Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Tüzükler
Yönetmelikler
Tebliğler
Başbakanlık Genelgeleri
Mülga Kanunlar
Alfabetik Fihrist
About Us

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.


Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz. Mevzuatın daha sonraki tarihte yürürlüğe girecek hükümleri Mevzuat Bilgi Sistemine yürürlüğe giriş tarihinde işlenir.

 

 

YENİLİKLER

- Mevzuat Bilgi Sisteminin bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan e-uygulaması hizmete sunulmuştur.

 

- Yürürlükteki bazı Kanunların değişikliklerden önceki hallerinin tam metinleri sisteme işlenmeye başlanmıştır.

 

- Kanunlar Fihristi ile yürürlükte olsun ya da olmasın TBMM'ce kabul edilen Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar ile Osmanlı Dönemi'nde çıkarılmış ve halen yürürlükte olan Kanunlara erişim sağlanmaktadır.

 

- Sistemde yer alan Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler,Tüzükler ve Mülga Kanunlara pdf / word olarak erişim sağlanmaktadır.

 

 

22.07.2014 Tarihli Resmi Gazete Fihristi
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/27)
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)
İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/58 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/59 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/61 Sayılı Kararı
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/62 Sayılı Kararı
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı