Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Alfabetik Fihrist
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

Mevzuatımızın güncel, sade ve anlaşılır olması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar  

 

Yapılan çalışmaları görmek için tıklayınız.

 
YENİLİKLER

- Mevzuat Bilgi Sisteminin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

- Yürürlükteki bazı Kanunların değişikliklerden önceki hallerinin tam metinleri sisteme işlenmeye başlanmıştır.

 

- Kanunlar Fihristi ile yürürlükte olsun ya da olmasın TBMM'ce kabul edilen Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar ile Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Kanunlara erişim sağlanmaktadır.

 

- Sistemde yer alan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler,Tüzükler ve Mülga Kanunlara pdf / word olarak erişim sağlanmaktadır.

 

 

23.05.2015 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar
Doğum Yardımı Yönetmeliği
Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/12)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/14)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/16)
2015 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
2015 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
2015 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
2015 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
Milli Eğitim Kalite Çerçevesi ile İlgili 6/3/2015 Tarihli ve 2015/6 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/74, K: 2014/201 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/35, K: 2015/40 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı