Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.04.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26482

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-19/3/2009-27174)

1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten çevre ile ilgili olarak yapılacak harcamalar ve karşılıksız yardımlar ile verilecek kredilerin; harcama usullerini, uygulanacak vade ve faiz oranlarını ve bütçeye kaydedilecek gelirlerin tahsilatına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasını,

ç) CIF Bedeli: Mal, navlun ve sigorta bedelinin toplamını,

d) Çevre Katkı Payı: Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla tahsil edilecek miktarı,

e) Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

f) Harcama Yetkilisi: Bakanlık bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

g) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) İlgili birim: Bakanlığın, 7 nci maddede tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen birimlerini,

ğ) İlgili Muhasebe Birimi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının harcama birimleri itibarıyla hizmet aldıkları muhasebe birimleri ile gümrük mahallinde gümrük idaresinin hizmetlerini yürüten muhasebe birimini,

h) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Mal: Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan yakıt, atık ve hurdaların ithalatına dair ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri listelerde belirtilen yakıt, atık ve hurdaları,

ı) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Müsteşar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarını,

i) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

j) (Ek:RG-19/3/2009-27174) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) İthalat: Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt, Atık ve Hurdaların İthalatına Dair Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında kontrol ve/veya denetime tabi tutulan malların aynı tebliğler kapsamında yapılan ithalatının tamamını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Gelirlerinin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı

Çevre gelirleri

MADDE 5 – (1) Çevre katkı payı ve gelirler;

a) (Değişik:RG-19/3/2009-27174) İthale konu kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktardan,

b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri oranında alınacak miktardan,

c) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek idarî para cezalarından ilgili mevzuatına göre genel bütçeye gelir kaydedilenlerden,

ç) Bu Yönetmeliğe göre verilecek kredilerin faizleri, banka faizleri ve kredi anapara geri dönüşlerinden,

d) Her türlü hibe, bağış, yardım ve diğer gelirlerden,

oluşur.

(2) (Ek:RG-19/3/2009-27174) 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranların, Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenmesi halinde bu oranlar uygulanır.

Çevre gelirlerinin tahsili

MADDE 6 – (1) Tahsil,

a) (Değişik:RG-19/3/2009-27174)  İthale konu kontrole tabi yakıt, atık veya hurda ithalinde;

1) Malın ithalatı esnasında; Gümrük idaresine sunulan gümrük beyannamesinde belirtilen CIF bedeli üzerinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda çevre katkı payı, ilgili muhasebe birimi hesaplarına bütçe geliri kaydedilmek üzere ödenir.

2) Çevre katkı payının yatırıldığına dair belgenin beyannameye eklenmesi ve gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

3) Çevre katkı payının tahsili gerçekleştirildikten sonra Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ithale konu malın ithaline izin verilir.

4) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Çevre katkı payı ödemekle yükümlü ithalatçılar malın gümrük giriş beyannamesinde yeralan CIF değerini, ödenen çevre katkı payı miktarını ve ilgili dekontun tarihi, sayısı ve benzeri bilgileri içeren listeyi ithalatın gerçekleştirildiği yılı takip eden Ocak ayının sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmek zorundadırlar.

5) Çevre katkı payını yatırmayan veya yatırdığını belgelemeyen ithalatçıların, kontrole tabi yakıt, atık ve hurda ithalatı için düzenlenen yazı veya belgeleri iptal edilir ve yeni belge düzenlenmez, ancak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir.

b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince; çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi dâhil her türlü vergi ve cezadan arındırılmış net metreküp karşılığı su bedeli ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli olarak tahsil edilen meblağın yüzde biri oranındaki tutar en geç ertesi ayın onbeşine kadar büyükşehir belediyesinin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Büyükşehir belediyelerince ilgili muhasebe birimine yatırılan tutarı gösteren alındı belgesi, tutarın yatırıldığı ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesince Bakanlığa gönderilir.

c) Yurt içinden veya yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar, Bakanlık merkez muhasebe birimi veznesine veya Banka hesabına, bütçeye gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

ç) Kredi anapara geri dönüşleri ve kredi faizleri, buna ilişkin Bakanlık merkez muhasebe birimindeki ilgili borç kaydının kapatılmasını sağlanmak üzere bütçe geliri hesabına kaydedilir.

(2) Bu maddeye göre tahsil edilen gelirler, bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının çevre gelirleri yardımcı hesap kodundan ilgili muhasebe birimince usulüne uygun olarak iade edilir.

(3) Bu maddede sayılan gelirlerin tahsilatında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(4) (Ek: RG-25/10/2013-28802) 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan harcamalar, kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından bulunulan yerdeki muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına yatırılır. Yatırılan tutarlar, muhasebe birimince bütçeye gelir kaydedilir.

Ödeneğin kullanımı

MADDE 7 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) 5 inci maddede belirtilen gelirlerden tahsil edilecek tutarlar karşılığı, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen giderler için bütçeye ödenek öngörülür. Bütçede yer alacak bloke ödeneklerin; tahsilât miktarı dikkate alınarak serbest bırakılmasına ilişkin iş ve işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir.

(2) Söz konusu ödenek;

a) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesinde,

b) Hava, su, deniz ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması için yapılan harcamalarda,

c) Gürültünün önlenmesiyle ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi için yapılan harcamalarda,

ç) Acil müdahale planlarının hazırlanması, revizyonu, uygulanması, acil müdahale gerektiren olay sonucu kirlilikten etkilenen alanlar ile canlıların rehabilitasyonu ve restorasyonu için yapılan harcamalarda,

d) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için yapılan harcamalarda,

e) Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalarda,

f) Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan harcamalarda,

g) Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için yapılan harcamalarda,

ğ) Stratejik çevresel değerlendirme için yapılan harcamalarda,

h) Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarının korunması için yapılan harcamalarda,

ı) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanması için yapılan harcamalarda,

i) Çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler için yapılan harcamalarda,

j) İhtisas komisyonları için yapılan harcamalarda,

k) Çevre kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalarda,

l) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından kurulan ve yönetilen hizmet birliklerince ihtiyaç duyulan çöp toplama aracı, vidanjör, arazöz, ilaçlama makinası, yol süpürme aracı ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer araç ve ekipmanlara yönelik harcamalarda,

kullanılır.

(3) İkinci fıkrada ifade edilen hususlar kapsamında Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan her türlü çevresel faaliyeti gerçekleştirmek üzere;

a) Bakanlıkça veya Bakanlığın araştırma kurumları ile gerçekleştireceği çevre kirliliğini önleyici araştırma proje ve faaliyetleri ile ilgili harcamalarda,

b) Personelin çevre uygulamaları konusunda yetiştirilmesine yönelik yurtiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili harcamalarda,

c) Bakanlıkça ihtiyaç duyulan çevre teknolojileri ve projeleri ile çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü cihaz ve materyal, makine, teçhizat, araç ve ekipmanların satın alınması ve kiralanması bedelleri ile bunların bakım ve onarımına yönelik harcamalarda,

ç) Bakanlıkça düzenlenecek veya desteklenecek çevre ile ilgili proje yarışmaları için yapılacak harcamalarda,

d) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işleri ile bu tesislerin işletilmesi için yapılan harcamalarda,

e) Çevre ve Şehircilik Şurası, İhtisas Komisyonları, Mahalli Çevre Kurulları, Yüksek Çevre Kurulu ile Bakanlıkça oluşturulan diğer komisyonların ve bu fıkrada belirtilen hususları gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça düzenlenecek her türlü toplantı harcamalarında,

f) Çevre ile ilgili bu fıkrada ifade edilen hususları gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça ihtiyaç duyulan basım, yayım, yayın ve yazılım işlerine yönelik harcamalarında,

g) Çevre Referans Laboratuvarı için gerekli her türlü analiz cihazlarının ve bunların sarf malzemelerinin alımında, bakım-onarım giderlerinde, personel yetiştirilmesine yönelik faaliyet giderleri ile özel giyim malzemelerinin ve teçhizatın alımına ait harcamalarda,

ğ) Çevre hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında Bakanlıkça ihtiyaç duyulan arazi, arsa, bina alınması, kamulaştırılması, kiralanması, enerji, haberleşme, etüd, proje, ekspertiz, inşaat, müteahhitlik ve müşavirlik giderleri ile bunlara ilişkin diğer harcamalarda,

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde çevre ile ilgili konularda yürütülecek temsil, tanıtım, eğitim, ağırlama, tören, fuar, organizasyon, büro kiralama gibi harcamalarda,

ı) Türkiye’nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile ülkemizce yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak harcamalarda,

i) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin harcamalarda,

j) Çevre hizmetlerinde görevlendirilmek üzere veya uzmanlığından faydalanmak üzere yurt dışından davet edilen uzman ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler gereği çevre alanında eğitim görmek üzere ülkemize davet edilen öğrenciler ve diğer personel için yapılacak harcamalarda,

k) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendinin uygulanmasına yönelik olarak çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü amacıyla ihtiyaç duyulan harcamalarda,

l) Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalarda,

m) Çevre Kanunu uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaların karşılanmasında ve diğer çevre hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde,

kullanılır.

İnceleme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-19/3/2009-27174) İnceleme Komisyonu; Müsteşarın oluruyla, bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı, ödeme emri belgesini düzenlemekle yetkili olan Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili daire başkanları ile gerekli görülmesi halinde diğer genel müdürlüklerin ilgili daire başkanlarından oluşur. İnceleme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

(2) (Değişik:RG-19/3/2009-27174) İnceleme Komisyonu; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin yardım veya kredi talepleri ile bu bent dışında kalan diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin kredi taleplerini görüşerek karara bağlamak üzere İnceleme Komisyonu Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(3) İnceleme Komisyonu kararında yardım veya kredi verileceklerin adı, projesi, yardım veya kredi tutarı, dilimler hâlinde veriliyorsa dilimlerin sayısı ve tutarı belirtilir.

(4) Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve İnceleme Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) (Ek: RG-25/10/2013-28802) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi dışında kalan diğer harcamalarda Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde İnceleme Komisyonu kararı aranabilir.

Yardım veya kredi başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) (Değişik:RG-28/7/2017-30137) Genel Müdürlükçe; 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım veya kredi talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Birlikler, belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı veya meclis kararı,

c) Keşif özeti ve metraj cetveli,

ç) Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı,

d) Taahhütname,

istenir.

(2) Yardım veya kredi talep edenlerden, yardım veya kredilerin belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.

(3) Yardım veya kredi talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır ve varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin gerekliliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlük belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeleri yapar. Yardım veya kredinin konusu; kendi görev alanına girmekte ise görüşlerini doğrudan İnceleme Komisyonuna bildirir. Bakanlığın ilgili diğer birimlerin görev alanına girmekte ise görüşlerini almak üzere ilgili birime gönderir. İlgili birim projenin gerekliliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini İnceleme Komisyonuna bildirir.

(5) İlgili birimce uygun görülen ve 8 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan projelere ilişkin talepler İnceleme Komisyonuna sunulur.

(6) Bu fıkra kapsamı dışında kalan diğer taleplerden uygun bulunanlar ise Genel Müdürlükçe doğrudan işleme alınır.

(7) Yardım ve kredi başvurularının her yılın Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz ayları arasında olmak üzere yılda iki defa yapılması esastır.

(8) İhtiyaç duyulması durumunda Bakanlıkça yedinci fıkrada belirtilen tarihlerde değişiklik yapılabilir. Başvurulara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Söz konusu yardım ve kredilere ilişkin başvurular ait olduğu yıl içerisinde Bakanlıkça değerlendirilerek kabulüne veya reddine karar verilir.

Faiz oranı

MADDE 10 – (1) Kredi faizleri, her yıl ocak ayında, o yılın uygulanmakta olan zirai kredi faizi oranları esas alınarak, bölge ve sektör farkı gözetilerek Bakanlıkça tespit ve ilan edilir.

Teminat

MADDE 11 – (1) Verilecek kredilere ilişkin teminat genel hükümler çerçevesinde alınır.

Yardım yapılma usulü

MADDE 12 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait atıksu altyapı, atıksu arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin proje sahibi tarafından projelendirilmesi veya yapımı için ihale edilmesi halinde proje ihale sözleşme bedelinin en çok yüzde kırkbeşine kadar, Bakanlık tarafından hazırlanan tip projelerde ise keşif özetinde Bakanlıkça belirlenen miktarın en çok yüzde ellisine kadar yardım verilebilir. Çevre ve toplum sağlığı açısından önem ve aciliyet gösteren yatırımlarda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri veya bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yükseltilebilir.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait, keşif özetinde yer alan bedel veya ihale bedeli 5.000.000 Türk Lirasını geçen atıksu altyapı, atıksu arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesisi yapım projeler için Bakanlıkça yapılan yardımlar üç bölümde verilir.

a) İlk aşamada; söz konusu projeye ilişkin onaylı keşif özeti veya ihale bedelinde yer alan tutarın %10’una kadar, proje inşaatı başlamadan, ihale öncesinde,

b) İkinci aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım tutarından ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarlarının yarısı, proje inşaatının %50 gerçekleşme oranına geldiği zaman,

c) Üçüncü aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım tutarından ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarlarının ikinci aşamada ödenmeyen diğer yarısı proje inşaatının sonlandırıldığı zaman ödenir.

(3) Bakanlıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere yardım yapılabilmesi için;

a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

c) Yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda faaliyet göstermesi,

ç) Bakanlık ile yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birlikler arasında protokol yapılması,

gereklidir.

(4) Yardım yapılan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerin Bakanlık’ça desteklenen ve yapım işlerini ihtiva eden projeleri için proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa proje gelişme-ilerleme raporunu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmaları gereklidir.

Kredi verilme usulü

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-19/3/2009-27174) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan; atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ve bunların oluşturdukları birlikler ile gerçek veya tüzel kişilere sözleşme hükümleri doğrultusunda proje bedelinin yüzde kırkbeşine kadar defaten veya dilimler hâlinde kredi verilebilir.

(2) Atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek kredinin vadesi en çok on yıl olup, üç yıla kadar ödemesiz devre tanınabilir. Geri ödeme, ödemesiz devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler hâlinde yapılır.

