADDE 25 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca sözlü savunmaya çağrılır. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu çağrıyı uzman yardımcısına sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapar.

(2) Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tezi başarısız görülen uzman yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

(3) Yeterlik Sınavı Kurulu sözlü savunma safhasında uzman yardımcısının görev yapmakta olduğu uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir.

(4) Yeterlik Sınav Kurulu tarafından sözlü savunması başarısız görülen uzman yardımcısı açılacak başka bir sınavda, talebi halinde, doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

(5) Yeterlik Sınavını tamamen kaybeden uzman yardımcıları ile adaylık dâhil sekiz yıllık süre içinde uzmanlığına atanamayan uzman yardımcıları, mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcısı, boş kadro durumuna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı olarak atanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Görev ve yetkiler

MADDE 27 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları,

a) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma faaliyetleri ile olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla,

b) Afet ve acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin olarak Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

c) Afet ve acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin olarak kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamakla,

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda toplantılara katılıp her türlü araştırma ve incelemede bulunmakla,

d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmakla,

e) Amirlerince verilen benzeri diğer görevleri yerine getirmekle

görevli ve yetkilidirler.

Sorumluluk

MADDE 28 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde gereği gibi ve süresinde yerine getirilmesinden dolayı ilgili birim amirlerine karşı sorumludurlar.

Çalışma usul ve esasları

MADDE 29 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümler çerçevesinde çalıştırılır.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca oluşturulan çalışma gruplarında ve/veya Başkanlıkça görevlendirilecekleri birimlerde çalışırlar.

(3) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Başkanlığın yürütmekle yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere, kurum ve kuruluşlarda inceleme, araştırma, denetleme yapmak veya koordinasyonu sağlamak amacıyla Başkan tarafından görevlendirilebilirler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurtdışında eğitim

MADDE 30 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 31 – (1) Başkanlık, uzmanlar ve uzman yardımcılarının tabii tutulacağı yabancı dil eğitimini 17 nci madde hükmü çerçevesinde hazırlanacak plan dâhilinde yurt içinde ve/veya yurt dışında yürütür.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 32 – (1) Uzman sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatları hâlinde, boş kadro olması ve Başkanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Sayfa