Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.11.2008 Resmî Gazete Sayısı: 27043

PETROL TANKERLERİNİN ÇİFT CİDAR VEYA EŞDEĞER TASARIM ŞARTLARININ UYGULAMA ESASLARI VE KABOTAJDA ÇALIŞAN

PETROL TANKERLERİNİN ÇİFT CİDAR VEYA EŞDEĞER TASARIM ŞARTLARININ UYGULAMA ESASLARI VE KABOTAJDA ÇALIŞAN

PETROL TANKERİ OPERASYONLARININ EMNİYETLİ YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; petrol tankerleri için çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının uygulama esaslarının belirlenmesi, ağır petrolün tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasının düzenlenmesi, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin İdareye tanıdığı istisnai yetkiler ile kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için emniyetli operasyon kuralları ve işletme gereklerinin belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Bayraklı petrol tankerleri ile bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına gelen veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapan veya bu deniz alanlarında demirleyen petrol tankerleri ve kabotajda çalışan petrol tankerleri için çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının uygulama esaslarının belirlenmesini, ağır petrolün tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasının düzenlenmesini, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin İdareye tanıdığı istisnai yetkiler ile kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için emniyetli operasyon kuralları ve işletme gereklerini kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik, ticari olmayan hizmetlerde kullanılan devlete ait ve devlet tarafından işletilen petrol tankerleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yabancı silahlı kuvvetlere bağlı  petrol tankerlerini kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1998 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak,

             (2) 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan MARPOL  73/78 Sözleşmesi ile Revize edilmiş ve 2978/94/AT sayılı Konsey Tüzüğünü ilga eden Tek Cidarlı Petrol Tankerleri İçin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Aşamalı Uygulanışının Hızlandırılması Hakkında 18 Şubat 2002 tarihli ve 417/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne paralel olarak

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ağır petrol;

             1) 15°C’de 900 kg/m3’ün üzerinde yoğunluğa sahip ve 25,7’lik API derecesine denk ham petrolleri,

             2) 15°C’de 900 kg/m3’ün üzerinde yoğunluğa veya 50°C’de 180 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip akaryakıtları,

             3) Bitüm, katran ve bunların emülsiyonlarını.

             b) Aleç: Kapalı bir tankta bulunan sıvı seviyesi ile tankın üst seviyesi arasında kalan  mesafeyi, 

             c) Balast tankı: Gemi dengesinin sağlanması amacıyla, gemi bünyesinde bulunan ve deniz suyu depolanan tankı,

             ç) Çift cidarlı petrol tankeri: MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş olan Ek-1, 13/F Kuralında tanımlandığı şekliyle, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarını yerine getiren petrol tankerini,

             d) Dedveyt ton (DWT): Yoğunluğu 1.025 olan suda bir tankerin yaz yükleme hattına karşılık gelen deplasmanı ile boş ağırlığı arasındaki farkın metrik ton olarak ifadesini,

             e) Deplasman: Bir geminin belirli bir durumda yüzerken taşırdığı su hacminin ton olarak ağırlığını,

             f) Durum Değerlendirme Denetimi (DDD): Esasları Ek-4 de tanımlanmış olan, kondisyona yönelik dizayn değerlendirmesi ve denetimini,

             g) Flenç: Boru ve hortum devrelerinin uç uca eklenebilmesi için boru ve hortum devrelerinin uçlarında bulunan bağlantı parçasını,

             ğ) Frengi: Petrol tankerinin güvertesinde biriken suların denize boşaltılması için kullanılan giderleri,

             h) Gemi: Cinsi, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, yüzme kabiliyetini haiz, denizde kürekten başka alet kullanmak kaydıyla  kendi imkanlarıyla yola çıkabilen her aracı,

             ı) Gemi işleticisi veya işletici: Geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip olan, teknik ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi konularında sorumluluk ve görevler taşıyan gerçek veya tüzel kişiyi,

             i) GM: Gemilerin ağırlık merkezleri ile metasantır noktaları arasındaki düşey mesafeyi,

             j) Gros ton: Bir tankerin tüm kapalı bölümlerinin hacimlerinin toplanarak 100 feet küp’e bölünmesi ile elde edilen hacmi,

             k) Ham petrol ile yıkama sistemi: Ham petrol taşıyan petrol tankerlerinde taşınan yük kalıntılarının tank cidarlarında ve tank tabanında oluşturduğu kalıntıların tanker üzerinde bulunan sabit bir sistemle ham petrol kullanılarak yıkanmasını,

             l) Hidrokarbon: Petrol ve petrol türevlerinin kimyasal yapısında bulunan ana maddeyi,

             m) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

             n) İnert gaz: Hidrokarbonların patlamasını engellemek amacıyla kullanılan, oksijen miktarı fakir olan baca gazı gibi bir gaz veya gaz karışımını,

             o) Kabotaj: Bir devletin deniz yoluyla kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını,

             ö) Kabotaj seferi: Bir Türk limanından diğer bir veya birkaç Türk limanına veya bir Türk limanından çıkarak liman sınırlarını geçmek suretiyle yeniden aynı limana yapılan; seyredilen deniz alanlarında takip edilmesi gereken rotanın istikametine göre karasuları dışına çıkılmak suretiyle seyri de kapsayan her türlü deniz yolu seferini,

             p) Kapalı mahal: Aşağıdaki karakteristiklerden en az birini sağlayan; yük mahalleri, çift dipler, yakıt tankları, balast tankları, pompa daireleri, kompresör odaları, boş mahaller, pis su tankları gibi mahallerdir:

             1) Giriş ve çıkış açıklıkları sınırlı olan,

             2) Doğal havalandırması yetersiz olan,

             3) Sürekli adam çalışmasına uygun inşa edilmemiş olan.

             r) Liman tesisi: Münhasıran limancılık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş, yolcu ve yük hareketinin gerçekleştirildiği rıhtım, iskele, mendirek, şamandıra, platform, yat limanı ve balıkçı barınağı gibi tesisler ile bunlara bitişik ve bütünleşik diğer daimi tesisleri,

             s) Madde Emniyet Dokümanı (MSDS): Gemide bulunan yükün tüm fiziksel, kimyasal özelliklerini, sağlık açısından risklerini, yanıcılık ve patlayıcılık özelliklerini, dökülmesinde ve acil durumlarda alınacak önlemler ile benzeri bilgileri kapsayan dokümanı,    

             ş) Manifold: Yük operasyonlarının yapılabilmesi için liman tesisi ile petrol tankeri arasında yük geçişini sağlayan boru veya hortum devrelerinin tanker üzerinde bağlandığı yeri,

             t) MARPOL 73/78 Sözleşmesi: 1978 tarihli Protokol ile değişik 1973 tarihli, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmeyi,

             u) MARPOL 13 F Kuralı: Petrol tankerlerinin, çift cidar veya eşdeğer tasarım gereklerini yerine getirmelerini zorunlu kılan MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş ilgili kuralını,

             ü) MARPOL 13 G Kuralı: Petrol yüklerinin, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarını yerine getiren petrol tankerleri ile taşınmasını zorunlu kılan MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş ilgili kuralını,

             v) MARPOL 13 H Kuralı: Ağır petrollerin tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasını yasaklayan MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş ilgili kuralını,

             y) Milli Gemi Sicili: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen Milli Gemi Sicilini,

             z) Milimetre su yüksekliği: Bir santimetrekare alandaki su sütunu yüksekliğinin oluşturduğu basınç birimini,

             aa) Olay: Bir geminin emniyetini olumsuz yönde etkileyen hata, arıza veya hasar olarak tanımlanabilen herhangi bir durumu,

             bb) Petrol tankeri: Yük yerlerinde, dökme halde petrol taşımak amacıyla inşa edilen veya bu hale dönüştürülen gemiler ile birleşik taşıyıcıları ve tam veya kısmen dökme olarak petrol taşıyan gemileri,

             cc) Pompa dairesi: Petrol tankerlerinde yük operasyonlarının yapılabilmesi için gerekli olan pompa, boru devreleri ve valflerin bulunduğu kapalı alanı,

             çç) Taşıntı tavaları: Bir sızıntı veya taşıntının toplanması amacıyla manifold veya boru devreleri altında bulunan havuz şeklindeki sabit yapıyı,

             dd) Tek cidarlı petrol tankeri: MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş olan Ek-1, 13/F Kuralında tanımlandığı şekliyle, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarını yerine getirmeyen petrol tankerini,

             ee) Toksik gaz: Canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen zehirli gazı,

             ff) Türk Uluslararası Gemi Sicili: 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Sicilini,

             gg) Yaş: Herhangi bir petrol tankerinin, teslim tarihinden itibaren başlayan ve geçen yılların sayısı itibariyle esas alınan yaşı

             ifade eder.               

İKİNCİ BÖLÜM

Tek Cidarlı Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya

Eşdeğer Tasarım  Şartlarına Uyması

             Genel hükümler

             MADDE 5 – (1) Petrol tankerleri için, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartları ile ilgili olarak, bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda MARPOL 73/78 Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

             (2) 5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerleri ile ağır petrol yükü taşıyacak 600 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerleri, MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerini ve bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirir. Tüm bu gereklere uymayan herhangi bir petrol tankeri Türk deniz yetki alanlarında kullanılmak üzere yeni yapım amacıyla kızağa konulamaz.

             (3) MARPOL 73/78 Sözleşmesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gerekliliklerine uymayan Türk bayraklı petrol tankerlerinin çalışmasına İdare tarafından izin verilmez ve bu petrol tankerleri belgelendirilmez.

             (4) MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım gereklerine uyumlu olmadıkça ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtildiği şekliyle, çift cidar veya eşdeğer tasarım gereklerini yerine getirmedikçe, hiçbir petrol tankeri bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına gelemez veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapamaz veya bu deniz alanlarında demirleyemez.

             (5) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra omurgası kızağa konulan veya inşa sözleşmesi yapılan Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı tüm petrol tankerleri yetkilendirilmiş kuruluşların denetimleri altında inşa edilir ve çalışma süreleri boyunca yetkilendirilmiş kuruluşların denetimleri altında bulundurulur.

             (6) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline yeni kayıt olacak tüm petrol tankerleri yetkilendirilmiş kuruluşların denetimi altında bulundurulur ve çalışma süreleri boyunca bu durumları devam eder.

             (7) Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı kabotaj hattında çalışan tüm petrol tankerlerinin bu Yönetmelikte ve MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerine uygunluklarının denetlenmesi ve ayrıca 7 ve 8 inci maddelerde tanımlandığı şekilde Durum Değerlendirme Denetimi uygulaması, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları çerçevesinde yapılan denetimlerde olumlu sonuçlar alınan petrol tankerleri için denetimin geçerlik süresi iki yıldır.

             5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerleri

             MADDE 6 – (1) MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerine uyumlu olmadıkça, 5000 dedveyt ton ve daha büyük hiçbir petrol tankeri, teslim tarihine karşılık gelen yıldönümü tarihinden sonra Türk Bayrağı altında faaliyet gösteremez ve bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına gelemez veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapamaz veya bu deniz alanlarında demirleyemez. Bu teslim tarihleri aşağıda gösterilmiştir;        

             a) 1982 yılında teslim edilen petrol tankerleri için 2008,

             b) 1983 yılında teslim edilen petrol tankerleri için 2009,

             c) 1984 yılında veya daha sonra teslim edilen petrol tankerleri için 2010.

             (2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, petrol taşımak amacıyla kullanılmayan ve yük tankının tamamı boyunca uzanan çift tabanlara veya çift yanlara sahip veya petrol taşımak amacıyla kullanılmayan ve yük tankının tamamı boyunca uzanan çift-gövdeli boşluklara sahip olmakla beraber MARPOL Sözleşmesinin I. Ekinin MEPC.111(50) sayılı Karar ile değiştirilen MEPC.94(46) sayılı kararı ile revize edilmiş 13G sayılı kuralının 1(c) fıkrasının hükümlerinden muaf tutulmak için zorunlu olan koşulları yerine getirmeyen, 5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerlerinin işletilmesine, birinci fıkrada sözü edilen tarihten sonra da devam edilebilir; ancak bu devam süresi, tankerin teslim tarihinin 2015 yılındaki yıldönümünün veya tankerin teslim tarihini müteakip yirmi beş yaşına ulaştığı tarihten hangisi daha önce gelirse ötesine geçemez.

             600 dedveyt ton ile 5 000 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri

             MADDE 7 – (1) MARPOL Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerine uyumlu olmadıkça, 600 dedveyt ton ve daha büyük ve 5000 dedveyt tondan küçük hiçbir petrol tankeri, Türk Bayrağı altında ağır petrol yükü taşıyamaz ve bayrağı ne olursa olsun ağır petrol yükü ile Türk limanlarına gelemez veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapamaz veya bu deniz alanlarında demirleyemez.

             (2) İdare, MARPOL 73/78 Sözleşmesinde tanımlanan istisnalar kapsamında 600 dedveyt ton ve daha büyük ve 5000 dedveyt tondan küçük petrol tankerlerine Durum Değerlendirme Denetimlerini esas alarak tek cidarlı petrol tankerinin teslim tarihine karşılık gelen yirmi beşinci yıldönümüne kadar ağır petrol yükü taşıma izni verebilir. Durum Değerlendirme Denetimleri 1/1/2010 tarihinden sonra yapılmaya başlanır. 

             (3) Birinci fıkra hükümlerine rağmen münhasıran kabotaj hattında çalışan 600 dedveyt ton ve daha büyük ve 5000 dedveyt tondan küçük tüm petrol tankerlerinin petrol tankeri olarak çalışmalarına Durum Değerlendirme Denetimi kapsamındaki değerlendirmeler esas alınarak diğer mevzuat hükümlerine de uygun olması halinde izin verilir. Yaşa bağlı olarak belirlenen tarihler için tankerlerin teslim tarihi esas alınır.

             (4) 1/1/2010 tarihinde durum değerlendirme denetimleri petrol tankerleri için yaşına bakılmaksızın başlar. 1/1/2010 tarihi ve daha sonrasında yirmi beş yaşını dolduran tek cidarlı petrol tankerlerinin planlanmış üç havuz dönemince çalışmasına izin verilebilir. Bu havuz dönemlerinden birincisi Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları kapsamındaki ön hazırlıktır. Takip eden ikinci havuzda, birinci Durum Değerlendirme Denetimi yapılır uygun bulunanların denetim raporları iki yıl geçerlidir. Müteakip üçüncü havuzda ikinci ve son Durum Değerlendirme Denetimi yapılır ve bu denetim raporu iki yıl geçerlidir.

             (5) Durum Değerlendirme Denetimi sonuçları ilgili bölge müdürlüğüne Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgelerine eklenmek üzere gönderilir.

             (6) Durum Değerlendirme Denetimlerinden olumlu sonuç alınamayan petrol tankerleri için Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmez. 

             600 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri

             MADDE 8 – (1) 600 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri bu Yönetmeliğin 10, 11  ve 12 nci maddelerinde belirtilen emniyetli yönetim gereklerine uymak şartıyla,  tek cidarlı olarak inşa edilebilir ve işletilebilir. Bu tankerlerin Durum Değerlendirme Denetimi kapsamındaki değerlendirmeleri yirmi yaşından sonra başlar. Yaşa bağlı olarak belirlenen tarihler için tankerlerin teslim tarihi esas alınır.

             (2) 1/1/2010 tarihi ve daha sonrasında otuz yaş ve üzerinde olan petrol tankerlerinin bu tarihten sonraki ilk havuzu Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları kapsamındaki ön hazırlık olup, takip eden ikinci havuzdan itibaren tüm havuzlarda  Durum Değerlendirme Denetimleri yapılır. Durum Değerlendirme Denetimi sonuçları ilgili bölge müdürlüğüne Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgelerine eklenmek üzere gönderilir.

             (3) Durum Değerlendirme Denetimlerinden olumlu sonuç alınamayan petrol tankerleri için Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmez. 

             Zor durumda kalan veya onarılacak petrol tankerlerine yönelik istisnalar

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen çift cidar ve eşdeğer tasarım şartları konusundaki sınırlama ve yasaklamalardan istisnai olarak bir petrol tankerinin Türk limanlarına veya tersanelerine gelmesine, Türk karasularından ve iç sularından geçiş yapmasına veya bu deniz alanlarında demirlemesine aşağıdaki durumlarda, İdare tarafından izin verilebilir.

             a) Petrol tankerinin tehlike altında olması ve sığınma alanı araması veya talep etmesi,

             b) Yüksüz petrol tankerinin bir onarım tesisine gitmek istemesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Emniyetli Operasyon Gerekleri

             Teknik donanımlar

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi petrol tankerleri, (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği ve ilgili diğer ulusal mevzuata göre sahip olmaları gereken tüm standartlara uygun olarak donatılırlar. Kabotajda çalışan petrol tankerleri, yerine getirecekleri hizmetin gereği olarak bu Yönetmelikte belirtilen emniyetli operasyon gereklerine uyarlar.

             Kabotaj hattında çalışan tüm petrol tankerleri için emniyetli operasyon gerekleri

             MADDE 11 – (1) Kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için uyulması zorunlu emniyetli operasyon gerekleri Ek-2 Kabotaj Hattında Çalışan Tüm Petrol Tankerleri İçin Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesinde belirtilmiş olup, bunun kontrolü İdare tarafından yapılır.

             Kabotaj hattında çalışan 500 GT ve üzerindeki petrol tankerleri için ilave emniyetli operasyon gerekleri

             MADDE 12 – (1) Kabotaj hattında çalışan 500 GT ve üzerindeki petrol tankerleri için uyulması zorunlu ilave emniyetli operasyon şartları Ek-3 Kabotaj Hattında Çalışan 500 GT ve Üzerindeki Petrol Tankerleri İçin İlave Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesinde belirtilmiş olup, bunun kontrolü İdare tarafından yapılır.

             Acil durumlarda haberleşme

             MADDE 13 – (1) Petrol tankerlerinden petrol sızıntısı veya döküntüsü olması durumunda tankerin liman tesisinde bulunduğu durumlarda ilgili liman başkanlığına ve Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine, liman tesisi dışında ise öncelikle Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine haber verilir.                      

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kabotajda Çalışan Petrol Tankerlerinin Denetimi ve Belgelendirilmesi

             Denetimin süresi ve şekli

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerine uygulanacak denetimler aşağıda belirtilmiştir.

             a) Petrol tankerlerinin hizmete girmesinden önce veya bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki altı ay içinde yapılacak ilk denetimler,

             b) İdare tarafından tespit edilen, ancak bir yılı aşmayacak periyotlarda yapılacak yenileme denetimleri,

             c) İdare tarafından haber verilmeksizin yapılacak denetimler.

             (2) Denetimler, bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılır.

             (3) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddesi kapsamında, kabotaj hattında çalışan petrol tankerlerinin çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarına uygunluklarının denetlenmesi ve ayrıca durum değerlendirme denetiminin uygulanması, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. İdare tarafından söz konusu maddeler kapsamında yapılacak denetimlerde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilen uygunluk belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

             Belgelendirme ve onay

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerinde yapılacak denetimler neticesinde, Ek-1 Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge düzenlenir. Söz konusu belge, bölge müdürlüğü tarafından onaylanır.

             (2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerinin yenileme denetimleri  16  ncı maddede belirtilen süre içinde yapılır.

             (3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarına uygunluk ve durum değerlendirme denetiminin olumlu sonuçlandığına ait belgenin bulunup bulunmadığı İdare tarafından kontrol edilir ve Ek-1 Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belgede bu husus belirtilir.

             (4) İdare tarafından bu Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde kuralların eksiksiz uygulandığının tespiti için yapılan denetimlerde herhangi bir eksiği olmayan petrol tankerleri için Ek-1 Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge düzenlenir. 

             Belgenin süresi ve geçerliliği

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan kabotaj hattında çalışan petrol tankerlerinin İdarece düzenlenen Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belgenin  süresi bir yıldan uzun olamaz.

             (2) Yapılan denetimler sonucu, şartları bu Yönetmeliğe uymayan petrol tankerlerinin belgelendirilme şartlarını sağlayıncaya kadar limandan ayrılmasına izin verilmez.

             Belgenin geçerliğini kaybetmesi

             MADDE 17 – (1) İdarece yapılan denetimlerde petrol tankerinin mevcut durumunun belgesindeki durumu ile uygunsuzluk gösterdiğinin tespit edilmesi halinde Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge geçerliliğini kaybeder. Söz konusu belgenin üzerine, İdare tarafından belgenin geçerliliğini kaybettiğine dair kayıt düşülür.

