Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 12.03.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27167

GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİ

GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gemi ve su araçlarının tonilatolarının ölçülmesine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, tonilato ölçme ve ölçüm sonuçlarını belgelendirmeye ilişkin usul ve esasları tespit etmek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan tonilato ölçme ve belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleri yerine getirmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Bu Yönetmelik, Türk gemi sicillerinden herhangi birine veya bağlama kütüğüne kaydı zorunlu veya ihtiyari olan gemiler ve su araçlarını  kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesine ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) Balık avlama gemisi: Deniz canlılarını ticari amaçla avlamak için donatılmış gemiyi,

ç) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle seyredebilen her tekneyi,

d) Gros tonilato: Gemi ve su aracının kapalı hacimlerinin bu Yönetmelik veya sözleşme hükümlerine göre tespit edilmiş değerini,

e) Güvenlik tonajı (GTs) = 5 (beş) yaşını geçmiş balıkçı teknelerinde, güvenliği, çalışma koşullarını, hijyeni ve ürün kalitesini geliştirmek için üst güvertede yapılan modernleştirmeler nedeni ile oluşan tonaj artışını,

f) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

g) İç su: Tabiî ve suni göller, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

ğ) Kayıtlı gemi: Türk uluslararası gemi sicili, Türk gemi sicili veya bağlama kütüğünden herhangi birine kayıt edilmiş gemi veya su aracını,

h) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

ı) Net tonilato: Gemi ve su aracının bu Yönetmelik veya sözleşme hükümlerine göre tespit edilmiş değerini,

i) Sözleşme: 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesini,

j) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,

k) Tadilat: Gemi ve su aracının üç boyutundan en az birinin ya da gros veya net tonilatosundan en az birinin değişimine neden olacak yapısal değişikliği,

l) Tam boy: Teknenin oluşturduğu yapının kıç taraftaki sabit en uç noktasından baş taraftaki en uç noktasına kadar ölçülen mesafeyi,

m) Tanınmış Kuruluş: IMO kurallarına göre taraf devletlerce yetkilendirilen ve IMO tarafından da yetki kapsamıyla birlikte ilan edilen veya bölgesel birlikler tarafından oluşturulan komisyonlarca, uluslararası kriterlere göre yetkilendirilen ve/veya kabul edilen ve kabul edildiği ilan edilen kuruluşu,

n) Tonilato belgesi: Gemi ve su aracının belirleyici özelliklerini, teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını gösteren  belgeyi,

o) Yeni gemi ve su aracı: 12/3/2009 tarihinden sonra omurgası kızağa konulan veya inşa veya tadilat izni verilen gemi ve su aracını,

ö) Yetkilendirilmiş Kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları, Görev ve Yetki

Uygulama Esasları

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Balık avlama gemisi haricindeki gemi ve su aracının tam boyu ölçülürken baş ve kıç tarafında yapısal olarak devam eden sabit platform olması halinde platformun en uç kısmından ölçü alınır, sökülüp takılabilen platformlar ise ölçüme dahil edilmez. Gemi ve su aracının baş ve kıç tarafında pruvadan itibaren ileriye doğru uzatılan, tekne güvertesinin dışına çıkan uzantıların olması halinde tam boy ölçüsü alınırken bu uzantılar dikkate alınmaz. Gemi ve su aracının baş bodoslaması küpeşte şeklinde tasarımlanmış ise tam boy küpeştenin en ucundan alınır.

(2) Balık avlama gemisinde tam boy ölçümüne tekne yapısının dışına çıkan baş kasara, kıç aynalık, trol rampası, küpeşte ve ön küpeşte dahil edilir, tekne yapısının dışına çıkan vardevela, civarda (geminin baş tarafından havaya doğru uzatılmış direk), bumkin (geminin kıç tarafındaki platform), ana makineler, dümen ve dümen donanımı ile dalgıç merdiven ve platformları ise dahil edilmez.

(3) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Kaydı zorunlu olmayan gemi ve su araçlarının bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilmesi malikin talebine bağlıdır.

Görev ve yetki 

MADDE 6 – (Değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Bu Yönetmelikte geçen gemi ve su araçlarının boy uzunluklarına göre ölçülmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

a) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçlarının tonilatoları; liman başkanı, liman başkan yardımcısı, gemi sürvey uzmanı ile eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olan personel ile mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca, İdarenin verdiği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş diğer personel tarafından da ölçülür. Ölçüme esas olan hesaplar yetkili personel tarafından imzalanır ve hesaplar sonucu düzenlenen tonilato belgesi paraflanarak eklerle birlikte imzaya sunulur.

b) Tam boyu, 15 metre dâhil olmak üzere, 15 metreden büyük gemi ve su araçlarının tonilatoları; gemi sürvey uzmanı, denizcilik uzmanı, denizcilik uzman yardımcısı, mühendis, araştırmacı ile uzman kadrolarında bulunan ve mesleki yeterlilikleri gemi inşa mühendisliği olan personel tarafından ölçülür. Ayrıca, eğitim süresi en az 4 (dört) yıl olan denizcilikle ilgili fakülte ve yüksek okulların güverte, deniz ulaştırma, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olup, gemi sürvey uzmanı, denizcilik uzmanı, denizcilik uzman yardımcısı, mühendis, araştırmacı ve uzman kadrolarında bulunupta İdarenin verdiği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş personel tarafından da ölçülür.  Ölçüme esas olan hesaplar yetkili personel tarafından imzalanır ve hesaplar sonucu düzenlenen tonilato belgesi paraflanarak eklerle birlikte imzaya sunulur.

(2) Sözleşmeye göre tescil boyu 24 metreden küçük gemi ve su araçlarının ölçümleri ve belgelendirmeleri liman başkanlıklarınca, sözleşmeye göre tescil boyu 24 metre ve daha büyük gemi ve su araçlarının ölçümleri ve belgelendirilmeleri sadece gemi sürvey kurulu başkanlığınca gerçekleştirilir. Ayrıca ihtiyaç olması halinde sözleşmeye göre tescil boyu 24 metreden küçük gemi ve su araçlarının ölçümleri gemi sürvey kurulu başkanlığınca gerçekleştirilir ve hazırlanan ölçme raporu belgelendirmenin yapılması için ilgili liman başkanlığına gönderilir.

(3) Hazırlanan tonilato belgesine kayıt şekline göre teknik kütük defterinden veya bağlama kütüğü sisteminden alınacak bir sıra numarası verilir.

(4) Liman başkanlıkları bünyesinde ölçmeye yetkili personel bulunmadığı durumda gemi ve su araçlarının mahallinde ölçülebilmesi için, en yakın ölçmeye yetkili personelin bulunduğu diğer bir liman başkanlığından veya gemi sürvey kurulu başkanlığından personel talep edilir.

(5) Yurt dışında bulunan mevcut veya yeni inşa Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının ölçülmesi için, İdare ölçümün yapılması amacıyla gemi sürvey kurulu başkanlığından yetkili personel görevlendirebilir veya İdare tarafından iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşlara ölçüm için yetki verebilir. Her durumda sözleşmeye göre tescil boyu 24 metre ve daha büyük gemi ve su araçları, ölçme hesapları dâhilinde gemi sürvey kurulu başkanlığınca belgelendirilir. Ayrıca Sözleşmeye göre tescil boyu 24 metre altında ve yurt dışında bulunan gemilerin ölçüm ve belgelendirilmesi işlemi idare tarafından değerlendirilir.

(6) Tonilatosu ölçülecek gemi ve su araçlarının yapım özellikleri nedeniyle bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre ölçülmesinin uygun olmayacağının veya mümkün olmayacağının veya ölçümün gerçek değerinden çok farklı sonuçlanacağının tonilato ölçmeye yetkili birim tarafından değerlendirilerek İdareye bildirilmesi halinde, ölçmenin nasıl yapılacağı İdare tarafından belirlenir. Bu durumda, gemi ve su aracının tonilatosunu ölçmek üzere İdare tarafından görevlendirme yapılır.

(7) İç sularda çalışan tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları, belediye başkanlıklarında görevli mühendis, dört yıllık üniversite mezunu personel, tekniker ve teknisyen kadrolarında olan ve İdarenin verdiği eğitim sonucunda ölçme konusunda yetkilendirilmiş personel tarafından ölçülür. Ölçümü yapılan gemi ve su aracı belediye başkanlığınca belgelendirilir. İç sularda çalışan tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarının ölçümü, İdarenin tonilato ölçmeye yetkili birimi tarafından yapılır ve belgelendirilir.

Tonilato ölçme zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosu ölçülür:

a) Yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında,

b) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Gros veya net tonaj değişimine neden olabilecek cins değişimi yapılan gemi ve su araçlarında veya cins değişimi nedeniyle ölçme yöntemi değişen gemi ve su araçlarında,

c) Sözleşme hükümlerine uygun tonilato belgesi olmayan gemi ve su aracının yabancı ülke bayrağından Türk Bayrağına geçmesi durumunda,

ç) (Mülga:RG-7/6/2013-28670)

d) Denetimlerde gemi ve su aracının tonaj durumunun tonilato belgesi ile uyumlu olmadığı yönünde makul şüpheye düşülmesi halinde,

e) Ölçme sonucuna itiraz edilmesi ve itirazın uygun bulunması durumunda,

f) İdarece ihtiyaç duyulacak diğer hallerde.

Tonilato ölçme talebi ve gerekli belgeler

MADDE 8 – (1) (Değişik paragraf:RG-7/6/2013-28670) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan durumlarda gemi ve su araçlarının tonilatosunun ölçülmesi amacıyla başvurular sözleşmeye göre tescil boyu 24 metrenin üstündeki gemiler ve su araçları için gemi sürvey kurulu başkanlığına veya liman başkanlığına, diğer gemiler için liman başkanlığına ve iç sular için liman başkanlığına veya belediye başkanlığına aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır:

a) Tonilato ölçüm talebini içeren dilekçe,

b) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliği kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarından; yetkilendirilmiş kuruluşun gözetimi altında inşa edilenler için yetkilendirilmiş kuruluş gözetimi altında inşa edildiğine dair yazı, yetkilendirilmiş kuruluşun gözetimi altında inşa edilmeyenler için Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu,

c) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç gemi ve su araçlarından Ek VII de yer alan Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi veya bu belgenin diğer ülkelerdeki muadili olan üretici sertifikası,

ç) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Tüm yeni gemi ve su araçlarından makinesi varsa makine faturası ve tam boyu 24 metrenin altındaki yeni gemi ve su araçlarından tekne faturası,

d) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar,

e) 15/4/1955 tarihli ve 6539 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine tabi gemiler için yukarıda istenenlere ek olarak fribord hesapları,

f) 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı, (Fotoğrafların, karada veya denizde çekilmesi mümkündür; arkalarına gemi ve su aracı ile malikinin adı yazılarak ölçmeyi yapan tarafından onaylanır)

g) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı.

Tonilato ölçme sonucuna itirazlar ve değerlendirilmesi

MADDE 9 – (Değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tonilato ölçümüne ilk itiraz, gemi ve su aracının maliki veya yetkili temsilcisi tarafından ilk ölçümün yapıldığı yetkili birime, tonilato belgesinin imza karşılığı teslim alındığı tarihten itibaren oniki ay içerisinde yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazın sonuçlandırılıp gemi veya su aracı maliki veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde İdareye ikinci itiraz yapılabilir. İdarenin bu itiraz dahilinde, tonilato ölçümüne yönelik yaptığı hesap ve değerlendirme sonucu verdiği karar uygulama açısından kesindir.

