Tarihçemiz

                                       MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHÇESİ

 

            18 Mayıs 1929 tarihli ve 1452 sayılı “Devlet Memurları Maaşaatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun”da Neşriyat Kalemi adıyla bir birim mevcuttur. Neşriyat Kalemi’nde; 8 inci derecede (1) Müdür Muavini, 12 nci derecede (2) Memur, 12 nci derecede (2) Kâtip ve 13 üncü derecede (2) Hesap Memuru olmak üzere toplam (7) adet personel kadrosu bulunmaktadır.

            Başbakanlık merkez teşkilâtını şekillendiren 20 Mayıs 1933 tarihli ve 2187 sayılı “Başvekâlet Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun”la, söz konusu birim Neşriyat Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Bu Kanunun 7 nci maddesinde Neşriyat Müdürlüğü’nün görevleri şöyle sıralanmıştır:

1)      1322 numaralı Kanunun Müdevvenat Müdürlüğüne verdiği işleri yapar.

2)      Kanunlara, tefsirlere ve Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiye Kararlarına ait dosyalarını tanzim ederek, ileride Hazine-i Evrak’a devredilmek üzere saklar.

3)      Başvekâlet Matbaasını idare eder.

4)      Resmî Gazete’yi çıkarır ve hesaplarını tutar.

5)      Başvekâlet memurları ile mülga Sadâret mensuplarının sicil ve zat işleri muamelerini yapar.

Bahsi geçen Müdürlük, bu Kanunun kadro cetvelinde; 6 ncı derecede (1) Müdür, 8 inci derecede (1) Müdür Muavini, 10 uncu derecede (3) Memur, 11 inci derecede (1) Hesap Memuru, 12 ve 14 üncü derecelerden (2)şer Kâtip kadrosunu ihtiva etmektedir.

30 Mayıs 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3154 sayılı “Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun”, mevcut teşkilât yapısında bazı değişiklikler yapmış, Neşriyat Müdürlüğü yeni şekliyle Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi’ne dönüştürülmüştür. Daha önce adı geçen Müdürlükçe yürütülen, Başvekâlet memurları ile ilgili mülga Sadâret mensuplarının sicil ve zat işleri, bu Daireden alınarak yeni kurulan Sicil ve Daire Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

3154 sayılı Kanunun kadro cetvelinde bu birimle ilgili bazı değişiklikler yapılmış ve Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi; 5 inci derecede (1) Müdür, 7 inci derecede (1) Müdür Muavini, 7 inci derecede (1) Müdür Muavini (Mütercim), 9 uncu derecede (1) Şef, 9 uncu derecede (1) Hesap Memuru, 10 uncu derecede (2) Neşriyat Memuru, 11 inci derecede (1) Dosya Memuru, 12 nci derecede (1) Memur, 14 üncü derecede (1) Memur ve 14 üncü derecede (1) Daktilo Kâtip kadrosundan meydana gelmektedir.

23 Haziran 1943 tarihli ve 4443 sayılı “Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun”la yapılan değişiklikler neticesinde, Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi, Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü olmuş ve buna bağlı olarak kadro cetvelinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca “Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi Hakkında Kanun”la kurulan Devlet Matbaası için, Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü’ne bağlı Devlet Matbaası Müdürlüğü ihdas olunmuştur.

Bahsi geçen Umum Müdürlüğe ait kadro cetvelinde; 3 üncü derecede (1) Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürü, 5 inci derecede (1) Umum Müdür Muavini (Aynı zamanda Neşriyat Müdürü ve Mütercimdir), 7 inci derecede (1) Neşriyat Müdür Muavini, 9 uncu derecede (1) Şef, 10 uncu derecede (3) Neşriyat Memuru, 9 uncu derecede (1) Muamelât ve Dosya Şefi, 11 inci derecede (1) Dosya Memuru, 12 inci derecede (1) Muamelât Memuru, 9 uncu derecede (1) Hesap Memuru, 6 ncı derecede (1) Müdevvenat Müdürü, 8 inci derecede (1) Müdevvenat Müdür Muavini, 9 uncu derecede (1) Şef, 10 uncu derecede (2) Müdevvenat Memuru ve 4 üncü derecede (1) Devlet Matbaası Müdürü (İhtisas mevkii), 9 uncu derecede (1) Ayniyat Muhasibi, 11 inci derecede (1) Ambar Memuru kadrosu mevcut bulunmaktadır.

9 Mart 1954 tarihli ve 6330 sayılı “Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun”da bu Genel Müdürlük aynen muhafaza edilmiş olup, kadro cetvelindeki memuriyetlerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bahsi geçen Kanunun kadro cetvelinde bu Genel Müdürlük; 3 üncü derecede (1) Umum Müdür, 5 inci derecede (1) Umum Müdür Muavini (Aynı zamanda Neşriyat Müdürü), 5 inci derecede (1) Umum Müdür Muavini (Aynı zamanda Müdevvenat Müdürü), 5 nci derecede (1) Matbaa Müdürü (İhtisas mevkii), 5 inci derecede (1) Başmusahhih, 6 ncı derecede (1) Musahhih, 7 nci derecede (2) Musahhih, 8 inci derecede (1) Şef, 9 uncu derecede (1) Şef, 7 nci derecede (1) Ayniyat Muhasibi, 8 inci derecede (1) Ambar Memuru, 8 inci derecede (1) Hesap Memuru, 8 inci derecede (1) Kütüphane Şefi, 9 uncu derecede (1) Kütüphane Memuru, 11 inci derecede (3) Memur ve 12 nci derecede (1) Memur olmak üzere, toplam (19) adet personel kadrosundan meydana gelmektedir.

27 Şubat 1982 tarihli ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkında Kararname”de Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü’nün adı ve teşkilât yapısı değiştirilerek yeni adı “Neşriyat Daire Başkanlığı” olmuştur.

8 Haziran 1984 tarihli ve 203 sayılı “Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”yle Neşriyat Dairesi Başkanlığı, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.

     10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile Genel Müdürlüğümüzün görevleri belirlenmiştir.