             Belge süresinin uzatılması

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerinin Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belgenin geçerlik süresinin, petrol tankerinin seferde olduğu ya da denetimin yapılacağı limanda olmadığı bir zamanda sona ermesi halinde, petrol tankerinin işleteni tarafından uğrayacağı ilk liman başkanlığına yapılacak başvuruya binaen en çok bir aya kadar süre verilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Sorumluluk Belgeleri

             Mali sorumluk belgelerinin çeşidi ve alınacağı yerler

             MADDE 19 – (1) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri ya da ulusal mevzuat emri gereği kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri muhtemel deniz kirliliği risklerine karşı mali sorumluluk belgelerine sahip olmak zorundadır ve bunun bir örneği denetimlerde ibraz edilmek üzere gemide bulundurulur. 

             (2) Mali sorumluluk belgesi olarak kulüp sigortacılarından alınan belgeler kabul edilir.

             (3) Yönetmelikte istenen mali sorumluluk belgesine sahip olmayan petrol tankerlerine Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge  düzenlenmez ve mali sorumluluk belgesine sahip olana kadar petrol tankeri seferden men edilir.    

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 20 – (1) 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yönetmelikte belirtilen sınırlamalar ve yasaklamalar çerçevesinde beş yıl ve daha az bir süre için işletilebilecek durumda olan, Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmayan hiçbir petrol tankeri Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmez.

             Yürürlük

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 – (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. 

 

 

 

  

Ek-1

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

 

PETROL TANKERİ OPERASYONLARININ

EMNİYETLİ YÜRÜTÜLDÜĞÜNE DAİR BELGE

 

GEMİ ADI

TANINMA İŞARETİ

BAĞLAMA LİMANI

GROS TONİLATOSU

IMO NUMARASI

OMURGANIN KIZAĞA KONDUĞU TARİH

TESLİM TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geminin Tipi:

 

600 Dedveyt tondan küçük Petrol Tankeri

600 Dedveyt ton ile 5000 dedveyt tondan küçük Petrol Tankeri

5000 Dedveyt ton ve daha büyük Petrol Tankeri

 

                                                     

Değerlendirme Şartları

Evet

Hayır

Çift Cidar veya eşdeğer Tasarım şartlarına uygunluğu

 

 

Ağır petrol yükü taşıyabilme

 

 

 

 

Adı geçen gemi  “Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine uygundur.

 

 

Bu belge ............................tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimlere bağlı kalmak koşuluyla geçerli olacaktır.

 

 

Bu belge …………………tarihinde yapılan denetim neticesinde düzenlenmiştir.

 

 

......................’ de .....................tarihinde verilmiştir.

 

 

 

 

 Denizcilik Müsteşarlığı

                                                                                                                                          ........... Bölge Müdürlüğü

Sertifika No:

EKLER

Durum Değerlendirme Denetim Raporu

Kabotaj Hattında Çalışan Tüm Petrol Tankerleri İçin Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesi

Kabotaj Hattında Çalışan 500 GT ve Üzerindeki Petrol Tankerleri İçin İlave Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesi

Mali Sorumluluk Belgesi

 

Ek-2

 

Kabotaj Hattında Çalışan Tüm Petrol Tankerleri İçin Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesi

 

 

 

Evet

Hayır

Düşünceler

1

Gemi zabitleri, sabit yangın söndürme sistemlerini, ana ve acil durum yangın pompalarını, acil durum dümen donanımını ve solunum cihazlarını tam anlamıyla kullanabilir vasıfta olmalıdır. Ayrıca tüm personel yangınla mücadele donanımlarının yerlerini bilmeli ve donanımları kullanabilecek durumda bulunmalıdır.

 

 

 

2

Petrol tankerine uygun olarak yangınla mücadele el kitabı, personel ve zabitan salonlarında birer adet bulundurulur.

 

 

 

3

Yaşam mahalli içinde yangın kontrol planı, salonların bulunduğu katta asılı olarak, gemiye girişte güncellenmiş personel listesi ile birlikte korumalı bir tüp içinde bulundurulur.

 

 

 

4

Yük operasyonları sırasında en az iki adet tam korumalı kimyasal koruyuculu elbise her an kullanıma hazır bulundurulur. Gemi zabitleri, yük operasyonları sırasında tulum, güvenlik ayakkabısı, gözlük, kulaklık, koruyucu başlık gibi kişisel güvenlik ekipmanlarını kullanmak zorundadır.

 

 

 

5

Gaz geçirmez ve onaylı el fenerleri bulundurulur. Gaz geçirmez olmayan el fenerlerinin kullanımına izin verilmez.

 

 

 

6

Gemide bulunan acil durum el telsizleri dışında gaz geçirmez ve onaylı en az 3 adet seyyar deniz tipi el telsizi ve her telsiz için yedek batarya ve şarj cihazı bulundurulur. Gaz geçirmez olmayan el telsizlerinin kullanımına izin verilmez.

 

 

 

7

Yük operasyonları sırasında sıcak çalışma ve güvertede kıvılcım çıkartacak herhangi bir çalışma yapılmaz.

 

 

 

8

Yük operasyonları sırasında radar kapalı olmalı ve mobil telefonlar açık güvertede kullanılmaz.

 

 

 

9

Güvertede elektrik kabloları kapalı boru devresi içinde, devreler sağlam ve içinde yoğuşmuş suları tahliye edilmiş, tahliye giderleri çalışır ve iyi durumda bulundurulur.

 

 

 

10

Güverte yük operasyonları sırasında yeteri kadar aydınlatılmış olmalı, aydınlatmalar gaz geçirmez özellikte ve muhafazaları sağlam tutulur.

 

 

 

11

Seyyar aleç alma sistemler kullanıldığında tanklarda ölçüm yaparken topraklanarak kullanılır.

 

 

 

12

Tanklardan numune alımı veya dip ölçümü için kullanılan halatlar statik elektrik tehlikesine karşı sentetik olmayan tipte olmalıdır. 

 

 

 

13

Tüm borda çıkış valfleri kapalı, zincirle kilitlenebilir ve üzerinde gemi kaptanının izni olmadan açılmayacağını belirten bir uyarı yazısı asılı olur.

 

 

 

14

Tüm kapı ve kaportalar rahat bir şekilde kapanabilir ve sızdırmaz olmalıdır.

 

 

 

15

Tüm petrol tankerlerinde çatışma, karaya oturma, su alma, yangın patlama ve kirlenme durumlarıyla ilgili acil durum prosedürleri bulundurulur.

 

 

 

16

Kapalı mahallere giriş öncesinde, girişin emniyetli olup olmadığının tespit edilebilmesi için mahaldeki gaz miktarları ölçülmelidir. Kapalı mahallere giriş öncesinde yapılacak ölçümlerle mahaldeki oksijen oranın hacimsel olarak %21’i sağladığı, hidrokarbon gaz miktarının parlama noktası alt limitinin %1’ini aşmadığı, toksik gaz miktarının insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede olduğu doğrulanmalı ve ölçüm kayıtları tutulur. Ölçüm cihazlarının her kullanım öncesinde çalışır durumda olduğu doğrulanır ve kayıtları tutulur. Ölçüm cihazları dört ayda bir defa üretici talimatlarına göre gemideki yetkili personel tarafından uygun ekipmanla kalibre edilir ve kayıtları tutulur. Ayrıca ölçüm cihazlarının yılda bir defa uluslararası uygunluğu bulunan bir laboratuvarda kalibre edilmesi sağlanarak, geçerli kalibrasyon sertifikaları gemide saklanır.

