Kanunlar Fihristi
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Bakanlar Kurulu Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Yardım
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin ve 1/1/2017 tarihinden itibaren Bakanlar  Kurulu Kararlarının kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.  

 

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Yenilikler için tıklayınız.

 

Not : 1/1/2017 tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarına Mevzuat Bilgi Sisteminden erişim sağlanmıştır.  

 
28.07.2017 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi Bağlantısının Yapılması Amacıyla Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Petrol İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Gümrük Vergisinden İstisna Tutularak İthal Edilmekte Olan Maddelerden Bazılarının Yanlarındaki Açıklamalar Çerçevesinde Gümrük Vergisine ve Diğer İthal Vergisi ve Resimlerine Tabi Tutulması ile 12/12/1986 Tarihli ve 86/11318 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
Sami Soydan Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kapsamında Kalan ve Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların İskânının Temini ile Ailelerin Hak Sahipliği ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrası Kapsamındaki Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bakanlık Müşaviri, Büyükelçi Uğur Kenan İPEK’in Danimarka Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar
Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)
Resmi Gazete