(2) Gemi sürvey kurulu başkanlığı, liman başkanlığı ve belediye başkanlıklarına yapılan itirazlar müracaat tarihinden itibaren onbeş (15) iş günü içerisinde, İdareye yapılan itiraz ise müracaat tarihinden itibaren otuz (30) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve aynı süre içerisinde itirazın sonucu ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

(3) İdareye, gemi sürvey kurulu başkanlığına ve liman başkanlığına yapılan her itirazın değerlendirilmesi için İdare tarafından belirlenecek itiraza yönelik yeniden ölçme bedeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

Geçerli tonilato belgesi olmayan Türk gemi ve su araçlarına yapılacak işlemler

MADDE 10 – (Değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında olup geçerli bir tonilato belgesi olmayan gemiler tonilato belgesi alıncaya kadar uğradıkları ilk Türk limanında tutulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tonilatoların Ölçülmesi

Tam boyu 15 (dahil) metreden büyük olan gemi ve su araçları

MADDE 11 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe tam boyu 15 (dahil) metreden büyük olan gemi ve su araçlarının tonilatoları, sözleşme ve eklerinde belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre ölçülür.

(2) Belirli geometrik şekle (kare, dikdörtgen, yamuk ve silindirler prizması) sahip gemi ve su araçlarının hacimleri basit matematiksel formüllerle hesaplanabilir.

Sözleşmenin 2 nci maddesinin 8 inci paragrafındaki tanıma göre boyu 24 metre ile tam boyu 15 metre (dahil) arasında olan gemi ve su araçları

MADDE 12 – (Mülga:RG-7/6/2013-28670)

Balık avlama gemilerinin tonilatolarının ölçülmesi

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Tam boyu 15 (dahil) metreden büyük olan yeni balık avlama gemilerinin tonilatoları, sözleşmede belirtilen gros ve net tonilato tespit esasları ile ölçülür.

(2) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Tam boyu 15 metreden küçük balık avlama gemilerinin tonilatoları Ek I de tarif edilen kurallara göre ölçülür. Ek I de tarif edilen kurallarda geminin gros tonilatosu hesabında üst yapılar, set ve kasara gibi kapalı hacimler dikkate alınmaz. Ancak gemi malikinin yazılı talepte bulunması ve ölçüm için yetkili makam tarafından gerekli olduğu belirtilen planları sunması durumunda bu gemiler, sözleşmede belirtilen gros ve net tonilato tespit esasları ile ölçülür.

(3) Balıkçı gemileri için düzenlenen tonilato belgelerinde, tadilat nedeniyle gros tonajı değişenlerin güvenlik tonajı (GTs) bilgileri ayrıca belirtilir.

Tam boyları 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatolarının ölçülmesi (Değişik başlık:RG-2/4/2010-27540)

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları ile Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin tonilatoları Ek II de tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülür.

(2) (Değişik:RG-2/4/2010-27540) Tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları için üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK-II (A)’da tarif edilmiştir.

(3) (Değişik:RG-2/4/2010-27540)  Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren tekneler için üç boyut ölçme kuralının uygulanışı ile ilgili ayrıntılar ve ölçme metodunun uygulanışı EK-II (B)’de tarif edilmiştir.

Ölçme sistemi (Değişik madde başlığı:RG-7/6/2013-28670)

MADDE 15 – (1) Bütün ölçmelerde metrik sistem kullanılır. Yapılan ölçümlerde beş ve daha büyük milimetreler bir üst santimetreye tamamlanır. Beşten küçük milimetreler bir alt santimetreye yuvarlanır. Ölçüler omurga hattına paralel olarak ve düz bir hat üzerinden tespit edilir. Derinlik ve yükseklikler ise omurga hattına dik olarak alınır.

 (2) Herhangi bir gemi ve su aracının herhangi bir bölümünün hacim ölçüsü metreküp olarak ifade edilir. Hacim hesaplamalarında virgülden sonra iki rakam kullanılır. Üçüncü rakam beş veya daha büyük ise virgülden sonraki ikinci rakam bir arttırılır, beşten küçükse ikinci rakam değişmez.

 (3) Gemi ve su aracı, inşasının veya tadilatının tamamlanmasını takiben ölçülür.

 (4) (Değişik:RG-7/6/2013-28670) Gemi ve su araçlarının ölçümü karada veya ölçü kontrolünün yapılabildiği uygun deniz ortamlarında, gemi ve su aracı üzerinden yapılır. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçlarının ölçme işlemi, gemi üzerinden alınan ölçü ile proje ölçülerinin uyumluluğu kontrol edildikten sonra gemiye uygun projeler üzerinden sözleşmeye göre hesaplar yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-7/6/2013-28670)

Tonilato Ölçme Raporları, Kayıt ve Belgelerin Düzenlenmesi

Tonilato ölçme raporları, kayıt ve belgeler

MADDE 16 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2013-28670) (1) Tonilato ölçümü yapıldıktan sonra 6 ncı maddede yer alan yetkiler çerçevesinde gemi sürvey kurulu başkanlığı, liman başkanlığı ve belediye başkanlığı tarafından,

a) Ek II-(A) da tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen tam boyu 15 metreden küçük gemi ve su araçları için Ek V-(A) da yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve Ek IV-A da yer alan tonilato belgesi düzenlenir.

b) Sözleşmede belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre ölçülen gemi ve su araçları için Ek V-(C) de yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve sözleşmede yer alan tonilato belgesi düzenlenir. Sözleşmeye göre yapılacak ölçüm işlemlerinde, İdare sayısal paket programların kullanılmasına izin verebilir.  Bu programlar ile alan ve hacim hesaplarının yapılması durumunda, program çıktıları ve ofset tablosu hesabı yapan personelin imzası ile ölçme raporu içerisinde bulunması yeterli olacaktır.

c) Ek I de tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen tam boyu 15 metreden küçük balık avlama gemileri için Ek V-(D) de yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve Ek IV-(C) de yer alan tonilato belgesi düzenlenir.

ç) EK II-(B) de tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren ve ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 24 metre ve daha küçük özel tekneler için Ek V-(E)’de yer alan forma uygun olarak ölçme raporu kullanılır. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışındaki boyu (LH) 24 metreden büyük özel tekneler ise sözleşmeye uygun olarak ölçülür ve belgelendirilir.

(2) Tonilatosu ölçülen gemi ve su aracının bağlama kütüğüne, Türk uluslararası gemi siciline veya Türk gemi siciline kaydı aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Sicillerden birine kaydedilecek gemi ve su aracını ölçen gemi sürvey kurulu başkanlığınca veya liman başkanlığınca;

1) Ölçme raporu düzenledikten ve teknik kütük defterine kayıt edildikten sonra teknik kütük numarası ile tonilato belgesi harcı alınarak tonilato belgesi düzenlenir.

2) Tonilato belgesinin asıl nüshası ölçmeyi yapan gemi sürvey kurulu başkanlığı veya liman başkanlığı tarafından tescil için gemi ve su aracı malikinin tercih ettiği sicil limanı olan liman başkanlığına gönderilir.

3) Gemi ve su aracının tescil işini yapan liman başkanlığı, tonilato belgesini gemi ve su aracının malikine veya yetkili temsilcisine teslim eder.

b) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlenecek gemi ve su aracını ölçen gemi sürvey kurulu başkanlığı, liman başkanlığı veya belediye başkanlığınca;

1) Ticari gemi ve su araçlarına ölçme raporu düzenlenerek bağlama kütüğü kayıt numarası ile tonilato belgesi harcı alınarak tonilato belgesi düzenlenir.