 

 

 

17

Yük tankları ile bitişik olan kapalı alanların iskandili alınır, gaz ölçümleri yapılır ve buna ilişkin kayıtlar tutulur. Ayrıca balast tanklarının da iskandilleri alınıp gaz ölçümleri yapılarak, mümkün olduğu takdirde balast tanklarına yük sızıntısının kontrolü için gözlem yapılır ve kayıtları tutulur.

 

 

 

18

Pompa dairesi girişinde her an kullanıma hazır 14 üncü fıkrada belirtilen gaz analiz cihazı/cihazları hazır bulundurulur ve pompa dairesine her girişten önce ölçüm yapılarak bunların kayıtları tutulur.

 

 

 

19

Gemi borda iskelesi iyi durumda ve emniyet filesi ile donatılır,  borda iskelesi yanında bir adet can halatlı ve gaz geçirmez ışıklı can simidi her an kullanıma hazır şekilde bekletilir.

 

 

 

20

Gemide frengi tapaları sızdırmaz özellikte olur. Yük operasyonları sırasında frengi tapaları güvertedeki herhangi bir sızıntının denize gitmesini önlemek üzere kapalı tutulur.

 

 

 

21

Gemide meydana gelebilecek güverte üzerindeki döküntüyü acil olarak toplayabilecek uygun miktarda malzeme, ekipman ve portatif, elektrik ile tahrik edilmeyen bir pompa bulundurulur. Pompa tarafından toplanan döküntünün depolanabileceği gemideki bir tank belirlenir veya 500 GT ve üstü petrol tankerleri için 1 m³, 500 GT altı petrol tankerleri için ise 0,5 m³ toplam kapasiteye sahip sabit/seyyar depolama tankı bulundurulur.

 

 

 

22

Seyyar pompa ve hortum düzenekleri yük operasyonları sırasında her an kullanıma hazır şekilde donatılmış olur ve farklı bir durum ortaya çıkmadıkça ana güvertede yaşam mahallinin hemen ön tarafından yük operasyonu yapılan güverte tarafında bulundurulur. Pompalar ayrıca topraklanmış olur.

 

 

 

23

Gemi güvertesinde, boru devrelerinde ve pompa dairesinde yağ ve yakıt döküntüleri bulundurulmaz.

 

 

 

24

Manifold devrelerinin altındaki taşıntı tavaları temiz bir şekilde ve gider tapaları yük operasyonları sırasında kapalı tutularak, tapalar ve giderler iyi durumda ve tapalar sızdırmaz durumda bulundurulur. Tavalar manifold flençlerini tamamen içine alacak büyüklükte olur.

 

 

 

25

Yük, yakıt ve yağlama yağı tanklarının hava firar devrelerinin altında taşıntı tavaları bulundurulur, gider tapaları yük operasyon sırasında kapalı tutulur, tapalar ve giderler iyi durumda ve tapalar sızdırmaz olur.

 

 

 

26

Güvertede yer alan tüm hidrolik makinelerin ve diğer güverte makinelerinin sızıntıya karşı tabanlarında bir taşıntı tavası bulundurulur, gider tapaları yük operasyonu sırasında kapalı tutulmalı, tapalar ve giderler iyi durumda ve tapalar sızdırmaz olur. Taşıntı tavalarının bulunmaması durumunda ise bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki ilk havuz tarihinde taşıntı tavaları yapılır.

 

 

 

27

Gemide bulunan tüm yük ve yakıt devrelerinin kullanılmayan manifold devreleri bir kapak ile kapalı tutulur, kapakların et kalınlığı devrenin flenç kalınlığı ile aynı olur ve kapak ile manifold arasında bağlantıyı sağlayan tüm vida ve civataları eksiksiz ve sıkılı durumda bulundurulur.

 

 

 

28

Petrol tankerlerindeki tüm manifold devreleri üzerinde basınç saati bulunur, basınç saatleri manifold valfi ile manifoldun bulunduğu tarafın bordası arasında kalan boru devresi üzerinde uygun bir yere monte edilir.

 

 

 

29

Yük operasyonu sırasında manifold ve devrelerin üstündeki tüm gider valfleri, havalandırma devrelerinin valfleri kapalı tutulur, valflerin kapalı olduğunun görülmesi için uygun bir markalama sistemi bulundurulur.

 

 

 

30

Yük operasyonları sırasında sancak ve iskele ile eğer varsa kıç taraftaki manifold basınç saatleri takılı olur. Yük operasyonunun yapıldığı tarafta basınç değişimleri gözlemlenir ve sürekli kayıt altında tutulur, yük operasyonu yapılmayan tarafta ise sadece valf kaçaklarının tespiti için sürekli gözlem yapılır.

 

 

 

31

Yük operasyonları sırasında yük operasyonlarının yapıldığı manifoldta sıcaklık ölçmek için termometre takılı olur ve boru devresindeki yükün sıcaklığı sürekli kontrol altında tutulur. Termometre, kullanılmadığı zamanlarda sökülüp yeri kapatılır.

 

 

 

32

Yük operasyonlarının ve yağlı atıkların kayıt altında bulunması için güverte için Yağ Kayıt Defteri, diğer atıkların kayıt altına alınması için Atık Kayıt Defteri bulundurulur. Defterler liman başkanlığınca onaylanır. 

 

 

 

33

Gemi işleticisinin güvenli yük operasyonlarına ilişkin talimat ve rehberi bulunur ve gemide tüm zabitler tarafından bilinir.        

 

 

 

34

Yük kontrol odası/ofis veya operasyonların yönetildiği diğer bir alanda petrol tankerinin en fazla yükleme kapasitesi ve en fazla hava çıkış kapasitesi olur, yük devrelerinin, havalandırma devrelerinin ve varsa inert gaz devrelerinin planları bulundurulur.

 

 

 

35

Petrol tankerinde bulunan yüke ilişkin Madde Emniyet Dokümanını köprü üstü, salonlar ve kargo odası/gemi ofisi/gemi operasyonlarının yönetildiği mahalde asılı olarak o anda petrol tankerinde bulunan yükün cinsine göre görünür bir yerde asılı olarak bulundurulur. Madde Emniyet Dokümanı yükleme yapılan tesisten alınacak olup, alınamadığı takdirde petrol tankeri işleticisinden temin edilerek, gemi tarafından tesise konu hakkında uyarı yazısı yazılır.        

