Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Alfabetik Fihrist
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

Mevzuatımızın güncel, sade ve anlaşılır olması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar  

 

Yapılan çalışmaları görmek için tıklayınız.

 
YENİLİKLER

- Mevzuat Bilgi Sisteminin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

- Yürürlükteki bazı Kanunların değişikliklerden önceki hallerinin tam metinleri sisteme işlenmeye başlanmıştır.

 

- Kanunlar Fihristi ile yürürlükte olsun ya da olmasın TBMM'ce kabul edilen Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar ile Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Kanunlara erişim sağlanmaktadır.

 

- Sistemde yer alan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler,Tüzükler ve Mülga Kanunlara pdf / word olarak erişim sağlanmaktadır.

 

 

30.05.2015 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
2015/7669      İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük
2015/7560     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Bünyesinde Yer Alan Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar
2015/7576     Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Bünyesinde 7 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7578     Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2015/7579     Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliğinin Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesi Hakkında Karar
2015/7580     Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar
2015/7606   İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2015/7641     Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2015/7642     Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Yer Alan (1) Adet Şube Müdürlüğünün Kaldırılması ve İstanbul İlinde Adı Geçen Daire Başkanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak (1) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
2015/7698     Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar
2015/7581     Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2015/7605     Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği
Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2015/19)
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/3)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/5/2015 Tarihli ve 6318 Sayılı Kararı
2015/7704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili