Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 15.03.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26463

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN, VAKIFLARIN VE ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç    

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-9/2/2012-28199)  Bu Yönetmelik, yerel yönetimlerin, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-9/2/2012-28199) 

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) (Ek:RG-17/10/2018-30568)(2) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısını,

ç) Etkinlik raporu: İl Müdürlüklerince, yardım yapılacak teşekküllerin etkinliklerine ilişkin, faaliyetin izlenmesini ve sonuç raporunun incelenmesini müteakip düzenlenecek raporu,

d) İl Müdürlüğü: Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

e) Komisyon: Değerlendirme komisyonunu,

f) (Mülga:RG-17/10/2018-30568)

g) Proje: Kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak amacıyla teşekküllerce gerçekleştirilecek her bir faaliyeti,

ğ) Sonuç raporu: Yardım yapılacak teşekküllerce etkinliklerine ilişkin İl Müdürlüklerine ibraz edecekleri bilgi, belge, kayıt ve harcama belgeleri ile birlikte düzenlenecek raporu,

h) Teşekkül: Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek ve vakfı,

ı) Yardım: Bakanlık bütçesinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,

i) Yerel yönetim: Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idarelerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Yapılma Esasları

Yardım yapılabilme şartları

MADDE 5 – (1) Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b) Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması,

c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması,

ç) Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,

d) Dernek veya vakfın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflardan olmaması,

e) Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,

gerekir.

Yardım yapılabilecek etkinlikler

MADDE 6 – (1) Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri

Başvuru

MADDE 7 – (Değişik:RG-9/2/2012-28199) 

(1) Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,

b) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,

c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,

ç) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,

d) Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi,

e) (Mülga:RG-15/1/2013-28529) 

(2) (Ek:RG-15/1/2013-28529)  Teşekkül, etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.

Sayfa

 

 

Değerlendirme komisyonu

MADDE 8 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-9/2/2012-28199) 

(1) (Değişik:RG-17/10/2018-30568) İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır. Oyların eşitliği durumunda Bakan Yardımcısının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) (Değişik:RG-15/1/2013-28529)  Komisyon üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Komisyon ayda en az bir kez toplanır. Komisyonca karara bağlanan projeler tekrar değerlendirmeye alınmaz. Komisyon kararı Bakan onayına sunulur.

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 9 – (1) Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

a) Projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi.

b) Teşekkülün sahip olduğu alt yapı, tesis ve donanım.

c) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki ulaşım imkanları.

Ç) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki konaklama kapasitesi.

d) Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı.

e) Varsa, daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki başarı derecesi.

(2) (Mülga:RG-9/2/2012-28199) 

(3) Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Protokol, Yardımın Gönderilme,  İzlenme ve Denetlenme Şekli

Protokolde yer alacak hususlar

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-15/1/2013-28529)  Bakan tarafından onaylanan yardımlar, protokol yapılmasını müteakip, İl Müdürlüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe göndermesinin ardından ödenir. Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek projelerde ise etkinlik raporlarının ilgili Genel Müdürlüğe ulaşması beklenmeksizin, gerekli incelemeler tamamlanarak protokol yapılmasını müteakip ödeme yapılabilir.

(2) Protokolde yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Taraflar,

b) Teşekkülün kanuni tebligat adresi,

c) Etkinliğin adı, tarihi, yeri,

ç) Yardım miktarı,

d) Protokole uygun davranılmaması halinde uygulanacak müeyyideler,

e) Bakanlığın denetim yetkisi,

f) Gerekli görülen diğer hususlar.

Yardımın gönderilme şekli

MADDE 11 – (1) Yardım, projeyi sunan teşekkülün banka hesap numarasına yatırılır.

Yardımın kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi

MADDE 12 – (1) Teşekküller, yardımları veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

(2) (Değişik:RG-15/1/2013-28529)  Teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüğü personelince izlenir. Teşekküller tarafından düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin İl Müdürlüğüne ibrazından sonra etkinlik raporu ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir. Etkinliklerin izlenememesi halinde yardımların, etkinliklerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için; projelere ilişkin bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü dijital dokümanlar esas alınarak etkinlik raporu hazırlanır.

(3) (Değişik:RG-15/1/2013-28529)  Teşekküller, harcama belgelerinin, sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden projelerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın Ocak ayı içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

(4) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

(5) (Mülga:RG-9/2/2012-28199)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teşekküllerin yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Teşekküller aşağıda belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

a) Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde “Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla” ibaresini bulundurmak.

b) Projeye ilişkin giderleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura yerine geçen vesikalarla yapmak ve bu vesikaları gerektiğinde ibraz etmek üzere dosyasında hazır bulundurmak.

Yardımların kamuoyuna duyurulması

MADDE 14 – (1) Bakanlık, yardım yapılan teşekküllerin isimlerini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar resmi internet sitesinden ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurur.

Yardımın geri alınması

MADDE 15 – (1) Teşekküller; yardım konusu projenin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmadığının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun teşekküle tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, Bakanlığa yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır.

(2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.

(3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 16 – (1) Yardımlara ilişkin sekretarya hizmetleri, bütçesinden yardım yapılacak Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Geçmiş yılda başlamış projeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Özel tiyatroların 2006-2007 sanat sezonu için bu Yönetmeliğin yayımından önce yapmış oldukları başvurular, bu Yönetmeliğin yayımını izleyen on gün içinde başvurularını yenilemeleri halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu kapsamdaki özel tiyatrolar, sürmekte olan ve geçen yıl bildirdikleri projeleri için destek alabilecekleri gibi, istedikleri takdirde projelerinde değişiklik yapabilir veya yeni proje sunabilirler.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-9/2/2012-28199)  (Değişik:RG-15/1/2013-28529) 

(2)    Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

Özel tiyatrolara yapılacak başvurular

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-9/2/2012-28199) 

(2)    Özel tiyatroların başvuruları, özel tiyatroların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin münhasır Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar bu maddenin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerince değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

(1)     9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Yönetmelik değişikliği ile “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliği”nin ismi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)     17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2007

26463

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1. 

26/9/2008

27009

2.

9/2/2012 

28199 

3.

15/1/2013

28529

4. 

17/10/2018

30568

 

Sayfa