 

 

 

36

Madde Emniyet Dokümanında gemide bulanan yükün tüm fiziksel, kimyasal özellikleri, sağlık açısından riskleri, yanıcılık ve patlayıcılık özellikleri, dökülmesinde ve acil durumlarda alınacak önlemler gibi bilgiler yer alır ve tüm personel gemide bulunan yük hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

37

Yük ve yakıt devrelerinde tamir yapılmayacak hasarlı olan kısım flençten flence yeni boru devresi ile değiştirilir, mevcut yamalı ve onarılmış devreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonraki ilk havuz tarihinde değiştirilir.

 

 

 

38

Yük operasyonları için kullanılan hortumların yetkili kuruluşlar tarafından onaylı sertifikaları bulundurulur, sertifikasız hortumlar kullanılmaz.

 

 

 

39

Her tank veya uygun müşterek tanklar için basınç/vakum (p/v) valfleri ile ayrıca ana devredeki basıncı ayarlamak üzere ayrı bir ana basınç/vakum (pv) valfi bulundurulur. Yükleme sırasında tanktaki fazla hava basıncının dışarı emniyetli bir şekilde tahliye edilebilmesi ve açık sistem tahliye sırasında ise havanın tankların içine girebilmesi için her basınç/vakum (pv) valfinin hava çıkış ve hava giriş özelliği petrol tankerinin en yüksek yükleme ve tahliye değerlerine göre belirlenecek olup, eğer yüksek kapasiteli p/v valfi seçilecekse en az 30m/sn hava çıkışına izin verecek özellikte, eğer daha düşük kapasiteli bir p/v valfi seçilecekse 7.5 m/sn ve buna yakın değere sahip hava çıkışına izin verecek özellikte olur. Basınç/vakum (p/v) valfleri bulunmayan veya bu maddede  istenen özelliklere sahip olmayan basınç/vakum (p/v) valfleri Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra ilk havuz tarihinde takılmış olur.

 

 

 

40

Basınç/vakum (pv) valfleri her operasyon öncesi serbest olarak çalışıp çalışmadıkları kontrol edilerek kayıt altına alınır.

 

 

 

41

Basınç/vakum (p/v) valfleri eğer yüksek basınçlı hava çıkış özelliğine sahip ise hava çıkışında alev tutucu tel bulundurulmaz, ancak daha düşük kapasiteli olanlarda alev tutucu tel bulundurulur. Hava emişi yapan tarafta ise her iki tipte de alev tutucu tel bulundurulur. Alev tutucu teller yırtık, hasarlı ve paslı durumda bulundurulmaz, bu durumda olanlar derhal değiştirilir.

 

 

 

42

Basınç/vakum (p/v) valfleri bulunmayan veya otuz dokuzuncu fıkrada istenen özelliklere sahip olmayan basınç/vakum (p/v) valfleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonraki ilk havuz tarihinde takılmış olur.

 

 

 

43

Pompa dairesi düzenli ve yağdan arındırılmış bir şekilde, pompa dairesinin tabanı ise temiz olur ve burada yük kalıntıları bulundurulmaz.

 

 

 

44

Pompa dairesi gaz geçirmez özellikteki aydınlatma gereçleri ile yeterince aydınlatılır.

 

 

 

45

Acil durumda ulaşılabilecek uygun bir yerde en az 1 adet tam korumalı kimyasal koruyuculu elbise bulundurulur.

 

 

 

46

Tesiste yanaşık halde iken petrol tankerlerinde acil durum yangın teli bulundurulur ve baş tarafta hazır olarak babaya volta edilir, bunun bir ucu deniz seviyesine indirilir ve römorkörün acil durumda alabileceği seviyede tutulur. Yangın teli uygun boy ve çekme gücünde olur ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay sonra tüm petrol tankerlerinde bulundurulur.

 

 

 

47

Tesiste yanaşık halde iken petrol tankeri ile tesis arasında statik elektriğin topraklanması için bir elektrik kablosu bağlı bulundurulur, kablonun bir ucu gemi güvertesinde boyasız bir yere diğer ucu ise tesisin belirlemiş olduğu bir noktaya bağlanır.

 

 

 

48

Yük operasyonunun yapıldığı pompalar için acil durum durdurma sistemi bulundurulur ve durdurma sistemine ait butonlar petrol tankerinin her iki tarafındaki manifold devresi yakınında, kıçtan yük operasyonu yapabilen tankerlerde kıç taraftaki manifold yakınında, yük kontrol odasında ve makine dairesi kontrol odasında acil durumda kullanılabilecek bir mahalde bulundurulur.

 

 

 

49

Balast, yakıt ve yağlama yağı tanklarının hava firarlarında alev tutucu tel bulundurulur.

 

 

 

50

Yük operasyonları sırasında güvertede yeteri kadar vardiyacı personel ile özellikle yük operasyonunun yapıldığı manifold tarafında bir vardiyacı sürekli bulundurulur.

 

 

 

51

Sigara içilebilecek kapalı mahaller belirlenir, markalanır ve bunların dışındaki yerlerde sigara içilmez. Belirlenecek mahallerin doğrudan güverteye çıkışı yapılmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

                                                                                                                                                            

Kabotaj Hattında Çalışan 500 GT ve Üzerindeki Petrol Tankerleri İçin İlave Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesi

 

1

Petrol tankerinde sorumlu personel tarafından yük operasyonu öncesinde gemi ile sahil arasında Petrol Tankerleri ve Terminaller için Uluslararası Emniyet Rehberi (ISGOTT)’nde yer alan Gemi Sahil Emniyet Kontrol Listesi doldurulup imzalanır  bir nüshası tesiste diğer nüshası ise gemide bulundurulur.

 

 

 

2

Yük operasyonu sırasında gemi ile geminin bağlı bulunduğu tesis arasında veya gemiden gemiye yapılan yük operasyonlarında acil durum haberleşme prosedürü belirlenir ve her iki taraf arasında yük operasyonu öncesinde Gemi Sahil Emniyet Kontrol Listesinde belirtilir.

 

 

 

3

Yük operasyonları sırasında iklimlendirme sistemi dışarıdan hava almayacak şekilde içten içe çalıştırılır ancak yaşam mahalli içinde vakum oluşmasını engellemek için iklimlendirme sisteminin hava girişi kısmî olarak dışarıdan hava girişine de izin verilerek ve dış ortama göre pozitif basınç oluşturularak patlayıcı ve parlayıcı gazların yaşam mahalli içinde birikmesi engellenir.

 

 

 

4

Yük operasyonları sırasında yaşam mahalline tek kapıdan giriş çıkış yapılır ve diğer tüm kapılar ve kaportalar yaşam mahalli içinde hidrokarbon gazı birikmesini önlemek ve pozitif basıncı muhafaza etmek üzere kapalı tutulur. Tek noktadan giriş ve çıkış yapılan kapı ise kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulur.

 

 

 

5

İnert gaz sistemi bulunan petrol tankerlerinde inert gazlı ortamda oksijen miktarını, hidrokarbon gazı yüzdesini, parlayıcı gazın seviyesini toksik gaz miktarını ölçebilecek kombine bir adet veya ayrı ayrı gaz analiz cihazları bulundurulur. Ölçüm cihazlarının her kullanım öncesinde çalışır durumda olduğu doğrulanır ve kayıtları tutulur. Ölçüm cihazları dört ayda bir defa üretici talimatlarına göre gemideki yetkili personel tarafından uygun ekipmanla kalibre edilir ve kayıtları tutulur. Ayrıca ölçüm cihazlarının yılda bir defa uluslararası uygunluğu bulunan bir laboratuvarda kalibre edilmesi sağlanarak, geçerli kalibrasyon sertifikaları gemide saklanır.

 

 

 

6

Pompa dairesinin fanları kıvılcım çıkarmayan tipte olur ve bu tipte olmayan fanlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonraki ilk havuz tarihinde değiştirilir.

 

 

 

7

Yük operasyonları sırasında pompa dairesi mekanik olarak havalandırılır. Pompa dairesi fan alıcısı en alt kattan alacak şekilde havalandırma yapılır.

 

 

 

8

Kaynak yapımında kullanılan oksijen ve asetilen tüpleri yaşam mahalli ve makine dairesi dışında iyi havalandırılmış ve markalanmış bir yerde, tüpler dik ve sıkıca bağlanmış ve oksijen ile asetilen tüpleri arasında mümkün olduğu takdirde en az bir metre mesafe olacak şekilde muhafaza edilir. Kullanılmayan tüplerin emniyet kapakları da kapalı tutulur. Oksijen ve asetilen tüpleri geri döndürmez valf ile donatılır. Kullanılmayan tüplerin kapakları ile yük operasyonları sırasında kullanımda olan tüplerin valfleri kapalı tutulur.

 

 

 

9

Ana yangın devresini ve köpük devresini ayırıcı valf bulunur ve ayırt edici şekilde markalanır. Bulunmayan petrol tankerleri ise köpük sisteminin bulunması durumunda bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonraki ilk havuz tarihinde ayırıcı valfi taktırır.

 

 

 

10

Makine dairesi, yaşam mahalli ve varsa pompa dairesi fanlarının acil durdurma sistemi bulunur, durdurma butonunun yeri işaretlenmiş olur, tüm zabitler acil durum fan kapamanın yerini ve çalışma şeklini bilir.

 

 

 

11

Pompa dairesinde, yük devrelerinin deniz suyu alıcı valflerinin bulunduğu devre üstünde valfden önce bir basınç saati ve hava ile test etme imkanı sağlayan hava hortumunun bağlanacağı bir giriş bulunur.

 

 

 

12

Deniz suyu alıcı valfde kaçak testi için en fazla 3,5 kg/cm²  basınç uygulanır ve valfte kaçak olup olmadığı test edilir. Söz konusu testin yapılabilmesi için devre üzerinde gerekli ekipmanın bulunmaması durumunda Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonraki ilk havuz tarihinde bu ekipman takılır.

 

 

 

13

Gemilere yakıt ikmali hizmetinde bulunan petrol tankerleri dışındaki petrol tankerlerinin yükleme ve tahliye operasyonlarında gemi dengesi ve gemi bünyesindeki stresin hesaplanması için onaylı bir cihaz veya yazılım bulunması durumunda stresinin takibi yapılır ve kayıtları tutulur.

 

 

 

14

Gemilere yakıt ikmali hizmetinde bulunan petrol tankerleri dışındaki petrol tankerlerinin yük operasyonu öncesi gemi yükleme/tahliye planı hazır olur, gemi dengesi ve stres hesapları operasyonun her aşamasında belirtilir ve ilgili liman başkanlığınca talep edilmesi durumunda operasyon öncesi gönderilir. Ayrıca kalkışta denge ve gemi bünyesindeki stresin hesaplanması için onaylı bir cihaz veya yazılım bulunması durumunda stres değerleri hesaplanır, eğer yüklü ise yük planı liman başkanlığına verilir. Yüklü bir petrol tankeri için uygun GM değeri 0.15 metre olup, herhangi bir tarafına meyletmeden, dik durur. Tankların tam dolu olmadığı durumlar için GM kaybı hesapları da yapılacak olup nihai GM değeri belirlenir. Talep edilmesi durumunda GM bilgileri liman başkanlığına gönderilir.

 

 

 

15

Gemilere yakıt ikmali hizmetinde bulunan petrol tankerleri dışındaki petrol tankerlerinin yük planları yük ve balast operasyonunun her aşamada aşağıda yer alan asgari ayrıntıları içerir. Yük operasyonları belirlenen plan dahilinde yapılır, tüm güverte zabitleri tarafından bilinir ve imzalanır:

 

 

 

 

a)Her yükün miktarı ve cinsi,

 

 

 

 

b)Yükün yoğunluk, sıcaklık ve diğer ilgili özellikleri,

 

 

 

 

c)Saatlik yükleme/tahliye miktarı ve izin verilen azami basınç,

 

 

 

 

ç)Operasyonun kritik aşamaları,

 

 

 

 

d)Saatlik yükleme/tahliye miktarlarındaki değişimler için haberleşme,

 

 

 

 

e)Tahliye sırasında tanklar için havalandırmanın nasıl yapılacağı,

 

 

 

 

f)Denge ve stres değerleri,

 

 

 

 

g)Su çekimi ve eğim değerleri,

 

 

 

 

h)Balast operasyonunun yapılış şekli, balast miktarı,

 

 

 

 

ı)Acil durumlarda operasyonun nasıl durdurulacağı,

 

 

 

 

i)Yük döküntülerinde ve acil durum yöntemi ve müdahale,

 

 

 

 

j)Yükleme operasyonunun ilk aşamasında tank içindeki statik elektriğe karşı alınan önlemler,

 

 

 

 

k)Tanklardaki yükün ısıtılması gereken durumlarda ısıtmanın yapılma şekli,

 

 

 

 

l)Ham petrol ile yıkama sistemi varsa ve ham petrolle yıkamayı gerektiren bir durum oluştuğunda ham petrol ile yıkama prosedürü ve aşamaları,

 

 

 

 

m)Petrol tankerinin omurgasının altı ile yanaşık halde bulunduğu tesis veya geminin bulunduğu yerdeki deniz tabanının arasındaki mesafe yer alacak ve emniyetli operasyon için en az mesafe belirlenir,

 

 

 

 

n)Yakıt ikmali veya benzer operasyonlar yapılacaksa özel önlemler.

 

 

 

16

Pompa dairesinde yer alan yük pompaları ve balast pompalarının ana gövdesinde, şaft yatağında ve diğer karşı yatağında sıcaklık algılayıcıları bulunur ve sıcaklık tehlikeli seviyeye ulaştığı zaman sesli ve görüntülü alarmı güverteden ve gemi ofisi/yük kontrol odasından görülebilecek ve duyulabilecek şekilde tutulur. Sıcaklık değerinin okunması zorunlu değildir. Yük tahliyesi öncesinde ve sırasında yükün parlama noktasına göre ana gövde üzerinde yer alan sıcaklık algılayıcılarına bağlı olan alarm ayarlanır. Söz konusu alarm sistemi Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonraki ilk havuz tarihinde yapılmış olur.

 

 

 

17

20.000 dedveyt ve üstü petrol tankerleri sabit inert gaz sistemine sahip olur. Söz konusu sisteme sahip olmayan petrol tankerlerinin işletilmesine izin verilmez.

 

 

 

18

İnert gaz sistemi operasyonuna ilişkin kayıtlar ile basınç, alarm ve oksijen miktarı kayıtları tutulur.

 

 

 

19

İnert gaz sistemindeki bir arıza durumunda IMO’nun Inert Gaz Sistemleri Rehberi uygulanır.

 

 

 

20

Tanklar gazdan arındırma işlemi dışında her durumda pozitif inert gaz basıncında olur ve tanktaki oksijen miktarı %8’i geçemez.

 

 

 

21

İnert gaz sistemi inert gaz içinde en fazla %5 oksijeni tanklara gönderecek kapasitede olur.

 

 

 

22

Ham petrol tahliyesinde inert gaz sistemindeki tanklardaki oksijen miktarı %8 i geçtiğinde derhal %8’in altına indirmek için gerekli müdahale yapılır, başarısız olunduğu takdirde yük tahliye operasyonu tanklara oksijen girmesini engellemek üzere durdurulur.

 

 

 

23

İnert gaz sisteminde yükün tahliyesi sırasında tanklara gönderilen inert gaz basıncı 600-700 milimetre su yüksekliği değerinde olur.

 

 

 

24

Sabit inert gaz sistemi bulunan petrol tankerleri parlayıcı, uçucu veya zehirli maddeler ile ilgili operasyonlar sırasında kapalı olarak yükleme ve tahliye operasyonlarını yürütür. Taşınan yükün uçucu ve parlayıcı olarak değerlendirilmesi için yükün parlama noktasından 10 derece aşağıya kadar olan sıcaklık diliminde yük operasyonu yapılması yeterlidir.

 

 

 

25

Pompa dairesinde hidrokarbon gaz seviyesinde artış olduğu zaman sabit, devamlı ölçüm yapabilen, köprü üstü, makine kontrol odası, yükleme kontrol odası ve pompa dairesinde sesli ve görüntülü alarm verecek bir sistem bulunur, sistem bulunmayanlarda ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdikten sonraki ilk havuz tarihinde gerekli sistem kurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

 

Durum Değerlendirme Denetimi Esasları

 

Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar kapsamında yapılacak “Durum Değerlendirme Denetimi”, birinci aşama olarak tekne yapısının dizayn değerlendirmesini ve projelerin onayını, ikinci aşama olarak da onaylı projeler kapsamında yapılacak denetimleri kapsamaktadır. Tekne yapısının değerlendirilebilmesi için aşağıda belirtilen projeler ve hesaplar gemi işleticisi tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa onay/bilgi için sunulur. Birinci aşamanın onay ile sonuçlanması halinde ikinci aşama olarak,  ilgili tankerin boyutlandırmaya esas teşkil eden saç kalınlıkları, gemi yapı elemanları ve benzeri yapılacak denetimlerle; kaynaklar ve bağlantı detayları da göz önüne alınarak doğrulanır. Değerlendirme sonuçları yetkilendirilmiş kuruluş tarafından İdare’ye raporlanır. İdare, Durum Değerlendirme Denetimi Raporuna istinaden diğer mevzuat hükümlerine de uygun olması halinde petrol tankerinin iki yıl süre ile çalışmasına izin verir. 

 

 

1-Birinci aşama, dizaynın  değerlendirilmesi için sunulacak dokümanlar:

Genel yerleşim planı (Bilgi için)

Endaze (Bilgi için)

Boyuna kesit ve güverte planı (Onay için)

Orta kesit planı (Onay için)

Dış kaplama planları (Onay için)

Perdeler (Onay için)

Orta kesit mukavemet modülü hesabı (Onay için)

Boyuna mukavemet hesabı (Onay için) (Gemi boyu 65 metrenin üzerindeyse)

Boyutlandırma hesapları (Onay için)

 

Kurallar:

1.                                Boyutlandırma hesaplarında seyir sahasına, operasyon şartlarına ve benzeri durumlara ilişkin sınırlamalar  olması halinde bu durum onay  dokümanlarında belirtilir.

2.                                Onay kuruluşu, onaylı projeler doğrultusunda tüm gemi yapı elemanları için;  “orijinal  kalınlıkları”, “boyutlandırmaya esas olan  kural kalınlıklarını” ve “müsaade edilebilir kalınlıkları” liste olarak  tanımlamalıdır. 

3.                                “Müsaade edilebilir saç kalınlıkları” için kural kalınlıklarından ek tabloda belirtilen korozyon paylarının düşülmesiyle elde edilen değerlerdir. 

4.                                Saçların incelmiş olduğu durumdaki orta kesit mukavemet modülü minimum kural değerinin  % 90’ından az olamaz.

 

2-İkinci  aşama, denetimler:

1. Boyutlandırmaya esas teşkil eden elemanların sac kalınlıklarının ve boyutlarının kontrolü yapılır. Sac kalınlıkları, birinci aşama, dizaynın değerlendirilmesi  kısmında Kural 2’de tanımlanan kalınlıklar listesi ile karşılaştırılarak doğrulanır.

2. Kaynakların kontrolü yapılır.

3. Deformasyonların kontrolü yapılır.

4. Yorulmaya bağlı çatlakların kontrolü yapılır.

5. Tüm yük devreleri pompa basıncının 1,5 katına kadar basınçta test edilir.

 

 

 

 

Sac kalınlıkları ile ilgili kalınlık ölçüm raporları, İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun denetiminden geçmiş olan onaylı firmalar tarafından aşağıdaki tablo esas alınarak hazırlanır.

 

 

Çelik Elemanlarda Kalınlık Azalma Toleransları

 

 

Normal ve yüksek mukavemetli çelikler

Boyuna mukavemet

Lokal mukavemet

Tüm yüzeyde azalma

Kısmi azalma

Mukavemet güvertesi kaplaması

Orta kesit modülünde en fazla %10 azalma

 

 

 

t£ 11,5 mm için:

1,5 mm

 

 

 

t>11,5 mm için:

0,09t + 0,45 mm

 

 

En fazla 3 mm

 

 

 

t= yapım kurallarındaki sac veya profil gövde kalınlığı

% 20

Baş kasara ve kıç kasara güverte kaplaması

% 25

Borda kaplaması

% 20

Şiyer sırası

% 20

Sintine sırası

% 20

Dip kaplaması

% 20

Omurga sırası

% 20

İç dip

% 20

Boyuna perdeler

% 20

Üst borda tankı eğimli sacı

% 20

Enine perdeler, enine elemanlar, perde derin stifnerleri ve stringerleri, braketler

% 25

Boyuna postalar, kirişler

% 20

Tank üstü bölgesindeki levhalar

% 20

Güverte altı kutu kirişler (enine ve boyuna)

% 20

Köprü güverte kaplaması ve üst yapı nihayet perdeleri

% 25

 

 

Sayfa