2) Ticari olmayan gemi ve su araçlarında ise bağlama kütüğü kayıt numarası ile ölçme raporu düzenlenir.

3) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi ve/veya tonilato belgesi düzenlenen gemi ve su araçlarının belgelerinin asıl nüshası ilgili liman başkanlığı veya belediye başkanlığı tarafından gemi ve su aracı maliki veya yetkili temsilcisine verilir.

(3) Tonilato belgesindeki ifadeler ve kayıtlar Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yazılır. Su araçları için düzenlenen tonilato belgesinde “gemi” ibareleri “su aracı” olarak ifade edilir.

(4) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tüm belge, plan ve projeler ile harç makbuzu veya harç numarası ve tarihi düzenlenen tonilato belgesinin bir kopyası ölçme raporu ile birlikte teknik kütük dosyasında veya bağlama kütüğü dosyasında muhafaza edilir.

(5) Yetkili birimler tarafından gemilerin denize elverişlilik belgesi gibi emniyet belgelerine esas her beş yılda bir yaptığı programlı denetimler esnasında, yetkili personel tarafından gemide tonilato değerlerini etkileyecek bir değişiklik olup olmadığı yönünde en geç beş yılda bir gemi üzerinden kontrol yapılacaktır. Ayrıca geminin yurt dışında bulunduğu ülke göz önüne alınarak tonilato değerlerine yönelik kontroller için idare iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşları da yetkilendirebilir. Bu kontroller esnasında geminin tonilatosunu etkileyecek bir tadilat, şüphe veya bulguya rastlanması halinde, ölçme işlemi bu Yönetmeliğe uygun olarak yeniden yapılır.

Tonilato ölçme kayıtları

MADDE 17 – (Mülga:RG-7/6/2013-28670)

Diğer ülkelerce verilmiş tonilato belgeleri

MADDE 18 – (Değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Sözleşmeye taraf ülkelerce sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş uluslararası tonilato belgesi bulunan sözleşme kapsamındaki yabancı bayraktaki gemilerin Türk Bayrağına geçmesi durumunda;

a) Önceki bayrak devleti tarafından yayımlanmış tonilato belgesi mevcut haliyle Türk Bayrağında da Sözleşme gereğince üç (3) ay süre ile geçerlidir.

b) Bayrak değişiminden sonraki ilk üç (3) aylık süre içerisinde gemi sürvey kurulu başkanlığınca mevcut tonilato belgesine istinaden süre kısıtlaması yapılmadan yeni tonilato belgesi yayımlanır.

c) Gemi sürvey kurulu başkanlığınca, yeni belge yayınlandıktan sonra tonilato belgesini yayınlayan önceki bayrak devletinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan tonilato belgesine esas olan tonilato hesapları resmi yazı ile istenir.

ç) Gemiye ait tonilato hesaplarının önceki bayrak idaresinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan temin edilmesinden sonra tonilato hesapları, gemi üzerinde yapılacak fiili denetim ile ve varsa mevcut planlarla karşılaştırılarak tonilato değerleri kontrol edilir. Gemiye ait tonilato hesaplarının önceki bayrak idaresinden veya yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluştan gelmediği veya temin edilemediği durumda, önceki idarenin yayınladığı tonilato belgesinin arka sayfasındaki boy ve alan değerlerine ait bilgiler ile mevcut genel plan veya mevcut diğer planlar ve gemi üzerinden alınacak ölçüler birbirleriyle kıyaslanarak tonilatoyu etkileyecek bir değişiklik veya uygunsuzluk olup olmadığının kontrolü yapılır.

d) Kontrollerde uyumsuzluk tespit edilmezse bu fıkranın (b) bendine göre düzenlenen tonilato belgesinin geçerliliği devam eder. Kontrollerde tonilato değerlerini değiştirecek önemli uygunsuzluklar tespit edildiği durumda gemiye uygun yeni projeler üzerinden tonaj hesabı bu Yönetmeliğe göre yeniden yapılır.