(3) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek kredinin vadesi ise en çok beş yıl olup, iki yıla kadar ödemesiz devre tanınabilir. Geri ödeme, ödemesiz devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler hâlinde yapılır.

Yardım veya kredi ödemeleri

MADDE 14 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) (Değişik:RG-28/7/2017-30137) Yardım veya kredilere ilişkin tutarlar; gerekli şartları yerine getiren ve istenilen belgeleri (ihale komisyon kararı veya sözleşme, ihale onay belgesi, fatura, hakediş raporu, serbest bırakma tablosu, araçlar için ruhsat belgesi) sunan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

(2) Bakanlıkça yapılacak yardım veya kredilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bunlar tarafından oluşturulan birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılabilmesi için; 15 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetinin tamamlanması ve bu faaliyet sonucunda tutulan tespit tutanağında “Bakanlıkça yapılacak ödemeye esas iş ve hizmetler ile alınan mallara yönelik hak ediş ve faturalarda yer alan tutarların yapılan işle uyumlu olduğu yerinde tespit edilmiştir” ifadesinin yer alması gerekir.

Kontrol ve denetim

MADDE 15 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yardım yapılan ve kredi verilenlere ilişkin bilgiler ilgili birimlere ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilir.

(2) 7 nci madde kapsamında verilen yardım ve krediler ile ilgili ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, Genel Müdürlüğün veya ilgili birimin koordinasyonunda, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinden oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir ve inceleme sonucu bir tutanağa bağlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulur.

(3) Proje uygulaması esnasında taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları yardım veya krediler, alınış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanunî faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır ve bunlar bir daha bu haklardan yararlandırılmaz.

Kredilerin takibi

MADDE 16 – (1) Kullandırılan kredilerden dönem sonu itibarıyla vadesine bir yıl veya daha az süre kalan tutarlar ile vadesinden önce tahsil edilmesi gereken tutarlar muhasebe kayıtlarına alınmak üzere ilgili muhasebe birimine bildirilir.

(2) Kullandırılan kredilerin geri dönüşleri Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokol uyarınca her ilde açılacak çevre kredisi hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar, Banka tarafından haftalık dönemler hâlinde il muhasebe birimi hesabına aktarılır. Kredi geri dönüşleriyle ilgili yapılan tahsilata ilişkin listeler ile merkez muhasebe birimi hesabına yapılan aktarmalara ilişkin listelerin birer nüshası haftalık dönemler itibarıyla Banka tarafından il müdürlüklerine ve il muhasebe birimine gönderilir. İl muhasebe birimi tarafından Bankayla mutabakat sağlanması hâlinde, il muhasebe birimi hesabında bulunan tutarlar Banka tarafından merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(3) (Ek: RG-25/10/2013-28802) 7 nci madde uyarınca verilen kredilerin belirlenen tarihler içerisinde geri ödenmemesi durumunda, kredinin ödenmesi gerektiği tarihten itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi için kredi kullanana bir aylık ödeme süresi verilir. Kredi ve yasal faizin bu sürede ödenmemesi durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Yalnızca kredi asıllarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden gecikme zammı uygulanır.

Birim fiyatın belirlenmesi

MADDE 17 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) İnşaatla ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bakanlıkça tespit edilen birim fiyatlar esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi verme

MADDE 18 – (1) Verilen kredilerin takibi ile tahsiline ilişkin olarak; aylık dönemler hâlinde anapara ve faiz tahsilat bilgileri ilgili il müdürlüklerince Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe konsolide edilen bilgi ve belgeler; Müsteşara sunulmak ve yıllar itibarıyla izlenebilmesini sağlamak, kullanılan ödenek ile karşılaştırılarak gerektiğinde ödenek kaydı için girişimlerde bulunmak üzere tahsilini izleyen ayın yirmisine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gönderilen bilgi ve belgelerin birer nüshası ise denetime hazır hâlde Genel Müdürlükçe dosyalanır.

(2) Tahsil edilen diğer çevre gelirlerine ilişkin bilgi ve belgeler ayrıntı kodları itibarıyla aylık dönemler hâlinde, izleyen ayın yirmisine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gönderilen bilgi ve belgelerin birer nüshası ise denetime hazır hâlde Genel Müdürlükçe dosyalanır.

(3) (Mülga: RG-25/10/2013-28802)

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 19 – (1) 25/2/2006 tarihli ve 26091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine Yönelik Faaliyetler İçin Yapılacak Harcama ve Yardımlar ile Verilecek Kredilere İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik (Mülga ibare:RG-19/3/2009-27174) (…) yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2007

26482

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

19/3/2009

27174

2.

25/10/2013

28802

3.

28/7/2017

30137

 

Sayfa