Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.07.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27305

MALİYE BAKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARI GİRİŞ SINAVLARININDUYURULMASI, BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENİLECEK

MALİYE BAKANLIĞI (A) GRUBU KADROLARI GİRİŞ SINAVLARININDUYURULMASI, BAŞVURULAR İLE ATAMADA İSTENİLECEK

BELGELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maliye Bakanlığı (A) Grubu kadrolarına ilişkin giriş sınavı duyurusu, başvuru ve atamaya esas istenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığı (A) Grubu kadrolarına ilişkin giriş sınavının duyurulması, sınava başvurular ile sınavı kazananların atamalarında istenilecek belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sınav duyurusu

             MADDE 4 – (1) Giriş sınavına başvuru şartları ve yeri, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak sayı, sınav konuları, sınav tarihi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü, geçerlilik yılı ile taban puanı ve son başvuru tarihi sınavı düzenleyen birimce yazılı sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

             (2) Giriş sınavı, Ek-1’de belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portalı ile Bakanlık ve ilgili birimin internet sayfalarında ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en fazla ikisinde bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

             (3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, e-Devlet portalı ile Bakanlık ve ilgili birimin internet sayfalarında yazılı sınavdan en az on gün önce ilan edilir.

             Sınava başvuru ve istenilecek belgeler

             MADDE 5 – (1) Başvurular Ek-2’de yer alan Sınav Başvuru Formuyla elektronik ortamda yaptırılır. Ancak, bu Formu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları da kabul edilir. Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, Sınav Başvuru Formunun imzalı bir örneğini en geç yazılı sınav saatinden önce sınavı yapan birimin yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.

             (2) Sözlü sınav öncesi adaylardan, sınavı düzenleyen birimce bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile gerekmesi halinde denklik belgesi istenir.

             Atamaya esas olmak üzere istenilecek belgeler

             MADDE 6 – (1) Atamaya esas olmak üzere aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Mal bildirimi,

             b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             c) 4,5x6 ebadında 4 adet fotoğraf.

             Gerçeğe aykırı beyan

             MADDE 7 – (1) Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

             (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Sayfa