e) Gemi Türk bayrağına geçtikten sonra mevcut tonilato değerlerinin doğruluğuna yönelik yapılacak kontrol, geminin emniyet belgelerine esas ilk planlı ara veya beş yıllık denetimlerinden hangisi önce ise bu denetim esnasında gemi sörvey kurulu başkanlığınca yerine getirilir. Ayrıca geminin yurt dışında bulunduğu ülke göz önüne alınarak tonilato değerlerine yönelik kontroller için idare iş bazında yetkilendirilmiş kuruluşları da yetkilendirebilir.

Tonilato belgelerinin iptali ve yenilenmesi

MADDE 19 – (Değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Tonilato belgesi üzerindeki bir bilginin değiştirilmesi gerektiğinde,  yetkili birim tarafından yeni belge düzenlenir. Yapılan değişikliklere yönelik belge ve bilgiler teknik kütük veya bağlama kütüğü kaydının olduğu birimde saklanır veya kayıtlı olduğu birime gönderilir.

(2) Gemi ve su aracının;

a) Türk Bayrağından çıkması halinde çıkış işlemini takiben,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince Türk Bayrağı çekme hakkını kaybetmesi durumunda,

c) Çalıntı, batma, kayıp ve zayi gibi durumların tespiti halinde,

tonilato belgesi iptal edilerek teknik kütük veya bağlama kütüğü kayıtlarına işlenir. Mevcut dosya iptal işleminden itibaren beş (5) yıl süreyle muhafaza edilir.

Tonilato belgesindeki değişikliklerin gemi sicil veya bağlama kütüğü limanına bildirimi

MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Kayıtlı gemilerden bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince tonilato belgesi yenilenenlerin değişen bilgileri, teknik kütük veya bağlama kütüğü kaydının bulunduğu gemi sürvey kurulu başkanlığı, liman başkanlığı veya belediye başkanlığı tarafından ilgili gemi sicil veya bağlama kütüğü limanına en geç on (10) iş günü içerisinde bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı bir ülke tarafından yapılan tonilato ölçüm talebi

MADDE 21 – (1) Sözleşmenin 8 inci maddesi kapsamında yabancı bir ülke tarafından yapılan tonilato ölçüm taleplerinin yerine getirilmesinde sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanır.

Bildirim

MADDE 22 – (Mülga:RG-7/6/2013-28670)

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 4/5/1967 tarihli ve 12589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tam boyları 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçlarının ölçümünde istisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2013-28670)

(1) Tam boyu 15 (dahil) metre ile sözleşmeye göre tescil boyu 24 metre arasında olan gemi ve su araçları ile Sözleşmeye göre tescil boyu 24 (dahil) metreden büyük olan ve ulusal sefer yapan bu Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su araçlarının tonilatoları için 31/12/2014 tarihine kadar 7 nci madde hükümleri kapsamında yapılacak ölçme başvurularında maliki veya yetkili temsilcisinin yazılı talebi üzerine Ek III’te tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülür. Yazılı talep olmadığı durumlarda veya 31/12/2014 tarihinden sonra bu gemi ve su araçları sözleşme ve eklerinde belirtilen gros ve net tonilato tespit esaslarına göre ölçülür.

(2) Ek III’te tarif edilen ölçme kuralına göre ölçülen gemi ve su araçları için Ek V-(B)’de yer alan forma uygun ölçme raporu kullanılır ve Ek IV-(B)’de yer alan tonilato belgesi düzenlenir.

Tam boyları 15 (dahil) metreden büyük mevcut gemi ve su araçları

GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:RG-7/6/2013-28670)

Özel teknelerin ölçümü

GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga:RG-2/4/2010-27540)

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

--------------------

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği” iken 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa